FAQ – närvaro vid rättegång

Klubben har fått mottaga frågor kring vad som gäller när man är kallad till rättegång. Här kommer därför svar på de vanligaste:

 • Har jag rätt att vara ledig för att närvara om jag är personligt kallad?

Ja du har rätt att vara ledig. Ledigheten kommer att vara ”ledighet utan lön”

 • Om jag arbetar tidigt samma dag – har jag då rätt att vara ledig?

Nej – finns ingen sådan rättighet

 • Om jag arbetar senare på kvällen/natten samma dag som rättegången hålls. Har jag då rätt att vara ledig?

Nej – finns ingen sådan rättighet

 • Behöver arbetsgivaren ta hänsyn till att det ska vara 11 timmar mellan mitt jobb och tiden för inställelse i rätten?

Nej – även om det är smart att schemalägga så av arbetsgivaren då de i sådana fall förvissar sig om att ha pigga och utvilade lokförare på plats så finns ingen sådan formell rättighet

 • Vad gör jag om jag inte får ledigt?

Ta omedelbart kontakt med ditt ombud för att diskutera frågan

 • Om jag inte får ledigt och väljer att utebli från jobbet för att gå på rättegången, vad händer då?

Du kommer sannolikt att få koden UFT – ”utebliven från tjänst”. Troligt är också att din GC kallar dig till samtal

 • Har jag rätt att få med mig en facklig representant i så fall?

Ja – självklart. Hör av dig till oss i klubben så ordnar vi det

 • Är jag skyldig att gå på samtal/möte på min fritid eller på beordrad övertid?

Vi har märkt att arbetsgivaren har börjat att kalla in lokförare för samtal efter alternativt före sin ordinarie arbetstid. Förmodligen drivet av den dåliga personaltillgången. Det här är ett oskick som vi inte ställer upp på. Givetvis ska all planerad/känd aktivitet ske inom ramen för ordinarie arbetstid. Undantaget om du själv har föreslagit att du gärna tittar förbi innan eller efter jobbet. Arbetsgivaren får helt enkelt bryta ur ett halvvarv av din tur eller ersätta turen med en annan när/om ett samtal ska ske.

Central tvist om 2022:års FV dagar avslutad

Seko och Almega har avslutat förhandlingen om våra innestående FV-dagar för 2022.

Förhandlingen avslutades i enighet och innebär att klubbens medlemmar som hade innestående FV-dagar som enligt avtal skulle ha lagts ut innan julhelgen -22 blir ersatta med 2 semesterdagar per ej utlagd FV-dag.

Dagarna ska tillföras medlemmarnas saldo och kan användas i kommande semesterval för utläggning under 2024. I det fall att medlem i och med detta får fler än 30 dagar i ”banken” så gäller att överdagarna ska läggas ut under 2024 så att saldot återigen är max 30 sparade dagar efter nästa års semeserkonsumtion.

Lägesrapport inför hösten

Hösten står för dörren och med den växlar det fackliga arbetet upp igen efter sommarens ledighet. Ordinarie MBL-träffar startar kommande måndag 4:e september igen. Då får vi (kanske) facit på hur många lokförare vi har kvar och hur många som lämnat för annat sedan i våras.

Hur har sommaren gått då?

Jo den får väl anses ha passerat utan större problem – personalmässigt har vi varit i relativ balans eftersom MTR i år valde att köpa ut tillräckligt med semestrar. Ändå har en hel del övertid gått ut, primärt på helgerna där det alltid är ansträngt. Det instiftade dagtillägget har gjort att de flesta vardagsgneten gått åt de också. DÖS-tågen har även de rullat utan större problem med kameror eller monitorer. Visst har vi fått in ett antal rapporter om inträffade problem men på det stora hela verkar det ha fungerat okej.

Och vad tror vi om september?

Det som räddar oss från ett totalt haveri redan nu när hösttidtabellen gått igång är att företaget valt att reducera driften från 21/8 till 30/9 ned till drygt 80% av beställd trafik. Planen som ligger just nu är att vi ska gå upp till omkring 90% från oktober. Det ser väldigt tufft ut – vi saknar helt enkelt tillräckligt med lokförare för att klara detta som det ser ut idag. Eftersom det stora flertalet av de som idag är under utbildning inte blir examinerade förrän i slutet på året eller i början av nästa år så innebär detta att det enda sättet att hålla uppe trafikvolymen blir genom att öka övertidsuttaget ytterligare. Lyckas det? Det märker vi snart…

Press på lokförare att ta fler dagar med elever

Lokförare som tjänstgjort i 3 år är möjliga att utbilda till körlärare och förväntas därefter klara av att utbilda nya kollegor. Så långt inget konstigt, det ligger i linje med vad vi överenskommit med MTR redan förra hösten när uppgörelsen om det inlösta dagtillägget gjordes. Däremot är det djupt problematiskt att arbetsgivaren nu för att rätta till de egna misstagen som skett under året som följde pressar lokförarna med förväntan att vi ska lösa de uppkomna problemen.

Problemet är tvådelat:

1: MTR har inte utbildat körlärare i den takt de skulle. När vi gjorde uppgörelsen var det med förutsättningen att vi behöll det rörliga dagtillägget under perioden fram till 31/7-23. Detta för att ge arbetsgivaren ordentligt med tid för att hinna med utbildningen. Vi accepterade i och med detta att det initialt kunde bli fler än 4 dagar med elev per anställd och månad. Något som dagtillägget reglerade. Vi gjorde detta med löfte om att vi nu från denna höst skulle ha nått en nivå som innebar 1-2 dagar med elev per månad i snitt. Något som vi är väldigt långt ifrån just nu. MTR behöver istället att vi tar +10 dagar per månad för att få det att gå ihop.

2: Personalomsättningen är alldeles för hög. Vilket har gjort att redan utbildade körlärare har slutat vilket ökat på behovet av nyanställningar med resultatet att ännu fler behöver LIA-tid.

För att komma tillrätta med situationen kallade MTR till möte nu i sommar innan vi nådde sista juli. Förhoppningen var att hitta en väg framåt både när det gäller utbildningsbehovet/körlärare och personalförsörjningen under hösten/vintern. För att detta skulle vara intressant för oss så ställde Seko Lok krav på vad en ny överenskommelse behövde innehålla:

 • Värdering och lönesättning för den nya lokförarrollen (PTU)
 • Lösa ut tvisten om 2022 års FV-dagar (snart ska vi träta om 2023 års dagar…)
 • Hantering av rörliga tillägg i lönerevisionen

Vi träffades vid några tillfällen och det som det mynnade ut i var att MTR inte sade sig ha möjlighet att göra en överenskommelse som innehöll det som vi förde fram – istället tog bolaget ett ensidigt beslut att förlänga det rörliga dagtillägget för körlärare. I och med detta förväntade sig MTR att vi skulle acceptera att bli schemalagda så många dagar med elev som verksamheten kräver. Vi har dock hela tiden varit tydliga gentemot arbetsgivaren att allting överstigande 4 dagar per månad endast är aktuellt om det sker på frivillig basis.

Ingenting sedan i somras har egentligen förändrats gällande detta – förutom att MTR nu i diverse utskick upprepar att de har möjlighet och rätt att schemalägga hur många dagar de vill. Tråkigt, särskilt eftersom vi under diskussionerna som ledde fram till denna uppgörelse pratade mycket om detta och även förde in text i bilagan för att reglera förläggningen – ”Nya handledare schemaläggs normalt i snitt upp till fyra dagar per månad med elev”. Att vi var överens om detta visar även följande stycke: ”Under en uppstartsperiod från 2022-10-01 till och med 2023-07-31, för övriga som utbildas till handledare, kommer den som schemaläggs med i snitt fler än fyra pass per månad, alternativt fler än tolv pass per kvartal att ersättas med ett dagbelopp om 260kr för de pass som överstiger detta antal.”

Viktigt i detta: Seko Lok har ingenting emot att våra medlemmar tar fler än 4 dagar med elev per månad. Det är jättebra, de som kan vill och orkar får gärna ta så många dagar de vill. Men de som tvärtom känner att de INTE orkar måste respekteras. Vi ställer inte upp på argumentationen från MTR som nu kallar våra medlemmar till samtal (”BackOnTrack”) för att tala de tillrätta och även hotar med vidare åtgärder för de som inte ställer upp. Ett sådant beteende kommer inte att löna sig – vi ser istället en risk att fler lokförare ser sig om efter nya möjligheter annorstädes. Man röstar med fötterna…

Vi fortsätter att stötta de medlemmar som hör av sig i denna fråga. Se tidigare inlägg hur ni ska agera i det fall att problem uppstår.

Villkor för åkning med elev från augusti – 23

Seko Lok tecknade hösten -22 en uppgörelse som innebar att vi löste in det rörliga dagtillägget för handledare/körlärare och istället lade 1000:- kronor på slutlönesteget. Vi blev samtidigt överens med arbetsgivaren om att behålla det gamla dagtillägget fram till 31/7 – 2023. Detta eftersom det bedömdes nödvändigt för att MTR skulle hinna med att utbilda alla lokförare som ”fyllt 3 år” så att vi skulle vara i balans inför denna höst. Nu är hösten snart här och resultatet visar att inte tillräckligt många lokförare är utbildade ännu samtidigt som antal elever under utbildning är mycket högt. Behovet av LIA-platser är helt enkelt större än vad det finns kapacitet för.

Med anledning av detta har vi träffat arbetsgivaren för att diskutera en möjlig lösning. Diskussionen kom även att handla om personalläget i stort under resten av detta år och vilka möjligheter som finns att mötas i en överenskommelse som tar hand om de ”utmaningar” som vi ser.

Seko Loks ingång i detta är att vi gärna medverkar till en lösning som omhändertar de svårigheter som vi redan nu kan se väntar under resten av året. För att det ska vara möjligt ser vi att en helhetslösning behöver till där vi tillsammans med MTR omhändertar de frågor där vi idag inte är överens: höjning av rörliga tillägg i lönerevisionen, hantering av FV-dagar för 2022 och 2023 samt att vi landar i en värdering och lönesättning för den nya lokförarrollen på pendeln.

Det här förde vi fram när vi träffade arbetsgivaren, diskussionerna var bra men vi kom inte hela vägen fram till ett avtal redan nu utan kommer att behöva fortsätta samtalen kring detta under hösten.

Vad gäller då för elevåkning från och med 1/8?

 • Planeringen kan schemalägga upp till 4 dagar per månad med elevåkning för dig som genomgått körlärarutbildning.
 • Ytterligare dagar är möjliga om du och företaget är överens om detta
 • Seko Lok har inte avtalat någon ersättning för detta. Det blir ett ensidigt satt tillägg där arbetsgivaren kommer att gå ut med information kring vilka nivåer som gäller. Det är sedan upp till var och en att avgöra om detta är intressant eller inte.

Nya löner och frågan om körlärarnas framtid

Lönerna för 2023 är klara 

Lönerna för 2023 är nu förhandlade och den nya lönen kommer betalas ut i juli (retroaktivt från 1/5). 

Som vi tidigare skrivit så höjs alla steg med 4,1% enligt märket. Även de fasta tilläggen kommer höjas men MTR ville inte höja de rörliga så det har skickats till central förhandling. 

Instruktörstillägget är inte heller helg klart. Där är det skilda meningar ang om det är ett fast eller rörligt tillägg och även detta kommer vi förhandla vidare om. 

De nya lönerna blir 

Steg 1: 28 814,88kr

Steg 2: 31 930,59kr

Steg 3: 45 088,83kr 

Seko Lok yrkade även på högre ersättning för läkarbesök och högre friskvårdsbidrag men detta sade MTR nej till. 

Körlärarfrågan

Det är många som undrar vad som händer 1/8 när handledartillägget på 260kr försvinner. Vi har startat en dialog med MTR i frågan och kommer komma ut med info när vi vet hur det blir. En sak som är tydlig är att behovet att stort av att vi ska ta elever då vi har en tydlig lokförarbrist och det enda sättet att vända det är att utbilda nya förare. 

Aktuellt just nu

Seko har som tidigare meddelats gjort upp med Almega om ett nytt 2-årigt centralt kollektivavtal som började gälla från och med 1/5-2023. Första årets löneutrymme blev 4,1%. Efter att de centrala förhandlingarna avslutades tog de lokala vid.

Följande ingång hade Seko Lok i de lokala avtalsförhandlingarna:

 • 4,1% på tariffstegen
 • 4,1% på månadsviktillägget (fast tillägg)
 • 4,1% på vrålskubbstillägget, tidsförskjutningstillägget samt utbildningstillägget (rörliga tillägg)
 • Höjning av friskvårdsbidraget från 1500:-/år till 3500:-/år
 • Höjning av ersättning för patientavgift från 200:- till 250:- per tillfälle
 • Start av förhandling gällande den förändrade lokförarrollen i samband med PTU/DÖS

MTR har svarat att de vill höja tarifferna samt månadsviktillägget. MTR säger NEJ till att höja de rörliga tilläggen. MTR säger också NEJ till höjt friskvårdsbidrag samt NEJ till höjd ersättning för läkarkostnader.

Seko Lok finner det mycket märkligt att arbetsgivaren säger nej till att höja de rörliga tilläggen – det är precis samma krångel som vid tidigare lönerevisioner. I slutänden har vi ändå fått igenom att tilläggen ska höjas – centralt är parterna överens om att om tilläggen tidigare höjts vid lönerevisionerna så SKA de fortsatt höjas. Det finns alltså en praxis kring hur det ska gå till. Varför det då ska vara så svårt är obegripligt.

När det gäller förhandlingen om ny lön/villkor för förändrade arbetsuppgifter så är vi överens om att inleda denna i september – efter semestrarna. Inriktningen är att överenskommen ny lön ska gälla retroaktivt likt det centrala påslaget.

Inget protokoll är ännu påskrivet – om vi blir överens om helheten så kan de nya lönerna tidigast betalas ut på juli-lönen.

Körlärare/Handledare från 1:a augusti

När vi i höstas löste in det rörliga handledartillägget och istället lade detta som ett påslag på månadslönen så behöll vi en ”övergångslösning” där det rörliga handledartillägget låg kvar fram till 31/7 i år. Tanken med detta var att MTR under denna period skulle ha tillräckligt med tid för att utbilda alla LF med 3 år i tjänst – och innan det var färdigt skulle det ändå gå att få ut elevturerna. Med utbildningen klar ska det endast behöva läggas ut 1-2 dagar med elev per LF och månad. Vi tror inte att MTR kommer att klara detta redan nu och har därför meddelat arbetsgivaren att om vi inte är överens om annat så gäller från och med 1/8 följande:

 • Seko Loks medlemmar kan ta elev 1-2 dagar i snitt per månad
 • Seko Loks medlemmar kan ta maximalt 4 dagar med elev under en månad
 • Undantag mot ovan kan endast ske om företaget och individen är överens

Vi tror att det kommer att behövas en fortsatt överenskommelse baserat på frivillighet för att hantera den stora mängden elever under resten av 2023. Vi är beredda att förhandla en sådan överenskommelse och har meddelat MTR detta. Vi avvaktar nu svar från företaget.

Sommartidtabellen startar imorgon


Imorgon byter vi till sommartidtabell på pendeln. Normalt sker det först efter midsommar, men pga personalbristen och de inställda avgångar som är resultatet av den så har SL valt att sommartidtabellen ska börja gälla tidigare. 

Vi brukar vanligtvis granska sommarens turer strax innan midsommar, men vi får fortfarande ändrade turer allt som oftast då planeringen ritar turerna vart eftersom de får veta vilka tåg som ska gå. Detta gör att det idag inte finns några sommarturer att granska. Det är därför extra viktigt att ni kollar era turer och hör av er till oss eller planeringen om ni skulle hitta något som bryter mot vårt avtal. Vi publicerade nyligen en lista över regler som ska följas och den gäller även här. 

Sena ändringar i schemat

På grund av problem med trafikverkets nya system så får vi inte veta våra scheman i tid alla gånger just nu. Det sker också en hel del sena ändringar i våra scheman. Detta kommer, enligt planeringen, fortsätta året ut. Reglerna runt tidsförskjutningstilläggen reglerar vad som gäller vid ändring i våra scheman, men det är också viktigt att veta att alla arbetstidsregler gäller även vid sena ändringar. 

-Du får inte börja innan kl05 om du har FP dagen innan, annat än om du har avsteg på din grupp. 

-Du får inte sluta efter kl19 innan FP, om du inte har avsteg på din grupp. 

-Du får inte jobba mellan 02-05 två dagar i rad, om du inte har avsteg på din grupp. 

-Du ska alltid ha 11h nattvila. 

-Din FP-period ska alltid ha perioden+12h ledigt. (36h för enkel FP, 60h för dubbel FP osv) 

I vårt avtal står det att vi ska veta hur vi jobbar innan vi går hem innan ledig dag. Du har ingen skyldighet att kontrollera ditt schema om du är ledig. Kolla hur du ska jobba dagen innan du är ledig och ta en skärmdump så du slipper gå in på schemat under din lediga dag. 

I Lokförarlistan, som ni hittar på vår hemsida eller på vår expedition, kan ni läsa de flesta reglerna runt tider, vila och när vi har rätt till tidsförskjutningstillägg. Har ni några andra funderingar så tveka inte att höra av er till oss på vår styrelsemail eller till någon av oss som jobbar i styrelsen. 

Avtal klart – strejken avblåst

De centrala parterna har nu tecknat ett nytt centralt kollektivavtal. Det blev ett tvåårigt avtal med start från och med 1/5-2023. Nu avvaktar vi det slutgiltiga protokollet.

Med anledning av det nya avtalet så kommer klubben att bjuda in till ett informationsmöte snarast möjligt. Preliminärt blir det kommande måndag – 22:a maj. Där kommer vi att gå igenom hur det nya avtalet påverkar oss på pendeln och hur processen framåt ser ut för att få till stånd en lokal överenskommelse om löner och villkor. Tid och plats för mötet kommer att anslås på hemsidan asap

//Styrelsen

11:e maj – vad gäller?

Seko har som meddelats varslat om konflikt. Om inte centrala parter kommer till en lösning senast på torsdag 11:e maj klockan 15.00 så bryter konflikten ut. Följande gäller för dig som arbetar som lokförare på pendeln:

 • Övertidsblockaden träder i kraft från kl 15.00. Allt övertidsarbete förbjuds – förutom förseningsövertid – det vill säga den tid som behövs för att du ska kunna ta dig till plats där avlösning kan ske. I normalfallet Stockholms City samt Södertälje Hamn. Inga övertidspass kan läggas ut efter denna tidpunkt. Tidigare inplanerade ”gnetpass” som planerats äga rum efter 15.00 ska plockas bort.
 • Nyanställningsblockad införs. Detta innebär att arbetsgivaren inte kan anställa några nya lokförare under den tid som konflikten pågår.
 • Personal från MTRF samt MTR-Tech i Älvsjö är uttagna i konflikten. Morgonutgångarna den 11:e kommer att kunna gå ut som planerat. Tåg kan sedan tas in så länge det finns plats men sedan kommer depån att vara i princip stängd under tiden för konflikten.
 • Trafiken kommer att reduceras i förhållande till hur många enheter som går att få ut från Bro och Södertälje. Uppskattningen idag från arbetsgivaren är att vi kommer att klara av att köra 15 minuters trafik på stommen Vhe-Kän, Söc-Upv och 30-minuters trafik på Kän-Bål samt Upv-U. Oklart om trafik alls kan bedrivas på Vhe-Nyh samt Söc-Gn. Arbetet pågår nu med att rita om befintliga turer utifrån de nya förutsättningarna. Ni kommer därför att få borttagna och förändrade turer med start denna vecka.
 • Vad innebär termen ”skyddsarbete” som arbetsgivaren angivit som skäl för att kunna ta ut personal på extra arbete? Termen finns i huvudavtalet och reglerar när och vid vilka tillfällen en arbetsgivare teoretiskt kan ta ut personal på arbete under en konflikt. Möjligheten finns därför att det ska gå att få arbete utfört för att avvärja fara för människor eller skada på byggnader. I normalfallet är detta inte någonting som kommer att vara aktuellt för oss. Skulle ni bli beordrade att utföra arbete med denna motivering så ska ni göra detta och sedan höra av er till oss med en rapport om det inträffade så tar vi det vidare.
 • Kommer det att genomföras några medlemsomröstningar om konflikten innan den påbörjas eller när den pågår? Nej. Det är den förtroendevalda avtalsdelegationen tillsammans med förbundsstyrelsen som avgör när en konflikt avblåses och när ett avtal är tecknat.
 • Hur länge kommer konflikten att pågå? Det vet vi inte. Tills ett avtal är tecknat där båda parter är (tillräckligt) nöjda. Strejken 2014 varade i 16 dagar. 2017 varslade Seko om strejk men den löste sig på natten mot första strejkdagen.
 • Kan jag som lokförare under ordinarie arbetstid bli beordrad att utföra växling i ÄS-depå? Nej, växlingen i Äs är uttagen i strejken och uppgiften är satt i blockad. Ingen växling kommer därför att kunna ske
 • Kommer några andra fackförbund att sympatistrejka? Det är för tidigt att säga. Elektrikerna har den 2 maj meddelat att de stöttar vår strejk. Byggnads och Målarna den 3 maj.
 • Påminner också om vad våra yrkanden är:
 • –  Förbud mot ensamarbete på resandetåg.
 • –  Arbetstidsförkortning i form av fler lediga dagar.
 • –  Bättre villkor för städ.
 • –  Lagt schema ligger.