Seko Lok trycker på för förbättrad x-ersättning

Snart är det dags för planeringen av sommarens x-helger. Vi vet att personalläget är ansträngt och att det kommer att behövas extra personal under helgerna i sommar. Seko Lok har i dialog med arbetsgivaren fört fram att vi inte ser att nivån på nuvarande ersättning räcker till för att locka tillräckligt många LF att anmäla sig i förtid för sommarens helgpass.

Klubben har därför lämnat förslag till lösning för att uppnå ett mer robust personalläge:

 • Differentierad ersättning. De som anmäler sig redan på vårens blankett erhåller en högre ersättning som morot för att de tecknar sig i god tid. Normal nivå på x-tillägget för de som ”gnetar” med kort varsel.
 • Höjning av x-tillägget till motsvarande 2008 års nivå jämfört med slutlön. Detta skulle motsvara drygt 2600:- per x-tillägg (innan årets lönerevision)
 • Användning av x-tillägg även för helgerna i maj om personalläget bedöms behöva detta

Dessa förslag – var för sig eller en kombination – skulle betyda att förutsättningarna för en stabil schemaläggning ökar.

Vi har ett lokalt semesteravtal som ska se till att personalläget täcks under sommaren. Om bara värdena i detta bibehålls så finns alla möjligheter till en återgång till en situation där det råder balans i planeringen. Seko Lok accepterar inte att beordring av övertid under sommarens helger blir ett alternativ till att uppdatera semesteravtalet med tidsenliga nivåer.

Vi har idag inget avsatt datum för när vi kan träffas för att fortsätta diskussionen med företaget. Vi återkommer med ytterligare besked så fort som möjligt.

Försäkringskursen full

Nu är alla platser till försäkringskursen den 12/4 tagna! Härligt att se att så många är intresserade!
Ni som missade det här tillfället, det kommer komma fler chanser så håll utkik här på hemsidan längre fram!

Omplacering av personal pga PTU

Fredag 11 mars var klubben kallad till förhandling angående omplacering av tågvärdar – en konsekvens av att PTU-projektet fortskrider och att tjänster därför försvinner på pendeln. Givet det vi vet idag så ska rollen som tågvärd upphöra helt under nästa år. Under installationsfasen som sträcker sig från och med denna sommar och framåt så kommer därför våra anställda tågvärdar att behöva omplaceras löpande i takt med att fler och fler enheter utrustas med kameror och därmed endast ska bemannas med lokförare. 

Seko Loks förhoppning och vilja är att vi inte ska hamna där – utan att både företag och beställare istället ser värdet av att fortsatt ha personal ombord för att sköta servicen till våra resenärer. 

Vi kan däremot inte gå och vänta på detta – just nu ser det inte ut som att det blir som vi vill. I detta läge är det då viktigt att hitta en lösning som är så bra som möjligt för de som behöver omplaceras – det måste vara tydligt hur processen ser ut och vad som väntar. Vi har tidigare fått löfte från MTR att de vill ta hand om samtliga anställda och erbjuda alla en fortsatt anställning. I fredags skulle klubbarna ta ställning till arbetsgivarens förslag. Är det en framkomlig väg att gå eller inte? Förslaget hade vi fått ta del av redan vid tidigare träffar så det kom inte som någon överraskning för oss hur det såg ut.

Vid omplacering på grund av arbetsbrist så gäller LAS – lagen om anställningsskydd. LAS är en viktig lagstiftning, bland annat med syfte att skydda de anställda som jobbat längst på en arbetsplats enligt principen ”sist in – först ut”. Ibland räcker det inte ändå – om tex ett företag helt lägger ned sin verksamhet så kommer alla att få gå – oavsett antalet tjänsteår.

Dock är det sällan LAS praktiseras strikt efter sist in, först ut-reglerna då lagen är dispositiv och kan förhandlas bort lokalt. Många gånger tjänar de berörda arbetstagarna på att reglerna frångås efter att en överenskommelse gjorts mellan parterna om hur. Att komma överens om att undantag kan göras från lagstiftningen resulterar ofta i att fler arbetstillfällen räddas och då framför allt för de som ligger längre ned i turordningen med färre anställningsår med sig. Under fredagens förhandling framhöll vi därför att även vi ser ett antal fördelar i arbetsgivarens förslag än en strikt hantering enligt LAS. 

Vilket förslag lämnade arbetsgivaren? I korthet så föreslog MTR ett upplägg där omplacering sker till ett antal roller inom koncernen med ett stort kommande rekryteringsbehov. Rollerna som identifierats var följande: 

 • Stationsvärd MTRP
 • Operativt Trafikstöd MTRP
 • Stationsvärd MTRS
 • Tunneltågförare MTRS
 • Tågvärd MTRM
 • Lokalvårdare MTRF
 • Växlare MTRT
 • Servicevärd MTRX

Samtliga anställda tågvärdar skulle få anmäla intresse och rangordna i vilken ordning intresse fanns för ovan roller. Arbetsgivaren skulle sedan i största möjliga mån ta hänsyn till önskemålen vid fördelning av tjänsterna. Ytterst väljer dock arbetsgivaren fritt vilken roll som erbjuds varje individ – detta oavsett antalet tjänsteår. Efter urvalet får varje anställd ett erbjudande om att tillträda en ny befattning. Om individen då tackar nej så föreligger skäl för uppsägning pga arbetsbrist. Detta eftersom fack och arbetsgivare är överens om att dessa roller/erbjudanden är att betrakta som ”skäliga”.

Alla som omplaceras behåller sin LAS-tid som de tar med sig in i den nya befattningen. 

Mot arbetsgivarens förslag ska man då ställa en möjlig hantering enligt LAS: 

 • Omplaceringsskyldigheten blir då endast inom MTRP – övriga bolag inom koncernen används alltså inte. 
 • ”Sist in – först ut gäller” – en tågvärd med lång tjänstgöring går då före anställda som kommit in senare. Genom denna hantering påverkas därför inte endast tågvärdar – även övriga anställda. Om det finns tjänster som en tågvärd (med längre anställningstid) kan klara, även om det krävs utbildning för detta, så ska detta ske. Det kan då handla om stationsvärdar, info, admin etc. Dock inte LF – utbildning till lokförare anses för lång/dyr för att motivera att kostnaden för detta skulle bäras av arbetsgivaren.
 • Endast tjänster inom MTRP blir aktuella = övertalighet kommer att uppstå. De anställda med kortast tjänstetid kommer i slutänden att sägas upp pga arbetsbrist. Här talar vi om en stor grupp – uppskattningsvis ett par hundra personer.
 • Övriga tjänster inom koncernen som behöver tillsättas kan sökas av de som blir uppsagda – men någon garanti för att få dessa kommer inte att finnas. Ingen garanti finns heller för att få behålla sin gamla lön.

Seko Lok var tydliga på mötet i fredags att då detta inte gäller våra medlemmar är det därför primärt Seko Pendelklubben och ST som behöver ta ställning hur de vill ha det. Vi framhöll också att vi för vår del ser arbetsgivarens förslag som bättre än en hantering enligt LAS. 

Detta då vi bedömer att vinsterna för kollektivet överstiger de uppoffringar som sker då Las åsidosätts.

Seko Lok ser det som viktigare/mer värt att alla som vill får möjlighet att jobba kvar inom koncernen och därmed en fortsatt inkomst snarare än att en mindre del av personalen blir kvar just på pendeln och att resten därmed blir övertaliga och får lämna. Det är heller inte avgjort att arbetsgivarens förslag till lösning kommer innebära att den geografiska aspekten när det gäller omplaceringarna helt kommer förbises. Exempelvis är det inte bestämt om Södertälje respektive CST ska behandlas som två olika kretsar så den nuvarande stationeringsorten tas i beaktande i och med omplaceringen. Hur detta ska hanteras återstår att besluta om.

3 av klubbarna sade ja till att gå vidare med arbetsgivarens förslag. 1 sade nej. Förslaget föll därför. 

Vad händer nu?

En strikt hantering enligt LAS ställer till svårigheter när personal behöver omplaceras i flera led. Det är direkt förenat med ökade kostnader, och är också en mer omständlig process som oundvikligen kommer leda till att bolaget tappar personal som istället hade kunnat behållas. I den givna situationen borde incitamentet från båda sidor finnas för att hitta en lösning som ”alla kan leva med”. En möjlig lösning är att lokalt titta på förändringar i upplägget så att alla klubbar sedan kan ställa sig bakom förslaget. En annan är att gå vidare till centrala förhandlingar och då låta förbundet ta på sig ansvaret för att en lösning kommer till stånd. 

Betald heldagskurs med fokus försäkringar och pension

Det här är en dag för dig som inte tycker att du redan har hundrafemtioprocentig koll på allt som handlar om försäkringar och pensioner. Vi har bjudit in en representant från Folksam som kommer att berätta och ge tips som är nyttiga för de flesta, oavsett om man är i ett läge där det är dags att börja spara till pensionen, eller att plocka ut den. Eller kanske om man har funderingar kring vad som gäller när man ska bli förälder?

Dagen som gäller är tisdagen den 12 april 9.00–16.00 i lokal Bålsta på Klarabergsviadukten. Föranmälan är obligatorisk och skickas så snart som möjligt till styrelsen@pendelforarna.se. Skriv gärna vad ni är mest intresserade av så att vi kan förbereda dagen på bästa sätt! Ersättningen utgår i form av ett skattefritt stipendium från Seko på 992 kr.

Observera att man har rätt till studieledigt från jobbet för att gå en facklig medlemskurs, ansökan måste dock vara inne minst 14 dagar i förväg. Man kan givetvis även komma på en fridag om man vill det, ersättningen får man ändå. Man behöver heller inte vara kund hos Folksam för att komma, informationen gäller alla.

Ni är varmt välkomna att höra av er till oss om ni har frågor eller funderingar kring något av detta. Maila styrelsen@pendelforarna.se eller skicka ett meddelande på vår Facebooksida.

Felaktigheter i semesterförläggningen

I fredags hade vi möte med företaget om resultatet av semestersökningen. Vi hade inför mötet ställt ett antal frågor som vi ville få redovisade. Mötet var kort – endast 30 minuter var avsatt – och tiden räckte inte riktigt till. Vi fick redovisat hur semesteruttaget såg ut vecka för vecka om hur sommaren fyllts. Enligt uppgift så ska alla som velat ha 4 veckor under sommaren ha fått det. Frågetecken kring hur ströveckorna samt Ståg-dagarna förlagts under året fick vi inget besked om och har inte kunnat kontrollera så att det stämmer. Spontant så verkade det vara relativt få ståg-dagar utlagda men eftersom vi inte kunde se hur många dagar som sökts ut så går det inte att säga om det stämmer eller inte.

När det gäller huvudsemestrarna och den viktiga frågan om utköp så redovisade arbetsgivaren att de köpt ut totalt 85 semestrar – 68 på CST och 17 för SÖD. Vilket givet antal anställda verkar vara en rimlig nivå. Vi fick under fredagseftermiddagen utsänt materialet som låg till grund för utköpen i en excelfil som vi under kvällen gick igenom. Vi hittade oklarheter i materialet och efter en ordentligt granskning så kunde vi se att totalt 33 personer som föreföll ligga i prioritet för att få sälja sin sommarsemester hade blivit förbigångna av kollegor längre ned i listorna. Detta återkopplade vi redan i fredags kväll till arbetsgivaren. Under helgen hade vi ingen kontakt och oss veterligen har ingen jobbat med materialet under denna tid. Imorse bokades ett nytt möte in kl 12.00 idag för att reda ut vad felaktigheterna berodde på.

På mötet idag framkom en felkälla som kunde förklara några av personerna. I materialet som vi fick ta del av så framgick endast om personen angett att de vill sälja eller ej – inte i vilket av valen. En del av de 33 har därför sannolikt valt sommarsemester i sitt/sina första val och sedan fått det. Då har ett utköp inte varit aktuellt. Vår bedömning idag är dock att en majoritet redan i sitt förstahandsval angett att de vill sälja sin semester men ändå inte kommit i fråga för detta.

Vad beror detta på? Tidigare år (undantaget förra året när företaget tidigt angett att de inte ville köpa ut semestrar alls) har vi i semestersökningen kunnat ange 3 olika val:

 • Jag vill ha sommarsemester
 • Jag kan tänka mig att avstå (SÄLJA) min sommarsemester
 • Jag kan tänka mig att avstå (SÄLJA) min sommarsemester ENDAST om mitt val för huvudsemestern kan uppfyllas

Inför årets sökning så förde vi upp detta på det förberedande mötet inför valet med arbetsgivaren. MTR menade dock att de inte villa ha med alternativet ”sälja endast om mitt val kan uppfyllas” eftersom det låste deras möjligheter till en bra planering. De menade att för att förenkla processen så räckte det med valen ”sommarsemester” eller ”sälja”. Planeringen skulle då kunna förlägga utköpt semester där den önskats och om detta utrymme var fullt – i så nära anslutning till detta som möjligt. Vi fick ge oss på den här punkten och accepterade upplägget – med löfte om att den som söker på våren ska få sin semester innan sommaren och den som söker på hösten ska få sin semester efter sommaren. Detta upplägg har vi sedan informerat medlemmarna om.

Nu visar det sig att MTR i planeringen för utköpt semester istället använt sig av principen ”sälja men endast om mitt val kan uppfyllas” för ALLA utköp. Det vill säga man har följt ancienniteten inom semestervalslistorna men när man kommit ned till en LF som önskat utköp och där inget utrymme finns kvar för de veckor som angivits så har man istället gett denne sommarsemester och gått till nästa person på listan. Det här upplägget kunde vi väl leva med OM VI VARIT ÖVERENS OM DET INNAN OCH KUNNAT KOMMUNICERA DETTA TILL ER – vilket vi nu inte var.

Hela den olyckliga situationen hade därtill kunnat undvikas om vi fått komma med i processen i ett tidigare skede. En enkel kontakt till oss någon gång under de här 3 veckorna och inte absolut sista dagen hade underlättat enormt. Nu fick vi istället pressa på för att alls hinna få till ett möte innan publicering. Idag har vi därför begärt att arbetsgivaren ska göra om förläggningen och då följa semesterlistorna för utköp oavsett vilka veckor som kan beviljas i slutänden. Alternativt att MTR tar beslut om att köpa ut även de som nu blivit förbigångna. Efter en längre diskussion idag landade arbetsgivaren i att de inte tänker göra om semesterplaneringen eller flytta ut ytterligare semestrar. Vi är besvikna på arbetsgivaren och deras ovilja att rätta till sina misstag och tror att det är ett dåligt beslut som varken gagnar personalen eller företaget.

En formell förhandling om avtalsbrott pga ej följd turordning är begärd och kommer att hållas imorgon eftermiddag.

Publicering av semester för 2022

Nu på måndag den 28:e februari ska resultatet av semestervalet publiceras på intranätet. Seko Lok kommer på fredag denna vecka att träffa planeringen för att gå igenom utfallet av sökningen för att på så sätt fånga upp eventuella felaktigheter. Inför mötet har vi bett att arbetsgivaren redovisar:

– Av företaget totalt beräknat utrymme för semester vecka för vecka v10-v1 (2023)

– Utlagd nivå för ovan veckor

– Eventuellt utköpt semester – antal huvudsemestrar?

– Har även enstaka veckor flyttats ut?

– Hur har turordningen följts?

– Var har utflyttad huvudsemester hamnat?

– Antal personer som fått en huvudsemester om 4 veckor

– Antal personer som fått en huvudsemester om 3 veckor

– Andel av LF som fått sitt förstahandsval, andrahandsval respektive tredjehandsval för huvudsemestern

– Har kontroll gjorts att alla som sökt en huvudsemester om minst 3 veckor fått ”ej konsumerande ledighet” för helgen innan? (Detta missades på ett antal individer förra året)

– Hur många singelveckor är utlagda under året? (har kontroll av eventuell önskad ledighet helgen innan gjorts även för dessa?)

– Hur många tjänstledighetsdagar har planerats ut?

– Hur många individer har fått tjänstedighetsdagar utlagda?

Vi återkommer med en uppdatering kring hur det ser ut på fredag.

Dags för avtalskurs

21–23 mars kör vi en medlemskurs i vårt lokala avtal. Först till kvarn och anmälan sker till dennis.lamberg-clemes@seko.se! Väl värt för både nya och gamla.

Du har rätt till studieledigt för fackliga studier om du söker 14 dagar innan, ersättning betalas ut i form av ett skattefritt stipendium på 992 kr/dag.

Aktuellt i februari…

 • Transportstyrelsen har nu skickat ut fakturorna för registeravgiften. Seko Lok har tagit upp detta med arbetsgivaren och MTR kommer att ta kostnaden även för i år. Information om hur utlägget ska hanteras kommer.
 • Semestervalet är nu stängt och planeringen ska börja jobba med materialet. Besked om semesterförläggningen kommer den 28:e februari. Seko Lok har begärt att vi sätter oss ned med arbetsgivaren i god tid innan publicering av resultatet och tillsammans går igenom materialet för att på så sätt kunna upptäcka eventuella felaktigheter. Extra viktigt för medlemmarna är att eventuella utköpta semestrar hanteras enligt turordningen i semesteravtalet vilket vi ska bevaka. Precis som tidigare år gäller att den som vill ha 4 veckor under juni,juli eller augusti har rätt till detta och inte kan bli intvingad på en 3-veckors period. För den som sökt en 3-veckors period under sommaren och får det så är det att betrakta som en huvudsemester enligt avtal.
 • Nystart för Uniformsrådet som ska träffas den 14 februari. Rådet har legat i träda länge men arbetet ska nu tas upp igen under ledning av Peter (områdeschef Station) och Anna (områdeschef Trafik). Vi kommer likt tidigare att delta med 2 personer – en kvinna och en man.
 • Årsmötet blir i år digitalt och hålls nu på onsdag 9:e februari. Länk till detta kommer ut på mailen.

Hjälp med semestersökningen

För de som behöver hjälp med sin semestersökning så har planeringsavdelningen möjliggjort detta. Ursprungligen så var planen att närvara fysiskt men med rådande restriktioner är vi överens om en chat-lösning istället. Supporten finns tillgänglig via Teams under följande tider denna vecka:

Salman Amin från Planning bemannar supporten. Klicka på länken för respektive tid nedan för att koppla upp er.
TisdagOnsdagTorsdagFredag
Länk09:00-10:30Länk09:00-10:30Länk09:00-10:30
Länk14:00-15:30Länk14:00-15:30Länk12:00-13:30Länk15:00-16:30

Kom ihåg att din semester behöver vara registrerad senast söndag 6 februari !