Möte om bristande trafiksäkerhet på pendeltågen

Torsdag 7 december arrangerar skyddsombuden inom pendeltågsverksamheten i Stockholm ett möte dit järnvägsanställda över hela landet hälsas välkomna. Du kan vara med på plats eller via Teams.

Skyddsombuden på pendeln gick innan sommaren ut med en vädjan om ekonomiskt stöd för genomförandet av vår egen trafiksäkerhetsutredning. Detta med anledning av MTR-projektet med att ersätta tågvärdarna med kameror ombord på tågen.

En sammanfattning av trafiksäkerhetsutredningens resultat presenteras av Christian Guldberg, en erfaren trafiksäkerhetsutredare. Han redovisar sina slutsatser: Det systematiska arbetsmiljöarbetet har brustit. Förarnas arbetsmiljö och järnvägssäkerheten har försämrats. Han finner också att riskanalysmetodiken och tolkning av standarder relaterade till förarnas arbetsuppgifter och förarhyttens utformning brister. Sammantaget har projektet resulterat i ett systemupplägg som öppnar för farliga trafiksituationer.

Utredningen visar att kameraprojektet inte hade kunnat genomföras i sin nuvarande form om lagar, föreskrifter, förordningar och standarder hade följts.

Även ansvariga politiker och media inbjuds till mötet för att ta del av de faktiska förhållandena gällande säkerhetskraven inom järnvägen. 

Då utredningen kan ha betydelse på även andra spårtrafikbolag hälsas särskilt järnvägskollegor välkomna att ta del av sammanfattningen av utredningen.

Plats: Katasalen, ABF-huset, Sveavägen 41

Tid: Torsdag 7 december kl. 14.00–16.00

Skyddsombuden inom pendeltågsverksamheten i Stockholm

Hjälp oss gärna att sprida Teams-länken till fler intresserade: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Mjg2NmIzOTMtZDUwMy00ZDg5LTkxYTAtNTYzYjBmNGMyMzA5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2273c667fd-62b7-4783-8cbf-cf2f2e3a3067%22%2c%22Oid%22%3a%22a50814e0-cf74-41d7-857f-d55d950866a9%22%7d

Kommentarer inaktiverade.