Information från skyddsombuden Seko Lok, ST Pendeln inför fas 3

PTU-projektet går nu på måndag den 5 december in i fas 3 som innebär att lokförare själva ska kunna framföra tåg utan medföljande tågvärd. Från det att PTU-projektet började så har skyddsombuden varit med i projektet, men dock inte i den omfattning som vi har förväntat oss med stöd av Arbetsmiljölagen.

Riskbedömningar har varit många och omfattande för att finna risker som måste tas om hand innan PTU start. Skyddsombuden kan dock konstatera att det finns brister, ibland stora brister, i de föreslagna lösningarna på uppkomna risker. Det är ofta lösningar som inte är robusta, konkreta eller har hög kvalité.

Nu på måndag när de första PTU/DÖS tågen ska gå så kommer MTR P naturligtvis följa det mycket noggrant, ”Hur går det? Blir tågen försenade? ” När nu den enskilde lokföraren ska försöka köra efter bästa förmåga är det viktigt att de förutsättningar hen har fått i form av utbildningar och instruktioner stämmer och kan efterlevas. Då är det viktigt att de arbetsuppgifter som har tillkommit utförs mycket noga och korrekt så att inget missöde eller allvarlig händelse inträffar, med andra ord, det får ta den tid det tar.

Efter att lokföraren avslutat sin tur önskar skyddsombuden att hen skriver en avvikelserapport om:

· Tankar, känslor, oro, stress innan turen började (sömnkvalité, oro inför turstart, stress om vad som kan komma att hända)

· Tankar, känslor, oro, stress under turen (stressigt med alla arbetsuppgifter, koncentration, utsatthet)

· Tankar, känslor, oro, stress efter turen (känsla av utmattning, huvudvärk, synpåverkan)

Denna avikelsrapport skickas in som vanligt i MTR´s Compass system med kopia till skyddsombuden.

Seko lok: skyddsombud.sekolok@mtr.se

ST Pendeln: kansliet@stpendeln.se

Skriv avvikelserapporterna kortfattade, bara dina iakttagelser och känslor är med och är tydliga.

Skyddsombuden kommer att analysera era rapporter och med det som underlag driva uppkomna problem vidare mot MTR.

Skyddsombuden Seko Lok, ST Pendeln

En vecka kvar till fas 3

Under dagens MBL-träff ägnades en stor del av tiden åt hur statusen ser ut inför måndagen den 5 december då 30 procent av pendeltågen ska gå utan tågvärd, det vill säga fas 3 av PTU-projektet. Arbetgivaren meddelade att antalet ombygda fordon som behövs för att trafikera den nya fasen kommer vara uppnått till starten.

Från fackligt håll kan vi konstatera att frågetecknen är många och att företaget har en del arbete framför sig den kommande veckan i att kommunicera ut vad som gäller då fas 3 träder i kraft. Många medlemmar har angivit att de känner sig osäkra inför den 5 december då PTU-utbildning och information upplevts som bristfälliga. Medlemmar har heller inte fått någon konkret respons angående åtgärder då man lyft detta med respektive gruppchef.

Företaget kommer under veckan frigöra instruktörer samt går in med resurser för medåkning med kollegor i syfte att fånga upp de frågeställningar och den eventuella osäkerhet som finns i kollektivet. Man menar att alla de obesvarade punkter som uppdagades under riskanalysen inför PTU nu ska vara åtgärdade, även om det medges att implementteringen kan komma att gå långsamt och fler frågetecken kan komma att uppdagas längs vägen. Vi identifierade specifikt två områden där vad som gäller snabbt behöver kommuniceras ut inför nästa vecka.

Trafikutbyten på Stockholm city och Odenplan

Idén om att plattformsvärdarna vid behov skulle nå föraren via fordonens nödtalsenheter är slopad till förmån för att särskilda telefoner för norr- respektive södergående tåg ska användas då kontakt mellan LF och plattformsvärd behöver upprättas. Vilka nummer dessa har samt vid vilka situationer och hur de ska användas har ännu inte gått ut. Heller inte om plattformsvärdarna ska använda sig av handsignalering etc. Arbetsgivaren kunde idag inte ge oss alla konkreta svar kring hur trafikutbytena ska övervakas.

Rampservice

De nya rutinerna för rampservice, och i synnerhet den spontana rampservicen, har heller inte kommunicerats ut på ett tydligt sätt. Från och med 5 december ska inte rampservice längre ingå i tågvärdens arbetsuppgifter utan i första hand hanteras av stationsvärd och i förekommande fall kundservicevärdar och OTS. Stationsvärden ska då rampervice är aktuell även kontakta DLP som i sin tur kontaktar LF på berörda tåg där den ska ske. Vi ser hur detta riskerar bli scenarion som drar ut på tiden men också hur förvirring riskerar uppstå om vilket tåg rampservicen gäller för, särskilt vid trafikstörningar och på de driftplatser där det går mycket tåg.

Skriv rapporter

Vi uppmanar medlemmar att fortsätta rapportera till arbetsgivaren då brister kopplade till PTU och arbetsmiljön upplevs. Några saker som hittills nämnts bland medlemmar är huvudvärk, stress och distraktion från skärmarna då du kör under dygnets mörka timmar. Varje rapport som skickas in kan användas som underlag för att åstadkomma förändringar.

Våra yrkanden till 2023 års centrala avtalsförhandlingar

Följande yrkanden antogs på klubbens medlemsmöte 220923 och har skickats vidare till Sekos branschorganisation för spårtrafiken:

1.       Stopp för ensamarbete

Då myndigheternas flathet med god säkerhetsordning för järnvägens föreskrifter resulterat i att ta bort ombordpersonal är förslaget att ingen Seko-ansluten lokförare ska behöva arbeta ensam på ett resande tåg. Ett resande tåg skall alltid bemannas med en lokförare och en separerat ombordansvarig/AGS. Rollerna skall ej gå att kombinera.                            

2.     Stopp för ofrivillig beordrad övertid

Beordrad övertid på ledig dag får endast användas vid akuta oförutsedda händelser såsom pandemi, krig eller stora naturhändelser och liknande. Beordrad övertid får inte användas för att täcka upp att man har för få anställda eller att verksamheten är felplanerad avseende personalbehovet. I dessa fall ska inhyrd personal användas eller trafiken reduceras.

3.     Sex veckors semester              

Vi behöver mer återhämtning samt en arbetstidsförkortning som sätter press på operatörerna.

Frågor och svar från digitalt infomöte 3 oktober

På kvällen 3 oktober hölls ett öppet, digitalt medlemsmöte med drygt 25 medlemmar. På mötet gavs utrymme att ställa frågor och diskutera de övrenskommelser gällande övertid och ny tariff för slutlön som Seko Lok ingått med arbetsgivaren. Nedan kommer en sammanställning från mötet samt ytterligare frågor som kommit in till oss sedan senaste inlägget publicerades på hemsidan.

Övertidsöverenskommelsen

Varför har Seko tecknat denna överenskommelse?

Klubben har fått många rapporter och berättelser angående beordring av övertid. Medlemmar vittnar om stress och oro över att sitta och vänta på att bli beordrade in nästa dag när de är på jobbet. Personalsituationen är ansträngd och någon ljusning den närmaste tiden väntas inte. Vi valde då att göra denna överenskommelse. Den innebär visserligen att vi även fortsatt behöver ställa upp på övertidsarbete men också att vi får en bättre möjlighet att planera när det ska ske. Ett av målen var att vi ska minimera tillfällena där MTR behöver gå in och aktivt beordra våra medlemmar tätt inpå. Istället är vi med och tar ansvar i en svår situation och stället upp för utökad arbetstid över en längre tid – 5 månader. Vi är överens om att jobben ska spridas på så många som möjligt (kollektivet tar alltså ett gemensamt ansvar) men också att frivillighet ska gå före tvång. Dvs om LF 1 gärna kan och vill jobba fler än 5 pass så är det att föredra framför att tvinga ut LF 2. Givetvis så länge arbetstidsregler och viloregler följs.

I motprestation erhåller våra medlemmer ett tillägg om 3 500:- per pass som förläggs.

Hade det inte varit bättre med ett generellt x-tillägg helt baserat på frivillighet?

Ja. Det tycker vi givetvis. Frivillighet hade varit att föredra. Även om x-tillägget då sannolikt blivit lägre. Nu kom vi inte dit i denna förhandling utan landade i ovan beskrivna uppgörelse.

Jag går på en grupp med särkskilda regler, till exempel att jag inte får börja efter 9.30. Måste samma arbetstidsregler gälla för de X-jobb jag tar?

Nej, tyvärr inte. Någon ”hård” skrivning kring detta finns inte. Däremot är vi överens om att planeringen i möjligaste mån ska ta hänsyn till inkomna önskemål. Ta därför kontakt med planeringen om du fått ett pass som du inte kan ta så fort som möjligt för att se om det går att eventuellt byta tid eller dag.

Kan företaget lägga ut turer på datum jag inte önskat?

Även om målet är att i så hög grad som möjligt följa de önskemål som skickats in så är det ingen garanti. MTR har genom uppgörelsen köpt sig rätten att schemalägga 1 pass per månad under 5 månader. Det kan alltså bli så att du blir schemalagd en dag som du inte önskat. Innebär detta problem för dig så kontakta planeringen så fort som möjligt.

Då sökningen av datum var öppen under fem dagar i slutet av september var jag ledig och kunde därför inte söka då. Det är också orimligt att söka datum så långt fram, framför allt i februari då vi inte ens vet vilka scheman vi kommer gå på. Kommer vi kunna söka datum igen?

Sökningen kommer öppna igen och datum för X-gnet ska kunna sökas månad för månad så de kan läggas ut vid schemasläpp. Detta är utlovat från företaget att sökningen ska ske månadsvis vilket också ska kommuniceras ut till samtliga som omfattas av överenskommelsen. Seko Lok har fört fram att vi bör använda oss av IVU för att där lägga in våra önskemål. Mer information om detta kommer.

För mig fungerar det inte alls att ta några övertidspass nu under hösten. Däremot ser det bättre ut efter årsskiftet. Måste jag fördela mina X-pass jämnt under perioden oktober-februari eller går det bra att ta dem mer koncentrerat?

Det viktiga för företaget är inte att alla gör 1 pass per månad – det viktiga är att turerna bemannas. Här finns alltså möjligheter för individuella lösningar.

Jag har ingen barnomsorg under de tider jag inte jobbar mina ordinarie arbetspass. Måste jag ändå ta X-jobb?

Självklart inte! Jobbar du och din partner olika tider och helger, är du ensamstående eller av annan anledning ansvarig för omsorg av barn på dina lediga dagar är du inte skyldig att ta några X-jobb under dessa dagar om du själv inte vill och kan.

Definerar ni överenskommelsen som planerad beordrad övertid, frivillig beordrad övertid eller endast planerad övertid? Vad är i så fall planerad övertid?

All övertid för LF är per definition beordrad – vi har i kommunikationen valt att skilja på det som vi kallar ”frivilligt” beordrad övertid och beordrad övertid, där det tidigare sker efter att en LF ”räckt upp handen” och anmält sig som tillgänglig för övertid och sedan får ett pass.

Överenskommelsen för ny tariff för slutlönesteget

Innebär den nya tariffen att det i praktiken är fyra lönesteg eftersom jag går in på slutsteget efter två år som LF medan det öppnas för att ha med elever först efter tre år?

Nej. Du går in på den nya tariffen efter två år i yrket och kommer därför få ut den motsvarande lönen redan då medan det dröjer ytterligare ett år innan yrkesrollen även kommer innebära att du kan agera handledare. Förutom att du ska ha arbetat minst 3 år så ska även en handledarutbildning genomföras innan elevåkning blir aktuellt

Att ha två turer med elev i månaden är ett dåligt upplägg för både körlärare och elev. Tycker Seko Lok det är en bra lösning?

Nej. Det tror vi inte är ett bra upplägg. Vi är öppna för en lösning där exempelvis en vecka med elev läggs ut var tredje månad läggs ut, men inget är klart när det gäller exakt hur upplägget och fördelningen av elever ska se ut. Vi kommer att sätta oss med arbetsgivaren och utarbeta förläggningsrutiner – även MTR har ju ett intresse av att utbildningen blir så bra som möjligt.

Varför beslutade styrelsen teckna denna överenskommelse?

Frågan är inte ny utan har funnits med i många år. Problem att finna tillräckligt med handledare fanns även under Stockholmståg. Vi har genom åren provat ett flertal olika lösningar med olika ersättningar och upplägg – utan att hitta en långsiktigt fungerande uppgörelse. För MTR som även driver YH-skola så är denna fråga central: om inte handledare finns och LIA-perioder inte kan förläggas på ett bra sätt så sinkar det både utbildning och introduktion för nyanställda LF. Samtidigt så sitter vi med ett stort personalunderskott och behöver snabba på rekryteringen. Detta ligger även i vårt intresse – för att bättre kunna planera och komma till ett läge där vi faktiskt kan få ut våra avtalade ledigheter. Det fanns därför en vilja från företaget att diskutera andra lösningar än de vi hittills provat. Uppgörelsen som nu är gjord är bra för båda parter – för arbetsgivaren som säkerställer att LIA kan planeras ut och för Seko Loks kollektiv som går ifrån ett rörligt dagtillägg till en tariffhöjning för ALLA LF – alltså även de som sällan eller aldrig kommer att agera handledare. Att det blev en höjning av befintlig tariff istället för ett ytterligare tariffsteg innebär samtidigt en löneförhöjning även för de som ännu inte kvalificerar sig tidsmässigt som handledare.

Lösningen med en tariffhöjning är dyr för företaget – dyrare än den tidigare lösningen med ett fast lönetillägg för utpekade KL. För oss innebär skiftet från rörligt tillägg till lön också en positiv utveckling för bla pensionsavsättning, såld semester, sjukersättning, övertidsersättning, omvandling av FV-dagar, värdet på stagdagar. När vi nu 2023 går in i en ny lönerörelse startar vi dessutom från en högre nivå och beräknar ny lön på en högre summa.

Beslutet var ändå inte lätt att ta, styrelsen hade en lång diskussion innan vi kunde gå till beslut. Vi vet att många LF inte vill ha elever. Som förtroendevalda måste vi dock se till hela bilden och hela kollektivet och samtidigt ha en lång tidshorisont. Vi gjorde då bedömningen att denna lösning gynnar oss som kollektiv på lång sikt.

Övrigt

Vad händer med årets FV-dagar?

Det är hundratals FV-dagar som ska ut innan jul som hänger. Detsamma gäller stag-dagar som sökt i semestervalet och ska ut i år men ännu inte lagts ut. Naturligtvis ska dessa ut enligt avtal.

Överenskommelse om övertid fram till sista februari + ny tariff för slutlön för lokförare

Överenskommelse om övertid fram till 28 februari 2023

Seko Lok har ingått en överenskommelse med arbetsgivaren gällande övertidsarbete under hösten och fram till sista februari nästa år. Samtliga LF kommer under dessa fem månader kunna schemaläggas med upp till fem arbetsperioder extra och kompenseras då med kvalificerad övertid samt ett extra tillägg á 3500 kronor per utlagd tur. Överenskommelsen har i princip samma upplägg som den som praktiserades kring hösten och årsskiftet 2018/2019.

Fördelarna för LF-kollektivet kontra alternativet är flera. Du kommer själv kunna flagga för vilka datum du kan tänka dig att ta ett övertidpass och de kommer publiceras i samband med schemasläpp i IVU. Vi slipper därmed att bli uppringda dagen innan för att få information om att vi påföljande lediga dag blivit tilldelade en tur genom beordring. Övernskommelsen år också kostsam för företaget.

Naturligtvis ska regler för dygns- och veckovila hållas trots inrättad överenskommelse. Likaså kan du aldrig tvingas att sätta dig bakom spakarna om du upplever dig som för trött eller av annan anledning inte i skick. Kollegor som är sjukskrivna, tjänstlediga eller föräldralediga på deltid är också befriade från att utföra övertidsarbete om det inte sker på frivillig basis.

Praktiska detaljer kommer färdigställas kommande vecka gällande om du exempelvis kan arbeta dina turer mer komprimerat under en och samma månad eller hur önskemålen om datum ska lämnas in. Seko Lok öppnar med detta också upp för en FRIVILLIG dispens på upp till 250 timmar för att de medlemmar med övertidssaldon som närmar sig 200 timmar.

Ny tariff för obligatoriskt körläraruppdrag

Frågan om tillgången på körlärare har varit en långkörare på pendeln med start långt innan den tidpunkt då MTR tog över som ansvarig operatör. Genom åren har olika lösningar baserade på frivillighet och högre ersättningsnivåer än det handledartillägg (idag 260 kr) som kollektivavtalet anger som kompensation för att ha med en elev under en körtur testats. Ingen av dessa har genererat det antal körlärare/handledare som arbetsgivaren anser att de behöver.

Tidigare i veckan deklarerade därför företaget att de genom sin rätt att leda och fördela arbetet hädanefter kommer omdefiniera vilka arbetsuppgifter som ska räknas som obligatoriska då du är anställd som LF på pendeln. Från och med den första oktober skulle handledarrollen, det vill säga att ta emot och lära upp lokförarelever, inte längre komma att vara frivillig utan något som skulle utgöra en naturlig del av yrkesrollen för samtliga lokförarkollegor som tjänstgjort i minst tre år. I samband med förändringen skulle slutlönen för lokförare höjas från nuvarande 42313 kr till 43313 kr.

Det Seko Lok i första hade att ta ställning till var alltså ja eller nej till en ytterligare tusenlapp i slutlön. Att överenskommelsen inte på något sätt upphäver nuvarande regelverk om att LF ansvarar för tågets säkra framförande och ansvaret för säkerheten ombord är för Seko Lok en självklarhet. Om bedömningen att elev inte kan medfölja i hytt för att kunna garantera tågets säkra framförande görs så är det den enskilda lokförarens bedömning som gäller.

De knappt 40 personer som idag tjänstgör som körlärare behåller fram till 31 juli 2023 sina villkor om en extra ersättning á 2611 kr per månad med förutsättningen att 18 turer med elev kan läggas ut per individ och kvartal. Då det gäller utbildningen av nya handledare är tanken att man ska börja bakifrån sett till anställningsdatum så de som först kommer utbildas nu i höst är de som började ta egna turer 2019 och 2018. Företaget menar att det för denna grupp i samband med anställningen tydligt tagits upp att körlärarrollen efter tre år i tjänst kommer vara obligatorisk. För dessa kommer dagtillägget á 260 kr betalas ut per tur om antalet turer med elev per månad överskrider fyra stycken. För kollegor med anställningsdatum senare än detta står handledaruppdraget inskrivet i anställningskontraktet.

Fram till sommaren 2023 räknar man med att vara i en sådan balans att ingen ska behöva ta mer än två turer med elev per månad i snitt. Mottagandet av elever kommer under början av nästa år då elevtrycket är stort, med tre pågående interna utbildningar á 30 elever styck, läggas på de befintliga körlärarna samt de kollegor med tre år i yrket och kortast anställningstid. I praktiken kommer överenskommelsen i förlängningen innebära att kollegor i hög grad kommer jobba utan att några turer med medföljande elev kommer behöver avverkas under många månader, är företagets prognos.

Vi kommer tillsammans med arbetsgivarparten följa upp överenskommelsen kvartalsvis. Vi är kritiska och ser flera brister. Vi har en utbildningsadministration på företaget som redan idag ger ett intryck av att vara överbelastad och har svårt att lägga ut elevturer på mest effektiva sätt. Om två turer med elev per månad kan läggas samman till exempelvis en vecka med elev i kvartalet kan kanske detta vara att föredra. MTR verkar inte ha tänkt igenom detaljerna. Klubben har flaggat för bristerna i upplägget och att vi hellre sett mer kontinuitet för både handledare och elever. Därför är det A och O att överenskommelsen följs upp för att kunna justeras vid ett icke-tillfredställande resultat.

Under hösten 2022 är hundratals stag- och FV-dagar som vi har rätt att få ut enligt avtal inte utlagda och problemen med att få ut ledigheter kommer fortgå så länge inte återväxten i LF-kollektivet tar fart. Utifrån den argumentationen ser klubben att handledar- och elevfrågan måste lösas. Våra medlemmar behöver den återhämtning som avtalet ger rätt till. Som en del av denna överenskommelse är vi också överens med företaget om att de arbetsuppgifter som kommer tillfalla LF efter införandet av PTU ska värderas och lönesättas. Detta är något företaget tidigare varit ointresserade av.

Vi ska också vara medvetna om att idén om att göra samtliga LF till handledare är förankrad hos Almega och med arbetsgivarnas kraftfulla, gemensamma offensiv pekar mycket på att handledarrollen kommer bli obligatorisk hos så gott som alla operatörer på svensk järnväg de kommande åren. Hade klubben valt att säga nej till överenskommelsen hade elevturer lagts ut ändå, utan den högre tariffen som är övertids- så väl som sjukpennings- och pensionsgrundande samt den summa som såld semester baseras på.

Tveka inte att dela med dig av dina frågor och funderingar till våra förtroendevalda eller på styrelsen@pendelforarna.se. Vänd dig i första hand till klubbens representanter om du undrar något kring Seko Loks ställningstagande och hållning istället för att lyssna på rykten och andrahandsinformation. Och kom ihåg – håll god ton.

Överenskommelse träffad angående ersättning för de digitala PTU-utbildningarna 

Klubben har enats med arbetsgivaren om vilken ersättning som ska gälla för de digitala e-learnings som vi uppmanas göra för att komma i fas med planen för PTU-projektet. De fem olika delmomenten i e-learningen, som sammanlagt beräknas ta max 1.55 timmar att genomföra, kommer ersättas genom att fyra timmar läggs till på varje individs tidsbank. Utöver det är överenskommet att dessa timmar ska läggas ut innan 2023 nått sitt slut och därmed inte riskera samla damm som obetald arbetstid. 

Fyra timmar motsvarar den sammanlagda timpenningen, alternativt uttag av komptid, för två timmars övertidsarbete. Det kommer vara upp till varje individ om uttag i tid eller pengar föredras. Har du ytterligare timmar på din kompbank kan dessa läggas till så du får ut ledighet motsvarande en sammanhängd tur och därmed en extra dags ledighet. Önskar du ta ut din komptid i pengar kommer du istället kunna välja detta alternativ.  

Vi vill också understryka att våra skyddsombud inte gått igenom materialet i denna e-learning vilket brukar vara rutin. Därav har vi på förhand inte fått någon kännedom om innehållet eller om det exempelvis är så pass underbyggt att du som lokförare efter genomförande ska kunna framföra PTU-tåg enligt den fas projektet befinner sig i. Kom ihåg att du är ditt eget skyddsombud, att vårt arbete ska vara säkert och att du har rätt till den utbildning du behöver för att kunna genomföra ditt arbete. Upplever du brister är det viktigt att dessa rapporteras. Skicka gärna även en kopia till styrelsen@pendelforarna.se.

Seko Lok INTE överens med MTR gällande komptid för digital PTU-utbildning

Vi vill fortsatt uppmana våra medlemmar att avstå från att göra de e-learnings gällande PTU som arbetsgivaren skickade ut tidigare i veckan. Den kompensation á 2:30 timmar till tidbanken som lagts fram som ersättning för att dessa ska genomföras anser vi otillräcklig.

Att genomföra dessa utbildningar, utanför ordinarie arbetstid, innebär att arbetstidsmåttet enligt kollektivavtal överskrids. I dagsläget är också, som de flesta vet, svårigheterna kring att lösa ut komp i tid såväl som i pengar överhängande. Att vi inte kommer få möjligheten att ta ut den tid som läggs på våra kompbanker är inte heller det acceptabelt.

Vi är i dialog med företaget för att hitta ett bättre sätt att lösa detta på. Det är tydligt att även arbetsgivaren är angelägen om att gå vidare och förhoppningsvis kan snart en lösning nås. Fram till dess – avvakta med att genomföra e-learningarna.

Aktuellt: beordrad ÖT och komp för digital PTU-utbildning

Framställan för åtgärdslista mot beordring av övertid

I dagarna har en så kallad framställan lämnats in till arbetsgivaren av Seko Loks samt STs skyddsombud med hänvisning till Arbetsmiljölagen AML 6 Kap 6a§. Här lyfts hur MTR Pendeltågen i strid med gällande lagstiftning struntat i att tillsammans med skyddsombuden riskbedöma vad beordring av övertid har för påverkan på säkerheten.

Ofrivillig övertid, där den enskilda lokföraren inte på förhand gett sitt samtycke till arbete utöver det avtalade arbetstidsmåttet, står i strid med arbete som innebär säkerhetstjänst och den återhämtning det kräver. Detta i kombination med intermittent skiftarbete och de långa turer arbetet innebär samt att några så kallade ”särskilda skäl” som motiverar beordring inte föreligger.

Skyddsombuden kräver därför att MTR Pendeltågen snarast kallar berörda skyddsombud till riskbedömning som skapar en åtgärdslista och handlingsplan där man omedelbart tar hänsyn till uppkomna risker.

Avvakta med den digitala PTU-utbildningen

I mail som utgick förra veckan uppmanas kollegor som inte deltagit i den lärarledda PTU-utbildningen i Södertäljedepån under maj att genomföra en digital e-learning. Efter att ha genonmfört denna ska man kunna delta i fas 1 av PTU och ha brytaren för DÖS-systemet tillsagen då man tjänstgör som lokförare på tåg i trafik.

Seko Lok har inte deltagit i någon förhandling gällande hur vi ska kompenseras för denna utbildning och vill därför uppmana våra medlemmar att inte genomföra den tills något är överenskommet. Låt dvärgbrytaren för DÖS fortsatt stå i läge från om du tjänstgör på ett PTU-tåg och inte gått den fysiska utbildningen.

E-learningen är heller inte obligatorisk för den som tjänstgör under sommaren då måldatum är satt till den 19 september.

Vilka tillägg räknas upp i samband med lönerevisionen? 

Nu på junilönen ska den nya månadslönen betalas ut retroaktivt från och med 1 maj. En höjning motsvarande 2 procent har lagts på varje tariffsteg. För medlemmar med individuella löner har en pott motsvarande 2 procent fördelats enligt överenskommelse.

Samtliga fasta lönetillägg, dit exempelvis OB-ersättningen hör, ska även de räknas upp med 2 procent. Efter revision ska enkel är OB uppgå till 21,51 kr och OB kvalificerad OB till 48,03 kr.

I och med att körlärartillägget även det räknas som ett fast lönetillägg efter att överenskommelsen med arbetsgivaren om en månatlig, fast ersättning förlängts ska således även det räknas upp. Körlärartillägget ska efter lönerevision 2022 uppgå till 2611 kr i månaden. Har körlärartillägget inte räknats upp från 1 maj på din senaste lönespec är det felaktigt och MTR har lovat att skyndsamt justera detta.

De rörliga tilläggen, det vill säga undervisningstillägg, vik-tillägg, tidsförskjutningstillägg och vrålskubbstillägg har MTR i år vägrat höja. Seko Lok anser att en höjning av dessa med samma procenttal som övriga tillägg är en praxis medan arbetsgivaren anser att det inte finns någon avtalsskrivning som styrker detta.

Seko Lok ämnar därför gå vidare i frågan om en höjning av de rörliga tilläggen. Det handlar egentligen om väldigt små summor för arbetsgivaren och det är för oss obegripligt hur dessa inte kan räknas upp på samma sätt som de gjort i över ett decennium.

Aktuella frågor gentemot arbetsgivaren 30 maj

Vi har idag fått tillfälle att träffa arbetsgivaren för att ta upp ett antal aktuella frågor.

  • Vi motsätter oss inte en förlängning av nuvarande modell som ger körlärare en ersättning á 2560 kr i månaden för att vara tillgänglig för 18 turer med elev under ett kvartal. Överenskommelsen gällande modellen löper ut 30 juni. Vi är tveksamma till om en förlängning kommer generera fler körlärare än idag och är öppna för en liknande modell med en högre ersättningsnivå, men som också tillgängliggör KL för fler turer med elev. Det viktigaste för oss är att körläraruppdraget baseras på frivillighet och inte påtvingas.
  • Fortsatt är sommarens bemanning långt ifrån löst och framför allt är det förutsedda personalläget under de flesta helger i juni-augusti är mycket kristiskt. Klubben har framfört ett antal förslag på hur ersättningarna för X-jobb kan höjas för att öka antalet intressenter. Erbjuder MTR inte en tillräckligt attraktiv ersättning kan de heller inte räkna med att turerna under sommarens helger blir bemannade genom frivillighet.
  • Vi vill påminna om att fordon utan fungerande GSM-R och carkit får inte lämna depå! Dialog mellan företaget och MTR Tech pågår så GSM-R framöver ska vara kompatibla i ledande hytter på fordon som tas ut från depå. Även GSM-R och laddare planeras framöver vara enhetliga i båda ändar av fordonen för att komma ifrån en del av den problematik som varit kring GSM-R.
  • Att LF-kollegor får tjänstgöra hela tågvärdsturer är ingen önskvärd lösning för någon. Att detta skett för LF-kollegor som haft reserv menar företaget är en sista utväg då TV-turer som lagts ut för gnet inte blivit bemannade. Förhoppningen är att denna lösning ska kunna undvikas framöver.
  • Företaget meddelade för ett tag sedan att de kollegor som går på ”vrål-skubben” men inte erhållit vik-tillägg skulle få detta utbetalt på maj-lönen. Trots löftet har samtliga berörda ändå inte fått det utbetalt. Seko Lok har varit i kontakt med löneavdelningen som ännu en gång bekräftar misstaget och menar att tillägget avtalsenligt ska betalas ut till samtliga ”vrålare”.