Frågor och svar från digitalt infomöte 3 oktober

På kvällen 3 oktober hölls ett öppet, digitalt medlemsmöte med drygt 25 medlemmar. På mötet gavs utrymme att ställa frågor och diskutera de övrenskommelser gällande övertid och ny tariff för slutlön som Seko Lok ingått med arbetsgivaren. Nedan kommer en sammanställning från mötet samt ytterligare frågor som kommit in till oss sedan senaste inlägget publicerades på hemsidan.

Övertidsöverenskommelsen

Varför har Seko tecknat denna överenskommelse?

Klubben har fått många rapporter och berättelser angående beordring av övertid. Medlemmar vittnar om stress och oro över att sitta och vänta på att bli beordrade in nästa dag när de är på jobbet. Personalsituationen är ansträngd och någon ljusning den närmaste tiden väntas inte. Vi valde då att göra denna överenskommelse. Den innebär visserligen att vi även fortsatt behöver ställa upp på övertidsarbete men också att vi får en bättre möjlighet att planera när det ska ske. Ett av målen var att vi ska minimera tillfällena där MTR behöver gå in och aktivt beordra våra medlemmar tätt inpå. Istället är vi med och tar ansvar i en svår situation och stället upp för utökad arbetstid över en längre tid – 5 månader. Vi är överens om att jobben ska spridas på så många som möjligt (kollektivet tar alltså ett gemensamt ansvar) men också att frivillighet ska gå före tvång. Dvs om LF 1 gärna kan och vill jobba fler än 5 pass så är det att föredra framför att tvinga ut LF 2. Givetvis så länge arbetstidsregler och viloregler följs.

I motprestation erhåller våra medlemmer ett tillägg om 3 500:- per pass som förläggs.

Hade det inte varit bättre med ett generellt x-tillägg helt baserat på frivillighet?

Ja. Det tycker vi givetvis. Frivillighet hade varit att föredra. Även om x-tillägget då sannolikt blivit lägre. Nu kom vi inte dit i denna förhandling utan landade i ovan beskrivna uppgörelse.

Jag går på en grupp med särkskilda regler, till exempel att jag inte får börja efter 9.30. Måste samma arbetstidsregler gälla för de X-jobb jag tar?

Nej, tyvärr inte. Någon ”hård” skrivning kring detta finns inte. Däremot är vi överens om att planeringen i möjligaste mån ska ta hänsyn till inkomna önskemål. Ta därför kontakt med planeringen om du fått ett pass som du inte kan ta så fort som möjligt för att se om det går att eventuellt byta tid eller dag.

Kan företaget lägga ut turer på datum jag inte önskat?

Även om målet är att i så hög grad som möjligt följa de önskemål som skickats in så är det ingen garanti. MTR har genom uppgörelsen köpt sig rätten att schemalägga 1 pass per månad under 5 månader. Det kan alltså bli så att du blir schemalagd en dag som du inte önskat. Innebär detta problem för dig så kontakta planeringen så fort som möjligt.

Då sökningen av datum var öppen under fem dagar i slutet av september var jag ledig och kunde därför inte söka då. Det är också orimligt att söka datum så långt fram, framför allt i februari då vi inte ens vet vilka scheman vi kommer gå på. Kommer vi kunna söka datum igen?

Sökningen kommer öppna igen och datum för X-gnet ska kunna sökas månad för månad så de kan läggas ut vid schemasläpp. Detta är utlovat från företaget att sökningen ska ske månadsvis vilket också ska kommuniceras ut till samtliga som omfattas av överenskommelsen. Seko Lok har fört fram att vi bör använda oss av IVU för att där lägga in våra önskemål. Mer information om detta kommer.

För mig fungerar det inte alls att ta några övertidspass nu under hösten. Däremot ser det bättre ut efter årsskiftet. Måste jag fördela mina X-pass jämnt under perioden oktober-februari eller går det bra att ta dem mer koncentrerat?

Det viktiga för företaget är inte att alla gör 1 pass per månad – det viktiga är att turerna bemannas. Här finns alltså möjligheter för individuella lösningar.

Jag har ingen barnomsorg under de tider jag inte jobbar mina ordinarie arbetspass. Måste jag ändå ta X-jobb?

Självklart inte! Jobbar du och din partner olika tider och helger, är du ensamstående eller av annan anledning ansvarig för omsorg av barn på dina lediga dagar är du inte skyldig att ta några X-jobb under dessa dagar om du själv inte vill och kan.

Definerar ni överenskommelsen som planerad beordrad övertid, frivillig beordrad övertid eller endast planerad övertid? Vad är i så fall planerad övertid?

All övertid för LF är per definition beordrad – vi har i kommunikationen valt att skilja på det som vi kallar ”frivilligt” beordrad övertid och beordrad övertid, där det tidigare sker efter att en LF ”räckt upp handen” och anmält sig som tillgänglig för övertid och sedan får ett pass.

Överenskommelsen för ny tariff för slutlönesteget

Innebär den nya tariffen att det i praktiken är fyra lönesteg eftersom jag går in på slutsteget efter två år som LF medan det öppnas för att ha med elever först efter tre år?

Nej. Du går in på den nya tariffen efter två år i yrket och kommer därför få ut den motsvarande lönen redan då medan det dröjer ytterligare ett år innan yrkesrollen även kommer innebära att du kan agera handledare. Förutom att du ska ha arbetat minst 3 år så ska även en handledarutbildning genomföras innan elevåkning blir aktuellt

Att ha två turer med elev i månaden är ett dåligt upplägg för både körlärare och elev. Tycker Seko Lok det är en bra lösning?

Nej. Det tror vi inte är ett bra upplägg. Vi är öppna för en lösning där exempelvis en vecka med elev läggs ut var tredje månad läggs ut, men inget är klart när det gäller exakt hur upplägget och fördelningen av elever ska se ut. Vi kommer att sätta oss med arbetsgivaren och utarbeta förläggningsrutiner – även MTR har ju ett intresse av att utbildningen blir så bra som möjligt.

Varför beslutade styrelsen teckna denna överenskommelse?

Frågan är inte ny utan har funnits med i många år. Problem att finna tillräckligt med handledare fanns även under Stockholmståg. Vi har genom åren provat ett flertal olika lösningar med olika ersättningar och upplägg – utan att hitta en långsiktigt fungerande uppgörelse. För MTR som även driver YH-skola så är denna fråga central: om inte handledare finns och LIA-perioder inte kan förläggas på ett bra sätt så sinkar det både utbildning och introduktion för nyanställda LF. Samtidigt så sitter vi med ett stort personalunderskott och behöver snabba på rekryteringen. Detta ligger även i vårt intresse – för att bättre kunna planera och komma till ett läge där vi faktiskt kan få ut våra avtalade ledigheter. Det fanns därför en vilja från företaget att diskutera andra lösningar än de vi hittills provat. Uppgörelsen som nu är gjord är bra för båda parter – för arbetsgivaren som säkerställer att LIA kan planeras ut och för Seko Loks kollektiv som går ifrån ett rörligt dagtillägg till en tariffhöjning för ALLA LF – alltså även de som sällan eller aldrig kommer att agera handledare. Att det blev en höjning av befintlig tariff istället för ett ytterligare tariffsteg innebär samtidigt en löneförhöjning även för de som ännu inte kvalificerar sig tidsmässigt som handledare.

Lösningen med en tariffhöjning är dyr för företaget – dyrare än den tidigare lösningen med ett fast lönetillägg för utpekade KL. För oss innebär skiftet från rörligt tillägg till lön också en positiv utveckling för bla pensionsavsättning, såld semester, sjukersättning, övertidsersättning, omvandling av FV-dagar, värdet på stagdagar. När vi nu 2023 går in i en ny lönerörelse startar vi dessutom från en högre nivå och beräknar ny lön på en högre summa.

Beslutet var ändå inte lätt att ta, styrelsen hade en lång diskussion innan vi kunde gå till beslut. Vi vet att många LF inte vill ha elever. Som förtroendevalda måste vi dock se till hela bilden och hela kollektivet och samtidigt ha en lång tidshorisont. Vi gjorde då bedömningen att denna lösning gynnar oss som kollektiv på lång sikt.

Övrigt

Vad händer med årets FV-dagar?

Det är hundratals FV-dagar som ska ut innan jul som hänger. Detsamma gäller stag-dagar som sökt i semestervalet och ska ut i år men ännu inte lagts ut. Naturligtvis ska dessa ut enligt avtal.

Kommentarer inaktiverade.