Allmän information kring arbetet som lokförare

Du är ditt eget skyddsombud när du är ute och kör, det är bara du som kan bedöma om du kan ansvara för tågets säkra framförande och din egen säkerhet. Bedömer du att tåget ska stå still är det din bedömning som gäller. Det kan du inte bli skadeståndsskyldig för, enligt arbetsmiljölagen.

Eget skyddsansvar

Med anledning av att vi ibland får utföra arbete kring vårt tåg vid t ex varmgång, luftslangar som släppt med mera – hur kan du agera vid oförutsett arbete efter tåget vid intilliggande tågspår?
(Till exempel: du har fått ett varmgångslarm och trafiksamordnare vill att du ska kontrollera felet på spåret.)

Tänk dig noga för!

  • Kom överens om lämplig plats att utföra arbetet på.
  • Begär av tågklareraren att intilliggande spår där du utför arbete ska spärras av.
  • Innan du går ut ska du ha fått besked att spåret är spärrat av tkl. Efter det bör du kortsluta spåret med kontaktdon och du bör även sätta upp spårspärrstavlor innan du utför arbetet.
  • Kan tkl inte spärra av spåret av någon anledning (tågen ska fram eller att hen anser att det inte behövs), så sitter du kvar på tåget ända tills du får beskedet att spåret eller spåren är spärrade.

Övertidsarbete

Övertidsarbete enligt avtal förekommer, men att arbeta övertid så att avtal inte följs är inte riktigt. Veckovila, viloperiod, rast, arbetsperiod, arbetstidsregler o.s.v. ska följas. Ansvaret ligger hos arbetsgivaren. Om arbetsgivaren bryter mot dessa regler så kan den dömas till böter.

Som enskild arbetstagare har du också ett ansvar. Skulle du råka ut för ett tillbud eller en händelse så ses det inte som en förmildrande omständighet att du gått med på utebliven rast eller vila om du p.g.a. detta sedan varit ouppmärksam som förare – snarare tvärtom! Vid en utredning kan det bedömas som att du uppträtt oansvarigt i ditt yrkesutövande.

I historiska järnvägsolyckor där allmänna rättsvårdande myndigheter har varit inblandade har polisförhör hållits med föraren om hur dennes agerande har varit, och då innefattas allt; Om föraren har sovit ordentligt, hur dom lokala avtalen ser ut, hur dom lokala föreskrifterna har följs, äter föraren medicin, vad hen druckit, hur hen har jobbat m.m. Även om din arbetsgivare behandlar dig väl och tycker att du är en bra förare som ställer upp på allt möjligt, så kan en utsatt resenär se det på ett helt annat sätt och välja att stämma dig för oansvarigt beteende.

Ofrivilligt övertidsarbete

Om du inte kan jobba övertid någon dag vid t.ex. barnhämtning på dagis, kursverksamhet osv. så bör du underrätta turfördelare eller trafiksamordnare snarast om detta – helst långt i förväg. Arbetsgivaren vill att lokföraren ska underrätta personalfördelare eller trafiksamordnare senast kl 13.00 dagen innan för att möjliggöra eventuellt turbyte.

Om du får ofrivillig övertid p.g.a. att ditt tåg har blivit mycket sent, eller om trafiksamordnare vill att du ska jobba övertid och det blir betydligt svårare för dig att åka hem (t.ex. nattetid): meddela hen snarast att du inte kan jobba övertid då det blir stora problem för dig att komma hem. Vill hen att du ändå ska jobba övertid, försök i så fall komma överens om att få betald taxiresa hem! Trafiksamordnaren har möjlighet att bevilja taxi till förare vid speciella tillfällen. Inställer sig förare till övertidsarbete har föraren rätt att kräva ersättning för uppkomna resekostnader, enligt gällande avtal (§7 mom 5).

Ancienniteten

Ancienniteten är en turordningslista som används vid gruppval. Listan baseras på hur lång arbetstid man har haft på MTR Pendeltågen, Stockholmståg och Citypendeln sedan övertagandet från SJ. Ingen förare från ett annat bolag har företräde på listan om de anställs här – såvida de inte tidigare varit anställda på MTR Pendeltågen, Stockholmståg eller Citypendeln. Det är endast den tiden de får tillgodoräkna sig vid anställning.

Arbetsmiljörisker i tjänsten

Av de kända händelser som inrapporterats är påkörning, utrymning samt hot och våld de stora riskerna för förare i samband med tjänst. För att MTR Pendeln ska kunna göra ett förebyggande arbete och minska riskerna i arbetet har Seko Lok Pendeln framfört att MTR Pendeln måste bedriva utbildning och skaffa en fast löpande utbildningsplan i hot och våld, krishantering, LABC samt utrymning och brandövningar.

Om MTR Pendeln hela tiden arbetar framåt med arbetsmiljöfrågorna höjs kompetensen på företaget. Det är lättare att agera förebyggande med bra handlingsplaner och genom att göra rätt insatser på rätt ställen.


Hälsningar,
Styrelsen på Seko Lok Pendeln

Kommentarer inaktiverade.