Aktuellt i januari

Efter jul och nyårshelgernas ledighet (för administrationen) så drar nu arbetet igång på allvar med att inrangera kollektivavtalen till SJ Stockholmståg. Vi har fått tid avsatt för 10 träffar i januari samt att vi även kommer att ses övergripande alla fack-klubbar för diskussioner mellan förhandlingstillfällena. Målet är att vara klara i god tid innan övertagandet i mars. Ännu finns ingen ”ny” information att ge men klubben kommer att informera vid ett medlemsmöte så snart som möjligt.

Överens om rörliga tillägg

Efter att ha vi misslyckades att komma överens lokalt i lönerevisionen om vad som skulle gälla för våra rörliga tillägg så drev klubben frågan till central förhandling. Strax innan jul blev parterna så till sist överens och ett protokoll upprättades. Resultatet blev att våra rörliga tillägg SKA höjas med central ram dvs 4,1% samt att uppräkning ska ske enligt samma förfarande även i framtida revisioner. Dock så sker ingen retroaktiv höjning från våren utan tilläggen räknas upp från december -23.

Kommande förhandlingar

 • Denna vecka ska vi träffas för att förhandla lön och villkor kopplat till den nya lokförar-rollen och de förändringar som skett i samband med PTU.
 • Förhandling om ej utlagda FV-dagar för 2023 – datum ej satt men blir andra halvan av januari
 • Förhandling om ej utlagda 105 FP dagar för vissa medlemmar – tas vid samma tillfälle som ovan

Överens om inväxling av 2022 års FV-dagar till semesterdagar

Som tidigare meddelats så slutade även denna fråga som en central förhandling. SEKO blev där överens med ALMEGA att de FV-dagar som ej lades ut enligt avtal fram till 23/12-2022 skulle växlas in till semesterdagar där 1 FV = 2 semesterdagar till banken. Underlaget för inväxlingen är det saldo som planeringen presenterade vid detta tillfälle. Vi har efterfrågat hur och när vi kan kontrollera så att det stämmer – svaret vi fått är att antalet dagar ska vara synligt för oss på lönespecen för januarilönen. För att säkerställa att det blir rätt behöver var och en av oss kontrollera vårt egna saldo när specen kommer. OM det inte stämmer så önskar vi att ni uppmärksammar företaget på detta med kopia till klubben. Så kommer vi att trycka på för rättning.

Handledartillägg ej förlängt

Varken det månatliga eller det dagliga handledartillägget är förlängt in i 2024. Detta innebär att Sekos medlemmar INTE erhåller någon ytterligare ersättning för dagar med elev. Istället gäller som tidigare att kompensation för detta finns genom en högre tarifflön. Precis som tidigare gäller att SEKO:s medlemmar inte har någon skyldighet att ta fler än 4 dagar med elev per månad.

Tidspress

På söndagseftermiddagen fick Seko lok ett mail från två aktiva medlemmar i klubben med en insändare som de bad att klubben skulle skriva under – omedelbart. Senare samma dag skickades en påminnelse, till vår föräldralediga viceordförande. Eftersom denna kommunikation inte så lite påminde om försöket på det senaste budget- och nomineringsmötet att anta ett förskrivet uttalande på stående fot, och dessutom avslutades med en rätt trist ”antingen är ni med oss eller emot oss”-ton, tänkte vi att det var på sin plats att försöka förklara läget lite.

Att vara engagerad i en fackklubb är ofta väldigt givande. Det är roligt att hjälpa medlemmar, och det är kul att se saker gå framåt. Det kan också vara tidskrävande, långsamt, och väldigt frustrerande.

Vi försöker göra så mycket fackligt arbete som möjligt på facklig tid, alltså arbetstid, betald av arbetsgivaren eller klubben eller andra delar av den fackliga organisationen. Givetvis räcker inte detta till, och vi tvingas alla lägga ned en del fritid på det fackliga. Eftersom livet utanför arbetet ser olika ut för olika individer har vi olika möjligheter att engagera oss på fritiden, och det varierar lika självklart mellan olika dagar. Som alla andra är vi sjuka, har semester, vabbar, tränar, flyr stan, är föräldralediga, går på fotboll och kollar Netflix. Vi kommunicerar väldigt ofta med varandra, men vi är inte tillgängliga för vare sig arbetsgivaren eller Seko 24-7, och det har vi heller ingen ambition att vara. Det vore inte hälsosamt, och det är heller inte önskvärt. Ni kommer ihåg tiden innan gruppchattarna va, när man var tvungen att arrangera telefonkedjor, eller helt enkelt vänta till nästa planerade möte? Det fungerande ändå. Det är inte alltid hastigheten har ett egenvärde, och i synnerhet inte när man har att göra med långsamma processer. Arbetsgivare vill ofta hetsa fram saker utan tid till eftertanke, vi försöker jobba annorlunda. När det har varit vi som tagit för snabba beslut har medlemmar inte varit sena med att påtala detta.

För att det fackliga ska flyta på planeras det i så god tid som möjligt. Vi planerar styrelsemöten, expeditionsbemanning, vilka som ska gå på MBL:er och andra möten, och när personer ska gå vidareutbildningar. Enligt förtroendemannalagen (FML) ska facklig ledighet sökas minst 14 dagar i förväg, men mycket planeras alltså långt tidigare än så. När så företaget plötsligt och utan förvarning drar in redan beviljad och planerad facklig tid får vi förtroendevalda problem. Det här hände den 6 december och gällde månaden ut, hur det ser ut efter årsskiftet har vi inte fått några besked om än. Vi har begärt förhandling om det vi uppfattar som ett brott mot förtroendemannalagen, men tiden som försvunnit kommer förstås inte åter oavsett utgången. Men som det är nu räcker tiden inte till för att göra allting vi behöver och definitivt inte till allt det vi vill.

Klubben vill också vara så demokratisk det bara går. I det ingår att lyssna på medlemmarnas vilja och önskemål! Men i det ingår också att låta de redan förtroendevalda komma till tals och att diskutera frågorna sinsemellan, och inte hetsa igenom beslut utan att folk har möjlighet att yttra sig. Vi kan inte låta styrelsen skriva under något om inte styrelsen hunnit ta del av materialet. Det vore inte ansvarsfullt. Som styrelse i en fackklubb kan vi heller inte anta uttalanden å medlemmarnas vägnar utan att verkligen veta vad vi skriver under. Det är här det fackliga ibland kan bli lite frustrerande, demokratiska processer och stadgar och människor är inte alltid snabba.

Vi vill dock väldigt gärna vara delaktiga i att ta fram material som när det gäller den här aktuella insändaren. Ibland är saker helt självklara och behöver bara en underskrift, men oftare vill man stöta och blöta olika formuleringar och reda ut eventuella frågetecken. Man skickar olika versioner mellan varandra tills alla parter är någorlunda nöjda. Det kan förstås ta tid, men det är ofta det som krävs för att man gemensamt ska kunna gå framåt. I det här fallet fick vi inte den möjligheten, när vi påpekade ett par tveksamheter var bemötandet i stället lite mer ”take it or leave it”.

Vi förstår att det måste gå undan ibland, och den här gången hade vi inte möjligheten att svara så snabbt. Allt blir förstås lättare om man inte blir ”inbjuden” när själva arbetet redan är avslutat, så nästa gång hoppas vi i stället bli kontaktade i början av processen så att vi tillsammans kan ta oss vidare. Även om det kan ta lite tid.

Med hopp om tålamod och förståelse för frustrerande långsamma demokratiska processer,

Anders Österman, Anna Arnell, Dennis Lamberg-Clemes, Kristoffer Johansson, Melissa Svenhard, Mikael Eriksson, Nina Sagulin, Robert Sundin

P.S. ”Hur hinner ni skriva detta men inte godkänna en insändare?” Det första utkastet till denna text författades av en person som var bortrest under helgen när insändaren skickades, och satte sig vid datorn efter ett kvällspass, med tight dygnsvila. Ibland funkar det, men det går inte att begära att alla alltid ska kunna göra så. Tiden hade givetvis i stället kunnat användas till själva insändaren, om inte kravet varit att vi skulle besvarat den med några timmars varsel. D.S.

Arbetstidsregler vid störning

Det var ett besvärligt dygn igår i trafiken. Många händelser som påverkade trafiken inträffade samtidigt: växelfel vid SOD, fel på bron i SÖD, bomfel i HÖN, obehöriga i spårområdet i SPÅ bland annat. Alla gör så klart så gott de kan men när för mycket inträffar samtidigt så havererar till slut trafiken fullständigt. Vilket hände igår. 100% av tågen var försenade eller inställde under en stor del av trafikdygnet. Lokförare fastnade ute på ”sina” tåg och fick se sina tjänster spricka och avlösning utebli. DLC såg sig tvingade att skicka ut ett meddelande om att de var överbelastade och inte kunde ta emot fler samtal in till centret.

Vad gick fel och hur kan vi göra detta bättre? Här har chefer/ledning en läxa att göra – trafikupplägget som vi har idag är helt enkelt alltför störningskänsligt och det finns inte tillräckliga förutsättningar för DLC att styra om trafiken på ett bra sätt när reducering av omloppen krävs. Att det råder underbemanning inne i driftcentret påverkar såklart också negativt. Från där vi är idag är det ett långsiktigt förbättringsarbete som krävs innan verksamheten fungerar tillräckligt bra igen.

Vad gäller då för de lokförare som tjänstgör ute i trafiken vid en större störning? Här behöver vi vara tydliga då det idag vittnas om en hel del konstigheter som inträffade igår. På hemsidan finns ”Loklistan” där det finns viktig info om vårt kollektivavtal: https://usercontent.one/wp/www.pendelforarna.se/wp-content/uploads/2019/09/Loklistan6publ.pdf?media=1660552093

Bra att ha med sig för dig som tjänstgör därute:

 • Arbetstidsreglerna gäller även vid störning
 • 5 timmar max arbetstid innan rast
 • Rast kan tas där det finns möjlighet att ställa upp tåget och tillgång till rastlokal finns
 • Personalbrist är inte ett nödfall och reglerna om nödfallsövertid kan inte användas för att få dig att köra längre än 5 timmar – även om det är en större störning likt igår
 • Du behöver inte acceptera att köra förbi SCI om du på förhand vet att tiden kommer att ”spricka” – viktigt att du flaggar för detta i så god tid som det går så att tåget inte står och blockerar ”getingmidjan”. Kanske behöver du tömma tåget redan i ÄS eller SO eller SUB för att sedan ställa av tåget innan det hamnar i vägen inne i city?
 • Veckovilor och dygnsvilor gäller som vanligt dvs en tur där du ofrivilligt behövde jobba övertid kan innebära att morgondagens pass kan behöva anpassas för att du ska få din vila
 • Det är du som lokförare som ansvarar för resenärerna och tågets säkra framförande – ingen annan. Det är din bedömning som gäller – stå på dig.

Till sist: försök att samarbeta så gott det går, håll en respektfull ton i kontakten med kollegorna på driftcentret, förklara läget och kom med förslag på lösningar där det går. Blir det trots detta inte som tänkt så skriv ned vad som hänt och skicka in en rapport med kopia till skyddsombud och/eller klubben.

Möte om bristande trafiksäkerhet på pendeltågen

Torsdag 7 december arrangerar skyddsombuden inom pendeltågsverksamheten i Stockholm ett möte dit järnvägsanställda över hela landet hälsas välkomna. Du kan vara med på plats eller via Teams.

Skyddsombuden på pendeln gick innan sommaren ut med en vädjan om ekonomiskt stöd för genomförandet av vår egen trafiksäkerhetsutredning. Detta med anledning av MTR-projektet med att ersätta tågvärdarna med kameror ombord på tågen.

En sammanfattning av trafiksäkerhetsutredningens resultat presenteras av Christian Guldberg, en erfaren trafiksäkerhetsutredare. Han redovisar sina slutsatser: Det systematiska arbetsmiljöarbetet har brustit. Förarnas arbetsmiljö och järnvägssäkerheten har försämrats. Han finner också att riskanalysmetodiken och tolkning av standarder relaterade till förarnas arbetsuppgifter och förarhyttens utformning brister. Sammantaget har projektet resulterat i ett systemupplägg som öppnar för farliga trafiksituationer.

Utredningen visar att kameraprojektet inte hade kunnat genomföras i sin nuvarande form om lagar, föreskrifter, förordningar och standarder hade följts.

Även ansvariga politiker och media inbjuds till mötet för att ta del av de faktiska förhållandena gällande säkerhetskraven inom järnvägen. 

Då utredningen kan ha betydelse på även andra spårtrafikbolag hälsas särskilt järnvägskollegor välkomna att ta del av sammanfattningen av utredningen.

Plats: Katasalen, ABF-huset, Sveavägen 41

Tid: Torsdag 7 december kl. 14.00–16.00

Skyddsombuden inom pendeltågsverksamheten i Stockholm

Hjälp oss gärna att sprida Teams-länken till fler intresserade: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Mjg2NmIzOTMtZDUwMy00ZDg5LTkxYTAtNTYzYjBmNGMyMzA5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2273c667fd-62b7-4783-8cbf-cf2f2e3a3067%22%2c%22Oid%22%3a%22a50814e0-cf74-41d7-857f-d55d950866a9%22%7d

Inrangering till SJ – processen igång

Denna vecka träffade SEKO Lok tillsammans med övriga fackklubbar inom pendelverksamheten SJ för att starta processen med en inrangering av våra lokala kollektivavtal. Första ”riktiga” träffen blev ett bra tillfälle att tillsammans hitta ett arbetssätt som vi tror kan fungera och leda till en bra inrangering. Hur ska det då gå till?

Förutsättningar:

Idag finns det 4 olika kollektivavtal som reglerar villkoren för de som arbetar inom pendelverksamheten:

 • Lokalt kollektivavtal för lokförare och tågvärdar och DLC (vårt ”gamla” Ståg-avtal)
 • Stationsavtalet
 • MTR Tech avtalet
 • MTR FM avtalet

Ambitionen nu är att konstruera ETT kollektivavtal som ska täcka in dessa fyra. Tanken är att det ska skapas ett gemensamt avtal – ”SJ STOCKHOLMSTÅG” där vi lägger olikheterna i bilagor för att på ett bra sätt täcka in särarterna för de olika kollektiven. För lokförarnas del motsvarande nuvarande ”bilaga 6 – arbetstid” i avtalet. Utöver de allmänna kollektivavtalen finns även lokala semesteravtal. Huruvida dessa ska kvarstå orörda eller inte har vi inte kommit till ännu.

Vilka medverkar i arbetet?

Då SJ Stockholmståg är ett nystartat bolag finns idag (ännu) ingen facklig organisation att förhandla med – formellt är det därför förbunden genom sina ombudsmän som är motpart och som kommer att signera det färdiga avtalet. Vi har tagit ett gemensamt beslut att förhandla tillsammans alla förbund – SEKO, ST, SRAT. Ombudsmännen för respektive förbund bildar en ”förhandlingsdelegation” som kommer att träffa representanter för SJ i förhandling. De lokala klubbarna på de olika bolagen (MTRP, MTR FM, MTR Tech) har varsin representant i ”delegationen” som medverkar vid dessa tillfällen – totalt 9 personer. Utöver detta så sker regelbunden avstämning i en större grupp där vardera klubb deltar med 2 personer (ordförande +1).

När ska det vara klart?

Arbetet ska vara klart i tid innan trafikstart 3 mars. Då tiden är knapp kan det innebära att det finns frågor kvar att lösa vid tidpunkten för trafikstarten. Ett alternativ då kan vara att lägga sådana i gemensamma arbetsgrupper som får lite längre tid på sig att lösa frågorna. Men där är vi ännu inte. I dagsläget har vi ett par möten inbokade innan jul. SJ har börjat att formulera förslag på text som vi kommer att ta ställning till/arbeta med. Vi växlar sedan upp och intensifierar arbetet efter helgerna. Från den 8 januari är planen att vi ska sitta 2 dagar per vecka till dess att vi är i mål.

När får vi veta mer om hur det går?

Utöver information via hemsidan så kommer klubben att planera in medlemsmöten under Q1 2024

Träff med SJ idag 20/11

Idag träffade samtliga klubbar på pendeln nygamla operatören SJ. Mötet var det andra sedan vi fick informationen om att det blir en övergång av verksamhet i mars 2024. Liksom vid det första tillfället deltog samtliga ordföranden samt ombudsmän från SEKO och SACO.

Vad avhandlades på mötet?

Redan vid förra mötet efterfrågade SEKO Lok att snarast möjligt skapa flera små grupper som vardera kan avhandla det som är viktigt inför övergången. För SEKO Lok:s del då primärt lokförarfrågorna. Idag kom vi ett steg närmare detta då vi kom överens om att SJ ska kalla till detta i närtid. Vi har även ett par ytterligare träffar i dagens konstellation inplanerade de kommande veckorna.

SJ började med att berätta vad som hänt de senaste veckorna i kontakten mellan SJ/MTR/TF och poängterade att alla parter stod bakom det gemensamma målet att trafiken ska flyta på både på i Mälartrafiken och i Pendelverksamheten när separationen väl är ett faktum i mars. En planerat lycklig skilsmässa alltså.

Även om det finns samsyn i det stora hela så är det många frågor som ska lösas och tiden är knapp. Det kommer att finnas gränsdragningar att göra när det handlar om vilka personer som går över till SJ (Pendeln) och vilka som ska stanna (Mälartåg). Huvudregeln är att om du har haft merparten av dina arbetsuppgifter kopplat till MTRP så ska du erbjudas verksamhetsövergång. Men vad avgör vilka personalplanerare eller driftledare som ska stanna eller gå över? De har ju roterande stolar/scheman och tjänstgör åt båda trafikslagen. För våra medlemmar är det lättare – alla lokförare kommer att gå över.

Lön och villkor hos SJ

De inrangeringsförhandlingar som nu startat syftar till att slå fast under vilka villkor vi lokförare ska tjänstgöra i det nya företaget. Det handlar om innehållet och tillämpningen av vårt lokala kollektivavtal. SJ bedyrade i dagens möte att man inte har för avsikt att kapa kostnader genom att attackera villkoren i kollektivavtalet. Vilket låter positivt. I och med att det endast är några månader till trafikstart har SJ för avsikt att verksamheten initialt ska bedrivas ”as is” dvs de fortsätter med ungefär samma upplägg som tidigare. Det är helt enkelt för många system och processer som krävs för att driva verksamheten att en ”total makeover” inte är möjlig givet tidsaspekten. Löpande och allt eftersom avser man sedan ”skruva” på instrumenten och komma med nödvändiga förändringar.

SEKO Lok:s ingång i detta är att SJ ska ta över de avtal vi har idag och att vi i samband med detta ska ”städa” avtalet genom att rensa ut daterade stycken och istället föra in delar som vi är överens om men som inte finns med idag.

Vi har också ett antal frågor/punkter som idag är oreglerade där vi önskar få till stånd lokal avtalstext. Det gäller bla villkor för Instruktörer samt YDL. Den viktiga frågan om lokförarens nya roll i samband med PTU-projektets införande är också något som vi ser behöver lösas i förhandlingarna. De arbetsuppgifter som tillkommit behöver värderas och lönesättas om vi ska fortsätta att utföra dom framöver. Även arbetet med att tillvarata MTO-rapportens slutsatser behöver SJ sätta sig in i som ny arbetsgivare. Detta lyftes på dagens möte.

Hittills så är det endast jag själv i egenskap av ordförande för klubben som träffat SJ. Framöver så kommer jag att få sällskap av Melissa när vi träffas för att diskutera LF-frågor. När vi förhoppningsvis kommer i mål och är överens med SJ om villkoren för alla delar så kommer vår ombudsman Mika att vara den som avslutar förhandlingarna genom att signera inrangeringsprotokollet. När detta är klart och vi startat upp SJ Stockholmståg tackar jag för mig och avgår som ordförande. Klubben kommer då att utlysa ett extra fyllnadsval snarast möjligt där vi väljer en ny ordförande.

Budget och Nomineringsmöte 2023

På budget- och nomineringsmötet den 13 november fastställdes nomineringarna till årsmötet den 8 februari som följer:

Kassör (1 st), 2 år

• Mikael Eriksson

Ordinarie ledamot till styrelsen (2 st), 2 år

• Melissa Svenhard

• Nina Sagulin

• Robert Sundin

• Erik Perez

• Sandra Jansson

• Nils Westberg Ahlmark

• Staffan Flodquist

• Simon Robel

Petter Johansson har dragit tillbaka sin nominering.

Ersättare till styrelsen (2 st), 1 år

• Nina Sagulin

• Robert Sundin

• Malin Blomström

• Melissa Svenhard

 
Petter Johansson har dragit tillbaka sin nominering.

Turlisteombud (2 st), 1 år

• Jeanette Rickebo

• Erik Perez

Turlisteombud Södertälje (1 st), 1 år

• Christofer Adrian

Revisorer (2 st), 1 år

• Sam Ekemark

• Björn Lövdahl

Ersättande revisorer (2 st), 1 år

• Felix Hurtig

Det saknas alltså en nominering till ersättande revisor. Hör av dig till valberedningen om du känner dig kallad! När det gäller ordförandeposten kommer Kristoffer att avgå när inrangeringen är klar, och då kommer ett fyllnadsval att utlysas.

På mötet framfördes kritik mot några citat ur en längre intervju i tidningen Mitti som Kristoffer ställt upp på. Vi håller med om att det kunde blivit bättre. Samtidigt tycker vi att det är ett dåligt alternativ att av rädsla för ett skevt urval inte våga ställa upp på några intervjuer alls, och att därmed låta andra föra klubbens talan. Att tågen i dag rullar utan ytterligare personal i säkerhetstjänst utöver lokföraren är ett faktum vi inte kommer undan. Tycker vi att det fungerade bättre med tågvärd ombord? Absolut. Finns det brister i nuvarande system? Massor. Vid varje möte med politiker och tjänstemän påtalar vi de problem och risker som finns med det nuvarande ensamarbetet. Vi vill också påminna om att det är väldigt viktigt att fortsätta skicka in rapporter på eventuella arbetsskador samt andra arbetsmiljörelaterade avvikelser, så att skyddet får bästa möjliga underlag för att kunna jobba vidare på sin front. Även ”vanliga” rapporter bör skrivas, då de kan vara till hjälp!

På måndag drar inrangeringsförhandlingarna igång och vi vill skicka med några rader om framtiden. Den kommande entreprenören SJ bör ha följande i åtanke: de vet med sig att de får köra pendeln till stor del på grund av MTR:s fullständigt misslyckade personalpolitik. SJ har, precis som alla Stockholmspendlare, sett vad som händer om ett företag inte följer avtal och överenskommelser, utan i stället kör över sin personal med maktspråk och repressalier. Inställda tåg, trasiga tåg, vild strejk, en stressigare arbetsmiljö för lokförarna och mycket sämre service för resenärerna. Det blir helt enkelt opålitlig och dåligt utförd kollektivtrafik. Denna insikt ger oss hopp om att SJ kommer inse att det vettigaste de kan göra nu är att vara tillmötesgående mot våra krav i kommande förhandlingar. Att fortsätta på MTR:s linje, som gått ut på att arbeta mot, inte med, sin personal, vore ett ödesdigert misstag för SJ. Det finns helt enkelt ingen tolerans för ytterligare en dålig arbetsgivare på pendeln, vare sig hos resenärer eller anställda.

Styrelsen klubb 105  Seko lok pendeln

Kamp mot ensambemanning

Efter nyheten om att MTR förlorat kontraktet och SJ kommer ta över i mars är det dags för nya krafttag gällande arbetssituationen för våra medlemmar. Seko Lok har idag skickat ett Mail till Anton Fendert och Jens Sjöström gällande vår framtid under SJ och hur ensambemanningen påverkar oss. Vi har tidigare haft träffar med dem båda och ber nu om en ny träff så vi kan prata om detta.

Första träffen med SJ

Idag träffade representanter för klubbarna på pendeln tillträdande entreprenör för ett första möte. Träffen skedde på SJ:s huvudkontor på Vasagatan 10. Från SJ:s ledning deltog VD, HR-chef, Kommunikationschef, Förhandlingschef och utsedd VD för ”nya” Stockholmståg. Med på mötet var även David Lagneholm från Trafikförvaltningen.

Mötet var av övergripande karaktär, en chans att få ett ansikte på varandra och en inledning av den process som nu startar där slutmålet är ett ordnat övertagande av verksamheten i början av mars. SJ fick inleda och berättade gemensamt med David om bakgrunden till att vi är där vi är och hur SJ:s ser på det kommande uppdraget. Eftersom allt ännu är färskt och nybeslutat så fanns inte jättemycket konkret information kring hur det tänkta upplägget ser ut. Utan det kommer att utkristallisera sig under processen. Vi fackliga kommer att föra fram våra erfarenheter och tankar kring vad som fungerar och vad vi tror inte fungerar och hur vi ser att ett Stockholmståg 2.0 bör sättas upp.

Det är en verksamhetsövergång och alla anställda som ”i huvudsak” arbetar med pendeltågsdelen av MTR omfattas av övergången. För Seko Loks medlemmar är det inga konstigheter – alla lokförare kommer att erbjudas övergång. De gränsdragningar som kan anas rör främst personal som idag jobbar inom DLC eller administrativt. Det kan vara driftledare, planerare, IT, etc. Här kan det bli krångligare att reda ut hur det ska hanteras. SJ var dock tydliga idag på mötet att de inte ser någon risk för en övertalighetssituation utan att de bedömer att de kommer att ha ett stort behov av att anställa rätt kompetens för att kunna driva verksamheten framåt.

Löner/Villkor?

Avtalen som vi har idag ska inrangeringsförhandlas och nytecknas. Här kan det finnas olika syn på innehåll och utformning. Vi vet inte ännu. Vi kommer att formera oss i olika arbetsgrupper för att reda ut detaljerna – det går inte att dra alla ”skruv och mutter-frågor” i storgrupp utan lokförarfrågorna behöver tas i rätt forum precis som frågor kring driftledning, station, städ och verkstad behöver. Seko kommer att ha representanter i respektive grupp och arbetet kommer att hållas ihop av vår lokala ombudsman – Mika. Huruvida inriktningen blir ett sammanhållet avtal med bilagor för de respektive delarna eller flera separata avtal återstår att se. SJ pratade mycket om sitt arbete i moderbolaget för att nå nöjda medarbetare och resan de gjort efter det havererade schemasystemet. Inte under någon gång tog SJ upp löner varför det kändes viktigt att berätta att den uttalade ambitionen för SEKO Lok är att vårt kollektiv ska tillhöra branschens bäst betalda lokförare med fortsatta bra villkor i övrigt. Det är så vi ser att vi kan vara en attraktiv arbetsgivare med låg personalomsättning.

Nästa steg?

SJ och MTR skulle idag ha ett första möte. Som vi förstod det mellan ledningarna. Fler möten på olika nivåer kommer att följa. Under nästa vecka förväntar vi oss en första ”roadmap” från SJ där planer för den kommande inrangeringen börjar ta form. Tiden är knapp, vi har kortare tid än 4 månader på oss att åstadkomma det som senast tog mer än dubbelt så lång tid. Ambitionen är att det ska gå och att vi landar i ett bra övertagande som gynnar både våra resenärer och oss som jobbar i verksamheten.

Ny operatör tar över från 3/3

Imorse var ordföranden för de lokala klubbarna kallade till ett extra informationsmöte med VD/HR-chef. Följande framkom:

 • Efter att huvudmannen tog beslutet att inte lösa ut optionen på 4-år har MTR och TF suttit i förhandlingar om framtiden. Parterna har inte lyckats hitta en lösning som ansetts hållbar över tid och i det läge som uppstått har man istället kommit överens om att förkorta innevarande kontrakt.
 • MTRP kör vidare trafiken enligt lagt upplägg i cirka 4 månader till. Därefter tar en ny operatör över driften från och med 3/3-24
 • Ny operatör presenteras idag av Trafikförvaltningen
 • Möte med företrädare för denna är planerat till måndag nästa vecka
 • MTR ska fortsatt på uppdrag av Mälartrafiken köra Mälartåg. Detta kommer att innebära att en del av de personer som idag jobbar inom DLC, Planning, HR etc kommer att vara kvar på MTR.
 • För lokförarna är det enklare – alla kommer att erbjudas anställning hos den nya operatören. Det blir ett övertagande likt det som skedde mellan Ståg-MTR

SEKO Lok kommer att bevaka att våra medlemmars intressen blir tillgodosedda i den process som nu inleds. Mer information kring detta kommer löpande att presenteras via hemsidan. Vi kommer även att hålla extra medlemsmöten framöver när vi har mer att berätta.