Beordrad övertid – uppdatering

Vi har tidigare informerat kring beordrad övertid och vill med detta inlägg komplettera informationen.

Vad har förändrats?

Inget i sak – klubben anser fortfarande inte att ”särskilda skäl” råder som motiverar att arbetsgivaren kan eller bör beordra in personal på övertid på ledig tid. Vi har heller inte mottagit några sådana från MTR under sommaren. Vi har haft ett par lugnare veckor på sistone – något som nu i augusti verkar ha vänt till det sämre med nya beordringar idag samt även för imorgon. Nästa vecka ser också bekymmersam ut. Hur det sedan utvecklar sig kan vi bara gissa. Vi ser ett antal osäkerhetsfaktorer när det kommer till hur många LF som väljer att sluta. Prognoser är en sak men vi har skäl att tro att dessa kommer att spricka då ett antal kollegor aviserat till oss att de aktivt tittar efter andra jobb eller funderar på andra karriärer utanför spårbranschen. Några kommer också att gå i förtida pension.

Drivande för detta kan vi se är nedbemanningen och avvecklingen av ombordpersonalen som på relativt kort sikt ska leda till att LF blir ensam kvar ombord. Lokförarkollektivet verkar överens om att utvecklingen är dålig för säkerheten ombord samt innebär en sämre arbetsmiljö och en ökad press på oss som blir kvar. Parallellt med denna insikt har lokförarna nu även fått klart för sig att arbetsgivaren är ointresserade av ens diskutera vilka åtgärder som behöver vidtas för att en fungerande arbetsmiljö ska kunna bibehållas. Seko Lok har tidigt tagit upp detta med MTR och begärt att vi tillsammans ska titta på den påverkan som PTU-projektet innebär för lokförarna och hur det ska mötas. Vi ser från vår sida att både arbetstidsregler samt lön behöver ses över i och med den nya situationen.

Givet ovan ser vi snarare att problematiken med underskott på personal riskerar att ytterligare förvärras under det närmaste året – med ökad press på oss att jobba övertid för att få tågen att gå. Hur ska vi agera för att möta detta? Klubben kan inte uppmana medlemmar till arbetsvägran – arbetsgivaren har en långtgående rätt att beordra ut övertid på oss enligt både lag och avtal. Den springande punkten är just huruvida ”särskilda skäl” verkligen råder. Det är inte prövat genom att vi drivit ett lokalt fall till domstol men tidigare erfarenheter från Arbetsdomstolen pekar på att det är en svår väg att gå.

Vi kom i början av sommaren överens med MTR om att kommunikation skulle gå ut till kollektivet där omständigheterna kring personalunderskottet redovisades: så här många är vi idag, så här många behöver vi bli för att klara vårt uppdrag, så här ser vägen dit ut. Denna lägesbild och analys väntar vi fortfarande på – det som vi fått presenterat för oss är istället information om de kommande interna utbildningarna. Det är en start – men var är resten?

Tills vidare får vi hantera all tjänstgöring likadant – det är samma krav som ställs på dig som lokförare i säkerhetstjänst oavsett om det är ett ordinarie pass eller ett beordrat övertidspass. Du ska vara tillräckligt pigg och fräsch för att klara av att ta det ansvar som tjänstgöringen innebär. Upplever du att du inte möter dessa krav så SKA du meddela arbetsgivaren detta. Kraven finns beskrivna i Transportstyrelsen föreskrifter – TSFS2011:61.

Regelverket i TTJ slår också fast att du som lokförare ansvarar för tågets säkra framförande. Vi är lokalt överens i kollektivavtal hur vår tjänstgöring får läggas ut (arbetstidsregler) samt kommer varje år överens om hur våra fasta arbetsscheman ska konstrueras (turlistförhandlingar). Tillräcklig tid för återhämtning ska genom detta uppnås. OM det sedan visar sig att vissa grupper blir för tuffa och följaktligen inte ger tillräcklig vila jobbar vi för en förändring inför nästa års konstruktion – det kan handla om att byta plats på något jobb eller fridag eller att byta en tidig morgon mot en senare tur eller liknande eller tvärt om… När arbetsgivaren nu mot personalens vilja lägger ut extrapass inklämda i våra överenskomna scheman finns en risk att den tiden för återhämtning inte blir tillräcklig – med konsekvensen att LF i slutänden är för trött för att jobba. Denna risk blundar arbetsgivaren aktivt för. Vidare hävdar MTR att uppkommen trötthet bör leda till att lokföraren med automatik sjukskriver sig. Här menar vi tar MTR inte sitt ansvar som arbetsgivare och har inte längre fokus på säkerheten.

Sekos skyddsombud har med anledning av detta påkallat Arbetsmiljöverkets uppmärksamhet. Ett ärende där AV nu ska besluta huruvida arbetsgivarens agerande och insatser är tillräckliga eller ej är öppnat. Mer information kring hur detta utvecklar sig kommer när vi vet mer.

Till sist i korthet:

OM DU BLIR BEORDRAD: kom in och jobba (förutsatt att du möter säkerhetskraven)

MÖTER DU INTE SÄKERHETSKRAVEN: meddela arbetsgivaren att du behöver din återhämtning för att klara av dina kommande pass.

Meddela klubben att du blivit beordrad och hur du ställt dig till beordran

Seko Lok säger NEJ till ofrivillig övertid

MTR driver verksamheten med ett konstant underskott på personal. LF har svårt att få ut sina lediga dagar – både FV-dagar samt Stågdagar samt komptimmar släpar efter. Samtidigt så ligger övertidsuttaget högt – många av oss ställer upp och arbetar frivilligt.

När vi nu återigen hör att arbetsgivaren ringer runt för att beordra ut övertid så är det ytterligare ett kvitto på att vi är för få LF anställda. Seko Lok har idag meddelat arbetsgivaren att LF som inte frivilligt ”räcker upp handen” och gör sig tillgängliga för övertid INTE står till förfogande för arbete.

Grunden för att meddela detta bör vara genom att anmäla sig i IVU eller per mail till PSF. Arbetsgivaren kan givetvis ändå ringa för att fråga huruvida du kan tänka dig att tjänstgöra eller inte.

Det innebär följande: om arbetsgivaren (chefen eller PSF) ringer för att höra om du kan jobba extra den närmaste dagen/dagarna så fundera på om du orkar/kan/vill – är svaret JA så ställ gärna upp och ta ett pass. Det underlättar för verksamheten och för oss alla. Är svaret NEJ så förklarar du att du inte är tillgänglig för övertid och att om arbetsgivaren har synpunkter på detta så får de kontakta Seko Lok. Skicka också gärna ett mail (styrelsen@pendelforarna.se) till klubben med information om vad som hänt för vår kännedom. Vi ser inte att det finns ”särskilda skäl” att åberopa för arbetsgivaren i nuvarande läge för att beordra ut övertid. Detta då vi inte står inför en situation med förhöjda sjuktal eller ökad produktion. Tvärtom så har sjuktalen vänt ned och nivån på trafiken är känd för hela året utan aviserade ”toppar” i form av fler beställda avgångar från uppdragsgivaren.

Om färre personer finns tillgängliga än vad verksamheten kräver så kommer arbetsgivaren att behöva inskränka trafiken med hjälp av reduceringsplaner – det kan innebära ändringar i turerna. Eventuella ändringar i schemat behöver kommuniceras enligt de rutiner som vi har och kommer i sådana fall att generera tidsförskjutingstillägg i de fall det är tillämpligt. AG kan göra ändringar i schemat så länge veckoarbetstiden håller sig under 36 timmar i snitt (för tidig morgon samt natt-grupper gäller gruppnyckelns veckoarbetstid +1 h) SAMT att övriga arbetstidsregler uppfylls.

För frågor kring detta eller annat – hör av er!

Aktuellt i juni

Klubben höll ett digitalt medlemsmöte i fredags (10 juni). Vad kom upp?

 • Medlemmarna (åter)valde 2 skyddsombud på vardera ett år: Hans Johansson och Nicolai Quaglia
 • Fyllnadsval till en vakant plats i styrelsen – välkommen som förtroendevald Nina Sagulin
 • En ytterligare valberedare utsågs – Ema Saavedra. Välkommen som förtroendevald Ema
 • Under mötet pratade vi allmänt om vad som pågår i PTU-projektet och bakgrunden/genomförandet av årets lönerevision.
 • Under övriga frågor kom frågor upp kring vad som gäller om du blir kallad till samtal med företaget? Har du då möjlighet att ta med dig ett fackligt ombud? Javisst går det bra! – självklart går det bra att träffa sin chef på ”tu man hand” men ibland kan det ändå kännas tryggt att ha någon med sig. Det går alltid bra att kontakta någon av oss förtroendevalda så försöker vi ordna så att någon av oss kan följa med vid behov. Kontaktuppgifter finner du här på hemsidan. Alla förtroendevalda har tystnadsplikt.

Resursläge LF sommar och höst/vinter?

Vi märker att rörligheten ökar bland medlemmarna. Fler än vanligt hör av sig med frågor kring uppsägning och ledigheter för studier. Även arbetsgivaren har märkt av en ökning i takten berättar de. Det efterfrågas LF på flera ställen och möjligheterna för att få jobb är goda. Samtidigt så väljer en del att kliva av och omskola sig till andra arbeten. Vi riskerar att få en väldigt ansträngd situation till hösten/vintern vilket vi flaggat för till MTR. Hur möter vi detta?

Seko Loks bild är att det ska ske genom förutsägbarhet. Det ska vara ordning och reda på pendeln med bra och tydliga anställningsvillkor. Den oro som finns inför kommande ensamarbete på tågen ska tas om hand och LF ska kunna känna sig trygga i de rutiner som tas fram. De förändringar i ansvar och arbetsuppgifter som läggs på i vår tjänst ska värderas och lönesättas på ett sätt som upplevs som rättvist.

Det ska gå att lita på sitt schema – vi ska inte använda oss av ofrivilligt beordrad övertid – våra lediga dagar tillhör oss. Semester och annan ledighet ska i god tid planeras ut.

För att komma hit så är vår bild att MTR i grunden behöver ha fler LF anställda. Vi vill se en tydlig målbild och en plan för att komma dit.

Idag under MBL-träffen efterfrågade klubben en plan för hur utläggningen av årets resterande FV-dagar tillsammans med de återstående ännu ej utlagda ”stag-dagarna” kan ske. Ett möte med planeringen där detta gås igenom kan förhoppningsvis äga rum innan kort. En hel del bekymmer framåt kan undvikas genom en stabil och robust semesterplanering – här finns mycket att göra och nu upplever vi det som att även arbetsgivaren har insett att detta varit eftersatt under flera år. Bra! Vår ambition är att under tidig höst tillsammans med planeringen prata kring semesterfrågorna för 2023. Klarar vi av det på ett bra sätt finns mycket att vinna.

Nya löner från 1 maj -22

Den lokala lönerevisionen för lokförarna på pendeln är klar och de nya lönerna ska betalas ut retroaktivt från och med 1/5 nu på kommande lön i juni.

 • Tarifflönerna ökar med 2% enligt centralt utrymme
 • För medlemmar med individuell lön så har klubben bevakat så att 2% lagts ut totalt på gruppen
 • Fasta lönetillägg höjs med 2% (Vikarietillägget samt det månadsvisa körlärartillägget)

Följande blev vi inte överens om:

 • Flytt av pengar i stegen till slutlön för att öka denna och göra jobbet mer attraktivt
 • Höjd ersättning för läkarbesök (patientavgift) för att motsvara den nya nivån om 250kr per besök
 • Inarbetad komp ska vara möjlig att få utbetald i pengar
 • 80/90/100 modell för att få de äldre att kunna stanna kvar längre i yrket
 • Modell för semesterväxling till fler lediga dagar
 • Höjning av de rörliga tilläggen

För Seko Lok är det självklart att även de rörliga tilläggen ska höjas med ramen för att inte tappa i värde i längden. Det här är det tjafs om varenda år – och hittills har de alltid höjts i slutändan. Nu kommer vi inte överens och blir tvungna att skicka upp frågan till central förhandling.

Läget sommaren 2022 – kort analys

Arbetsgivaren säger reflexmässigt nej till precis allt som de inte måste säga ja till. Det övergripande problemet är att bolaget inte är lönsamt utan tvärtom blöder pengar (och personal). Därför försöker ledningen strama åt alla kostnader som är möjliga att strypa. Ibland blir det parodiskt och dumsnålt vilket de flesta som vi har kontakt med förmodligen inser. Ändå är det förbaskat trögt att åstadkomma något. Det är dyrt att anställa/rekrytera personal – en nyckel är därför att behålla de LF som redan är anställda. Detta görs bäst genom att ha tillräckligt attraktiva villkor och sedan se till att det löpande fungerar – schema, lön, ledigheter etc. Idealet är ett självspelande piano här. Nu har vi istället en period om flera år bakom oss där mycket av detta inte alls fungerar – semesterval som havererat där ledigheter inte kan läggas ut, ofrivillig beordring av övertid, tapp av lokförare till andra jobb, schemastrul etc etc

Detta sammanfaller med att bolaget byter i princip samtliga i ledande befattning – inte en eller två gånger utan löpande. Vi är nu inne på vår 4:e VD sedan MTR kom in 2017. Det här håller givetvis inte i längden.

Under tiden rullar PTU-projektet vidare och tågvärdar ska börja fasas ut till denna höst (samtidigt som bolaget kontinuerligt anställer tågvärdar för att täcka hålen som finns idag). PTU projektet innebär för oss lokförare en ökad arbetsbelastning samt ett utökat ansvar. Det här känner och vet våra medlemmar och många av oss funderar på hur vi kommer att påverkas av att bli ensamma kvar ombord. Vi märker att fler än tidigare funderar på att söka sig vidare – till andra jobb både inom och utom branschen. Detta har vi också kommunicerat till arbetsgivaren. Grunden för att få lokförarna att stanna är att ta deras funderingar och oro på allvar – och presentera lösningar som fungerar. Den utökade rollen behöver också värderas och lönesättas – om villkoren står still samtidigt som arbetsuppgifterna/ansvaret utökas så kommer vi att se ytterligare fler lokförare som ser sig om efter annan sysselsättning.

Höjt X-tillägg för 2022

MTR gick idag ut med information om att en extra ”X-helg blankett” nu ligger ute där LF uppmanas att teckna sig som tillgängliga för övertid under sommarens helger. Ersättningen är höjd med 500:- per dag och innebär ett tillägg om 2500:-/dag för de som anmäler sig i förtid. För de som kommer in och tjänstgör med kortare varsel gäller den gamla nivån om 2000:-/dag

Seko Lok har drivit denna fråga under lång tid och ser positivt på att arbetsgivaren nu har förflyttat sig i frågan och insett att nivån från 2008 inte längre är tillräckligt attraktiv för att tjäna sitt syfte. Det är synd bara att ändringen kommer så pass sent – verksamheten hade tjänat på att detta blivit klart i god tid innan sommaren. Nu får höjningen sannolikt inte full effekt.

Vad händer framåt? Klubben kommer att fortsätta driva på för en långsiktigt hållbar lösning där vi inte behöver ”in och peta” inför varje sommar för att i panik lösa bemanningen. Vi har lämnat flera förslag på hur vi kan gå vidare och kommer att sätta oss med arbetsgivaren i god tid innan nästa sommar – om bara viljan hos arbetsgivaren finns så kommer vi att kunna lösa detta på ett mycket bättre sätt inför nästa år.

Tack för ert stora stöd i frågan – det är det som gjort det möjligt att nå detta första steg. Vi hoppas nu att så många medlemmar som kan, vill och orkar tecknar sig för något pass även under denna sommar.

Medlemspicknick 4 juni!

Som vi tidigare skickat ut mail om tänkte vi ha en medlemsaktivitet lördagen den 4 juni, brännboll och picknick! Tiden är 14.30 och platsen är (i närheten av) Spånga IP. Förhoppningen är en trivsam liten turnering tillsammans med folk från Kommunal och Transport och att vi kan dela upp oss i lag från de olika trafikslagen. Visst borde vi från pendeln kunna ta hem det!

Detta sker i anslutning till Järvaveckan, där regionen, alltså Seko Stockholm, klockan 13.30–14.30 anordnar en kollektivtrafikpolitisk debatt med företrädare från de olika partierna i Region Stockholm. Vad har de egentligen för ambitioner med kollektivtrafiken ? Där råder det knappast någon brist på aktuella frågor att diskutera … Det är fritt inträde, så kom gärna förbi där, eller till tältet som Seko genom den fackliga gemenskapen 6F håller öppet under helgen!

Till brännbollen bjuder Seko lok på picknick för våra deltagare, så anmäl dig så snart som möjligt till styrelsen@pendelforarna.se (och meddela eventuell specialkost)! Ta själv med valfri dryck och varför inte en kylväska så håller vi alla tummarna för lämpligt väder!

Varmt välkomna, och må bästa kollektivtrafikarbetare vinna!

Medlemsmötet 13 maj

I fredags eftermiddag höll Seko Lok medlemsmöte. Mötet var ett så kallat ”infomöte” där vi gick igenom vad som är på gång just nu – primärt handlade det om frågor kopplade till PTU-projektet och då främst rörande den överenskommelse som är tecknad mellan Seko och MTR och som reglerar villkoren för de kommande omplaceringarna. Ett tjugotal medlemmar utöver styrelsen deltog i mötet som hölls online via Zoom.

Inbjuden till mötet var också vår centrala ombudsman – Thomas Gorin Weijmer – som fick berätta mer kring hur processen kring tågvärdarnas omplaceringar är tänkt att gå till. Förbundet har varit direkt involverade i förhandlingarna sedan mitten av mars efter att de lokala förhandlingarna avslutades utan att en uppgörelse kunde tecknas. Sedan dess har ett flertal förbättringar nåtts – bla har 30 interna utbildningsplatser till lokförare tillkommit som ett alternativ att anmäla intresse för i omplaceringsalternativen. Seko Lok hoppas att så många som möjligt söker detta alternativ och därmed kan bli kvar som kollegor ombord på tågen även framöver!

Styrelsen för Seko Lok är nöjd med uppgörelsen som ju innebär att alla tågvärdar behåller en anställning samt sin inkomst istället för att riskera att bli uppsagda på grund av arbetsbrist. Detta innebär INTE att vi är tillfreds med att tågen planeras att ensambemannas.

Lönerevision:

Vi informerade kort om att diskussioner med arbetsgivaren pågår. Central procentsats för 2022 är 2,0% och gäller från 1:a maj. Lönen kommer inte att hinna bli klar till denna lön utan det kommer att bli en retroaktiv utbetalning på juni-lönen. Det är också viktigt att vi blir överens med företaget om att tillkommande arbetsuppgifter samt utökat ansvar värderas och lönesätts om/när LF blir ensam ombord.

Klubben har träffat arbetsgivaren förra veckan och diskuterade då bland annat X-tillägg samt villkor för körlärare. Avtalet med ett fast lönetillägg som vi tecknade 2021 gäller till och med 30/6 i år. Därefter behöver en permanent lösning finnas på plats. Vi kommer att fortsätta diskussionerna kommande måndag – 23:e maj och räknar med att ha ett förslag till medlemmarna att ta ställning till som kan presenteras vid kommande medlemsmöte i juni.

Insamling till Ukraina

Vi informerade om att Seko Spårtrafik har startat en insamling till förmån för fackliga kamrater i Ukraina. Seko Lok kommer att bidra till insamlingen och återkommer vid kommande medlemsmöte till vilket belopp som styrelsen föreslår som lämpligt. Mer information om insamlingen:

http://www.pendelforarna.se/wp-content/uploads/2022/05/Ukraina.pdf

Aktuellt 2 maj

Något nytt om x-tillägget? I förra veckan så träffade vi arbetsgivaren och lade då som förslag att MTR skulle skjuta fram datumet för anmälan till sommarens x-helger. Ambitionen var att hinna träffas och förhoppningsvis komma fram till ett fungerande upplägg för att få fler intresserade av att teckna sig för arbete. MTR ställde dock in dagens möte och nu är det tveksamt om det hinner komma någon ny lösning på plats innan deadline. Tills vidare är det därför fortsatt 2000:- som gäller – och det oavsett när i tid arbetet fördelas. Vad det verkar så är det inte speciellt många som anmält sig hittills. Det ökar risker för att det blir problem i sommar. Seko Lok har varit tydliga med att vi inte kommer att acceptera beordrad övertid i sommar för att lösa bemanningen. Vi behöver ha tillräckligt bra incitament för att LF ska vilja binda upp sig i förtid.

Restid eller arbetstid till utbildningstillfällen? Seko Lok har skickat in en begäran om förhandling. Vi saknar fungerande rutiner som passar verksamheten i kollektivavtalet – annat än när CST-placerad personal har utbildning i Äs-depå. Sedan avtalet skrevs så har det som bekant hunnit byggas en depå i Bro och en i Södertälje. Rutiner för vad som ska gälla när dessa används för utbildningsdagar behöver sättas och föras in i avtalet. Vi hoppas att vi kan komma framåt i denna fråga under kommande vecka. Seko Lok har grundinställningen att all utbildning för LF i normalfallet ska ske inom den egna stationeringsorten. Det betyder att Söd-depå behöver användas för Söd-stationerad personal i mycket större omfattning. Både för fordonsutbildning och för tex TTJ. Våra medlemmar har tydligt signalerat att de inte accepterar långa resor till utbildningsdagar på grund av bristfällig planering. Genom att planera på ett bra sätt går det att undvika långa dagar och behov av restidsersättning. Istället kan hela dagen rymmas inom ordinarie arbetstidsmått. Till dess att vi är överens om annat så gäller att er tur startar med angivet klockslag i IVU på er stationeringsort. Ni slutar sedan vid angivet klockslag på er stationeringsort.

Inget Vik-tillägg för medlemmarna som ”vrålar”? Det har kommit till vår kännedom att LF på vrålskubben sedan mars inte erhåller sitt månatliga skubbtillägg. Det är fel och det ska betalas ut. Seko Lok har begärt av arbetsgivaren att de rättar till misstaget. Vi avvaktar nu bekräftelse på att det blir gjort.

Resultatet från enkäten angående PTU

För ett tag sedan skickade vårt skyddsombud, Nathalie Gustafsson, ut en enkät som handlade om hur vi som förare mår när det gäller avskaffandet av tågvärdar. Det var en kort enkät med enbart ett fåtal frågor som rörde oro och stress.

Vi har fått in ca 250 svar och av dessa var de flesta överens om att hotet om ensamarbete skapar en känsla av oro och otrygghet. Hela 172st svarade att de i stor utsträckning funderat på att byta jobb om projektet blir verklighet.

I slutet av enkäten fanns möjlighet att skriva ett fritt svar och där ser vi att de flesta oroar sig för vad som händer vid tex en påkörning om vi är ensamma ansvariga ombord. Några oroar sig för hur bra man kommer se dörrarna i kamerorna och en del är stressade över alltihop.

Vi vill tacka alla som tog sig tid att svara på denna enkät och vi kommer se till att använda resultatet. Vi planerar att skicka ut en till, något mer omfattande enkät, längre fram.

MTR säger NEJ till höjda x-tillägg

Seko Lok har vid flera tillfällen träffat arbetsgivaren för att diskutera villkoren för årets x-helger. Vi har krävt en höjning av x-tillägget som släpar efter sedan många år tillbaka. MTR har nu beslutat sig för att INTE höja nivån på tillägget. Detta trots att personalläget för sommaren ser svårt ut. 

Företaget har även meddelat följande:

 • Anmälan på x-blanketten ses som bindande fram till kommande månads schemasläpp (20:e eller 25:e månaden innan). 

Läggs inget jobb ut då så faller anmälan. Det betyder att om ni anmäler er till en helg i augusti tex så har ni ingen möjlighet att avsäga er denna förrän i slutet på juli – om inget jobb då planerats ut på månadslistan. Det här är en försämring och en förändring av praxis som vi hittills haft där vi kunnat avsäga oss dagar som inte redan planerats ut – oavsett när det skett.

 • Endast i förtid anmälda dagar genererar x-tillägg

Inför en förväntat svårplanerad sommar så väljer MTR nu att söka konflikt och går aktivt in för att försämra villkoren för lokförare. Beslutet innebär att företaget ensidigt frångår den mångåriga praxis som vi har att samtliga x-helger genererar ett x-tillägg för övertidspass. Nu menar MTR istället att endast de dagar där LF i förtid kryssat i blanketten ska generera x-tillägget. Detta kommer att göra många av sommarens turer extremt ”svårsålda”. 

Hur möter vi detta?

Seko Lok uppmanar samtliga medlemmar att kasta årets x-helgsblankett direkt i papperskorgen. Arbetsgivaren går aktivt in för att försämra våra villkor – något som vi inte kan acceptera. Genom att inte teckna oss i förtid för extrapass i sommar (något som är helt frivilligt) så visar vi som kollektiv att vi inte köper arbetsgivarens försämringar.

Klubben har meddelat MTR att vi vill se en hållbar lösning som fungerar över tid, vi har begärt förhandling och inkommit med flera olika förslag men dessa har ratats av arbetsgivaren. Eftersom företaget nu uppenbarligen inte anser att något extra tillägg behövs för att lösa sommarens befarade personalbrist så har vi meddelat att vi inte kan acceptera beordrad övertid annat än vid mycket speciella omständigheter. Klubben kommer att begära av arbetsgivaren att de redovisar vilka ”särskilda skäl” som ligger till grund för varje tillfälle där övertid tas ut under sommaren.

Vi kommer också att gå vidare och väcka tvist gällande att MTR nu väljer att bryta praxis genom att inte betala x-tillägg för övertidspass under sommarens helger.