Angående beslutet i Trafiknämnden gällande slopad dubbelbemanning

Som meddelats i mail ut till samtliga anställda så beslutade Trafiknämnden i Stockholm idag att anta Trafikförvaltningens förslag om installation av kameror och monitorer på pendeltågen i Stockholm. Beslutet fattades med enkel majoritet och röstsiffrorna skrevs till 10-8 för förslaget. Oppositionen röstade för en återremittering till tjänstemännen på förvaltningen men blev således nedröstade.

Beslutet innebär att vi som lokförare efter ombyggnation av fordonen ska ta över öppning och stängning av dörrarna vid uppehållen och även att vi blir ensamt ansvariga för kontrollen av resenärsutbytet. Det kommer förmodligen också innebära att vi i högre grad än idag medverkar till informationen ombord på tågen. Frågetecknen kring förändringen är många och utifrån Seko Loks perspektiv är många aspekter i beslutet långt ifrån genomtänkta.

Vi förstår att sorgen och oron bland våra medlemmar är stor. Seko Lok är nöjda med hur arbetet idag är organiserat med dubbelbemanning ombord och har ingen önskan om att tågvärden ska försvinna. Att beslutet nu är taget är ett faktum vi måste förhålla oss till. Det finns många alternativ och möjligheter i frågan om hur vi går vidare.

Vad händer nu?

Direkt efter att beslutet i nämnden tagits hade Seko Lok och ST en kortare avstämning med arbetsgivaren med anledning av beslutet. Under nästa vecka kommer vi att träffas igen för att diskutera tidsplanen för de åtgärder som denna process kommer att innebära.

Seko Lok har inte släppt kravet på dubbelbemanning. Vi kommer att arbeta för en fortsatt ytterligare närvaro ombord på våra tåg. För oss är det viktigt att framöver vara delaktiga i en grundlig riskanalys där varje föreslagen förändring i det nya upplägget stöts och blöts. Då planen är att lokföraren ska beläggas med ytterligare arbetsuppgifter så måste det självklart ske på ett sätt som är förenligt med god arbetsmiljö och som garanterar en fortsatt säker drift av tågen. Vi kommer aldrig acceptera en utveckling där detta inte går att säkerställa.

Seko-klubbarna inom MTR-koncernen kommer dessutom på torsdag denna vecka träffa ansvarig ombudsman på förbundet samt Sekos ledning för ett avstämningsmöte där vi pratar ihop oss och lägger upp en strategi kring hur vi ska agera gemensamt framåt.

Vad hände med regeringsbeslutet från 2006 som förbjuder ensambemanning ombord på pendeltågen?

MTR har meddelat sin uppfattning om att detta beslut inte längre är tillämpligt. Vi vet idag inte på vilka grunder arbetsgivaren hyser denna åsikt. Vi kommer att driva frågan och vid behov pröva den så långt det är möjligt för att få klarhet i vad som gäller.

Vi återkommer med mer info löpande i denna fråga.

Styrelsen Seko Lok

Till trafiknämndens ledamöter angående förslag om ensamarbete och omplacering av samtliga tågvärdar på MTR Pendeltågen

Seko Lok har tillsammans med Seko Pendelklubben skickat ett brev till samtliga Trafiknämndens ledamöter i region Stockholm. På tisdag 15 juni klockan 14.30 ska beslutet tas om huruvida samtliga 361 tågvärdar på företaget ska omplaceras till andra tjänster inom MTR och ersättas med kameror vid fordonens dörrar. Seko Lok Pendeln motsäger sig detta skarpt och gör vårt yttersta för att hindra förslaget att träda i kraft.

Utöver detta korta brev har vi varit i kontakt med ansvariga politiker för att berätta om vår vardag på tågen och vilka situationer vi kan stå inför där tågvärdens betydelse är A och O. Att vi gör avtryck är tydligt då en del av politikerna har en hel del kvar att lära om hur det fungerar på järnvägen där vi samsas med gods- och resande tåg på spåren, avstånden är långa och det kan dröja rejält innan en mobil resurs har möjlighet att infinna sig på exempelvis en olycksplats.

Vi yrkar på att förslaget tas tillbaka eller åtminstone skickas på återremiss.

Ansvariga politiker, visa nu vilka av er som står på personalens sida och raka i ryggen kan säga att ni röstade nej till detta!

Hela brevet hittar du här.

Nya löner för LF

Seko Lok är preliminärt överens med MTR om de nya lönerna som gäller från 1/12-20. Vi avvaktar nu ett protokoll från arbetsgivaren. Så fort detta har kommit så kommer vi att informera närmare här på hemsidan. I och med att det är kort om tid inför mars månads lönekörning så kommer de nya lönerna att kunna betalas ut först till april-lönen.

Utbetalningen kommer då att inkludera den retroaktiva delen för perioden december till mars.

Uppdatering från lönerevisionen – fortfarande inte överens med arbetsgivaren

Efter återskilliga möten med arbetsgivaren gällande årets lokala löne- och avtalsrevision är det fortfarande en betydande punkt där vi inte är överens. Det gäller höjningen av de rörliga tilläggen, det vill säga undervisningstillägget, handledartillägget, vrålskubbstillägget och tidsförskjutningstillägget

Vi har sedan över 20 år tillbaka haft en praxis med de operatörer som ansvarat för driften av pendeltågen att de rörliga tilläggen ska höjas med samma procenttal som lönerna. I år skulle denna höjning motsvara 2,7 procent.

Samtidigt har Seko under åren avstått från överlönspotten – det vill säga den summa som omplacerade kollegor, så kallade överlönare, med en fryst lön från sin förra yrkesbefattning genererat till lönepotten. Dessa båda summor har i pricip löst ut varandra och på så sätt har finansieringen för att höja de rörliga tilläggen lösts.

De senaste tre lönerevisionerna, sedan MTR tog över, har arbetsgivaren varit ovilliga att höja de rörliga tilläggen enligt tidigare överenskommen rutin och andra lösningar har behövts hittas för att finansiera höjningen av tilläggen. I år menar arbetsgivaren att den överlönspott som genereras endast kan finansiera en höjning av de rörliga tilläggen motsvarande 2,2 procent. Detta vägrar Seko Lok att gå med på.

I sammanhanget handlar det inte om några stora pengar för arbetsgivaren. På månadsbasis skiljer det inte mer än några tusenlappar på ifall de rörliga tilläggen skullen höjas med 2,2 eller 2,7 procent. Detta handlar snarare om prestige från MTRs sida och ett försök att cementera en ny praxis där höjningen av de rörliga tilläggen ska hållas tillbaka.

Seko Lok ser dessutom en överhängade risk att kollegor i mindre grad vill åta sig körlärarrollen eller gå på vrål-skubben då ersättningarna för detta inte höjs. Vi skulle istället kunna tänka oss lösningar då ersättningarna görs om till fasta tillägg eller läggs på lönetarifferna – lösningar som arbetsgivaren hittills har sagt nej till.

Vi vill få en slutgiltig lösning på frågan om de rörliga tilläggen och kommer därför vända oss till förbundet och Sekos ombudsman som ansvarar för avtalen inom spårtrafiken. Tar vi inte upp frågan nu står vi bara inför samma problematik nästa år igen.

Seko Lok hade gärna sett att löneökningar motsvarande 2,7 procent på samtliga tariffer hade betalats ut omgående medan frågan om de rörliga tilläggen hade kunnat lösas senare. Också detta säger arbetsgivaren nej till.

Oavsett var vi landar kommer höjningar av löner och tillägg betalas ut retroaktivt från och med 1 december 2020. Förhoppningsvis så snart som möjligt.

Glöm inte att rösta!

Den 10 februari är det dags för klubbens första helt digitala årsmöte. Inför det genomför vi även vår första helt digitala röstning till förtroendeuppdrag. Hör av er till oss om ni inte fått någon länk till röstningen till den privata mailadress ni uppgett för Seko. Avsändaren heter VoteIt. Ta en extra titt i skräpkorgen och se att det inte hamnat där.

Hoppas så många som möjligt vill delta på årsmötet. Har du inte möjlighet att vara med på hela, var bara med och lyssna en stund. Utöver att nya förtroendevalda ska väljas kommer en rapport från lönerevisionen och den pågående förhandlingen av det lokala avtalet. Vår gäst och mötesordförande, tillika ordförande för Seko Spårtrafik, Martin Alnebring kommer också berätta om hur Seko jobbar för bättre upphandlingar i allmönhet och om upphandlingen av Mälartrafiken som bekant vanns av ett dotterbolag till MTRP i synnerhet.

Länk till det digitala mötet skickas ut till samtliga medlemmar strax innan mötesstart.

Lokala avtalsförhandlingar

Idag träffar Seko Lok arbetsgivaren för att inleda de lokal förhandlingarna om lön och villkor för 2021 och framåt. Det centrala avtalet blev klart under slutet av 2020 och nu är det dags att göra klart processen genom att komma överens lokalt med MTR om hur lönepotten ska fördelas och om innehållet i vårt lokala kollektivavtal ska förändras på något sätt.

Klubbens ingång inför förhandlingarna är som följer:

  • Enhetliga lönetariffer för LF

Seko Lok önskar nå en lösning som innebär enhetliga tariffer för LF redan från första avtalsåret. Detta kan uppnås kostnadsneutralt för arbetsgivaren. 

  • I-löner

För medlemmar med individuell lön ska 2,7% fördelas enligt central överenskommelse

  • Komp i pengar

Vi önskar avtala om rättigheten för den enskilde medlemmen att omvandla sin innestående komptid till kontant ersättning. 

  • X-helgstillägg

Tillägget är inte höjt sedan 2008. Finansieringen av höjningen behöver bekostas av arbetsgivaren. Vi bedömer att en nivå motsvarande 2008 års värde återigen vore lämpligt för att säkra tillgången till personal under sommarens helger.

  • Stagdagar

Vi ser ett värde i att förenkla dagens system där ersättning regleras i februari medan kostnaden tas ut i samband med ledighet. Vi är medvetna om att arbetsgivaren redan har fått frågan men vill i och med årets lönerevision aktualisera frågeställningen och förhoppningsvis komma närmare en lösning som gagnar båda parter.

  • Semesterväxling

Seko Lok önskar hitta en lösning som möjliggör för våra medlemmar att använda semestertillägget för att växla mot ytterligare lediga dagar. På frivillig väg kan dagens semestertillägg då istället finansiera ytterligare 5 semesterdagar. Denna lösning är relativt vanligt på arbetsmarknaden och återfinns idag i såväl statlig, kommunal samt privat sektor. Lösningen kan göras kostnadsneutral för arbetsgivaren.

Som vanligt så gäller att vi förhandlar under fredsplikt. Vi behöver därför bli överens med arbetsgivaren om alla förändringar (utöver det som avtalats i central överenskommelse) för att nå en uppgörelse. Vi återkommer med hur samtalen går. Frågor? Hör av er!

Storhelgs-OB

Följande gäller vid storhelg: 
• tid från klockan 19.00 dag före långfredagen till klockan 07.00 på dagen efter annandag påsk eller nationaldagen till klockan 24.00.
• tid från klockan 19.00 på dag före pingstafton, midsommarafton, julafton eller nyårsafton till klockan 07.00 på vardag närmast efter helgdagsaftonen. 

Det som lett till tveksamheter är framför allt lördagen efter nyårsdagen. Här får vi se till skrivningen gällande kvalificerad ob i avtalet där det står:
• all tid på vardag som både föregås och efterföljs av sön- eller helgdag. 

Eftersom lördagen i det här fallet varken är en sön- eller helgdag så räknas den som en vardag. Detta gör att en lördag kan bryta en storhelg.

När det gäller julhelgen 2020 ska alltså storhelgs-OB enligt avtal betalas ut från 23 december klockan 19.00 till och med måndagen 28 december klockan 07.00.

När det gäller nyårshelgen ska storhelgs-OB enligt avtal betalas ut från och med 30 december klockan 19.00 till och med lördagen 2 januari klockan 07.00.

Röstningen igång till årsmöte 2021

Alla medlemmar ska nu ha fått instruktioner till vår första helt digitala omröstning till förtroendeuppdrag samt en kallelse till vårt årsmöte.

Använd din demokratiska rätt att göra din röst hörd och välja vem som ska få förtroendet att företräda dig!

När kommer nya lönen?

Vi får frågor från medlemmar om när de nya lönerna börjar gälla – och vilka nivåer vi får i de olika lönestegen?

Det korta svaret är att det inte är klart ännu – det som blivit klart är de centrala förhandlingarna. I dessa blir Seko förbundet och arbetsgivarna genom sin organisation Almega överens om vilka nivåer som ska gälla. Redan innan detta så har det så kallade ”märket” satts enligt den modell som lönerörelsen fungerat efter de senaste 20 åren. Märket är (något förenklat) det avtal som sluts mellan IF Metall och arbetsgivarna inom industrin. Nivån på detta blir sedan vägledande för alla efterföljande uppgörelser på arbetsmarknaden.

Efter att de centrala parterna gjort upp så är det upp till alla lokala fackliga klubbar att komma överens om hur pengarna ska fördelas på just deras arbetsplats. Nu kom jul och nyårshelgerna emellan och vi har därför ännu inte satt oss ned med MTR. Under andra halvan av januari kommer vi att träffas – därefter återkommer vi med mer detaljerad information hur det fortlöper.

Den förhandsinformation som vi kan ge är att det ser lite mer komplicerat ut än vanligt – Seko och ST har olika avtal centralt – med olika höga procentpåslag för första och andra året. Det kan innebära att vi hamnar på olika nivåer i tarifferna de närmaste åren.

I absolut bästa fall är vi färdiga så att de nya lönerna kan betalas ut till februarilönen. Men mer troligt är att det dröjer ytterligare en tid och att det är färdigt först till mars månads lön.

Arriva Pågatågen – branschens sämsta arbetsgivare?

På alla större arbetsplatser och i alla organisationer finns anställda som på något sätt är missnöjda eller irriterade på sin arbetsgivare. Det smått unika med Arriva är att det är svårt att hitta någon som har något gott att säga om företaget som de arbetar för. 

De senaste åren har för de anställda visat en arbetsgivare som inte skyr några medel. Efter den senaste upphandlingen av Pågatågen där Arriva återigen stod som vinnare ville företaget inte längre acceptera att ingångna avtal gällde utan valde att ifrågasätta om det lokala avtal man tidigare tecknat över huvud taget existerade (?). Med denna strategi som grund gick man sedan vidare och anställde ny personal utifrån egna – lägre – lönenivåer än avtalat. 

Att även anställda på Pågatågen har rätt till pauser i arbetet accepterades inte heller av arbetsgivaren – skyddsombuden fick ta frågan till Arbetsmiljöverket – som gick på skyddsombudens linje. Klappat och klart för schemalagda pauser då kunde man förvänta sig? Nej – Arriva valde att bestrida beslutet från Arbetsmiljöverket och överklagade till Förvaltningsrätten. Där förlorade man sedan.

Ungefär samtidigt som dom föll i pausfrågan så kom nästa stora nyhet ut: Arriva avsåg inte att nyttja möjligheten till korttidspermitteringar med anledning av pandemin utan ville istället tvinga alla att acceptera en sänkning av arbetstiden från 100% till 80% anställning – så kallad hyvling av arbetstiden. Något som inte uppskattades av personalen. Att få sin anställning och inkomst kapad med en femtedel över en natt samtidigt som ens arbetsgivare förbehåller sig rätten att närhelst de själva anser sig ha behov utnyttja en för mertid är en riktigt dålig lösning.

Genom hela den här resan satt Seko fast i fredsplikt, bundna av centralt kollektivavtal. Det var upp till den lokala Seko klubben på Pågatågen att försöka komma överens med en arbetsgivare som inte visade någon vilja till samarbete. Med hot om uppsägning försökte nu Arriva istället att påverka personalen att gå med på de ensidigt satta försämrade villkoren. 

Utan en klubb med duktiga lokala företrädare, uppbackade av ett starkt kollektiv kunde det ha slutat illa. Men det gjorde det inte. Seko Klubb Pågatåg stod stadigt i konflikten och höll sina medlemmar informerade och uppdaterade om vilka rättigheter de hade. Man fick igenom sina pauser, man gav medlemmarna den styrka som krävdes för att säga nej till Arrivas bud om försämrade villkor och man drev tillsammans med förbundet framgångsrikt igenom det centrala avtal som återupprättar det lokala kollektivavtalet på Pågatågen.

Arriva har nu fått backa på punkt efter punkt. Istället för att ta ett steg tillbaka och granska sin egen roll och påverkan i den situation som nu råder letar man istället syndabockar som kan förklara varför allsköns elände drabbat företaget. Någon ska få betala för de orättvisor man anser sig utsatt för och denna någon man siktat in sig på verkar vara huvudskyddsombudet och den fackliga företrädaren Ola Brunnström. Arriva har gjort klart för Brunnström att de vill bli av med honom och att de är beredda att betala för det. Kanske hoppas Arriva nu att deras agerande ska skapa splittring inom Seko och en rädsla för att organisera sig och ställa upp som lokal företrädare. I så fall hoppas man förgäves. Om något så stärker detta vår uppfattning att det vi gör är viktigt och måste fortsätta. Vi vill genom detta visa att vi alla står bakom Pågatågens huvudskyddsombud och sympatiserar med den kamp som han själv och klubben för mot ett företag som gång på gång utmärker sig som branschens mest tondöva arbetsgivare.

Den inkompetens som präglar Arrivas agerande kan inte tillåtas fortsätta. Nu måste de ansvariga ägarna dra i nödbromsen! Det är dags för arbetsgivaren att släppa prestigen och sätta sig ned och diskutera. Alltför mycket tid har spillts i onödan de senaste åren. Grundfrågan måste vara: ”Hur kan vi tillsammans skapa förutsättningar för ett lönsamt bolag med nöjd personal fram till kontraktets slut 2026?”

Endast så finns en väg framåt

Seko Lok Pendeln