11:e maj – vad gäller?

Seko har som meddelats varslat om konflikt. Om inte centrala parter kommer till en lösning senast på torsdag 11:e maj klockan 15.00 så bryter konflikten ut. Följande gäller för dig som arbetar som lokförare på pendeln:

 • Övertidsblockaden träder i kraft från kl 15.00. Allt övertidsarbete förbjuds – förutom förseningsövertid – det vill säga den tid som behövs för att du ska kunna ta dig till plats där avlösning kan ske. I normalfallet Stockholms City samt Södertälje Hamn. Inga övertidspass kan läggas ut efter denna tidpunkt. Tidigare inplanerade ”gnetpass” som planerats äga rum efter 15.00 ska plockas bort.
 • Nyanställningsblockad införs. Detta innebär att arbetsgivaren inte kan anställa några nya lokförare under den tid som konflikten pågår.
 • Personal från MTRF samt MTR-Tech i Älvsjö är uttagna i konflikten. Morgonutgångarna den 11:e kommer att kunna gå ut som planerat. Tåg kan sedan tas in så länge det finns plats men sedan kommer depån att vara i princip stängd under tiden för konflikten.
 • Trafiken kommer att reduceras i förhållande till hur många enheter som går att få ut från Bro och Södertälje. Uppskattningen idag från arbetsgivaren är att vi kommer att klara av att köra 15 minuters trafik på stommen Vhe-Kän, Söc-Upv och 30-minuters trafik på Kän-Bål samt Upv-U. Oklart om trafik alls kan bedrivas på Vhe-Nyh samt Söc-Gn. Arbetet pågår nu med att rita om befintliga turer utifrån de nya förutsättningarna. Ni kommer därför att få borttagna och förändrade turer med start denna vecka.
 • Vad innebär termen ”skyddsarbete” som arbetsgivaren angivit som skäl för att kunna ta ut personal på extra arbete? Termen finns i huvudavtalet och reglerar när och vid vilka tillfällen en arbetsgivare teoretiskt kan ta ut personal på arbete under en konflikt. Möjligheten finns därför att det ska gå att få arbete utfört för att avvärja fara för människor eller skada på byggnader. I normalfallet är detta inte någonting som kommer att vara aktuellt för oss. Skulle ni bli beordrade att utföra arbete med denna motivering så ska ni göra detta och sedan höra av er till oss med en rapport om det inträffade så tar vi det vidare.
 • Kommer det att genomföras några medlemsomröstningar om konflikten innan den påbörjas eller när den pågår? Nej. Det är den förtroendevalda avtalsdelegationen tillsammans med förbundsstyrelsen som avgör när en konflikt avblåses och när ett avtal är tecknat.
 • Hur länge kommer konflikten att pågå? Det vet vi inte. Tills ett avtal är tecknat där båda parter är (tillräckligt) nöjda. Strejken 2014 varade i 16 dagar. 2017 varslade Seko om strejk men den löste sig på natten mot första strejkdagen.
 • Kan jag som lokförare under ordinarie arbetstid bli beordrad att utföra växling i ÄS-depå? Nej, växlingen i Äs är uttagen i strejken och uppgiften är satt i blockad. Ingen växling kommer därför att kunna ske
 • Kommer några andra fackförbund att sympatistrejka? Det är för tidigt att säga. Elektrikerna har den 2 maj meddelat att de stöttar vår strejk. Byggnads och Målarna den 3 maj.
 • Påminner också om vad våra yrkanden är:
 • –  Förbud mot ensamarbete på resandetåg.
 • –  Arbetstidsförkortning i form av fler lediga dagar.
 • –  Bättre villkor för städ.
 • –  Lagt schema ligger.

Avslag på begäran om rättshjälp

Seko Lok har av förbundet fått besked att de AVSLÅR den begäran om rättshjälp som klubben skickat in. Beslutet är taget av förbundsstyrelsen och går inte att överklaga. Förbundet har nu meddelat Arbetsdomstolen att de inte kommer att företräda sina medlemmar eller närvara vid förhandlingen.

Detta innebär att ni som strejkat och nu blivit kallade till AD behöver ordna med egen företrädare/ombud.

Seko Lok har aktivt jobbat för att förbundet skulle bevilja rättshjälp och vi är väldigt besvikna över att vi nu fått ett NEJ på vår begäran.

Motiveringen i skrift från förbundet nedan.

Seko varslar om konflikt

Seko varslar om konflikt i Spårtrafiken. Över 1200 medlemmar berörs. Mer information på förbundets hemsida:

https://www.seko.se/press-och-aktuellt/nyheter/2023/seko-varslar-om-strejk-pa-spartrafikomradet/?utm_medium=email&utm_source=Ungapped&utm_campaign=Seko+varslar+om+strejk+på+spårtrafikområdet&

Lokförarna på pendeln är inte direkt uttagna i konflikten. Däremot omfattas vi av den generella övertidsblockad som träder ikraft redan från start den 11:e maj. Även växlare och reparatörer samt fordonsvårdare i Älvsjö är uttagna vilket tillsammans med övertidsstoppet kommer att få stor påverkan på pendeltågstrafiken.

Vad händer nu?

Nu kallas Medlingsinstitutet in, en första träff kommer att ske redan imorgon. Förhandlingsdelegationen har fått i uppdrag att hålla sig beredda för att bli inkallade med kort varsel kommande veckor.

Vi kommer att informera mer utförligt kring konfliktvarslet och hur det påverkar på kommande medlemsmöte den 8:e maj

En plats kvar på avtalskursen i maj

Vi har fått ett återbud och har därför en ledig plats kvar på kursen i lokalt avtal som hålls den 15-17/5.
Alla som deltar får ett stipendium på ca 1000kr/dag och klubben bjuder på lunch. Ledighet för studier söks i ivu.

Först till kvarn! Anmäl dig till thomas@pendelforarna.se

Medlemmar kallade till AD

Ni som blivit kallade till Arbetsdomstolen och önskar att SEKO företräder er där:

Skicka ett mail till klubben med era personuppgifter och önskemål om rättsskydd så sammanställer vi detta och tar kontakten med förbundet.

Ni behöver därmed inte maila förbundet.

Notera också att datumet i AD är flyttat till den 19:e juni.

Kränkningar mot Sekos medlemmar

Klubben har nåtts av information från medlemmar att det pågår aktioner riktade mot tjänstgörande lokförare som utför sitt arbete. Det handlar om att lokförare blir filmade när de tjänstgör, blir uppringda på mobilen med krav på att de ska delta i den olovliga strejken eller blir kallade okvädesord tex svartfötter för att de inte deltar i konflikten.

Det här är inte okej. Sekos medlemmar som gör sitt jobb ska inte behöva utsättas för detta eller liknande.

Vi uppmanar samtliga som drabbas att ta kontakt med sin GC och med oss i klubben. Som vanligt finns också möjlighet att använda sig av samtalsstöd hos Falck Healthcare.

MBL förhandlingar med anledning av olovlig strejk

Idag kallade MTR till en MBL §43 förhandling med anledning av den ”vilda” strejken som bröt ut imorse. Genom medbestämmandelagen har vi som lokal klubb skyldighet att agera tillsammans med arbetsgivaren för att gemensamt arbeta för aktionens upphörande. Arbetsgivaren meddelade på dagens möte att de kommer att kräva förstadagsintyg från och med idag måndag klockan 10.00 för de som sjukskriver sig. Detta med anledning av ytterligare förhöjd sjukfrånvaro kopplat till strejken idag.

Seko Lok hade redan innan strejken brutit ut gått ut med information om att vi inte står bakom aktionen och att vi förväntar oss att våra medlemmar går till arbetet som vanligt i det fall att de ska tjänstgöra.

Vad gäller då i den uppkomna situationen?

 • Lokförare som uteblir från sin tjänst kommer inte att uppbära lön (löneavdrag görs)
 • För de som blir sjuka gäller att de behöver uppvisa ett sjukintyg redan från första dagen (går bra att gå till vårdcentralen för allmänna symptom och till Avonova om det är arbetsrelaterat)
 • Medlemmar som strejkar gör det utan Sekos uppbackning och riskerar genom detta att drabbas av krav på personliga skadestånd

Mer information kring den uppkomna situationen ikväll på medlemsmötet kl 19.00

Avonova, uppgifter hos Seko och kommande enkät

ENKÄT Inom kort kommer vi maila ut länk till en väldigt kort enkät. Vi vill gärna veta vad som är viktigt att få fram i en kommande förhandling med arbetsgivaren angående ersättning för de utökade arbetsuppgifter lokförare på Pendeln fått i och med ensamarbetet. T ex ekonomisk ersättning, arbetstidsförkortning mm.

UPPDATERA DINA UPPGIFTER PÅ SEKO.SE Det är viktigt att rätt uppgifter finns på alla medlemmars privata mailadresser och privata mobilnummer i Sekos register i och med att vi är mitt i avtalsrörelsen och den kan hetta till. Lika viktigt att rätt lön är registrerad där. Enklast gör du denna uppdatering genom att gå till seko.se och sen logga in på Mina sidor.

AVONOVA Några saker som är bra att tänka på om du är kallad till samtal på Avonova.
-Det är helt ok att ta med någon till mötet, tex en facklig representant.
-Säkerställ yrkesrollen på den du pratat med. Är det en läkare eller t ex en rehab konsult.
-Du behöver inte visa dina journaler för en rehab konsult. Eventuellt kan läkaren behöva ta del av journaler som är relevanta i sammanhanget.
-Du får spela in mötet om du vill. Arbetsgivaren får inte spela in.
-Om det upprättas ett dokument med anteckningar från mötet – läs igenom allt noga och påtala om något inte stämmer.
Om du har erfarenheter av att allt inte gått rätt till när du varit på Avonova är skyddsombuden intresserade av att få ta del av det. skyddsombud.sekolok@mtr.se