Kurs i lokalt avtal

Då var det dags för en kurs i lokalt avtal igen. Den 18-20 februari är det dags.

För er som vill gå, anmäl ert intresse till Ingela S Ottosson.

E-post: Ingela.SvenssonOttosson@mtr.se

Senaste anmälningsdag: 2 februari. Det är först till kvarn som gäller.

Förlorad arbetsinkomst betalas via stipendium.

Stågdagarna – vad händer?

Ett antal av våra medlemmar fick inte korrekt ersättning utbetalad under 2019 för sina intjänade dagar. Klubben vände sig därför till MTR med krav på att pengarna betalades ut. Nu är det snart februari igen och ersättningen för 2020 års dagar ska snart betalas ut. Självklart är det ett underbetyg till både oss och arbetsgivaren att vi inte lyckats stänga frågan under ett helt år.

Vad beror då detta på? Ursprungligen var vi inte överens med arbetsgivaren om hur det skulle hanteras. Vi har sedan träffats och diskuterat detta ett antal gånger under andra halvan av 2019 utan att komma hela vägen fram till en överenskommelse. Vi hade en idé om en förändring när det gäller hur utbetalningen sker och om hur vi kunde utveckla avtalet. Detta gjorde att vi ”väntade in” frågan om ersättning för de som inte fått sina pengar för att kunna göra upp allt i ett ”paket” med arbetsgivaren. Förhoppningen var att vi skulle vara klara innan februari 2020 och kunna presentera en helhetslösning för medlemmarna.

Nu blev det inte så. Vi kommer att hantera årets utbetalning enligt avtal – det vill säga – ersättningen kommer i februari för det antal dagar som individen tjänat in och avdraget görs sedan i samband med att dagarna läggs ut som lediga dagar om så är fallet.

Självklart så ska våra medlemmar som inte fick korrekt ersättning förra året ges detta. Klubben har en träff bokad med företaget 10/2 och hoppas lösa frågan för gott vid detta tillfälle.

Val av nya förtroendevalda och årsmöte 2020

Valet till förtroendeuppdragen i år är igång. Samtliga medlemmar i Seko Lok som har postfack ska fått instruktioner, valsedlar och kuvert lagda i dem. För medlemmar som inte har postfack finns valsedlar och kuvert att hämta bredvid valurnorna.

Valet pågår till dygnskiftet mellan den 10 och 11 februari 2020. Valurnor finns placerade utanför Seko Loks expedition på Klarabergsviadukten 49 samt vid anslagstavlan i Södertälje hamn.

Resultatet presenteras på klubbens årsmöte som kommer äga rum tisdagen den 11 februari 2020 klockan 14.00 i lokal Bålsta på Klarabergsviadukten 49. Ordförande på årsmötet kommer att vara Thomas Gorin Weijmer, ombudsman på Seko-förbundet med ansvar för Spårtrafikavtalet. Thomas kommer berätta om vilka krav Seko ska driva i 2020 års avtalsrörelse samt hur arbetet går.

Kallelse med ytterligare information skickas inom kort till Seko Loks Pendelns medlemmar.

/ Styrelsen och valberedningen

Seko Lok söker valberedare

Till årsmötet 11 februari behöver klubben en eller två medlemmar till att ställa upp i valberedningen. Uppdraget som valberedare innebär att vara med och ta fram vilka kandidater som ställer upp i valet till förtroendeuppdrag för klubben det kommande verksamhetsåret. Till nomineringsmötet på hösten ska valberedarna ta fram en lista över kandidater samt ett förslag till ny styrelse. I samband med klubbens årsmöte är valberedningen oftast med och räknar rösterna samt presenterar valresultatet.

Om du inte själv är intresserad, tipsa gärna om annan medlem i Seko Lok som du tror skulle passa för uppdraget! Som valberedare är det en fördel om du är hyfsat social på jobbet och har koll på vilka kollegor du tror skulle passa för förtroendeuppdrag i Seko Lok. Det är också en fördel om valberedningen består av personer med olika lång erfarenhet inom järnvägen och olika åldrar så kontaktnätet över eventuella kandidater blir större.

Är du intresserad eller har tips på en kollega du tror skulle passa? Hör av dig på styrelsen@pendelforarna.se eller kontakta någon av de förtroendevalda.

GDPR komplicerar Seko Loks arbete

Seko Lok har för närvarande inte möjlighet att ta del av kompletta listor över vilka av våra medlemmar som är långtidssjukskrivna eller har arbetat mer än den maximala övertid som är tillåten enligt avtal.

I maj förra året infördes den nya Dataskyddsförordningen, GDPR. I korthet innebär den nya lagstiftningen att hårdare krav ställs när det gäller hantering av personuppgifter för företag såväl som för organisationer. På gott och ont har rutiner behövt ändras kring lagring och spridning av personuppgifter.

I Seko Loks fall, vilket även inkluderar skyddsombuden, innebär detta specifikt att vi blivit nekade att ta del av övertidslistor samt listor över långtidssjukskrivna som tidigare tillhandahållits av MTR. Dessa har tidigare lämnats ut till Seko Lok och skyddsombud varje månad för att säkerställa att arbetstidslagen följs samt för att Seko Lok ska kunna bidra i rehabiliteringsprocesser som rör medlemmar.

De listor som trots allt har lämnats ut till oss har varit vad man kallar ”avkönde”, det vill säga utan några namn. Dessutom har de inkluderat alla anställda och inte bara Seko Loks medlemmar. Givetvis har dessa inte hjälpt oss särskilt mycket. För att lämna ut fullständiga övertidslistor har MTR krävt att Seko Lok lämnar in en medlemslista.

Om GDPR ska följas krävs att varje enskild individ lämnar sitt aktiva medgivande till att deras namn får användas inom ramarna för den aktuella verksamheten, exempelvis inom ett företag eller en fackklubb. Varför kan klubben då inte bara skicka ut ett dokument till alla medlemmar där var och en godkänner att vederbörandes namn får används för dessa syften? Kortfattat är svaret att det räknas som för allmänt hållet och blir därför ett brott emot GDPR.

Vi jobbar på att få till en lösning där en utsedd representant genom inloggning, alternativt krypterad lista med lösenordsskydd, kan få tillgång till den information vi behöver. Det finns en hel del att vinna både för individ och företag på en sådan lösning.

I praktiken läggs i dagsläget istället ett större ansvar på Seko Loks medlemmar att själva uppmärksamma förtroendevalda om långtidssjukskrivningar och höga övertidssiffror. Nyligen har situationer uppstått då vi rent slumpmässigt, genom att prata med kollegor, fått information gällande ovanstående. Givetvis är detta inte ett hållbart sätt för oss att nås av informationen på.

Semestervalet igång

Semestervalet öppnar idag den 3:e januari. Som tidigare meddelats är valet förskjutet för att vi ska hinna med att söka och delges scheman i det likaledes förskjutna gruppvalet som just nu pågår. Den sökbara perioden i semestervalet ligger därför från och med V6 2020 till och med V1 2021.

I årets val kan ni välja mellan 3- eller 4-veckors perioder under hela perioden juni, juli och augusti. Arbetsgivaren har meddelat att de har ambitionen att inte behöva köpa ut några semestrar under 2020 utan hoppas istället på att kollektivet frivilligt lägger en del av årets huvudsemestrar utanför sommarmånaderna – utan krav på kompensation. 

Semesteravtalet har inte förhandlats om eller förändrats utan det är samma regler som gäller som tidigare år. Skillnaden ligger i att sökverktyget ser lite annorlunda ut och att ”rutan” där ni klickade i att ni önskade ”sälja” sommarsemestern nu saknas.

  • Hur gör jag om jag vill förlägga min huvudsemester till vår- eller höstperioderna? 

Utan krav på ersättning:

Sök de veckor du önskar genom att ange veckonummer i valet. Alla veckor utanför sommaren är valbara. Alla 5 semesterveckor plus eventuella sparade veckor kan ligga i anslutning till varandra. 

Jag vill endast förlägga min semester utanför sommaren om jag får ersättning:

Eftersom det inte finns något sätt i systemet att meddela att du önskar flytta ut din semester endast mot ersättning så ska du söka semester under sommaren där du önskar. Om det sedan skulle uppstå behov av att flytta ut semestrar trots allt så kommer arbetsgivaren att kontakta lokförarna enligt turordningen i semestervalslistan (101, 102, 103, 104 detta år).

Om ni istället gör valet att ni önskar er huvudsemester utanför sommarperioden så tolkar företaget det som att ni önskar detta UTAN krav på ersättning. Ni kan då inte räkna med någon kompensation oavsett vilken lista ni tillhör.

Varför kommer då denna förändring? Det är givetvis ekonomiska orsaker som ligger till grund. Företaget hoppas på att slippa kostnaderna för utflyttade semestrar (5/4 av månadslönen i slutlönesteget per utköpt semester). 

Liksom tidigare gäller att om semestern ”köps” ut av företaget så kan ni maximalt vara lediga 4 dagar (exklusive FP) under sommaren för att inte bli återbetalningsskyldiga.

  • Rätt till 4-veckors sommarsemester?

Vi har ett lokalt semesteravtal som ersätter semesterlagens skrivningar. I avtalet (som finns att läsa under fliken AVTAL) regleras hur sökningen ska ske, under vilken tid, vilken turordning som gäller och hur konsumtionsberäkningen av semesterdagar sker. En förändring jämfört med semesterlagen är att det räcker med 3 sammanhängande veckor under antingen juni, juli eller augusti för att kravet om sommarsemester ska anses vara uppfyllt. Det här har kommit till för att det ska vara möjligt att uppfylla lagen samtidigt som man planerar ut både en höst och en vårvecka. En lokförare kan tex välja att vilja vara ledig v10 på våren, v27-v29 på sommaren och v44 på hösten. I ett sådant scenario så räcker 25 semesterdagar inte till mer än 3 veckor under sommaren men vi har ändå enligt avtalet uppfyllt kravet om en sommarsemester.

Det kan också vara så att man istället önskar förlägga 4 veckor under sommaren och endast lägga 1 vecka under övrig tid (alternativt spara 5 dagar). I detta fall så har ni rätt till en huvudsemester bestående av 4 sammanhängande veckor. Om ni önskar 4 och inte 3 veckors semester utlagt under sommaren så sök då endast perioder om 4 veckor i valet.

Oavsett var på året er semester förläggs så ska ni alltid ha minst 3 veckor sammanhängande ledighet vid något tillfälle. Det går alltså inte att söka 2+2+1 vecka till exempel.

  • ”Stågdagar” i semestervalet

För de av er som tjänat in tjänstledighetsdagar (de så kallade ”stågdagarna”) så ska även dessa sökas i semestervalet. Lokförare som har 2 eller 4 intjänade dagar kan använda dessa till att söka ledigt strödagar – tex helger – under året. För de med 6 dagar går det bra att även söka hel vecka. För de äldsta lokförarna som har 8 eller 9 dagar så går det att söka 2 hela veckor. 

Alla som söker dagarna i semestervalet har rätt att få dem utlagda under året. Om det inte finns utrymme att lägga ut dagarna där ni önskar så får företaget föreslå var de kan förläggas och det är sedan upp till er om ni önskar få dem utlagda eller inte. 

Stagdagarna förläggs efter att alla årets semesterdagar samt eventuella sparade dagar lagts ut. 

Dagarna kan inte sparas och kan heller inte tas ut under sommarperioden.

  • Semester v2-v5 2020?

Pga förseningen så kom inte denna period med i årets val. Ni som önskar ledigt under denna period söker istället ledigheten i ”Mitt schema”. Om ni önskar en huvudsemester som sträcker sig över ”skarven” v5/v6 så ska ni kontakta er GC för hjälp med hur sökningen ska ske. Ni som söker huvudsemester under denna period kan inte räkna med att få ersättning för utköpt semester då det är mycket osäkert om några semestrar alls kommer att köpas ut detta år.

  • Enstaka veckor ledigt under vår/höst?

I kombination med sommarsemester så går det bra att söka 1 eller flera veckors semester under vår och/eller höst. Ni har rätt att vara lediga helgen innan semesterveckan/veckorna om ni anger detta i valet. Helgen innan (om det är en arbetshelg) konsumerar då semester eller annan ledighet tex stågdag/komp/FV. Vid 3 veckors samanhängande semesterutläggning så har ni rätt att vara ledig helgen innan utan att den konsumerar semester.

Tänk på att det inte går att lägga ut stågdagar och sparade semesterdagar under sommaren.  Om ni vill maximera er ledighet genom att planera ut sparade dagar och stågdagar så sök då vanlig semester under sommaren och komplettera vår och höst med sparade dagar/stågdagar/komp. 

Vi har många nyanställda kollegor som söker semester för första gången i år och vi vet att det är mycket att sätta sig in i. Var inte rädda för att fråga om det är något som ni undrar. Det går alltid bra att maila till oss eller titta in på expeditionen när ni har möjlighet.

Lycka till med gruppval och semesterval!

Gruppval T20

Äntligen är gruppvalspaketet förhandlat och klart! För oss som arbetat med gruppnycklarna har det i år krävts mycket pusslande för att få någorlunda ordning på grupperna, då utskicket från MTR minst sagt lämnade en del att önska. I tre dagar satt, under förra veckan, fem representater från Seko Lok tillsammans med två från ST Pendeln med pannorna i djupa veck och flyttade turer mellan grupperna i ett försök att få till grupper som vi tror och hoppas att alla av oss kan acceptera och godta.

Vi började med att rädda morgon/dag-grupperna (17 och 18) på Cst och plocka bort de eftermiddagar som låg i arbetsgivarens förslag. SL vill att det ska gå mer och mer trafik på kvällarna vilket resulterar i att fler kvällsturer måste läggas ut och det har varit en utmaning.

Övrigt som vi fokuserat på är att sprida ut tunga nätter och reserver jämnt bland nattgrupperna och 8/6-grupperna, få till lite mer variation i grupperna så inte samma tur förekommer två dagar i rad så ofta och att riktade grupper ska kunna ta sig till och från jobbet utan nattbuss om inte riktad passresa finns. Undantag är en söndagsmorgon på en av Bro-grupperna som tyvärr inte gick att lösa.

På skubbgrupperna har vi försökt minimera antalet med 5 arbetsdagar i följd förutom på 106:an. Tanken med den gruppen är att man alltid är ledig tisdagskvällar så att man kan ha en kvällsaktivitet.

I Södertälje har vi i år lyckats få till en äkta 8/6-grupp. Företaget gick med på att lägga en F-dag på föräldragruppen så vi kunde använda alla NK-dagar till 8/6-gruppen och kvällsgruppen med kopplad ledighet.

Vi vill tacka Patrik Granberg och Torbjörn Hammas för ett gott samarbete.

Jon Holmberg
Marianne Allhammar
Melissa Svenhard
Christofer Adrian
Nicolai Quaglia
Emil Andersson
Moa Friman”

Julbord 30/11

Hej.

Vi har två platser kvar på julbordet nu på lördag den 30/11 om nån känner sig sugen på att gå.
Anmäl till Melissa.svenhard@mtr.se snarast! Först till kvarn.

Framskjuten inplacering på de nya grupperna.

MTR har tidigare gått ut med att både grupp och semesterval har blivit framskjutet. Detta beror på att trafikförvaltningen gjort en beställning av utökad trafik i sista stund så att alla turer blev tvungna att ritas om. 

Detta har resulterat i att båda valen blivit framskjutna 3 veckor och det påverkar även själva inplaceringen. 

Som några kanske märkt så kan vi se våra grupper i IVU fram till och med den 1/2-20. Det beror på att själva inplaceringen på de nya grupperna sker den 2/2-20. Gruppvalet kommer öppnas i slutat av november och resultatet kommer i v.50. Efter det kommer semestervalet hållas och resultatet av det kommer ut i v.3. 

Ledigheter våren 2020

Idag kom ett mail ut från personalplaneringen där vi uppmanades söka ut extra ledigheter för våren 2020. Detta eftersom personalläget ser ovanligt gott ut.

Vi har ett lokalt semesteravtal som gäller. Som ni känner till så har vi en konstruktion med 4 rullande semestervals-listor där vi turas om att få ”första tjing” på sommarsemester samt vår/höst- semester.
Efter att semestervalet har skett och all semester som förarna har önskat har lagts ut (gäller även ståg-dagarna som ingår i semestervalet). Så kan annan ledighet fördelas om utrymme finns kvar. Vilket det nu ser ut att göra under kommande vår. PSF kan därmed INTE bevilja sparad semester/komp/FV/Stag INNAN semestervalet har skett.

Att göra det skulle innebära att man rundar semestersökningen och att det i slutänden inte finns plats för årets ordinarie semester att läggas ut där så önskas. Seko Lok kommer att ta upp frågan med företaget och informera medlemmarna löpande.