Kallad till utbildning? Så gör du

Seko Lok har uppmärksammat arbetsgivaren på att rutiner för utbildning saknas och behöver komma på plats. Detta för att vi på ett bra sätt ska kunna genomföra bl.a kommande TTJ nu i september. Vi har trots flera påstötningar INTE fått någon respons från MTR i frågan. Klubben redovisar därför nu hur vi ser på det och hur medlemmarna bör agera när utbildning planerats ut i schemat. För LF stationerade på CST så finns avtalstext (lokala kollektivavtalet) som reglerar utbildning i ÄS – 30 min arbetstid för resa till/från CST-ÄS-CST. För SÖD finns ingen text i avtalet.

 • Utbildning bör planeras inom den egna stationeringsorten i första hand.
 • Seko Lok är INTE överens med arbetsgivaren om att använda sig av restidsersättning vid planerad utbildning.
 • Turstart enligt klockslag i IVU gäller (start från ditt tjänsteställe)
 • Därefter passresa/gångtid på arbetstid till utbildningsstället
 • Turslut enligt klockslag i IVU (tillbaka till ditt tjänsteställe vid detta klockslag). Detta kan innebära att du behöver avvika från utbildningen tidigare för att hinna tillbaka
 • Dygnsvila om 11 timmar mellan turerna gäller (lika som vid en ”vanlig” tur)
 • Arbetsgivaren kan med kort varsel besluta att ställa in utbildningen pga personalbrist så tänk på att komma ombytt och med utrustning för att kunna tjänstgöra som vanligt.

Som vanligt önskar vi att ni återkopplar till oss om ni uppfattar några konstigheter.

Kommande medlemsmöte

Klubben kommer att hålla medlemsmöte:

FREDAGEN 23/9

13.00 – 14.30

Plats: Barnhusgatan 6 lokal ”Puben”

Mötet kommer att besluta vilka (3) yrkanden som klubben skickar in till kommande avtalsrörelse. Hittills så har följande förslag inkommit:

Längre raster

 • Rätt till längre rast på turer som är långa (idag 30 minuter)

Stopp för ensamarbete

 • Ett resande tåg SKALL alltid bemannas med en lokförare och en separerat ombordansvarig/AGS. Rollerna skall ej gå att kombinera.

Stopp för ofrivillig beordrad övertid

– Beordrad övertid på ledig dag får endast användas vid akuta oförutsedda händelser såsom pandemi, krig eller stora naturhändelser och liknande.

– Beordrad övertid på ledig dag skall ge högre ersättning än frivillig övertid. Förslag är att beordrad övertid betalas med 1,5 x kvalificerad övertid alternativt att minst summan motsvarande ett x-tillägg alltid ska utbetalas vid beordrad övertid utöver övertidsersättningen.

– Beordrad övertid får EJ användas för att täcka upp att man har för få anställda eller att verksamheten är felplanerad avseende personalbehovet. I dessa fall ska inhyrd personal användas eller trafiken reduceras.

Det går bra att lämna förslag till yrkanden ända fram till mötet (och även på plats).

Kallelse/dagordning kommer på mailen!

Rutiner för utbildning

Hösten närmar sig med stormsteg och med den en hel del planerad utbildning tex TTJ. Seko Lok har fört fram till MTR att de respektive stationeringsorterna behöver lösa behovet inom den egna orten. Dvs planerad utbildning för lokförarna på Cst förläggs till Stockholm (oftast ÄS) och för lokförarna i Söd till Södertälje (Södd).

Om utbildning trots allt behöver ske utanför den egna stationeringsorten så ska turer konstrueras för detta. Med start och sluttid vid LF tjänsteställe. Vi ska inte använda oss av restidsersättning för planerad utbildning. Vi har lärare och instruktörer som har möjlighet att hålla utbildning där den behövs så behov av att alla lokförare flyttar sig finns inte om planeringen görs på rätt sätt.

Viktigt är också att respektera 11 timmar mellan turerna. En utbildningsdag behöver hanteras lika som en arbetsdag med tågkörning. Detta då vi förväntas komma ombytta och redo för tågtjänst i det fall att behov av detta uppstår.

Klubben har kontaktat planeringen för ett möte som förhoppningsvis kan ske i närtid där vi tillsammans går igenom förutsättningarna för kommande utbildning. Vi återkommer med mer info asap

Medlemsutbildning fullbokad

Den sista platsen på kurserna i det lokala avtalet i oktober gick åt redan nu på morgonen, så det blev blev fullbokat snabbt även denna gång. Roligt! För er som inte hann med den här gången gäller det att hålla utkik inför våren, när tanken är att köra nästa gång. Vi försöker köra åtminstone en gång på våren och en gång på hösten, för att hålla samma tempo som personalomsättningen (…).

I väntan på nästa tillfälle, varför inte gå Sekos introduktionsutbildning? Höstens tillgängliga datum är 22 september (digital), 20 oktober, 22 november (digital) och 2 december (digital). Anmäl dig själv eller maila mig så fixar jag!

Dennis Lamberg-Clemes, studieansvarig Seko lok pendeln

Hur väl kan du vårt lokala avtal?

Efter att ha gått vår avtalskurs kommer du att kunna det bättre. Ibland även bättre än vad vår arbetsgivare kan det!

Kursen är tre dagar lång och hålls av Melissa Svenhard. Två kurstillfällen finns att välja emellan:

Tillfälle 1, 12–14 oktober (Fullbokad)
Tillfälle 2, 19–21 oktober (Fullbokad)

Det är endast fyra platser per tillfälle och kurserna brukar fyllas upp snabbt, så anmäl dig så snart som möjligt till dennis.lamberg-clemes@seko.se. Berätta då givetvis även vilka datum som passar dig bäst. Ersättningen är 992 kr skattefritt per dag och vi bjuder på lunch! Alla har rätt till studieledigt för fackliga studier, bara arbetsgivaren meddelas det minst 14 dagar i förväg.

Har du redan gått kursen men ändå är sugen på lite facklig utbildning? Kika på Fackligutbildning.se eller hör av dig till mig så berättar jag vad det finns för alternativ!

Dennis Lamberg-Clemes, studieansvarig Seko lok pendeln

Avtalsyrkanden Seko Spårtrafik 2023

Nu i oktober träffas klubbarna i Spårbranschen för att tillsammans ta fram yrkanden att ha med sig i kommande avtalsrörelse. Vårt centrala kollektivavtal löper ut våren 2023 och arbetet med att ta fram ett nytt startar snart.

Seko Lok kommer att hålla ett medlemsmöte under september (datum för detta kommer att annonseras på hemsidan) där vi går igenom inkomna förslag och gemensamt beslutar vilka förslag vi går vidare till förbundet med. Det går bra att redan nu maila klubben eventuella förslag till yrkanden. Skriv ”förslag avtalsyrkande” i ämnesraden på mailet.

Under träffen i oktober går klubbarnas representanter gemensamt igenom alla inkomna förslag till förbättringar av kollektivavtalet och enas om vilka som ska prioriteras i avtalsrörelsen.

Beordrad övertid – uppdatering

Vi har tidigare informerat kring beordrad övertid och vill med detta inlägg komplettera informationen.

Vad har förändrats?

Inget i sak – klubben anser fortfarande inte att ”särskilda skäl” råder som motiverar att arbetsgivaren kan eller bör beordra in personal på övertid på ledig tid. Vi har heller inte mottagit några sådana från MTR under sommaren. Vi har haft ett par lugnare veckor på sistone – något som nu i augusti verkar ha vänt till det sämre med nya beordringar idag samt även för imorgon. Nästa vecka ser också bekymmersam ut. Hur det sedan utvecklar sig kan vi bara gissa. Vi ser ett antal osäkerhetsfaktorer när det kommer till hur många LF som väljer att sluta. Prognoser är en sak men vi har skäl att tro att dessa kommer att spricka då ett antal kollegor aviserat till oss att de aktivt tittar efter andra jobb eller funderar på andra karriärer utanför spårbranschen. Några kommer också att gå i förtida pension.

Drivande för detta kan vi se är nedbemanningen och avvecklingen av ombordpersonalen som på relativt kort sikt ska leda till att LF blir ensam kvar ombord. Lokförarkollektivet verkar överens om att utvecklingen är dålig för säkerheten ombord samt innebär en sämre arbetsmiljö och en ökad press på oss som blir kvar. Parallellt med denna insikt har lokförarna nu även fått klart för sig att arbetsgivaren är ointresserade av ens diskutera vilka åtgärder som behöver vidtas för att en fungerande arbetsmiljö ska kunna bibehållas. Seko Lok har tidigt tagit upp detta med MTR och begärt att vi tillsammans ska titta på den påverkan som PTU-projektet innebär för lokförarna och hur det ska mötas. Vi ser från vår sida att både arbetstidsregler samt lön behöver ses över i och med den nya situationen.

Givet ovan ser vi snarare att problematiken med underskott på personal riskerar att ytterligare förvärras under det närmaste året – med ökad press på oss att jobba övertid för att få tågen att gå. Hur ska vi agera för att möta detta? Klubben kan inte uppmana medlemmar till arbetsvägran – arbetsgivaren har en långtgående rätt att beordra ut övertid på oss enligt både lag och avtal. Den springande punkten är just huruvida ”särskilda skäl” verkligen råder. Det är inte prövat genom att vi drivit ett lokalt fall till domstol men tidigare erfarenheter från Arbetsdomstolen pekar på att det är en svår väg att gå.

Vi kom i början av sommaren överens med MTR om att kommunikation skulle gå ut till kollektivet där omständigheterna kring personalunderskottet redovisades: så här många är vi idag, så här många behöver vi bli för att klara vårt uppdrag, så här ser vägen dit ut. Denna lägesbild och analys väntar vi fortfarande på – det som vi fått presenterat för oss är istället information om de kommande interna utbildningarna. Det är en start – men var är resten?

Tills vidare får vi hantera all tjänstgöring likadant – det är samma krav som ställs på dig som lokförare i säkerhetstjänst oavsett om det är ett ordinarie pass eller ett beordrat övertidspass. Du ska vara tillräckligt pigg och fräsch för att klara av att ta det ansvar som tjänstgöringen innebär. Upplever du att du inte möter dessa krav så SKA du meddela arbetsgivaren detta. Kraven finns beskrivna i Transportstyrelsen föreskrifter – TSFS2011:61.

Regelverket i TTJ slår också fast att du som lokförare ansvarar för tågets säkra framförande. Vi är lokalt överens i kollektivavtal hur vår tjänstgöring får läggas ut (arbetstidsregler) samt kommer varje år överens om hur våra fasta arbetsscheman ska konstrueras (turlistförhandlingar). Tillräcklig tid för återhämtning ska genom detta uppnås. OM det sedan visar sig att vissa grupper blir för tuffa och följaktligen inte ger tillräcklig vila jobbar vi för en förändring inför nästa års konstruktion – det kan handla om att byta plats på något jobb eller fridag eller att byta en tidig morgon mot en senare tur eller liknande eller tvärt om… När arbetsgivaren nu mot personalens vilja lägger ut extrapass inklämda i våra överenskomna scheman finns en risk att den tiden för återhämtning inte blir tillräcklig – med konsekvensen att LF i slutänden är för trött för att jobba. Denna risk blundar arbetsgivaren aktivt för. Vidare hävdar MTR att uppkommen trötthet bör leda till att lokföraren med automatik sjukskriver sig. Här menar vi tar MTR inte sitt ansvar som arbetsgivare och har inte längre fokus på säkerheten.

Sekos skyddsombud har med anledning av detta påkallat Arbetsmiljöverkets uppmärksamhet. Ett ärende där AV nu ska besluta huruvida arbetsgivarens agerande och insatser är tillräckliga eller ej är öppnat. Mer information kring hur detta utvecklar sig kommer när vi vet mer.

Till sist i korthet:

OM DU BLIR BEORDRAD: kom in och jobba (förutsatt att du möter säkerhetskraven)

MÖTER DU INTE SÄKERHETSKRAVEN: meddela arbetsgivaren att du behöver din återhämtning för att klara av dina kommande pass.

Meddela klubben att du blivit beordrad och hur du ställt dig till beordran

Seko Lok säger NEJ till ofrivillig övertid

MTR driver verksamheten med ett konstant underskott på personal. LF har svårt att få ut sina lediga dagar – både FV-dagar samt Stågdagar samt komptimmar släpar efter. Samtidigt så ligger övertidsuttaget högt – många av oss ställer upp och arbetar frivilligt.

När vi nu återigen hör att arbetsgivaren ringer runt för att beordra ut övertid så är det ytterligare ett kvitto på att vi är för få LF anställda. Seko Lok har idag meddelat arbetsgivaren att LF som inte frivilligt ”räcker upp handen” och gör sig tillgängliga för övertid INTE står till förfogande för arbete.

Grunden för att meddela detta bör vara genom att anmäla sig i IVU eller per mail till PSF. Arbetsgivaren kan givetvis ändå ringa för att fråga huruvida du kan tänka dig att tjänstgöra eller inte.

Det innebär följande: om arbetsgivaren (chefen eller PSF) ringer för att höra om du kan jobba extra den närmaste dagen/dagarna så fundera på om du orkar/kan/vill – är svaret JA så ställ gärna upp och ta ett pass. Det underlättar för verksamheten och för oss alla. Är svaret NEJ så förklarar du att du inte är tillgänglig för övertid och att om arbetsgivaren har synpunkter på detta så får de kontakta Seko Lok. Skicka också gärna ett mail (styrelsen@pendelforarna.se) till klubben med information om vad som hänt för vår kännedom. Vi ser inte att det finns ”särskilda skäl” att åberopa för arbetsgivaren i nuvarande läge för att beordra ut övertid. Detta då vi inte står inför en situation med förhöjda sjuktal eller ökad produktion. Tvärtom så har sjuktalen vänt ned och nivån på trafiken är känd för hela året utan aviserade ”toppar” i form av fler beställda avgångar från uppdragsgivaren.

Om färre personer finns tillgängliga än vad verksamheten kräver så kommer arbetsgivaren att behöva inskränka trafiken med hjälp av reduceringsplaner – det kan innebära ändringar i turerna. Eventuella ändringar i schemat behöver kommuniceras enligt de rutiner som vi har och kommer i sådana fall att generera tidsförskjutingstillägg i de fall det är tillämpligt. AG kan göra ändringar i schemat så länge veckoarbetstiden håller sig under 36 timmar i snitt (för tidig morgon samt natt-grupper gäller gruppnyckelns veckoarbetstid +1 h) SAMT att övriga arbetstidsregler uppfylls.

För frågor kring detta eller annat – hör av er!

Aktuellt i juni

Klubben höll ett digitalt medlemsmöte i fredags (10 juni). Vad kom upp?

 • Medlemmarna (åter)valde 2 skyddsombud på vardera ett år: Hans Johansson och Nicolai Quaglia
 • Fyllnadsval till en vakant plats i styrelsen – välkommen som förtroendevald Nina Sagulin
 • En ytterligare valberedare utsågs – Ema Saavedra. Välkommen som förtroendevald Ema
 • Under mötet pratade vi allmänt om vad som pågår i PTU-projektet och bakgrunden/genomförandet av årets lönerevision.
 • Under övriga frågor kom frågor upp kring vad som gäller om du blir kallad till samtal med företaget? Har du då möjlighet att ta med dig ett fackligt ombud? Javisst går det bra! – självklart går det bra att träffa sin chef på ”tu man hand” men ibland kan det ändå kännas tryggt att ha någon med sig. Det går alltid bra att kontakta någon av oss förtroendevalda så försöker vi ordna så att någon av oss kan följa med vid behov. Kontaktuppgifter finner du här på hemsidan. Alla förtroendevalda har tystnadsplikt.

Resursläge LF sommar och höst/vinter?

Vi märker att rörligheten ökar bland medlemmarna. Fler än vanligt hör av sig med frågor kring uppsägning och ledigheter för studier. Även arbetsgivaren har märkt av en ökning i takten berättar de. Det efterfrågas LF på flera ställen och möjligheterna för att få jobb är goda. Samtidigt så väljer en del att kliva av och omskola sig till andra arbeten. Vi riskerar att få en väldigt ansträngd situation till hösten/vintern vilket vi flaggat för till MTR. Hur möter vi detta?

Seko Loks bild är att det ska ske genom förutsägbarhet. Det ska vara ordning och reda på pendeln med bra och tydliga anställningsvillkor. Den oro som finns inför kommande ensamarbete på tågen ska tas om hand och LF ska kunna känna sig trygga i de rutiner som tas fram. De förändringar i ansvar och arbetsuppgifter som läggs på i vår tjänst ska värderas och lönesättas på ett sätt som upplevs som rättvist.

Det ska gå att lita på sitt schema – vi ska inte använda oss av ofrivilligt beordrad övertid – våra lediga dagar tillhör oss. Semester och annan ledighet ska i god tid planeras ut.

För att komma hit så är vår bild att MTR i grunden behöver ha fler LF anställda. Vi vill se en tydlig målbild och en plan för att komma dit.

Idag under MBL-träffen efterfrågade klubben en plan för hur utläggningen av årets resterande FV-dagar tillsammans med de återstående ännu ej utlagda ”stag-dagarna” kan ske. Ett möte med planeringen där detta gås igenom kan förhoppningsvis äga rum innan kort. En hel del bekymmer framåt kan undvikas genom en stabil och robust semesterplanering – här finns mycket att göra och nu upplever vi det som att även arbetsgivaren har insett att detta varit eftersatt under flera år. Bra! Vår ambition är att under tidig höst tillsammans med planeringen prata kring semesterfrågorna för 2023. Klarar vi av det på ett bra sätt finns mycket att vinna.

Nya löner från 1 maj -22

Den lokala lönerevisionen för lokförarna på pendeln är klar och de nya lönerna ska betalas ut retroaktivt från och med 1/5 nu på kommande lön i juni.

 • Tarifflönerna ökar med 2% enligt centralt utrymme
 • För medlemmar med individuell lön så har klubben bevakat så att 2% lagts ut totalt på gruppen
 • Fasta lönetillägg höjs med 2% (Vikarietillägget samt det månadsvisa körlärartillägget)

Följande blev vi inte överens om:

 • Flytt av pengar i stegen till slutlön för att öka denna och göra jobbet mer attraktivt
 • Höjd ersättning för läkarbesök (patientavgift) för att motsvara den nya nivån om 250kr per besök
 • Inarbetad komp ska vara möjlig att få utbetald i pengar
 • 80/90/100 modell för att få de äldre att kunna stanna kvar längre i yrket
 • Modell för semesterväxling till fler lediga dagar
 • Höjning av de rörliga tilläggen

För Seko Lok är det självklart att även de rörliga tilläggen ska höjas med ramen för att inte tappa i värde i längden. Det här är det tjafs om varenda år – och hittills har de alltid höjts i slutändan. Nu kommer vi inte överens och blir tvungna att skicka upp frågan till central förhandling.

Läget sommaren 2022 – kort analys

Arbetsgivaren säger reflexmässigt nej till precis allt som de inte måste säga ja till. Det övergripande problemet är att bolaget inte är lönsamt utan tvärtom blöder pengar (och personal). Därför försöker ledningen strama åt alla kostnader som är möjliga att strypa. Ibland blir det parodiskt och dumsnålt vilket de flesta som vi har kontakt med förmodligen inser. Ändå är det förbaskat trögt att åstadkomma något. Det är dyrt att anställa/rekrytera personal – en nyckel är därför att behålla de LF som redan är anställda. Detta görs bäst genom att ha tillräckligt attraktiva villkor och sedan se till att det löpande fungerar – schema, lön, ledigheter etc. Idealet är ett självspelande piano här. Nu har vi istället en period om flera år bakom oss där mycket av detta inte alls fungerar – semesterval som havererat där ledigheter inte kan läggas ut, ofrivillig beordring av övertid, tapp av lokförare till andra jobb, schemastrul etc etc

Detta sammanfaller med att bolaget byter i princip samtliga i ledande befattning – inte en eller två gånger utan löpande. Vi är nu inne på vår 4:e VD sedan MTR kom in 2017. Det här håller givetvis inte i längden.

Under tiden rullar PTU-projektet vidare och tågvärdar ska börja fasas ut till denna höst (samtidigt som bolaget kontinuerligt anställer tågvärdar för att täcka hålen som finns idag). PTU projektet innebär för oss lokförare en ökad arbetsbelastning samt ett utökat ansvar. Det här känner och vet våra medlemmar och många av oss funderar på hur vi kommer att påverkas av att bli ensamma kvar ombord. Vi märker att fler än tidigare funderar på att söka sig vidare – till andra jobb både inom och utom branschen. Detta har vi också kommunicerat till arbetsgivaren. Grunden för att få lokförarna att stanna är att ta deras funderingar och oro på allvar – och presentera lösningar som fungerar. Den utökade rollen behöver också värderas och lönesättas – om villkoren står still samtidigt som arbetsuppgifterna/ansvaret utökas så kommer vi att se ytterligare fler lokförare som ser sig om efter annan sysselsättning.