Bemanning jul och nyår

Seko Lok har inför schemasläppet denna månad träffat arbetsgivaren för en avstämning kring personalläget för december. Enligt arbetsgivaren finns stora personalunderskott för främst julafton men även för juldagen samt nyårshelgen.

Från klubben har vi fört fram att vi inte tycker att det är en bra idé att beordra in ledig personal under dessa dagar utan att vi istället vill se en reducerad trafik i det fall att frivillighet inte räcker till för att fylla vakanserna. Vi vet av erfarenhet att trycket på att resa under julafton inte är jättehögt i vår trafik. Vi ser att vi istället för ordinarie lördagstrafik skulle kunna reducera trafiken och trafikera med långa tåg men med färre avgångar. 

Tyvärr fanns inte viljan hos arbetsgivaren att gå vidare med förslag på en reduceringsplan till beställaren – utan det är beställd trafik som gäller. Denna inställning kommer att innebära att ett stort antal av våra medlemmar blir schemalagda för jobb på någon av sina lediga helgdagar. 

Varför stannar Seko Lok kvar i uppgörelsen om 5 pass till sista februari?

Vi gick in i uppgörelsen därför att vi ansåg att den är bättre än alternativet. Det stämmer att det är tack vare/på grund av denna överenskommelse som arbetsgivaren nu kan schemalägga oss för pass redan på månadslistan (tex julafton). Men överenskommelsen har också inneburit att väsentligt färre pass hittills har behövt beordras ut i ett sent skede (dagen innan) vilket annars hade blivit fallet under hela perioden från 1/10.  

X-tillägget om 3500:- samt fördelen att i god tid få reda på vilken dag du förväntas arbeta extra har hittills vägt upp för de nackdelar det innebär. 

Senaste veckan har vi fått rapporter från medlemmar om att några pass har beordrats ut i sent skede igen – det gillar vi inte. Om vi hamnar i en situation återigen där arbetsgivaren regelmässigt beordrar ut jobb i sent skede så behöver vi ha en annan lösning. Då försvinner incitamentet för uppgörelsen – vilket vi meddelat arbetsgivaren. 

Vid något tillfälle så har det felaktigt getts information om att x-tillägget INTE skulle gälla vid ett sent beordrat jobb. Det är fel. Klubben kommer att kräva ut x-tillägget i det fall att företaget beordrar ut en av våra medlemmar om det inte skulle läggas på korrekt. Att vi hamnar i ett läge med lediga vakanser beror på att planeringen inte har lyckats fullt ut med månadsplaneringen. Givetvis kan det förekomma toppar i sjukskrivning/vab som ytterligare försämrar läget. 

Har ni fått ett jobb utlagt idag som ni absolut inte kan täcka?

Kontakta er gruppchef så snart som möjligt – kanske går det att byta tider eller lösa på annat sätt? 

Som vanligt gäller att ni är era egna skyddsombud – är ni för trötta och inte i form att tjänstgöra så ska ni heller inte köra tåg.

AV ger MTR bakläxa

I ett beslut från Arbetsmiljöverket (AV) får MTR bakläxa för att de inte tillräckligt väl uppfyllt kraven som ställs i Arbetsmiljölagen. I korthet så har Sekos skyddsombud i skrivelse till AV begärt att MTR ska riskbedöma arbetsmiljön för lokförarna med hänvisning till borttagandet tågvärdarna. Utöver denna riskbedömning ska en handlingsplan tas fram i samverkan med skyddsombuden. MTR menar att detta redan gjorts men har nu fått bakläxa av AV.

AV har nu tagit ett beslut (18/11). Myndigheten har valt att delvis gå på skyddsombudens linje och anser att MTR inte tillräckligt har involverat SO i sitt arbete med att riskbedöma förändringen.

Betyder detta att ensamarbetet nu är stoppat och att tågvärdarna blir kvar? – Nej, det betyder att MTR innan de kan gå vidare i projektet behöver uppfylla kraven som ställs i AV:s beslut. Gör de inte det så kan det bli aktuellt med vite för arbetsgivaren. Beslutet säger ingenting om tågvärdarnas framtid egentligen – mer än att förändringen behöver riskbedömas mer grundligt – och i delaktighet med skyddsombuden. Beslutet är möjligt att överklaga för MTR – detta ska göras inom 3 veckor från beslutet. Vi har idag inte fått något besked från MTR hur de avser att gå vidare.

Här finner ni beslutet från AV: Beslut-Forelaggande-med-vite-3.pdf

Årets innestående FV-dagar

Enligt kollektivavtalet ska våra innestående ”röda dagar” de så kallade FV-dagarna vara utlagda i schemat innan julhelgen. De dagar som sedan jul och nyår genererar ska i sin tur var utlagda innan nästkommande påskhelg.

Seko Lok har uppmärksammat företaget på att väldigt många dagar hänger och inte har lagts ut i schema. Diskussion kring hur detta ska lösas har på klubbens initiativ skett löpande. Trots påstötningar har företaget inte kunnat presentera en plan för utläggning av dagarna eller kommit med andra förslag till hantering.

Seko Lok har lämnat som förslag att en frivillig inlösen av FV-dagar skulle kunna ske. Klubben har föreslagit att 1 inlöst FV-dag ska generera 2 sparade semesterdagar samt ett x-tillägg om 3500:-

Förslaget baserar sig på de kostnader som finns idag med nuvarande uppgörelse om övertid och där övertid görs mot tid till timbanken. Vår bedömning är att förslaget skulle tas emot väl av LF-kollektivet och leda till att minska pressen på planeringen att bemanna årets sista månader.

De signaler som vi fått från företaget är att MTR kan tänka sig en frivillig försäljning dag mot dag – dvs 5,4% (av månadslönen i slutlönesteget) per ”såld” FV-dag enligt text i lokalt avtal. Klubben har varskott arbetsgivaren att vi inte ser att ett sådant erbjudande har förutsättning att frigöra speciellt många dagar givet det läge vi är i idag.

Sekos medlemmar har ställt upp och tagit ansvar i ett svårt personalläge – det är tack vare det som trafiken fortsatt kan rulla. Med ökad arbetsbelastning kommer också behov av vila och återhämtning varför vi ser att de lediga ”röda” dagarna i normalfallet behöver läggas ut i närtid.

Möjlighet till betald vidareutbildning med lön

Från och med den 1:a oktober finns ett nytt regelverk på plats som innebär att privatanställda tjänstemän har en möjlighet att vidareutbilda sig till förmånliga villkor. Stödet administreras av Trygghetsrådet dit MTR är anslutna och de kan bidra med rådgivning och vägledning kring processen.

Vilka kan söka stödet?

 • Som lokförare på pendeln omfattas du av detta om du är mellan 27-61 år
 • Under de senaste 14 åren ska du ha arbetat minst 8 år
 • Du ska även ha arbetat minst 16 timmar per vecka i snitt under 12 av de 24 senaste månaderna

Vad kan jag plugga?

Du kan läsa alla utbildningar som är studiemedelsberättigade (CSN). Syftet med utbildningen ska vara att ”stärka din framtida ställning” på arbetsmarknaden. Väldigt brett alltså.

Vilken ersättning kan jag få?

Omställningsstudiestödet är ett offentligt studiestöd som beslutas och administreras av CSN. Från den 1 oktober 2022 kan yrkesverksamma i Sverige söka detta nya, utökade studiestöd som består av två delar, bidrag och lån. Du kan välja att endast nyttja bidraget.

Vilket belopp du får bestäms av din inkomst. Bidragsdelen ersätter upp till 80 procent av din tidigare lön, upp till 4,5 inkomstbasbelopp (21 298 kronor per månad före skatt, 2022). Bidraget är skattepliktigt och pensionsgrundande, och dessa pengar behöver du inte betala tillbaka. Utöver detta kan du erhålla ”kompletterande studiestöd” från TRR eftersom du är ansluten via din arbetsgivare. Stödet motsvarar då totalt 80% av din nuvarande lön som lokförare.

Du kan även välja att ansöka om omställningsstudielån. Din inkomst styr hur mycket du får låna, men maxbeloppet är 12 514 kronor per månad (2022).

Stödet är möjligt att få under 1 år (44 veckor)

Det här låter ju fantastiskt! – hur kommer jag vidare?

Mer information kring hur du går till väga finns på: http://www.trr.se En bra FAQ med info ligger också här: https://www.trr.se/aktuellt/omstallningsstudiestodet–en-ny-trygghet-for-trr-anslutna-tjansteman/

Inloggning sker med BankID för de som önskar gå vidare med en ansökan.

Skyddsombuden informerar

MTR har installerat kameror och skärmar på enheterna X60A – 6006 och 6080 vilket har orsakat problem för våra lokförare. Vi i skyddet har fått in flertalet rapporter gällande ögonproblem och huvudvärk från förare som har framfört dessa enheter. Skyddet markerade för MTR att om ni inte åtgärdar problemet omgående så skulle ärendet tas vidare. Detta resulterade i att MTR tog enheterna ur trafik för att montera bort skärmarna i hytterna. 

Vi i skyddet tackar er för alla insända avvikelserapporter och mejl. Detta underlättade vårt arbete som skyddsombud. 

Vi i skyddet tycker att MTRs beslut var bra då risk för ohälsa skall undvikas så tidigt som möjligt. Hur problemet kommer att lösas får MTR återkomma med senare.

Med vänliga hälsningar,

Skyddsombuden Seko Lok

Är du intresserad av att bli förtroendevald?

Eller vet du någon annan som är det? De poster som kommer bli vakanta och kan tillsättas i samband med klubbens budget- och nomineringsmötet den 9 november är:

 • Ordinarie eller ersättande ledamot till styrelsen (fyllnadsval)
 • Skyddsombud

De poster som ska tillsättas på klubbens årsmöte 8 februari är:

 • Ordförande (1st), 2 år
 • Ordinarie ledamot till styrelsen (2 st), 2 år
 • Ersättande ledamot till styrelsen (2 st), 1 år
 • Turlistombud (2 st), 1 år
 • Turlistombud för Södertälje (1 st), 1 år
 • Revisorer (2 st), 1 år
 • Ersättande revisorer (2 st), 1 år

Hör genast av dig till valberedningen om du har förslag på kandidater eller frågor! Sammankallande är Ylva Vendel.

Deadline är på budget- och nomineringsmötet den 9 november, men ge valberedningen tid att göra ett grundligt jobb genom att skicka in dina förslag så fort som möjligt.

Tack på förhand!

Förläggning av X-jobb 1/10-22 tom 28/2-23

Knappt hade bläcket torkat på på pappret för den överenskommelse som klubben ingick med arbetsgivaren innan frågetecknen hopade sig. Vi har försökt att förklara så gott vi kunnat men det har varit svårt när MTR själva gått ut med olika information och förklaringar till hur det är tänkt att fungera beroende på vem medlemmen pratat med. Planeringen säger en sak, GC en annan, DLC en tredje…

Igår ringde dessutom GC upp medlemmar för att beordra inför idag – något som INTE var överenskommet utan tvärtom en förutsättning för att vi tecknade överenskommelsen. Just för att slippa sena beordringar. Hur blev det så här? Det enkla svaret är att kommunikationen internt på arbetsgivarsidan inte har fungerat. Inte alls faktiskt. Det är tråkigt men ingenting som Seko Lok kan styra över.

Vad kan vi göra åt det då? Vi har de senaste dagarna haft en tät kontakt med Trafikchef såväl som Förhandlingschef. Vi är överens om vad som gäller och har varit det sedan tecknandet. Nu gäller det för MTR att se till att korrekt information når företagets olika delar så att alla vet vad som gäller och inga fler missförstånd uppstår.

Liten upprepning från klubben vad som gäller för Sekos medlemmar:

 • AG har köpt möjligheten att schemalägga 1 pass per månad och individ i snitt under tidsperioden
 • Medlem som önskar jobba fler än totalt 5 pass under tidsperioden kan göra det. Med samma ersättning per pass (3500:-)
 • I normalfallet ska x-jobben planeras ut och vara synliga redan på månadslistan (20 eller 25:e)
 • Eftersom perioden 1/10-10/10 hanteras separat (schemasläppet hade redan varit) så gäller att x-pass under denna period tillsätts både av PSF samt DLT
 • 11/10 tom 31/10 ska de flesta passen ha tillsatts av PSF. Om fler pass behöver läggas ut ska det ske av PSF i normalfallet. Med x-ersättning.
 • Från och med 1/11 är tanken att alla x-jobb ska förläggas av PSF
 • Eventuella vakanser som tillsätts av DLT från och med 11/10: ordinarie övertidsersättning utan x-tillägg OM INTE ANNAT MEDDELATS

Seko Lok har skickat in en medlemslista till arbetsgivaren. För att säkerställa att du får din ersättning så ange gärna att du är Seko-medlem när du pratar med PSF eller DLT och får ett jobb.

Klubben ser en risk i att inte sena vakanser kommer att täckas (gnetmail från DLC) på ett bra sätt med denna hantering. Vi har drivit på för att ALLA pass som går genom DLC automatiskt ska ge tillägget. Dit har vi inte kommit idag. Förmodligen är det självreglerande eftersom vi gissar att det är få personer som vill komma in och jobba på dagar utan x-tillägg. Vi får återkomma med besked kring detta när/om ny info kommer från MTR.

FAQ och förhandlingsprotokoll gällande ÖT- och KL-överenskommelserna

Klubben har fått en hel del frågor gällande de båda överenskommelserna som vi här tänkte sammanställa och besvara.

Varför får vi 3500 kr i X-tillägg då vi tar övertidspass när vi 2018/2019 fick 4000 kr?

Arbetsgivaren ville först ge en ersättning om 2000 kr medan Seko Lok menade att det som motsvarade två stycken X-tillägg 2018, alltså 4000 kr, idag borde innebära 5000 kr och att det tillfälliga X-tillägget därför borde ligga någonstans runt den summan. Vi lyckades mötas på mitten, alltså 3500 kr.

Får jag 3500 kr i X-tillägg om jag tar ett gnet utöver de fem stycken som innefattas i överenskommelsen?

Seko Lok har inte fått något annat besked från arbetsgivaren än att så ska vara fallet och det var också med en försäkran om det vi ingick överenskommelsen.

Räknas inte den här överenskommelsen som planerad övertid? Det är väl olagligt?

Överenskommelsen kan definieras som planerad övertid men vi anser att denna lösning är att föredra jämfört med alternativet. Alternativet är det förfarande vi har idag då kollegor blir uppringda under slutet av sin arbetsdag för att få reda på att de blivit beordrade påföljande dag och därmed varken får den återhämtning de eventuellt behöver eller möjlighet att genomföra de planer de haft för den lediga dagen. Överenskommelsen är dessutom dyr för företaget. Den kan därmed inte anses olaglig då parterna är överens lokalt.

Jag närmar mig 200 timmars övertid för 2022. Måste jag göra något särskilt för att få dispens och kunna arbeta upp till 250 timmars övertid?

Överenskommelsen innebär att de som vill frivilligt kan höja sitt övertidssaldo till 250 timmar. Detta innebär att du inte behöver sluta ta övertidspass om du närmar dig 200 timmars övertid. Exakt hur förfarandet gällande att bevilja dispensen kommer se ut vet vi inte just nu. En lösning över hur detta ska ske kommer presenteras.

Innebär den här uppgörelsen om övertid att Seko Loks ärende hos Arbetsmiljöverket om att stoppa beordring blir upphävt?

Absolut inte. Ärendet ligger kvar och ska behandlas.

Om jag är ledig på deltid, exempelvis föräldra- eller studieledig, måste jag ändå ta fem övertidspass?

Nej. Har du gått ner i tid är du skyddad men kan på frivillig basis ändå ta ett övertidpass om du vill. Självklart ska samma ersättning som för övriga X-jobb då utgå.

I mailet som kom ut från företaget stod det att jag skulle svara med de datum jag kan tänka mig att jobba ända fram till februari, men jag vet ju inte vilket schema jag kommer ha i februari. Jag tycker dessutom det är stressigt att bara få fem dagar på mig att svara angående datum. Får vi ingen mer möjlighet att önska om datum?

Rutinerna för sökningen är inte uppklarade mellan fack och arbetsgivare. Seko Lok har anfört att vi vill att sökningen och utläggningen av datum för X-jobb ska ske per månad. Att kunna ange alla datum man är tillgänglig fem månader framåt redan nu är förstås mycket svårt, om inte omöjligt, och inte ett acceptabelt sätt att lägga upp det på. Även arbetsgivaren tjänar på att vi med större säkerhet kan ange datum då vi är tillgängliga och då måste sökningen öppnas upp fler gånger och kontinuerligt. Vi kommer träffa arbetsgivaren senare i veckan för att komma överens om rutinerna.

På begäran lägger vi dessutom ut båda förhandlingsprotokollen för den intresserade.

Vi vill också avisera att klubben håller digitalt infomöte via Zoom måndagen 3 oktober. Där ges möjlighet ges att ställa frågor och diskutera de båda överenskommelserna. Inbjudan och länk kommer skickas till medlemmars inkorgar.

Grupp- och semesterval


Turlistegruppen hade i förra veckan möte med arbetsgivaren där det förmedlades att Trafikverket ligger efter i arbetet med T23, detta p.g.a. implementeringen av ett nytt system hos Trafikverket. 

Detta leder till att vi även i år kommer får skjuta på både grupp- och semesterval. Gruppvalet kommer att ske i december med inplacering i början av februari och semestervalet kommer delas upp i två delar, likt förra årets val. 

Mer exakt information kommer komma ut när allt är klart.