Överenskommelse om övertid fram till sista februari + ny tariff för slutlön för lokförare

Överenskommelse om övertid fram till 28 februari 2023

Seko Lok har ingått en överenskommelse med arbetsgivaren gällande övertidsarbete under hösten och fram till sista februari nästa år. Samtliga LF kommer under dessa fem månader kunna schemaläggas med upp till fem arbetsperioder extra och kompenseras då med kvalificerad övertid samt ett extra tillägg á 3500 kronor per utlagd tur. Överenskommelsen har i princip samma upplägg som den som praktiserades kring hösten och årsskiftet 2018/2019.

Fördelarna för LF-kollektivet kontra alternativet är flera. Du kommer själv kunna flagga för vilka datum du kan tänka dig att ta ett övertidpass och de kommer publiceras i samband med schemasläpp i IVU. Vi slipper därmed att bli uppringda dagen innan för att få information om att vi påföljande lediga dag blivit tilldelade en tur genom beordring. Övernskommelsen år också kostsam för företaget.

Naturligtvis ska regler för dygns- och veckovila hållas trots inrättad överenskommelse. Likaså kan du aldrig tvingas att sätta dig bakom spakarna om du upplever dig som för trött eller av annan anledning inte i skick. Kollegor som är sjukskrivna, tjänstlediga eller föräldralediga på deltid är också befriade från att utföra övertidsarbete om det inte sker på frivillig basis.

Praktiska detaljer kommer färdigställas kommande vecka gällande om du exempelvis kan arbeta dina turer mer komprimerat under en och samma månad eller hur önskemålen om datum ska lämnas in. Seko Lok öppnar med detta också upp för en FRIVILLIG dispens på upp till 250 timmar för att de medlemmar med övertidssaldon som närmar sig 200 timmar.

Ny tariff för obligatoriskt körläraruppdrag

Frågan om tillgången på körlärare har varit en långkörare på pendeln med start långt innan den tidpunkt då MTR tog över som ansvarig operatör. Genom åren har olika lösningar baserade på frivillighet och högre ersättningsnivåer än det handledartillägg (idag 260 kr) som kollektivavtalet anger som kompensation för att ha med en elev under en körtur testats. Ingen av dessa har genererat det antal körlärare/handledare som arbetsgivaren anser att de behöver.

Tidigare i veckan deklarerade därför företaget att de genom sin rätt att leda och fördela arbetet hädanefter kommer omdefiniera vilka arbetsuppgifter som ska räknas som obligatoriska då du är anställd som LF på pendeln. Från och med den första oktober skulle handledarrollen, det vill säga att ta emot och lära upp lokförarelever, inte längre komma att vara frivillig utan något som skulle utgöra en naturlig del av yrkesrollen för samtliga lokförarkollegor som tjänstgjort i minst tre år. I samband med förändringen skulle slutlönen för lokförare höjas från nuvarande 42313 kr till 43313 kr.

Det Seko Lok i första hade att ta ställning till var alltså ja eller nej till en ytterligare tusenlapp i slutlön. Att överenskommelsen inte på något sätt upphäver nuvarande regelverk om att LF ansvarar för tågets säkra framförande och ansvaret för säkerheten ombord är för Seko Lok en självklarhet. Om bedömningen att elev inte kan medfölja i hytt för att kunna garantera tågets säkra framförande görs så är det den enskilda lokförarens bedömning som gäller.

De knappt 40 personer som idag tjänstgör som körlärare behåller fram till 31 juli 2023 sina villkor om en extra ersättning á 2611 kr per månad med förutsättningen att 18 turer med elev kan läggas ut per individ och kvartal. Då det gäller utbildningen av nya handledare är tanken att man ska börja bakifrån sett till anställningsdatum så de som först kommer utbildas nu i höst är de som började ta egna turer 2019 och 2018. Företaget menar att det för denna grupp i samband med anställningen tydligt tagits upp att körlärarrollen efter tre år i tjänst kommer vara obligatorisk. För dessa kommer dagtillägget á 260 kr betalas ut per tur om antalet turer med elev per månad överskrider fyra stycken. För kollegor med anställningsdatum senare än detta står handledaruppdraget inskrivet i anställningskontraktet.

Fram till sommaren 2023 räknar man med att vara i en sådan balans att ingen ska behöva ta mer än två turer med elev per månad i snitt. Mottagandet av elever kommer under början av nästa år då elevtrycket är stort, med tre pågående interna utbildningar á 30 elever styck, läggas på de befintliga körlärarna samt de kollegor med tre år i yrket och kortast anställningstid. I praktiken kommer överenskommelsen i förlängningen innebära att kollegor i hög grad kommer jobba utan att några turer med medföljande elev kommer behöver avverkas under många månader, är företagets prognos.

Vi kommer tillsammans med arbetsgivarparten följa upp överenskommelsen kvartalsvis. Vi är kritiska och ser flera brister. Vi har en utbildningsadministration på företaget som redan idag ger ett intryck av att vara överbelastad och har svårt att lägga ut elevturer på mest effektiva sätt. Om två turer med elev per månad kan läggas samman till exempelvis en vecka med elev i kvartalet kan kanske detta vara att föredra. MTR verkar inte ha tänkt igenom detaljerna. Klubben har flaggat för bristerna i upplägget och att vi hellre sett mer kontinuitet för både handledare och elever. Därför är det A och O att överenskommelsen följs upp för att kunna justeras vid ett icke-tillfredställande resultat.

Under hösten 2022 är hundratals stag- och FV-dagar som vi har rätt att få ut enligt avtal inte utlagda och problemen med att få ut ledigheter kommer fortgå så länge inte återväxten i LF-kollektivet tar fart. Utifrån den argumentationen ser klubben att handledar- och elevfrågan måste lösas. Våra medlemmar behöver den återhämtning som avtalet ger rätt till. Som en del av denna överenskommelse är vi också överens med företaget om att de arbetsuppgifter som kommer tillfalla LF efter införandet av PTU ska värderas och lönesättas. Detta är något företaget tidigare varit ointresserade av.

Vi ska också vara medvetna om att idén om att göra samtliga LF till handledare är förankrad hos Almega och med arbetsgivarnas kraftfulla, gemensamma offensiv pekar mycket på att handledarrollen kommer bli obligatorisk hos så gott som alla operatörer på svensk järnväg de kommande åren. Hade klubben valt att säga nej till överenskommelsen hade elevturer lagts ut ändå, utan den högre tariffen som är övertids- så väl som sjukpennings- och pensionsgrundande samt den summa som såld semester baseras på.

Tveka inte att dela med dig av dina frågor och funderingar till våra förtroendevalda eller på styrelsen@pendelforarna.se. Vänd dig i första hand till klubbens representanter om du undrar något kring Seko Loks ställningstagande och hållning istället för att lyssna på rykten och andrahandsinformation. Och kom ihåg – håll god ton.

Kommentarer inaktiverade.