Överenskommelse om övertid fram till sista februari + ny tariff för slutlön för lokförare

Överenskommelse om övertid fram till 28 februari 2023

Seko Lok har ingått en överenskommelse med arbetsgivaren gällande övertidsarbete under hösten och fram till sista februari nästa år. Samtliga LF kommer under dessa fem månader kunna schemaläggas med upp till fem arbetsperioder extra och kompenseras då med kvalificerad övertid samt ett extra tillägg á 3500 kronor per utlagd tur. Överenskommelsen har i princip samma upplägg som den som praktiserades kring hösten och årsskiftet 2018/2019.

Fördelarna för LF-kollektivet kontra alternativet är flera. Du kommer själv kunna flagga för vilka datum du kan tänka dig att ta ett övertidpass och de kommer publiceras i samband med schemasläpp i IVU. Vi slipper därmed att bli uppringda dagen innan för att få information om att vi påföljande lediga dag blivit tilldelade en tur genom beordring. Övernskommelsen år också kostsam för företaget.

Naturligtvis ska regler för dygns- och veckovila hållas trots inrättad överenskommelse. Likaså kan du aldrig tvingas att sätta dig bakom spakarna om du upplever dig som för trött eller av annan anledning inte i skick. Kollegor som är sjukskrivna, tjänstlediga eller föräldralediga på deltid är också befriade från att utföra övertidsarbete om det inte sker på frivillig basis.

Praktiska detaljer kommer färdigställas kommande vecka gällande om du exempelvis kan arbeta dina turer mer komprimerat under en och samma månad eller hur önskemålen om datum ska lämnas in. Seko Lok öppnar med detta också upp för en FRIVILLIG dispens på upp till 250 timmar för att de medlemmar med övertidssaldon som närmar sig 200 timmar.

Ny tariff för obligatoriskt körläraruppdrag

Frågan om tillgången på körlärare har varit en långkörare på pendeln med start långt innan den tidpunkt då MTR tog över som ansvarig operatör. Genom åren har olika lösningar baserade på frivillighet och högre ersättningsnivåer än det handledartillägg (idag 260 kr) som kollektivavtalet anger som kompensation för att ha med en elev under en körtur testats. Ingen av dessa har genererat det antal körlärare/handledare som arbetsgivaren anser att de behöver.

Tidigare i veckan deklarerade därför företaget att de genom sin rätt att leda och fördela arbetet hädanefter kommer omdefiniera vilka arbetsuppgifter som ska räknas som obligatoriska då du är anställd som LF på pendeln. Från och med den första oktober skulle handledarrollen, det vill säga att ta emot och lära upp lokförarelever, inte längre komma att vara frivillig utan något som skulle utgöra en naturlig del av yrkesrollen för samtliga lokförarkollegor som tjänstgjort i minst tre år. I samband med förändringen skulle slutlönen för lokförare höjas från nuvarande 42313 kr till 43313 kr.

Det Seko Lok i första hade att ta ställning till var alltså ja eller nej till en ytterligare tusenlapp i slutlön. Att överenskommelsen inte på något sätt upphäver nuvarande regelverk om att LF ansvarar för tågets säkra framförande och ansvaret för säkerheten ombord är för Seko Lok en självklarhet. Om bedömningen att elev inte kan medfölja i hytt för att kunna garantera tågets säkra framförande görs så är det den enskilda lokförarens bedömning som gäller.

De knappt 40 personer som idag tjänstgör som körlärare behåller fram till 31 juli 2023 sina villkor om en extra ersättning á 2611 kr per månad med förutsättningen att 18 turer med elev kan läggas ut per individ och kvartal. Då det gäller utbildningen av nya handledare är tanken att man ska börja bakifrån sett till anställningsdatum så de som först kommer utbildas nu i höst är de som började ta egna turer 2019 och 2018. Företaget menar att det för denna grupp i samband med anställningen tydligt tagits upp att körlärarrollen efter tre år i tjänst kommer vara obligatorisk. För dessa kommer dagtillägget á 260 kr betalas ut per tur om antalet turer med elev per månad överskrider fyra stycken. För kollegor med anställningsdatum senare än detta står handledaruppdraget inskrivet i anställningskontraktet.

Fram till sommaren 2023 räknar man med att vara i en sådan balans att ingen ska behöva ta mer än två turer med elev per månad i snitt. Mottagandet av elever kommer under början av nästa år då elevtrycket är stort, med tre pågående interna utbildningar á 30 elever styck, läggas på de befintliga körlärarna samt de kollegor med tre år i yrket och kortast anställningstid. I praktiken kommer överenskommelsen i förlängningen innebära att kollegor i hög grad kommer jobba utan att några turer med medföljande elev kommer behöver avverkas under många månader, är företagets prognos.

Vi kommer tillsammans med arbetsgivarparten följa upp överenskommelsen kvartalsvis. Vi är kritiska och ser flera brister. Vi har en utbildningsadministration på företaget som redan idag ger ett intryck av att vara överbelastad och har svårt att lägga ut elevturer på mest effektiva sätt. Om två turer med elev per månad kan läggas samman till exempelvis en vecka med elev i kvartalet kan kanske detta vara att föredra. MTR verkar inte ha tänkt igenom detaljerna. Klubben har flaggat för bristerna i upplägget och att vi hellre sett mer kontinuitet för både handledare och elever. Därför är det A och O att överenskommelsen följs upp för att kunna justeras vid ett icke-tillfredställande resultat.

Under hösten 2022 är hundratals stag- och FV-dagar som vi har rätt att få ut enligt avtal inte utlagda och problemen med att få ut ledigheter kommer fortgå så länge inte återväxten i LF-kollektivet tar fart. Utifrån den argumentationen ser klubben att handledar- och elevfrågan måste lösas. Våra medlemmar behöver den återhämtning som avtalet ger rätt till. Som en del av denna överenskommelse är vi också överens med företaget om att de arbetsuppgifter som kommer tillfalla LF efter införandet av PTU ska värderas och lönesättas. Detta är något företaget tidigare varit ointresserade av.

Vi ska också vara medvetna om att idén om att göra samtliga LF till handledare är förankrad hos Almega och med arbetsgivarnas kraftfulla, gemensamma offensiv pekar mycket på att handledarrollen kommer bli obligatorisk hos så gott som alla operatörer på svensk järnväg de kommande åren. Hade klubben valt att säga nej till överenskommelsen hade elevturer lagts ut ändå, utan den högre tariffen som är övertids- så väl som sjukpennings- och pensionsgrundande samt den summa som såld semester baseras på.

Tveka inte att dela med dig av dina frågor och funderingar till våra förtroendevalda eller på styrelsen@pendelforarna.se. Vänd dig i första hand till klubbens representanter om du undrar något kring Seko Loks ställningstagande och hållning istället för att lyssna på rykten och andrahandsinformation. Och kom ihåg – håll god ton.

Överenskommelse träffad angående ersättning för de digitala PTU-utbildningarna 

Klubben har enats med arbetsgivaren om vilken ersättning som ska gälla för de digitala e-learnings som vi uppmanas göra för att komma i fas med planen för PTU-projektet. De fem olika delmomenten i e-learningen, som sammanlagt beräknas ta max 1.55 timmar att genomföra, kommer ersättas genom att fyra timmar läggs till på varje individs tidsbank. Utöver det är överenskommet att dessa timmar ska läggas ut innan 2023 nått sitt slut och därmed inte riskera samla damm som obetald arbetstid. 

Fyra timmar motsvarar den sammanlagda timpenningen, alternativt uttag av komptid, för två timmars övertidsarbete. Det kommer vara upp till varje individ om uttag i tid eller pengar föredras. Har du ytterligare timmar på din kompbank kan dessa läggas till så du får ut ledighet motsvarande en sammanhängd tur och därmed en extra dags ledighet. Önskar du ta ut din komptid i pengar kommer du istället kunna välja detta alternativ.  

Vi vill också understryka att våra skyddsombud inte gått igenom materialet i denna e-learning vilket brukar vara rutin. Därav har vi på förhand inte fått någon kännedom om innehållet eller om det exempelvis är så pass underbyggt att du som lokförare efter genomförande ska kunna framföra PTU-tåg enligt den fas projektet befinner sig i. Kom ihåg att du är ditt eget skyddsombud, att vårt arbete ska vara säkert och att du har rätt till den utbildning du behöver för att kunna genomföra ditt arbete. Upplever du brister är det viktigt att dessa rapporteras. Skicka gärna även en kopia till styrelsen@pendelforarna.se.

Seko Lok INTE överens med MTR gällande komptid för digital PTU-utbildning

Vi vill fortsatt uppmana våra medlemmar att avstå från att göra de e-learnings gällande PTU som arbetsgivaren skickade ut tidigare i veckan. Den kompensation á 2:30 timmar till tidbanken som lagts fram som ersättning för att dessa ska genomföras anser vi otillräcklig.

Att genomföra dessa utbildningar, utanför ordinarie arbetstid, innebär att arbetstidsmåttet enligt kollektivavtal överskrids. I dagsläget är också, som de flesta vet, svårigheterna kring att lösa ut komp i tid såväl som i pengar överhängande. Att vi inte kommer få möjligheten att ta ut den tid som läggs på våra kompbanker är inte heller det acceptabelt.

Vi är i dialog med företaget för att hitta ett bättre sätt att lösa detta på. Det är tydligt att även arbetsgivaren är angelägen om att gå vidare och förhoppningsvis kan snart en lösning nås. Fram till dess – avvakta med att genomföra e-learningarna.

Aktuellt: beordrad ÖT och komp för digital PTU-utbildning

Framställan för åtgärdslista mot beordring av övertid

I dagarna har en så kallad framställan lämnats in till arbetsgivaren av Seko Loks samt STs skyddsombud med hänvisning till Arbetsmiljölagen AML 6 Kap 6a§. Här lyfts hur MTR Pendeltågen i strid med gällande lagstiftning struntat i att tillsammans med skyddsombuden riskbedöma vad beordring av övertid har för påverkan på säkerheten.

Ofrivillig övertid, där den enskilda lokföraren inte på förhand gett sitt samtycke till arbete utöver det avtalade arbetstidsmåttet, står i strid med arbete som innebär säkerhetstjänst och den återhämtning det kräver. Detta i kombination med intermittent skiftarbete och de långa turer arbetet innebär samt att några så kallade ”särskilda skäl” som motiverar beordring inte föreligger.

Skyddsombuden kräver därför att MTR Pendeltågen snarast kallar berörda skyddsombud till riskbedömning som skapar en åtgärdslista och handlingsplan där man omedelbart tar hänsyn till uppkomna risker.

Avvakta med den digitala PTU-utbildningen

I mail som utgick förra veckan uppmanas kollegor som inte deltagit i den lärarledda PTU-utbildningen i Södertäljedepån under maj att genomföra en digital e-learning. Efter att ha genonmfört denna ska man kunna delta i fas 1 av PTU och ha brytaren för DÖS-systemet tillsagen då man tjänstgör som lokförare på tåg i trafik.

Seko Lok har inte deltagit i någon förhandling gällande hur vi ska kompenseras för denna utbildning och vill därför uppmana våra medlemmar att inte genomföra den tills något är överenskommet. Låt dvärgbrytaren för DÖS fortsatt stå i läge från om du tjänstgör på ett PTU-tåg och inte gått den fysiska utbildningen.

E-learningen är heller inte obligatorisk för den som tjänstgör under sommaren då måldatum är satt till den 19 september.

Vilka tillägg räknas upp i samband med lönerevisionen? 

Nu på junilönen ska den nya månadslönen betalas ut retroaktivt från och med 1 maj. En höjning motsvarande 2 procent har lagts på varje tariffsteg. För medlemmar med individuella löner har en pott motsvarande 2 procent fördelats enligt överenskommelse.

Samtliga fasta lönetillägg, dit exempelvis OB-ersättningen hör, ska även de räknas upp med 2 procent. Efter revision ska enkel är OB uppgå till 21,51 kr och OB kvalificerad OB till 48,03 kr.

I och med att körlärartillägget även det räknas som ett fast lönetillägg efter att överenskommelsen med arbetsgivaren om en månatlig, fast ersättning förlängts ska således även det räknas upp. Körlärartillägget ska efter lönerevision 2022 uppgå till 2611 kr i månaden. Har körlärartillägget inte räknats upp från 1 maj på din senaste lönespec är det felaktigt och MTR har lovat att skyndsamt justera detta.

De rörliga tilläggen, det vill säga undervisningstillägg, vik-tillägg, tidsförskjutningstillägg och vrålskubbstillägg har MTR i år vägrat höja. Seko Lok anser att en höjning av dessa med samma procenttal som övriga tillägg är en praxis medan arbetsgivaren anser att det inte finns någon avtalsskrivning som styrker detta.

Seko Lok ämnar därför gå vidare i frågan om en höjning av de rörliga tilläggen. Det handlar egentligen om väldigt små summor för arbetsgivaren och det är för oss obegripligt hur dessa inte kan räknas upp på samma sätt som de gjort i över ett decennium.

Aktuella frågor gentemot arbetsgivaren 30 maj

Vi har idag fått tillfälle att träffa arbetsgivaren för att ta upp ett antal aktuella frågor.

  • Vi motsätter oss inte en förlängning av nuvarande modell som ger körlärare en ersättning á 2560 kr i månaden för att vara tillgänglig för 18 turer med elev under ett kvartal. Överenskommelsen gällande modellen löper ut 30 juni. Vi är tveksamma till om en förlängning kommer generera fler körlärare än idag och är öppna för en liknande modell med en högre ersättningsnivå, men som också tillgängliggör KL för fler turer med elev. Det viktigaste för oss är att körläraruppdraget baseras på frivillighet och inte påtvingas.
  • Fortsatt är sommarens bemanning långt ifrån löst och framför allt är det förutsedda personalläget under de flesta helger i juni-augusti är mycket kristiskt. Klubben har framfört ett antal förslag på hur ersättningarna för X-jobb kan höjas för att öka antalet intressenter. Erbjuder MTR inte en tillräckligt attraktiv ersättning kan de heller inte räkna med att turerna under sommarens helger blir bemannade genom frivillighet.
  • Vi vill påminna om att fordon utan fungerande GSM-R och carkit får inte lämna depå! Dialog mellan företaget och MTR Tech pågår så GSM-R framöver ska vara kompatibla i ledande hytter på fordon som tas ut från depå. Även GSM-R och laddare planeras framöver vara enhetliga i båda ändar av fordonen för att komma ifrån en del av den problematik som varit kring GSM-R.
  • Att LF-kollegor får tjänstgöra hela tågvärdsturer är ingen önskvärd lösning för någon. Att detta skett för LF-kollegor som haft reserv menar företaget är en sista utväg då TV-turer som lagts ut för gnet inte blivit bemannade. Förhoppningen är att denna lösning ska kunna undvikas framöver.
  • Företaget meddelade för ett tag sedan att de kollegor som går på ”vrål-skubben” men inte erhållit vik-tillägg skulle få detta utbetalt på maj-lönen. Trots löftet har samtliga berörda ändå inte fått det utbetalt. Seko Lok har varit i kontakt med löneavdelningen som ännu en gång bekräftar misstaget och menar att tillägget avtalsenligt ska betalas ut till samtliga ”vrålare”.

Info från skyddet

Samtliga skyddsombud på LF-sidan (Seko Lok och ST) inklusive Pendelklubben och SRAT har lämnat in en framställan med stöd av AML 6 Kap §6a till MTRP. Skyddsombuden har tidigare med stöd av AML 6 Kap § 7 försökt att begära stopp med hänvisning till tidigare dom från 2006 (AML 3 Kap st3 med stöd av AML 9Kap §5), och för planering av ensamarbete (AML 3 Kap §2 st 2) utan resultat. Det senaste stoppet överklagat till Förvaltningsdomstolen där det inte ännu prövats. Alla skyddsombud på pendeltåget har haft ett möte för att planera för nästa steg när det gäller ”att arbeta ensam som LF på pendeltågen”.

Skyddsombuden enades om att lämna in en 6 6a (framställan av åtgärd med stöd av arbetsmiljölagen), en begäran om utredning av arbetsmiljön för ensamarbete för lokförare.

Den 16 maj lämnades det in en 6 6a till MTR pendeltåg. I den så begärs det följande:
● Att arbetsgivaren riskbedömer arbetsmiljön för lokförarna med hänvisning till borttagande av tågvärdar på pendeltåget enligt AFS 2001:1 8§
● Att arbetsgivaren tar fram en handlingsplan för hantering av de risker som kan identifieras enligt AFS 2001:1 10§
● Detta ska göra skyndsamt och i samverkan med berörda skyddsombud enligt AFS 2001:1 4§
● Risken: Undersökningens huvudsyfte är att hitta och förebygga/avvärja situationer där lokförare utsätts för fara, hot och våld eller stark psykisk press i situationer där lokföraren är ensam ombord på pendeltåget.

Förbudet mot ensamarbete på pendeltågstrafiken som regeringen utfärdade 2006 och förbudet för Reginatågen påminner om att inget i lagstiftningen har förändrats sedan dess.

Vi inväntar skriftligt svar från MTRP tills på måndag den 23 maj senast klockan 14.00. Svaret får utvärderas om det är tillräckligt, eller att svaret bör prövas av AV i en kommande inspektion.

Ditt personliga ansvar som lokförare 

Beordring av övertid på FP-dag

Ofrivilligt övertidsarbete har satts i system under en längre tid som buffert när MTR inte planerat verksamheten långsiktigt och korrekt. Vi befinner oss i en situation där personal mår dåligt och är stressade över om FP-dagen imorgon kommer förbli orörd. Det är en situation som är både ohållbar och oacceptabel. Med risk för fler som sjukskriver sig eller ser sig om efter andra jobb leder den dessutom till en nedåtgående spiral av ökad brist på personal och dålig ekonomi för företaget.

Situationen är speciellt olycklig då det finns andra frivilliga, beprövade och vedertagna sätt som tidigare använts för att lösa övertidsproblemet. Beordring av övertid är endast tillåtet att använda då alla andra möjligheter att få arbetet utlagt är avverkade och uttömda. Exempel på detta kan vara att på olika sätt förmå personal att frivilligt ta på sig övertidspass, hyra in personal eller kanske till och med reducera trafiken. Klubben ställer sig frågande till om företaget till yttersta mån försökt hitta sätt att lösa personalbristen på utan beordring. Är så inte fallet kan beordring av övertid inte vara en godtagbar lösning.

Ofrivillig beordring är heller inte förenligt med säkerhetstjänst. Som lokförare ska du när du går på ditt arbetspass vara utvilad, alert och närvarande. Är du inte det ska du inte tjänstgöra som lokförare och har rätt att säga nej då chef ringer upp och ber dig jobba på din lediga dag. Bedömer du att du inte kan ansvara för tågets säkra framförande efter vad som enligt modul 8H i TTJ är lokförarens uppgift ska du heller inte gå på ditt pass. Samma sak gäller naturligtvis för en ordinarie tur i din gruppnyckel om du tidigare beordrats övertidsarbete och upplever att du inte har den förmåga som krävs för att tjänstgöra din ordinarie tur på ett säkert sätt.

Beordring att arbeta över fem timmar i sträck

Det har vid trafikstörningar förekommit att DLT beordrat kollegor att arbeta mer än fem timmar i sträck. Det har även förekommit att driftledare på DLT menat att tjänstgörande LF ”inte kommer hållas som ansvarig om något händer” om du efter beordring arbetar längre de fem timmar arbetstidsreglerna tillåter.

Naturligtvis är detta inte korrekt. Du som lokförare på plats är självfallet ansvarig för ett säkert framförande av ditt fordon. Med detta följer också att du har rätt att kräva att ett uppehåll för rast ska äga rum i enlighet med vårt kollektivavtal. Du har även här rätt att ta dig ur säkerhetstjänst om du upplever att du riskerar att inte kunna utföra ditt arbete på ett säkert sätt då arbetstidsregler inte efterlevs.

Våra driftledare på DLT ska ha instruerats att beordra någon att arbeta mer än fem timmar i sträck är en åtgärd som kan tilltas vid trafikstörningar, men något styrande dokument som styrker detta finns oss veterligen inte. Speciellt olämpligt blir detta förfarande då en LF-kollega redan är i en pressad situation under pågående trafikstörning.

Enda gången att arbeta över fem timmar i sträck kan berättigas är vid så kallad förseningsövertid, alltså då du kör in ditt sista tåg på turen till stationeringsorten där du ska avsluta ditt arbetspass. Även här kan dock lösningar då exempelvis en avbytare skickas ut med taxi vara aktuella om du bedömer att du inte har förmågan, närvaron och koncentrationen att ta in tåget till stationeringsorten.

Boka tid på egen hand och vänd dig till Avonova vid stress och oro

Som anställd på MTR Pendeltågen har du möjlighet att på egen hand, utan att gå via din gruppchef, boka ett besök hos Avonova om du känner oro för din hälsa, relaterat till din arbetssituation. Klubben rekommenderar att använda denna möjlighet. Både för din egen skull men också för att det ger arbetsgivaren underlag till att göra något åt de problem på arbetsplatsen som äventyrar kollegors hälsa.

Din gruppchef kommer få reda på att du besökt Avonova, men inte vad anledningen till ditt besök varit. Detta är du heller inte förpliktigad att berätta. Länk till bokningen på OnTrack finns här.

Överenskommelse träffad gällande PTU och hanteringen av Las mellan MTR och Seko

Seko meddelar via hemsidan under rubriken Seko och MTR överens – 300 jobb räddas kvar att man centralt nått en överenskommelse med MTR angående hanteringen av Las (Lagen om anställningsskydd) och omplaceringen av våra tågvärdskollegor framöver.

Överenskommelsen innehåller ett antal förbättringar jämfört med arbetsgivarens ursprungliga förslag om att frångå Las. Bland annat en betald lokförarutbildning för 30 av de tågvärdskollegor som omplaceras, att hänsyn ska tas till geografiska aspekter, att turordning ska följas och att en ”andra chans” ska ges i omplaceringen.

I texten står skrivet:

”Övertaligheten bland tågvärdarna på Pendeln rör dels Seko Pendelklubbens medlemmar, dels Seko Lok Pendelns medlemmar. På grund av att det är flera klubbar som berörs har förbundsstyrelsen fattat beslut om att förhandlingarna ska föras tillsammans med berörda klubbar men att det är förbundet som fattar det formella beslutet i förhandlingen, helt i enlighet med förbundets stadgar. Förbundets ledstjärna har varit att undvika att hundratals av våra medlemmar kastas ut i arbetslöshet och att hitta en lösning som är den bästa sett till hela medlemskollektivet.

Detta innebär att det från den tidpunkt frågan började hanteras centralt för Seko Lok inneburit att vi inte haft något att rösta om. Vi har inte haft möjlighet att lägga ner vår röst eller backa annan facklig klubb. I enlighet med Sekos stadgar har ansvaret för förhandlingen legat hos Sekos centrala ombudsman. Klubben anser att det utifrån förutsättningarna är en bra överenskommelse.

Klubben ser allvarligt på alla de olösta punkter som är kopplade till lokförarnas framtida ensamarbete. Fokuset i denna förhandling har varit på att rädda så många arbetstillfällen som möjligt till så bra villkor som möjligt och har ingen koppling till de förändrade arbetsvillkor PTU kommer att innebära för LF-kollektivet.

Nästa vecka bjuder klubben in till ett digitalt infomöte då vår centrala ombudsman Thomas Gorin Weijmer besöker för att berätta om överenskommelsen samt vad som lett fram till den. Vi passar även på att ta upp aktuella frågor kopplade till lönerevisionen. Hör av dig om du som medlem inte fått inbjudan till detta möte så fixar vi det.

Angående restid till och från PTU-utbildningen

Många har kontaktat klubben angående att passresa, alternativt restid, saknas då PTU-utbildningen lagts ut i IVU. Utbildningen ska enligt kallelsen pågå kl 09:00-16:30 medan tiden som anges i IVU för hela turen är 8:30-16:30. Alltså finns endast 30 minuter utlagda för att ta sig till Södd medan ingen tid alls finns för att ta sig ifrån depån efter avslutad utbildning. I verkligheten uppgår restiden samt gångtiden från Sci till Södd till 64 minuter och utöver det kan dessutom eventuell disptid adderas.

Seko Lok är inte överens med arbetsgivaren om vad som ska gälla vid utbilning som inte äger rum på stationeringsorten. Det som står skrivet i avtalet är text från tiden innan Söd var stationeringsort och behöver revideras.

Seko Lok hade helst sett att de tåg du ska åka pass med till och från Södd hade ritats in i turen. På så sätt hade restiden både från Södd och tillbaka inkorporerats i den ordinarie arbetstiden och utbildningen anpassats efter det. Alternativt hade utbildningen kunnat förläggas i Äsd.

Vi vill därför, tills inget annat är överenskommet, uppmana kollegor och medlemmar att påbörja din tur från stationeringsorten enligt det klockslag som står i IVU då du ska på PTU-utbildningen.

Måste man ändå planera på ett sätt så att en utbildningsdag inklusive restid, gångtid och lunch sammantaget blir för lång gentemot vad arbetstidsreglerna tillåter kan restidsersättning användas. Restidsersättning är en betydligt sämre lösning och något vi ska undvika. Restidsersättning betalas ut från det att du lämnar hemmet och stänger ytterdörren tills du anländer till lokalen där du ska gå utbildningen och vice versa då du ska hem efter avslutad utbildning.

Restidsersättningen betalas ut per påbörjad timme och finns reglerad i centralt avtal. Tar din resa från hemmet till utbildningsstället en timme och 5 minuter får du alltså två tillägg. Från och med 1 maj 2022 är tillägget 73,59 kr. För tid från klockan 19.00 dag före tjänstgöringsfritt kalenderdygn till klockan 07.00 påföljande tjänstgöringsdag ligger tillägget på 110,33 kr. Semestertillägg är inkluderat i beloppen och gäller för Sekos medlemmar.

Överenskommelsen om en timmes övertid i varje ände av turen om den utgår från annan stationeringsort gäller inte för utbildning utan endast om du tar en körtur.

Tills inget annat är överenskommet: påbörja din tur från stationeringsorten enligt det klockslag som står i IVU då du ska på PTU-utbildningen.