Överenskommelse träffad gällande PTU och hanteringen av Las mellan MTR och Seko

Seko meddelar via hemsidan under rubriken Seko och MTR överens – 300 jobb räddas kvar att man centralt nått en överenskommelse med MTR angående hanteringen av Las (Lagen om anställningsskydd) och omplaceringen av våra tågvärdskollegor framöver.

Överenskommelsen innehåller ett antal förbättringar jämfört med arbetsgivarens ursprungliga förslag om att frångå Las. Bland annat en betald lokförarutbildning för 30 av de tågvärdskollegor som omplaceras, att hänsyn ska tas till geografiska aspekter, att turordning ska följas och att en ”andra chans” ska ges i omplaceringen.

I texten står skrivet:

”Övertaligheten bland tågvärdarna på Pendeln rör dels Seko Pendelklubbens medlemmar, dels Seko Lok Pendelns medlemmar. På grund av att det är flera klubbar som berörs har förbundsstyrelsen fattat beslut om att förhandlingarna ska föras tillsammans med berörda klubbar men att det är förbundet som fattar det formella beslutet i förhandlingen, helt i enlighet med förbundets stadgar. Förbundets ledstjärna har varit att undvika att hundratals av våra medlemmar kastas ut i arbetslöshet och att hitta en lösning som är den bästa sett till hela medlemskollektivet.

Detta innebär att det från den tidpunkt frågan började hanteras centralt för Seko Lok inneburit att vi inte haft något att rösta om. Vi har inte haft möjlighet att lägga ner vår röst eller backa annan facklig klubb. I enlighet med Sekos stadgar har ansvaret för förhandlingen legat hos Sekos centrala ombudsman. Klubben anser att det utifrån förutsättningarna är en bra överenskommelse.

Klubben ser allvarligt på alla de olösta punkter som är kopplade till lokförarnas framtida ensamarbete. Fokuset i denna förhandling har varit på att rädda så många arbetstillfällen som möjligt till så bra villkor som möjligt och har ingen koppling till de förändrade arbetsvillkor PTU kommer att innebära för LF-kollektivet.

Nästa vecka bjuder klubben in till ett digitalt infomöte då vår centrala ombudsman Thomas Gorin Weijmer besöker för att berätta om överenskommelsen samt vad som lett fram till den. Vi passar även på att ta upp aktuella frågor kopplade till lönerevisionen. Hör av dig om du som medlem inte fått inbjudan till detta möte så fixar vi det.

Angående restid till och från PTU-utbildningen

Många har kontaktat klubben angående att passresa, alternativt restid, saknas då PTU-utbildningen lagts ut i IVU. Utbildningen ska enligt kallelsen pågå kl 09:00-16:30 medan tiden som anges i IVU för hela turen är 8:30-16:30. Alltså finns endast 30 minuter utlagda för att ta sig till Södd medan ingen tid alls finns för att ta sig ifrån depån efter avslutad utbildning. I verkligheten uppgår restiden samt gångtiden från Sci till Södd till 64 minuter och utöver det kan dessutom eventuell disptid adderas.

Seko Lok är inte överens med arbetsgivaren om vad som ska gälla vid utbilning som inte äger rum på stationeringsorten. Det som står skrivet i avtalet är text från tiden innan Söd var stationeringsort och behöver revideras.

Seko Lok hade helst sett att de tåg du ska åka pass med till och från Södd hade ritats in i turen. På så sätt hade restiden både från Södd och tillbaka inkorporerats i den ordinarie arbetstiden och utbildningen anpassats efter det. Alternativt hade utbildningen kunnat förläggas i Äsd.

Vi vill därför, tills inget annat är överenskommet, uppmana kollegor och medlemmar att påbörja din tur från stationeringsorten enligt det klockslag som står i IVU då du ska på PTU-utbildningen.

Måste man ändå planera på ett sätt så att en utbildningsdag inklusive restid, gångtid och lunch sammantaget blir för lång gentemot vad arbetstidsreglerna tillåter kan restidsersättning användas. Restidsersättning är en betydligt sämre lösning och något vi ska undvika. Restidsersättning betalas ut från det att du lämnar hemmet och stänger ytterdörren tills du anländer till lokalen där du ska gå utbildningen och vice versa då du ska hem efter avslutad utbildning.

Restidsersättningen betalas ut per påbörjad timme och finns reglerad i centralt avtal. Tar din resa från hemmet till utbildningsstället en timme och 5 minuter får du alltså två tillägg. Från och med 1 maj 2022 är tillägget 73,59 kr. För tid från klockan 19.00 dag före tjänstgöringsfritt kalenderdygn till klockan 07.00 påföljande tjänstgöringsdag ligger tillägget på 110,33 kr. Semestertillägg är inkluderat i beloppen och gäller för Sekos medlemmar.

Överenskommelsen om en timmes övertid i varje ände av turen om den utgår från annan stationeringsort gäller inte för utbildning utan endast om du tar en körtur.

Tills inget annat är överenskommet: påbörja din tur från stationeringsorten enligt det klockslag som står i IVU då du ska på PTU-utbildningen.

Fortsatt praxis gällande X-tillägget som föregående år

Att många kollegor valt att inte svara på X-jobbsblanketten som företaget skickade ut i förra veckan har burit frukt. Under en förhandling idag valde arbetsgivaren att backa från den tidigare linjen då de utmanat praxis och menat att X-tillägg inte ska betalas ut till den som inte föranmält sig för X-jobb via blanketten. X-tillägget om 2000 kronor kommer alltså även utöver kvalificerad övertid betalas ut sommaren 2022 till den som gnetar på en X-helgsdag i likhet med tidigare år.

Arbetsgivaren har däremot inte gått Seko Lok till mötes i något av de förslag vi tidigare lyft för att förbättra villkoren och ersättningarna för X-jobb. Alltså ett differentierat X-tillägg där den som anmäler sig i förväg premieras med en högre summa, en generell höjning av X-tillägget till 2600 kronor samt att utöka X-tillägget även till maj om behov skulle finnas.

Seko Lok kommer nästa vecka åter träffa arbetsgivaren för att diskutera hur bemanningen i sommar kan lösas samt ett antal övriga frågor som hänger. Hanteringen av körlärartillgägget framöver är en av dem. Vi har även begärt att slutdatumet för att lämna in blanketten om X-jobb bör flyttas fram till nästa vecka, efter detta möte gått av stapeln.

Seko Lok anser att våra ovan nämnda förslag i hög grad kommer bidra till att lösa sommarens akuta personalbrist och kommer fortsätta lägga fram dessa som lösningar.

Sammanfattning från informationsmöte gällande PTU 16 mars

Seko Lok hade under onsdagskvällen ett extra insatt informationsmöte för att ta upp och diskutera de aktuella frågeställningar som uppstått bland våra medlemmar med bakgrund av PTU-förhandlingarna. Klubbens val att ställa sig bakom arbetsgivarens förslag om att frångå Lagen om anställningsskydd (LAS) för att möjliggöra en omplacering av tågvärdarna inom hela MTR-koncernen har föranlett ett stort engagemang både hos våra medlemmar, men också bland övriga kollegor. Tonläget har stundtals varit högt. Seko Pendelklubben ställde sig under fredagens förhandling inte bakom arbetsgivarens förslag till lösning utan har istället förordat att strikt följa LAS och därmed enbart möjliggöra omplaceringar inom MTR Pendeltågen.

Seko Lok har varit tydliga med att vi anser att det främst är upp till de klubbar som organiserar tågvärdar att avgöra om hur man bäst tycker att hanteringen av detta bör ske. Under fredagens förhandling då arbetsgivarens förslag på lösning presenterades fick Seko Lok som första klubb ta ställning i frågan. Vi klargjorde att det i första hand är Seko Pendelklubbens samt STs röst som är relevant då detta i huvudsak rör deras medlemmar. Även Seko Lok räknas dock som part i denna förhandling då vi har ett fåtal medlemmar som, efter omplacering, tjänstgör inom de yrkesgrupper som Seko Pendelklubben och ST organiserar. Utifrån detta resonemang samt de diskussioner som kom upp under onsdagens informationsmöte har vi därför beslutat att vi framöver kommer lägga ner vår röst och backa SEKO Pendelklubbens linje i frågan då detta förhandlas med arbetsgivaren.

Vi vill tydliggöra att det för Seko Lok handlar om att välja mellan många dåliga alternativ. Situationen vi hamnat i är allt annat än önskvärd och klubben hade helst sett att nuvarande upplägg för personalen ombord på pendeltågen fortskrider med samma upplägg som vi har idag. Att det står arbetsgivaren fritt att bedöma lämpligheten för varje enskild individ i samband med omplaceringarna istället för att ha en bestämd turordning att luta sig mot är naturligtvis inget vi tycker är eftersträvansvärt.

Vi anser heller inte att den som tackar nej till vad som anses som en ”skälig omplacering” riskerar uppsägning och 45 dagars karens innan den får rätt till A-kassa är någon önskvärd lösning. LAS är en viktig grund, men det är också ofta lagstiftningen frångås och man förhandlar fram en bättre lösning för arbetstagarsidan då lagen innehåller många kryphål som kan nyttjas till arbetsgivarens fördel. Att strikt använda sig av Las §22 hoppas vi inte ska behöva innebära att 200-300 personer förlorar sina jobb utan snarare lägger grunden i framtida förhandlingar i syfte att rädda så många jobb som möjligt.

Övrigt aktuellt gällande PTU

  • Klubben har varit i kontakt med central ombudsman om hur vi på bästa sätt går vidare i frågan.
  • Huvudskyddsombud Hasse Johansson har tillsammans med STs huvudskyddsombud nu överklagat beslutet från Arbetsmiljöverket gällande att häva skyddsstoppet av ensamarbete på pendeltågen enligt AML 6 Kap §7.
  • Vi är medvetna om att många medlemmar mår dåligt och är oroliga, arga och förtvivlade. Vi tackar för alla svar (254 st) på enkäten klubben och skyddsombuden skickade ut gällande hälsa och välmående kontra den förändring och stress PTU-processen kommit att innebära bland våra medlemmar. Vi kommer återkomma med en publicering av resultatet samt ytterligare en enkät.

Skyddstopp mot ensamarbete

Idag lades återigen ett skyddstopp mot ensamarbete på pendeln, denna gång av Hasse Johansson tillsammans med Jon Holmberg på ST. 

Här kommer texten som nu har skickats till MTR ledningsgrupp och Arbetsmiljöverket:

Undertecknande skyddsombud begär skyddsstopp enligt Arbetsmiljölagen 6 kapitel 7 § 2 stycke mot införandet av ensamarbete på pendeltågstrafiken vid Region Stockholm som körs av MTR Pendeltågen.

Anledningen är att det inte går att undanröja de risker som är förknippade med ensamarbete för lokförare vid allvarlig händelse.

Det resultat som ska uppnås i samverkan enligt ASF 2001:1 med arbetsgivaren om tillåtande av ensamarbete med hänvisning till införande av ny teknik kommer inte gå att uppnå.

Det som ska omhändertas i Arbetsmiljölagen 3 kapitel 2 § samt AFS: 1982:3 relaterat till stark psykisk påfrestning kan inte göras på ett tillfredsställande sätt.

Vidare ser skyddsombudet så stora brister, och risker med MTRs sätt att bedriva systematiska arbetsmiljöarbetet i förändringsarbetet att vi tvingas till ett skyddsstopp för att inte riskera att beslut fattas som inte förhindrar ohälsa och olycksfall i framtiden

Arbetsgivaren bedriver en planerad förändringsprocess där de hänvisar till politiska beslut som innebär att man planerar att införa ensamarbete för lokförare, Skyddsombuden begär att MTR, i nuvarande organisation förläggs med förbud mot att införa planerat ensamarbete.

Till stöd för detta anger skyddsombuden bland annat:

  • Föreslagen tekniklösningen kommer inte att undanröja risken för ohälsa och olycksfall med ensamarbete för lokföraren

Skyddsombudet uppmanar er omedelbart att ta kontakt med Arbetsmiljöverket för handläggning av ärendet.

Semestervalet- information

Då det program vi idag använder för att söka semester ändrades i all hast innan öppnandet den 14/1 för att få med möjligheten att sälja semester i år så hann inte IT få till så att valet att ”sälja” ska synas i bekräftelsemailet man får efter inskickad ansökan. Dock har planning bekräftat att de ser det val vi gjort.

Att man måste göra två val vid varje val om man vill sälja, alltså även välja sommarsemester efter att man angett vilka veckor man vill ha vid försäljning vid varje val, står heller inte med i lathunden. Detta måste göras för att kunna skicka in valet och för att kunna välja ströveckor. OBS! Sommarsemester, inte vår/höst, trots att det är möjligt.
Ni väljer alltså först vår eller höst veckor som ni vill ha om ni får sälja, och sen sommarsemester som ni vill ha annars.

Dessutom är det problem med turordningen i de olika grupperna, speciellt grupp 103, så om du upptäcker att du ligger fel till, hör av dig till planeringen.

Felaktigheter i gruppvalsresultatet och i semestervalet

Igår kom resultatet av förarnas gruppval och vid genomgång av detta så upptäcktes en del felaktigheter. Några namn saknas helt och ett par återkommer på flera rader. Även anställningsnummer har blivit fel på en del ställen. 

En medlem har hört av sig om att hen fått fel helg trots ledande anciennitet på gruppen och en annan blev snuvad på en plats i en grupp av folk bakom hen i listan. 

Allt detta har meddelats till planning och de som jobbat med valet. Vi hoppas på en korrigering i nästa vecka. 

Semestervalet! 

Då arbetsgivaren insett att vi inte kommer ha lika gott om personal detta år så öppnades frågan om utköp av sommarsemester upp igen. Denna möjlighet har inte funnits de senaste åren men i år ska den återigen vara aktuell. 

Innan öppnandet av semestervalet hade vi ett flertal möten med planning och, trots påminnelser genom hela 2021, så hade förberedelserna för det här scenariot inte gjorts. Detta gjorde att vi beslutade att skjuta på öppnandet av semestervalet med en vecka för att ge IT chansen att få till en ruta där man kan kryssa i om man vill sälja semestern. 

Som så mycket annat här på MTR så stressades detta fram och det fanns ingen tid för oss fackliga att prova innan valet öppnade. 

Nu när resultatet av gruppvalet publicerats så börjar folk söka semester i vanlig ordning och så även vi i Seko Lok. En hel del missar kom fram och den största är att man inte bara kan välja att sälja sin sommarsemester utan även måste göra ett aktivt val för sommar-(eller vår/höst) semester utöver de veckor man valt i början. Om man inte gör det andra valet så kan man inte söka några ströveckor och man kan heller inte skicka in valet. 

Dessutom har vi märkt att man inte kan söka över årsskiftet (v53=v1) så som vi brukar kunna göra, i det fall att vi valt ”sälja semestern”. 

Det är dessutom endast det andra valet (alltså de veckor man fyller i efter att man valt ”sälja” och valt veckor där) som registreras i bekräftelsen som man får mailad till sig. Det står ingenting om att ”sälja semester” ens valts. 

Vi har kontaktat planning och bett om ett möte snarast i frågan och hoppas kunna komma med den lösning på detta i början av nästa vecka. 

Tills dess ber vi er ha tålamod. 

Framskjuten publicering av schemat för fasta grupper

I förra veckan blev Seko Lok kontaktade av Planning som flaggade för att publiceringen av februarischemat för de som går på fasta grupper kunde komma att försenas till den 25e januari. Detta pga att planeringen är hårt pressade just nu med mycket sjukskrivningar bland annat. Även DLC är pressade och detta påverkar också planeringen. 

Vi svarade att det går bra så länge det bara är en gång och om de följer avtalet gällande tidsförskjutningstillägg. 

Enligt avtalet har de på fast schema rätt till tidsförskjutningstillägg för de turer som ej publicerats senast 10 dagar innan turen gäller, alltså den 1-4/2 i det här fallet, då vi redan har schema fram till sista januari. 

Ändringar i gruppaketet i årets gruppval!

Inför öppnandet av årets gruppval skedde en del missar som upptäcktes först när materialet redan publicerats men vi har, i samråd med Planning, beslutat att gruppaketet kommer att ändras så att den version som var tänkt från början kommer ut. Detta gör att du behöver se över dina val om du redan skickat in.

De flesta ändringarna är små, där vi bytt en förmiddag mot en förmiddag eller kväll mot kväll, men i ett par av blandgrupperna har större förändringar gjorts.

De grupper som berörs av ändringarna är

 8– Bytt en morgon mot en förmiddag pga för kort FP-vila.

13– Bytt ut 4 turer mot andra med liknande tider och flyttat på en FP-dag

14– Bytt ut en tur mot en annan liknande

17 och 18– Här har vi jämnat ut så att inte alla de tidigaste turerna hamnade på ena gruppen. 8-9 turer har bytts ut per grupp.

20-22– Här har vi bytt eftermiddagar mellan grupperna för att få bättre återhämtning mellan turerna. 2-4 turer per grupp har ändrats.

24– 6 turer har bytts mot turer med liknande tider.

25– 2 turer har bytts ut mot turer med liknande tider.

28– 4 turer har ändrats mot turer med liknande tider.

29– Här har vi flyttat på en FP-dag för att göra den långa ledigheten längre och bytt ut hela 12 turer.

33– En tur har bytts ut.

34– Även här har vi flyttat på två FP-dagar för att jämna ut arbetsblocken. 14 turer har ändrats.

35– 3 turer har ändrats mot turer med liknande tider.

36– En Fp-dag har flyttats för att bli av med 5-dagarsperioden. 8 turer bytts ut och udda rader har bara morgon/dagturer (tänkt till ensamstående föräldrar med lite äldre barn)

Sammanlagt är det 16 grupper som har ändrats. Om ni sökt någon av dessa grupper så gå in och kolla igen så ni är ok med ändringarna som gjorts.

Det är beklagligt att det blivit så här men ibland sker det misstag och vi är glada att vi kunnat ordna upp det.

Har ni några frågor eller funderingar så kan ni fråga oss som jobbat med detta.

Vänligen Seko Lok och ST genom

Melissa Svenhard, Marianne Allhammar, Jon Holmberg och Nicolai Quaglia