Aktuellt: beordrad ÖT och komp för digital PTU-utbildning

Framställan för åtgärdslista mot beordring av övertid

I dagarna har en så kallad framställan lämnats in till arbetsgivaren av Seko Loks samt STs skyddsombud med hänvisning till Arbetsmiljölagen AML 6 Kap 6a§. Här lyfts hur MTR Pendeltågen i strid med gällande lagstiftning struntat i att tillsammans med skyddsombuden riskbedöma vad beordring av övertid har för påverkan på säkerheten.

Ofrivillig övertid, där den enskilda lokföraren inte på förhand gett sitt samtycke till arbete utöver det avtalade arbetstidsmåttet, står i strid med arbete som innebär säkerhetstjänst och den återhämtning det kräver. Detta i kombination med intermittent skiftarbete och de långa turer arbetet innebär samt att några så kallade ”särskilda skäl” som motiverar beordring inte föreligger.

Skyddsombuden kräver därför att MTR Pendeltågen snarast kallar berörda skyddsombud till riskbedömning som skapar en åtgärdslista och handlingsplan där man omedelbart tar hänsyn till uppkomna risker.

Avvakta med den digitala PTU-utbildningen

I mail som utgick förra veckan uppmanas kollegor som inte deltagit i den lärarledda PTU-utbildningen i Södertäljedepån under maj att genomföra en digital e-learning. Efter att ha genonmfört denna ska man kunna delta i fas 1 av PTU och ha brytaren för DÖS-systemet tillsagen då man tjänstgör som lokförare på tåg i trafik.

Seko Lok har inte deltagit i någon förhandling gällande hur vi ska kompenseras för denna utbildning och vill därför uppmana våra medlemmar att inte genomföra den tills något är överenskommet. Låt dvärgbrytaren för DÖS fortsatt stå i läge från om du tjänstgör på ett PTU-tåg och inte gått den fysiska utbildningen.

E-learningen är heller inte obligatorisk för den som tjänstgör under sommaren då måldatum är satt till den 19 september.

Vilka tillägg räknas upp i samband med lönerevisionen? 

Nu på junilönen ska den nya månadslönen betalas ut retroaktivt från och med 1 maj. En höjning motsvarande 2 procent har lagts på varje tariffsteg. För medlemmar med individuella löner har en pott motsvarande 2 procent fördelats enligt överenskommelse.

Samtliga fasta lönetillägg, dit exempelvis OB-ersättningen hör, ska även de räknas upp med 2 procent. Efter revision ska enkel är OB uppgå till 21,51 kr och OB kvalificerad OB till 48,03 kr.

I och med att körlärartillägget även det räknas som ett fast lönetillägg efter att överenskommelsen med arbetsgivaren om en månatlig, fast ersättning förlängts ska således även det räknas upp. Körlärartillägget ska efter lönerevision 2022 uppgå till 2611 kr i månaden. Har körlärartillägget inte räknats upp från 1 maj på din senaste lönespec är det felaktigt och MTR har lovat att skyndsamt justera detta.

De rörliga tilläggen, det vill säga undervisningstillägg, vik-tillägg, tidsförskjutningstillägg och vrålskubbstillägg har MTR i år vägrat höja. Seko Lok anser att en höjning av dessa med samma procenttal som övriga tillägg är en praxis medan arbetsgivaren anser att det inte finns någon avtalsskrivning som styrker detta.

Seko Lok ämnar därför gå vidare i frågan om en höjning av de rörliga tilläggen. Det handlar egentligen om väldigt små summor för arbetsgivaren och det är för oss obegripligt hur dessa inte kan räknas upp på samma sätt som de gjort i över ett decennium.

Aktuella frågor gentemot arbetsgivaren 30 maj

Vi har idag fått tillfälle att träffa arbetsgivaren för att ta upp ett antal aktuella frågor.

  • Vi motsätter oss inte en förlängning av nuvarande modell som ger körlärare en ersättning á 2560 kr i månaden för att vara tillgänglig för 18 turer med elev under ett kvartal. Överenskommelsen gällande modellen löper ut 30 juni. Vi är tveksamma till om en förlängning kommer generera fler körlärare än idag och är öppna för en liknande modell med en högre ersättningsnivå, men som också tillgängliggör KL för fler turer med elev. Det viktigaste för oss är att körläraruppdraget baseras på frivillighet och inte påtvingas.
  • Fortsatt är sommarens bemanning långt ifrån löst och framför allt är det förutsedda personalläget under de flesta helger i juni-augusti är mycket kristiskt. Klubben har framfört ett antal förslag på hur ersättningarna för X-jobb kan höjas för att öka antalet intressenter. Erbjuder MTR inte en tillräckligt attraktiv ersättning kan de heller inte räkna med att turerna under sommarens helger blir bemannade genom frivillighet.
  • Vi vill påminna om att fordon utan fungerande GSM-R och carkit får inte lämna depå! Dialog mellan företaget och MTR Tech pågår så GSM-R framöver ska vara kompatibla i ledande hytter på fordon som tas ut från depå. Även GSM-R och laddare planeras framöver vara enhetliga i båda ändar av fordonen för att komma ifrån en del av den problematik som varit kring GSM-R.
  • Att LF-kollegor får tjänstgöra hela tågvärdsturer är ingen önskvärd lösning för någon. Att detta skett för LF-kollegor som haft reserv menar företaget är en sista utväg då TV-turer som lagts ut för gnet inte blivit bemannade. Förhoppningen är att denna lösning ska kunna undvikas framöver.
  • Företaget meddelade för ett tag sedan att de kollegor som går på ”vrål-skubben” men inte erhållit vik-tillägg skulle få detta utbetalt på maj-lönen. Trots löftet har samtliga berörda ändå inte fått det utbetalt. Seko Lok har varit i kontakt med löneavdelningen som ännu en gång bekräftar misstaget och menar att tillägget avtalsenligt ska betalas ut till samtliga ”vrålare”.

Info från skyddet

Samtliga skyddsombud på LF-sidan (Seko Lok och ST) inklusive Pendelklubben och SRAT har lämnat in en framställan med stöd av AML 6 Kap §6a till MTRP. Skyddsombuden har tidigare med stöd av AML 6 Kap § 7 försökt att begära stopp med hänvisning till tidigare dom från 2006 (AML 3 Kap st3 med stöd av AML 9Kap §5), och för planering av ensamarbete (AML 3 Kap §2 st 2) utan resultat. Det senaste stoppet överklagat till Förvaltningsdomstolen där det inte ännu prövats. Alla skyddsombud på pendeltåget har haft ett möte för att planera för nästa steg när det gäller ”att arbeta ensam som LF på pendeltågen”.

Skyddsombuden enades om att lämna in en 6 6a (framställan av åtgärd med stöd av arbetsmiljölagen), en begäran om utredning av arbetsmiljön för ensamarbete för lokförare.

Den 16 maj lämnades det in en 6 6a till MTR pendeltåg. I den så begärs det följande:
● Att arbetsgivaren riskbedömer arbetsmiljön för lokförarna med hänvisning till borttagande av tågvärdar på pendeltåget enligt AFS 2001:1 8§
● Att arbetsgivaren tar fram en handlingsplan för hantering av de risker som kan identifieras enligt AFS 2001:1 10§
● Detta ska göra skyndsamt och i samverkan med berörda skyddsombud enligt AFS 2001:1 4§
● Risken: Undersökningens huvudsyfte är att hitta och förebygga/avvärja situationer där lokförare utsätts för fara, hot och våld eller stark psykisk press i situationer där lokföraren är ensam ombord på pendeltåget.

Förbudet mot ensamarbete på pendeltågstrafiken som regeringen utfärdade 2006 och förbudet för Reginatågen påminner om att inget i lagstiftningen har förändrats sedan dess.

Vi inväntar skriftligt svar från MTRP tills på måndag den 23 maj senast klockan 14.00. Svaret får utvärderas om det är tillräckligt, eller att svaret bör prövas av AV i en kommande inspektion.

Ditt personliga ansvar som lokförare 

Beordring av övertid på FP-dag

Ofrivilligt övertidsarbete har satts i system under en längre tid som buffert när MTR inte planerat verksamheten långsiktigt och korrekt. Vi befinner oss i en situation där personal mår dåligt och är stressade över om FP-dagen imorgon kommer förbli orörd. Det är en situation som är både ohållbar och oacceptabel. Med risk för fler som sjukskriver sig eller ser sig om efter andra jobb leder den dessutom till en nedåtgående spiral av ökad brist på personal och dålig ekonomi för företaget.

Situationen är speciellt olycklig då det finns andra frivilliga, beprövade och vedertagna sätt som tidigare använts för att lösa övertidsproblemet. Beordring av övertid är endast tillåtet att använda då alla andra möjligheter att få arbetet utlagt är avverkade och uttömda. Exempel på detta kan vara att på olika sätt förmå personal att frivilligt ta på sig övertidspass, hyra in personal eller kanske till och med reducera trafiken. Klubben ställer sig frågande till om företaget till yttersta mån försökt hitta sätt att lösa personalbristen på utan beordring. Är så inte fallet kan beordring av övertid inte vara en godtagbar lösning.

Ofrivillig beordring är heller inte förenligt med säkerhetstjänst. Som lokförare ska du när du går på ditt arbetspass vara utvilad, alert och närvarande. Är du inte det ska du inte tjänstgöra som lokförare och har rätt att säga nej då chef ringer upp och ber dig jobba på din lediga dag. Bedömer du att du inte kan ansvara för tågets säkra framförande efter vad som enligt modul 8H i TTJ är lokförarens uppgift ska du heller inte gå på ditt pass. Samma sak gäller naturligtvis för en ordinarie tur i din gruppnyckel om du tidigare beordrats övertidsarbete och upplever att du inte har den förmåga som krävs för att tjänstgöra din ordinarie tur på ett säkert sätt.

Beordring att arbeta över fem timmar i sträck

Det har vid trafikstörningar förekommit att DLT beordrat kollegor att arbeta mer än fem timmar i sträck. Det har även förekommit att driftledare på DLT menat att tjänstgörande LF ”inte kommer hållas som ansvarig om något händer” om du efter beordring arbetar längre de fem timmar arbetstidsreglerna tillåter.

Naturligtvis är detta inte korrekt. Du som lokförare på plats är självfallet ansvarig för ett säkert framförande av ditt fordon. Med detta följer också att du har rätt att kräva att ett uppehåll för rast ska äga rum i enlighet med vårt kollektivavtal. Du har även här rätt att ta dig ur säkerhetstjänst om du upplever att du riskerar att inte kunna utföra ditt arbete på ett säkert sätt då arbetstidsregler inte efterlevs.

Våra driftledare på DLT ska ha instruerats att beordra någon att arbeta mer än fem timmar i sträck är en åtgärd som kan tilltas vid trafikstörningar, men något styrande dokument som styrker detta finns oss veterligen inte. Speciellt olämpligt blir detta förfarande då en LF-kollega redan är i en pressad situation under pågående trafikstörning.

Enda gången att arbeta över fem timmar i sträck kan berättigas är vid så kallad förseningsövertid, alltså då du kör in ditt sista tåg på turen till stationeringsorten där du ska avsluta ditt arbetspass. Även här kan dock lösningar då exempelvis en avbytare skickas ut med taxi vara aktuella om du bedömer att du inte har förmågan, närvaron och koncentrationen att ta in tåget till stationeringsorten.

Boka tid på egen hand och vänd dig till Avonova vid stress och oro

Som anställd på MTR Pendeltågen har du möjlighet att på egen hand, utan att gå via din gruppchef, boka ett besök hos Avonova om du känner oro för din hälsa, relaterat till din arbetssituation. Klubben rekommenderar att använda denna möjlighet. Både för din egen skull men också för att det ger arbetsgivaren underlag till att göra något åt de problem på arbetsplatsen som äventyrar kollegors hälsa.

Din gruppchef kommer få reda på att du besökt Avonova, men inte vad anledningen till ditt besök varit. Detta är du heller inte förpliktigad att berätta. Länk till bokningen på OnTrack finns här.

Överenskommelse träffad gällande PTU och hanteringen av Las mellan MTR och Seko

Seko meddelar via hemsidan under rubriken Seko och MTR överens – 300 jobb räddas kvar att man centralt nått en överenskommelse med MTR angående hanteringen av Las (Lagen om anställningsskydd) och omplaceringen av våra tågvärdskollegor framöver.

Överenskommelsen innehåller ett antal förbättringar jämfört med arbetsgivarens ursprungliga förslag om att frångå Las. Bland annat en betald lokförarutbildning för 30 av de tågvärdskollegor som omplaceras, att hänsyn ska tas till geografiska aspekter, att turordning ska följas och att en ”andra chans” ska ges i omplaceringen.

I texten står skrivet:

”Övertaligheten bland tågvärdarna på Pendeln rör dels Seko Pendelklubbens medlemmar, dels Seko Lok Pendelns medlemmar. På grund av att det är flera klubbar som berörs har förbundsstyrelsen fattat beslut om att förhandlingarna ska föras tillsammans med berörda klubbar men att det är förbundet som fattar det formella beslutet i förhandlingen, helt i enlighet med förbundets stadgar. Förbundets ledstjärna har varit att undvika att hundratals av våra medlemmar kastas ut i arbetslöshet och att hitta en lösning som är den bästa sett till hela medlemskollektivet.

Detta innebär att det från den tidpunkt frågan började hanteras centralt för Seko Lok inneburit att vi inte haft något att rösta om. Vi har inte haft möjlighet att lägga ner vår röst eller backa annan facklig klubb. I enlighet med Sekos stadgar har ansvaret för förhandlingen legat hos Sekos centrala ombudsman. Klubben anser att det utifrån förutsättningarna är en bra överenskommelse.

Klubben ser allvarligt på alla de olösta punkter som är kopplade till lokförarnas framtida ensamarbete. Fokuset i denna förhandling har varit på att rädda så många arbetstillfällen som möjligt till så bra villkor som möjligt och har ingen koppling till de förändrade arbetsvillkor PTU kommer att innebära för LF-kollektivet.

Nästa vecka bjuder klubben in till ett digitalt infomöte då vår centrala ombudsman Thomas Gorin Weijmer besöker för att berätta om överenskommelsen samt vad som lett fram till den. Vi passar även på att ta upp aktuella frågor kopplade till lönerevisionen. Hör av dig om du som medlem inte fått inbjudan till detta möte så fixar vi det.

Angående restid till och från PTU-utbildningen

Många har kontaktat klubben angående att passresa, alternativt restid, saknas då PTU-utbildningen lagts ut i IVU. Utbildningen ska enligt kallelsen pågå kl 09:00-16:30 medan tiden som anges i IVU för hela turen är 8:30-16:30. Alltså finns endast 30 minuter utlagda för att ta sig till Södd medan ingen tid alls finns för att ta sig ifrån depån efter avslutad utbildning. I verkligheten uppgår restiden samt gångtiden från Sci till Södd till 64 minuter och utöver det kan dessutom eventuell disptid adderas.

Seko Lok är inte överens med arbetsgivaren om vad som ska gälla vid utbilning som inte äger rum på stationeringsorten. Det som står skrivet i avtalet är text från tiden innan Söd var stationeringsort och behöver revideras.

Seko Lok hade helst sett att de tåg du ska åka pass med till och från Södd hade ritats in i turen. På så sätt hade restiden både från Södd och tillbaka inkorporerats i den ordinarie arbetstiden och utbildningen anpassats efter det. Alternativt hade utbildningen kunnat förläggas i Äsd.

Vi vill därför, tills inget annat är överenskommet, uppmana kollegor och medlemmar att påbörja din tur från stationeringsorten enligt det klockslag som står i IVU då du ska på PTU-utbildningen.

Måste man ändå planera på ett sätt så att en utbildningsdag inklusive restid, gångtid och lunch sammantaget blir för lång gentemot vad arbetstidsreglerna tillåter kan restidsersättning användas. Restidsersättning är en betydligt sämre lösning och något vi ska undvika. Restidsersättning betalas ut från det att du lämnar hemmet och stänger ytterdörren tills du anländer till lokalen där du ska gå utbildningen och vice versa då du ska hem efter avslutad utbildning.

Restidsersättningen betalas ut per påbörjad timme och finns reglerad i centralt avtal. Tar din resa från hemmet till utbildningsstället en timme och 5 minuter får du alltså två tillägg. Från och med 1 maj 2022 är tillägget 73,59 kr. För tid från klockan 19.00 dag före tjänstgöringsfritt kalenderdygn till klockan 07.00 påföljande tjänstgöringsdag ligger tillägget på 110,33 kr. Semestertillägg är inkluderat i beloppen och gäller för Sekos medlemmar.

Överenskommelsen om en timmes övertid i varje ände av turen om den utgår från annan stationeringsort gäller inte för utbildning utan endast om du tar en körtur.

Tills inget annat är överenskommet: påbörja din tur från stationeringsorten enligt det klockslag som står i IVU då du ska på PTU-utbildningen.

Fortsatt praxis gällande X-tillägget som föregående år

Att många kollegor valt att inte svara på X-jobbsblanketten som företaget skickade ut i förra veckan har burit frukt. Under en förhandling idag valde arbetsgivaren att backa från den tidigare linjen då de utmanat praxis och menat att X-tillägg inte ska betalas ut till den som inte föranmält sig för X-jobb via blanketten. X-tillägget om 2000 kronor kommer alltså även utöver kvalificerad övertid betalas ut sommaren 2022 till den som gnetar på en X-helgsdag i likhet med tidigare år.

Arbetsgivaren har däremot inte gått Seko Lok till mötes i något av de förslag vi tidigare lyft för att förbättra villkoren och ersättningarna för X-jobb. Alltså ett differentierat X-tillägg där den som anmäler sig i förväg premieras med en högre summa, en generell höjning av X-tillägget till 2600 kronor samt att utöka X-tillägget även till maj om behov skulle finnas.

Seko Lok kommer nästa vecka åter träffa arbetsgivaren för att diskutera hur bemanningen i sommar kan lösas samt ett antal övriga frågor som hänger. Hanteringen av körlärartillgägget framöver är en av dem. Vi har även begärt att slutdatumet för att lämna in blanketten om X-jobb bör flyttas fram till nästa vecka, efter detta möte gått av stapeln.

Seko Lok anser att våra ovan nämnda förslag i hög grad kommer bidra till att lösa sommarens akuta personalbrist och kommer fortsätta lägga fram dessa som lösningar.

Sammanfattning från informationsmöte gällande PTU 16 mars

Seko Lok hade under onsdagskvällen ett extra insatt informationsmöte för att ta upp och diskutera de aktuella frågeställningar som uppstått bland våra medlemmar med bakgrund av PTU-förhandlingarna. Klubbens val att ställa sig bakom arbetsgivarens förslag om att frångå Lagen om anställningsskydd (LAS) för att möjliggöra en omplacering av tågvärdarna inom hela MTR-koncernen har föranlett ett stort engagemang både hos våra medlemmar, men också bland övriga kollegor. Tonläget har stundtals varit högt. Seko Pendelklubben ställde sig under fredagens förhandling inte bakom arbetsgivarens förslag till lösning utan har istället förordat att strikt följa LAS och därmed enbart möjliggöra omplaceringar inom MTR Pendeltågen.

Seko Lok har varit tydliga med att vi anser att det främst är upp till de klubbar som organiserar tågvärdar att avgöra om hur man bäst tycker att hanteringen av detta bör ske. Under fredagens förhandling då arbetsgivarens förslag på lösning presenterades fick Seko Lok som första klubb ta ställning i frågan. Vi klargjorde att det i första hand är Seko Pendelklubbens samt STs röst som är relevant då detta i huvudsak rör deras medlemmar. Även Seko Lok räknas dock som part i denna förhandling då vi har ett fåtal medlemmar som, efter omplacering, tjänstgör inom de yrkesgrupper som Seko Pendelklubben och ST organiserar. Utifrån detta resonemang samt de diskussioner som kom upp under onsdagens informationsmöte har vi därför beslutat att vi framöver kommer lägga ner vår röst och backa SEKO Pendelklubbens linje i frågan då detta förhandlas med arbetsgivaren.

Vi vill tydliggöra att det för Seko Lok handlar om att välja mellan många dåliga alternativ. Situationen vi hamnat i är allt annat än önskvärd och klubben hade helst sett att nuvarande upplägg för personalen ombord på pendeltågen fortskrider med samma upplägg som vi har idag. Att det står arbetsgivaren fritt att bedöma lämpligheten för varje enskild individ i samband med omplaceringarna istället för att ha en bestämd turordning att luta sig mot är naturligtvis inget vi tycker är eftersträvansvärt.

Vi anser heller inte att den som tackar nej till vad som anses som en ”skälig omplacering” riskerar uppsägning och 45 dagars karens innan den får rätt till A-kassa är någon önskvärd lösning. LAS är en viktig grund, men det är också ofta lagstiftningen frångås och man förhandlar fram en bättre lösning för arbetstagarsidan då lagen innehåller många kryphål som kan nyttjas till arbetsgivarens fördel. Att strikt använda sig av Las §22 hoppas vi inte ska behöva innebära att 200-300 personer förlorar sina jobb utan snarare lägger grunden i framtida förhandlingar i syfte att rädda så många jobb som möjligt.

Övrigt aktuellt gällande PTU

  • Klubben har varit i kontakt med central ombudsman om hur vi på bästa sätt går vidare i frågan.
  • Huvudskyddsombud Hasse Johansson har tillsammans med STs huvudskyddsombud nu överklagat beslutet från Arbetsmiljöverket gällande att häva skyddsstoppet av ensamarbete på pendeltågen enligt AML 6 Kap §7.
  • Vi är medvetna om att många medlemmar mår dåligt och är oroliga, arga och förtvivlade. Vi tackar för alla svar (254 st) på enkäten klubben och skyddsombuden skickade ut gällande hälsa och välmående kontra den förändring och stress PTU-processen kommit att innebära bland våra medlemmar. Vi kommer återkomma med en publicering av resultatet samt ytterligare en enkät.

Skyddstopp mot ensamarbete

Idag lades återigen ett skyddstopp mot ensamarbete på pendeln, denna gång av Hasse Johansson tillsammans med Jon Holmberg på ST. 

Här kommer texten som nu har skickats till MTR ledningsgrupp och Arbetsmiljöverket:

Undertecknande skyddsombud begär skyddsstopp enligt Arbetsmiljölagen 6 kapitel 7 § 2 stycke mot införandet av ensamarbete på pendeltågstrafiken vid Region Stockholm som körs av MTR Pendeltågen.

Anledningen är att det inte går att undanröja de risker som är förknippade med ensamarbete för lokförare vid allvarlig händelse.

Det resultat som ska uppnås i samverkan enligt ASF 2001:1 med arbetsgivaren om tillåtande av ensamarbete med hänvisning till införande av ny teknik kommer inte gå att uppnå.

Det som ska omhändertas i Arbetsmiljölagen 3 kapitel 2 § samt AFS: 1982:3 relaterat till stark psykisk påfrestning kan inte göras på ett tillfredsställande sätt.

Vidare ser skyddsombudet så stora brister, och risker med MTRs sätt att bedriva systematiska arbetsmiljöarbetet i förändringsarbetet att vi tvingas till ett skyddsstopp för att inte riskera att beslut fattas som inte förhindrar ohälsa och olycksfall i framtiden

Arbetsgivaren bedriver en planerad förändringsprocess där de hänvisar till politiska beslut som innebär att man planerar att införa ensamarbete för lokförare, Skyddsombuden begär att MTR, i nuvarande organisation förläggs med förbud mot att införa planerat ensamarbete.

Till stöd för detta anger skyddsombuden bland annat:

  • Föreslagen tekniklösningen kommer inte att undanröja risken för ohälsa och olycksfall med ensamarbete för lokföraren

Skyddsombudet uppmanar er omedelbart att ta kontakt med Arbetsmiljöverket för handläggning av ärendet.