Ditt personliga ansvar som lokförare 

Beordring av övertid på FP-dag

Ofrivilligt övertidsarbete har satts i system under en längre tid som buffert när MTR inte planerat verksamheten långsiktigt och korrekt. Vi befinner oss i en situation där personal mår dåligt och är stressade över om FP-dagen imorgon kommer förbli orörd. Det är en situation som är både ohållbar och oacceptabel. Med risk för fler som sjukskriver sig eller ser sig om efter andra jobb leder den dessutom till en nedåtgående spiral av ökad brist på personal och dålig ekonomi för företaget.

Situationen är speciellt olycklig då det finns andra frivilliga, beprövade och vedertagna sätt som tidigare använts för att lösa övertidsproblemet. Beordring av övertid är endast tillåtet att använda då alla andra möjligheter att få arbetet utlagt är avverkade och uttömda. Exempel på detta kan vara att på olika sätt förmå personal att frivilligt ta på sig övertidspass, hyra in personal eller kanske till och med reducera trafiken. Klubben ställer sig frågande till om företaget till yttersta mån försökt hitta sätt att lösa personalbristen på utan beordring. Är så inte fallet kan beordring av övertid inte vara en godtagbar lösning.

Ofrivillig beordring är heller inte förenligt med säkerhetstjänst. Som lokförare ska du när du går på ditt arbetspass vara utvilad, alert och närvarande. Är du inte det ska du inte tjänstgöra som lokförare och har rätt att säga nej då chef ringer upp och ber dig jobba på din lediga dag. Bedömer du att du inte kan ansvara för tågets säkra framförande efter vad som enligt modul 8H i TTJ är lokförarens uppgift ska du heller inte gå på ditt pass. Samma sak gäller naturligtvis för en ordinarie tur i din gruppnyckel om du tidigare beordrats övertidsarbete och upplever att du inte har den förmåga som krävs för att tjänstgöra din ordinarie tur på ett säkert sätt.

Beordring att arbeta över fem timmar i sträck

Det har vid trafikstörningar förekommit att DLT beordrat kollegor att arbeta mer än fem timmar i sträck. Det har även förekommit att driftledare på DLT menat att tjänstgörande LF ”inte kommer hållas som ansvarig om något händer” om du efter beordring arbetar längre de fem timmar arbetstidsreglerna tillåter.

Naturligtvis är detta inte korrekt. Du som lokförare på plats är självfallet ansvarig för ett säkert framförande av ditt fordon. Med detta följer också att du har rätt att kräva att ett uppehåll för rast ska äga rum i enlighet med vårt kollektivavtal. Du har även här rätt att ta dig ur säkerhetstjänst om du upplever att du riskerar att inte kunna utföra ditt arbete på ett säkert sätt då arbetstidsregler inte efterlevs.

Våra driftledare på DLT ska ha instruerats att beordra någon att arbeta mer än fem timmar i sträck är en åtgärd som kan tilltas vid trafikstörningar, men något styrande dokument som styrker detta finns oss veterligen inte. Speciellt olämpligt blir detta förfarande då en LF-kollega redan är i en pressad situation under pågående trafikstörning.

Enda gången att arbeta över fem timmar i sträck kan berättigas är vid så kallad förseningsövertid, alltså då du kör in ditt sista tåg på turen till stationeringsorten där du ska avsluta ditt arbetspass. Även här kan dock lösningar då exempelvis en avbytare skickas ut med taxi vara aktuella om du bedömer att du inte har förmågan, närvaron och koncentrationen att ta in tåget till stationeringsorten.

Boka tid på egen hand och vänd dig till Avonova vid stress och oro

Som anställd på MTR Pendeltågen har du möjlighet att på egen hand, utan att gå via din gruppchef, boka ett besök hos Avonova om du känner oro för din hälsa, relaterat till din arbetssituation. Klubben rekommenderar att använda denna möjlighet. Både för din egen skull men också för att det ger arbetsgivaren underlag till att göra något åt de problem på arbetsplatsen som äventyrar kollegors hälsa.

Din gruppchef kommer få reda på att du besökt Avonova, men inte vad anledningen till ditt besök varit. Detta är du heller inte förpliktigad att berätta. Länk till bokningen på OnTrack finns här.

Kommentarer inaktiverade.