Påminnelse om att nominera till ny ordförande

Imorgon 15/2 avslutas nomineringsperioden för klubbens ordförandeval och därmed även möjligheten att nominera den som du vill se som ny ordförande i klubben. Nomineringar skickas till valberedningen på ylva.vendel@mtr.se.

Själva valet är planerat till att hållas 19/2-1/3. Resultatet fastslås sedan på ett planerat medlemsmöte 5/3, där det eventuellt även kommer hållas fyllnadsval till styrelsen.

/ Valberedningen

Information från valberedningen!

Det pågår nu ett val till ny ordförande i klubben. Nomineringsperioden öppnade på årsmötet och varar till och med den 15/2.

Nomineringar lämnas till valberedningen, förslagsvis till: ylva.vendel@mtr.se. 

Efter nomineringsperioden avslutas kommer ett val hållas 19/2-1/3. Valresultatet fastslås på ett kommande medlemsmöte som preliminärt planeras att hållas 5/3.

/ Valberedningen Seko lok

Ett sammandrag av klubbens årsmöte 8/2 2024

Igår 8/2 höll klubben sitt årsmöte, där bland annat resultatet av val av förtroendevalda fastställdes. Mötet leddes av Linda Agetoft, förbundssekreterare på Seko. Linda såg på ett bra sätt till att mötet flöt på och fördelade ordet när så behövdes. Linda berättade även lite om vad som pågår inom Seko i stort just nu. Mer om detta kommer ni kunna läsa i det protokoll som just nu justeras och kommer läggas ut inom kort. 

Valet, som var väldigt jämnt speciellt vad gäller posterna till ordinarie ledamöter, resulterade bland annat i följande:

Till kassör valdes:

Mikael Eriksson (omval)

Till ordinarie ledamöter valdes:

Staffan Flodquist (nyval)

Nils Westberg Ahlmark (nyval)

Ersättande ledamöter:

Nina Sagulin (omval)

Robert Sundin (omval)

Sedan tidigare sitter Anders Österman, Dennis Lamberg-Clemes och Anna Arnell som ordinarie ledamöter. Deras mandat sträcker sig till nästa årsmöte i februari 2025.

På årsmötet återvaldes dessutom den nuvarande valberedningen:

Ylva Vendel

Richard Rosén

Petter Johansson

Cecilia Hansson

Turlistombud Södertälje:

Christofer Adrian (omval)

Turlistombud:

Erik Perez (nyval)

Jeanette Rickebo (omval)

Revisorer:

Björn Lövdahl (omval)

Sam Ekemark (omval)

Till ersättande revisorer valdes:

Felix Hurtig (nyval)

Jonatan Olsson (nyval)

Du hittar klubbens alla förtroendevalda på https://www.pendelforarna.se/kontakt/

Kristoffer Johansson, klubbens nuvarande ordförande berättade på årsmötet att han kommer avgå som ordförande 15/2. Mikael Eriksson kommer då bli tf ordförande, tills ny ordförande valts av medlemmarna. Monika Roll utträder ur styrelsen, detsamma gäller Melissa Svenhard. 

Kommande val av ny ordförande i klubben

På mötet presenterade styrelsen en preliminär plan för att utse en ny ordförande efter Kristoffer. Förslaget innebär att en nomineringsperiod nu har öppnats som varar tom 15/2. Det finns nu alltså möjlighet att nominera medlemmar till att bli ordförande. Nomineringar lämnas till valberedningen på ylva.vendel@mtr.se. Efter nomineringsperioden kommer ett val hållas 19/2-1/3. Valresultatet fastslås på ett kommande medlemsmöte som preliminärt planeras att hållas 5/3. På det mötet kommer det även eventuellt hållas ett fyllnadsval, beroende på om ordförandevalet leder till att det blir en vakant plats i styrelsen eller inte. Observera att valberedningen kan komma att korrigera denna plan.

Om det nya avtalet 

På mötet redogjordes även för och diskuterades det nya avtal som börjar gälla iom att Stockholmståg tar över i mars. Vi har tidigare publicerat en sammanfattning om vad det nya avtalet innebär här:

Själva avtalet hittar du här:

https://usercontent.one/wp/www.pendelforarna.se/wp-content/uploads/2024/02/SJ-Stockholmstag-1.pdf

I korthet kan sägas att avtalet bland annat innebär att det kommer finnas tre olika tidsbanker för att hantera ledigheter som vi har rätt till. En bank med semester, en med FV och Stag-dagar, samt en bank med komptimmar.

Vi behåller SL-kortet och Edenredkortet. Dock får vi ej SJs privatresekort, men kommer att ha rabatt på resor med SJ.

I övrigt behandlade och godkände årsmötet de verksamhets- och ekonomiska berättelser som styrelsen presenterade. Den framlagda verksamhetsplanen för 2024 lades till handlingarna. Några medlemmar efterlyste att styrelsen framöver i större utsträckning ska stämma av med medlemmarna vilka frågor som är viktiga att arbeta för.

Årsmötet fastställde även att årets budget och nomineringsmöte ska hållas 12/11. Årsmötet 2025 beslutades hållas 11/2. 

Protokoll från årsmötet kommer publiceras inom kort.

Nya kollektivavtalet

Som vi tidigare informerat om så har vi tecknat ett nytt (uppdaterat) kollektivavtal som börjar att gälla från i mars när SJ tar över som arbetsgivare.

Det mesta kommer ni att känna igen men det finns ett par ändringar som kan vara av intresse.

 • Nya regler kring STAG-dagar/Tjänstledighetsdagar

Vi har tidigare haft en modell där vi fått utbetalt ersättningen för årets dagar i februari och sedan fått ett avdrag när dagarna tagits ut i form av ledighet. Detta försvinner nu. Vi kommer istället att få dagarna i en dagbank och när dagarna tas ut så görs inget avdrag på lönen. Banken kommer att ha ett tak på 20 dagar och stämmas av mot detta 31 januari varje år. Överskjutande dagar utöver taket kommer att betalas ut i pengar. Värdet är detsamma som tidigare – 4,6% av aktuell månadslön per dag. För de som inte önskar ta ut sina dagar och hellre vill ha det som tidigare så går det bra att begära utbetalning av dagarna i pengar istället. Begäran ska inkomma senast den 15:e i månaden för att kunna betalas ut på nästkommande månads lön. Detta förfarande kommer att gälla även för komptimmar som samlats i timbanken. Även fortsatt gäller att stagdagarna ska sökas i samband med semestervalet – då finns rättighet att få dagarna förlagda. Under året går det också bra att söka dem – de läggs då ut i mån av utrymme. Sammantaget så blir dagarna framöver mer lika semesterdagar och ambitionen är att fler ska ta ut dom i form av ledig tid.

Vad gäller för lönen i februari detta år?

I inrangeringsförhandligarna förde vi fram att vi hellre ville ha alla dagar i banken redan från start och att vi därför helst såg att ingen ersättning betalas ut i februari. SJ tog med sig detta och har nu en diskussion med MTR. Vi har ännu inte fått bekräftat hur det verkligen blir – antingen betalar MTR ut sin del av summan (cirka 2/12-delar) eller så clearas detta mellan bolagen och vi får 6 dagar innestående i banken.

 • Ersättning för läkarvård/läkemedel

Vi har haft 200 kronor per tillfälle tidigare. Från och med nu blir det istället upp till 1200kr per år för läkarvård (patientavgift) samt 1200 kr per år för läkemedel. För eventuella kostnader mellan detta och högkostnadsskyddet får vi betala själva. Kvitto ska även fortsatt lämnas in.

 • Nya tak för kompbanker

Alla som går över tar med sig sina sparade saldon oförändrade. Från och med 2025 så blir det ett tak för bankerna:

 • Timkontot 80 timmar
 • Dagkontot 20 dagar
 • Semesterdagskontot 30 dagar (ingen förändring mot idag)

I dagkontot ingår förutom sparade stag-dagar även ej utlagda FV-dagar från föregående år. Kontant uttag från timkontot = månadslönen / 165 per timme. För dagkontot 4,6% av månadslönen per dag om det är en stag-dag. Om det är en FV-dag = 4,6% av månadslönen samt 1 h och 19 min till timkontot

 • Vi inför inte schemaändringskorridoren

Vi behåller de skrivningar om tidsförskjutningstillägg som vi har idag och går inte över till den centralt överenskomna schemaändringskorridoren. Vår bedömning är att den modell vi har är bättre än den nya centrala. Även SJ var nöjd med denna ordning. Hur det ska hanteras på moderbolaget är heller inte klart ännu. Parterna kan i ett senare skede säga upp denna del av avtalet – om så sker ska korridoren införas efter 6 månader och efter en förhandling om hur det ska gå till. Samtliga förbund behöver vara överens om en uppsägning – det räcker inte att ett förbund önskar säga upp dagens ordning. Om arbetsgivaren skulle välja att säga upp dagens modell så försvinner VIK-tillägget för de som går på vik-lista och en ny ”skubb-ersättning” behöver förhandlas fram.

 • Ingen förändring av dispensrätten för övertid

Parterna är lokalt överens om att inte införa den centrala skrivningen om att individen själv får bestämma om övertid upp till 250 timmar. Det blir alltså även framöver klubben som äger dispensrätten för övertid utöver 200 timmar per år

 • Gemensamma löner och ob-tillägg

Vi har tidigare haft löneskillnader mellan förbunden. Från och med mars så är alla tariffer och ob-tillägg gemensamma igen. Vi har även förhandlat tillbaka en utbildningslön som kommer tillbaka till lönebilagan. Denna blir 50% av slutlönesteget. Vi har fått in instruktörstillägget i lönebilagan och knutit detta till undervisningstillägget (20 undervisningstillägg = instruktörstillägget). Vi har också fört in text i bilagan att våra rörliga tillägg SKA räknas upp med central procent vid lönerevisionen. Detta har varit en följetong under hela MTR-tiden och det är skönt att det nu är löst.

Vi har även fått gemensamma regler kring handledartillägg som återkommer för SEKO:s lokförare. Vid tjänstgöring med upp till 11 dagar per kvartal med elev utbetalas inget dagtillägg. För dagar därutöver utgår dagtillägget. Hur utläggning av elevturer ska ske och på vilka premisser kommer vi att ta en diskussion med SJ om så snart det är möjligt.

 • Schablontider för resa till utbildning

Har också varit ett bekymmer under hela MTR:s tid som arbetsgivare. Nu är vi överens i avtal om att använda oss av schablontider. Södertälje – Äs/Cst 60 minuter; Södertälje – Brod 90 min Cst-Äs fortsatt 30 min.

 • Övriga förmåner

Vi behåller SL-kort samt Rikskortet även under SJ (finns dock inte i avtal för LF utan är en ensidigt utgiven förmån även framöver)

Vi försökte få till ett högre friskvårdsbidrag och tillgång till privatresekortet men där fick vi nej. Så det får vi fortsätta att jobba för framöver.

Länk till nya avtalet nedan:

Kollektivavtal-for-SJ-Stockholmstag-Slutligt-2024-02-28

Klart med nytt kollektivavtal för SJ Stockholmståg

Sent igår kväll gick vi i mål i inrangeringsförhandlingarna som pågått under januari. Det betyder att vi nu preliminärt är överens (vi väntar på det signerade protokollet) med vår kommande arbetsgivare om vad som ska gälla för personalen. Stämningen har varit god under förhandlingarna och det har varit en bra och respektfull ton mellan parterna. Alla föreningar har deltagit – ombudsmännen för SEKO, ST och SRAT har suttit gemensamt liksom våra lokala fackliga representanter som suttit tillsammans i en stor förhandlingsdelegation.

Det nya upplägget innebär att vi nu kommer att ha ett gemensamt lokalt kollektivavtal som gäller för alla delar inom pendeln – lokförare, station, verkstad och städ. Så långt det har gått har vi framöver samma villkor i grunden. Sedan har vi alla olika grupper arbetstidsbilagor (för oss LF ”gamla” bilaga 6) och lönebilagor för att omhänderta de skillnader som varit för stora för att enas kring gemensamt.

Det känns väldigt skönt att ha kunnat sitta ned med representanterna för SJ och uppdatera kollektivavtalen och få till aktuella skrivningar – något som trots vår önskan aldrig kom till stånd under MTR. Då vi ännu inte fått det underskrivna protokollet så väntar vi med att informera kring de (mindre) förändringar som nu blir. Bedömningen är att det nya avtalet inte innebär något tappat avtalsvärde utan snarare att vi fått till några förbättringar både på totalen och för lokförarna.

På årsmötet nästa vecka hoppas vi kunna berätta mer om det nya avtalet.

Förhandling gällande lokförarens nya arbetsuppgifter.

Seko Lok har det senaste året försökt få till en förhandling med MTR kring lokförarens utökade arbetsuppgifter som tillkommit i samband med att vi tvingats övergå till ensamarbete. Vi har lyft frågan om ersättning på MBL, med förhandlingschefen, med trafikchefen och HR-chef. Vi har tagit upp det med MTRPs VD och MTR Nordics VD (Både nya och gamla). MTR har i alla lägen duckat våra försök till förhandling. De flesta gånger vi tagit upp frågan har vi inte ens fått svar, andra gånger har vi blivit lovade återkoppling som sedan uteblivit.

Vi har lovats genomlysning och värdering av den nya lokförarrollen i protokoll från andra överenskommelser och trots det har vi inte fått till en träff, förns nu.

I början av året träffade vi MTRPs HR-chef och MTR Nordics HR direktör för att prata om det krav på ersättning som klubben skickat in. Första mötet vi hade handlade mest om att förklara vilka nya moment som hamnat på lokföraren i och med ensamarbetet och hur det påverkar oss i vårt arbete. MTR tog sedan kontakt med SJ i frågan för att se deras inställning i det hela, då det är de som kommer sitta med kostnaden om en månad.

Igår sågs vi igen och MTR fick säga sin syn på vad de tyckte var en skälig ersättning.

Inte helt förvånande anser inte MTR att de arbetsuppgifter vi fått sen ensambemanningen infördes är tillräckligt omfattande för att det ska berättiga den ersättning i pengar och förkortad arbetstid som SEKO Lok lagt fram. De hade heller inte något eget bud att komma med. De ansåg helt enkelt inte att vi skulle ha nåt för de nya arbetsmomenten som tillförts.

Självklart håller inte klubben med.

Vad händer nu?

Om en månad tar SJ över driften av Pendeltågen. Det blir nu dem vi får förhandla med i den här frågan.

Förhandlingen med MTR avslutades i oenighet och i protokollet kommer vår synpunkt framgå tydligt.

Nytt år, nya kurstillfällen

Som medlem i Seko lok finns det fem kurser man kan, och bör, gå:

 • Introduktionsutbildning (en dag). Kursen hålls av Seko Stockholm.
 • Medlem i facket (tre dagar). Kursen är tvärfacklig, vilket betyder att man går tillsammans med medlemmar från de andra LO-förbunden.
 • Medlem i facket 2 (tre dagar). Också tvärfacklig.
 • Avtalsutbildning (tre dagar). Kursen i vårt lokala kollektivavtal som klubben håller i. Håll utkik på hemsidan under våren!
 • Försäkrings- och pensionsutbildning (en dag.) Hålls av Folksam. Håll utkik på hemsidan under våren!

Introduktionsutbildningen är, som namnet antyder, bra att börja med. Nu närmast hålls kursen den 1 februari, 22 februari och 21 mars på Barnhusgatan, samt den 26 april digitalt.

Ersättningen för samtliga kurser är 1 040 kr/dag skattefritt och söker man ledigt minst 14 dagar i förväg har man rätt till ledigt från jobbet för att delta. (Vill man gå redan den 1 februari är det alltså inte mycket betänketid kvar.)

Känner du att du inte behöver du inte gå någon kurs eftersom du redan vet allt? Det stämmer säkert! Men kom då i stället för att dela med dig av din kunskap, blandningen av nya och gamla och folk från olika arbetsplatser är det som gör kurserna så roliga!

Kontakta mig eller anmäl dig direkt på respektive hemsida!

Dennis Lamberg-Clemes, studieansvarig

Aktuellt i januari

Efter jul och nyårshelgernas ledighet (för administrationen) så drar nu arbetet igång på allvar med att inrangera kollektivavtalen till SJ Stockholmståg. Vi har fått tid avsatt för 10 träffar i januari samt att vi även kommer att ses övergripande alla fack-klubbar för diskussioner mellan förhandlingstillfällena. Målet är att vara klara i god tid innan övertagandet i mars. Ännu finns ingen ”ny” information att ge men klubben kommer att informera vid ett medlemsmöte så snart som möjligt.

Överens om rörliga tillägg

Efter att ha vi misslyckades att komma överens lokalt i lönerevisionen om vad som skulle gälla för våra rörliga tillägg så drev klubben frågan till central förhandling. Strax innan jul blev parterna så till sist överens och ett protokoll upprättades. Resultatet blev att våra rörliga tillägg SKA höjas med central ram dvs 4,1% samt att uppräkning ska ske enligt samma förfarande även i framtida revisioner. Dock så sker ingen retroaktiv höjning från våren utan tilläggen räknas upp från december -23.

Kommande förhandlingar

 • Denna vecka ska vi träffas för att förhandla lön och villkor kopplat till den nya lokförar-rollen och de förändringar som skett i samband med PTU.
 • Förhandling om ej utlagda FV-dagar för 2023 – datum ej satt men blir andra halvan av januari
 • Förhandling om ej utlagda 105 FP dagar för vissa medlemmar – tas vid samma tillfälle som ovan

Överens om inväxling av 2022 års FV-dagar till semesterdagar

Som tidigare meddelats så slutade även denna fråga som en central förhandling. SEKO blev där överens med ALMEGA att de FV-dagar som ej lades ut enligt avtal fram till 23/12-2022 skulle växlas in till semesterdagar där 1 FV = 2 semesterdagar till banken. Underlaget för inväxlingen är det saldo som planeringen presenterade vid detta tillfälle. Vi har efterfrågat hur och när vi kan kontrollera så att det stämmer – svaret vi fått är att antalet dagar ska vara synligt för oss på lönespecen för januarilönen. För att säkerställa att det blir rätt behöver var och en av oss kontrollera vårt egna saldo när specen kommer. OM det inte stämmer så önskar vi att ni uppmärksammar företaget på detta med kopia till klubben. Så kommer vi att trycka på för rättning.

Handledartillägg ej förlängt

Varken det månatliga eller det dagliga handledartillägget är förlängt in i 2024. Detta innebär att Sekos medlemmar INTE erhåller någon ytterligare ersättning för dagar med elev. Istället gäller som tidigare att kompensation för detta finns genom en högre tarifflön. Precis som tidigare gäller att SEKO:s medlemmar inte har någon skyldighet att ta fler än 4 dagar med elev per månad.

Tidspress

På söndagseftermiddagen fick Seko lok ett mail från två aktiva medlemmar i klubben med en insändare som de bad att klubben skulle skriva under – omedelbart. Senare samma dag skickades en påminnelse, till vår föräldralediga viceordförande. Eftersom denna kommunikation inte så lite påminde om försöket på det senaste budget- och nomineringsmötet att anta ett förskrivet uttalande på stående fot, och dessutom avslutades med en rätt trist ”antingen är ni med oss eller emot oss”-ton, tänkte vi att det var på sin plats att försöka förklara läget lite.

Att vara engagerad i en fackklubb är ofta väldigt givande. Det är roligt att hjälpa medlemmar, och det är kul att se saker gå framåt. Det kan också vara tidskrävande, långsamt, och väldigt frustrerande.

Vi försöker göra så mycket fackligt arbete som möjligt på facklig tid, alltså arbetstid, betald av arbetsgivaren eller klubben eller andra delar av den fackliga organisationen. Givetvis räcker inte detta till, och vi tvingas alla lägga ned en del fritid på det fackliga. Eftersom livet utanför arbetet ser olika ut för olika individer har vi olika möjligheter att engagera oss på fritiden, och det varierar lika självklart mellan olika dagar. Som alla andra är vi sjuka, har semester, vabbar, tränar, flyr stan, är föräldralediga, går på fotboll och kollar Netflix. Vi kommunicerar väldigt ofta med varandra, men vi är inte tillgängliga för vare sig arbetsgivaren eller Seko 24-7, och det har vi heller ingen ambition att vara. Det vore inte hälsosamt, och det är heller inte önskvärt. Ni kommer ihåg tiden innan gruppchattarna va, när man var tvungen att arrangera telefonkedjor, eller helt enkelt vänta till nästa planerade möte? Det fungerande ändå. Det är inte alltid hastigheten har ett egenvärde, och i synnerhet inte när man har att göra med långsamma processer. Arbetsgivare vill ofta hetsa fram saker utan tid till eftertanke, vi försöker jobba annorlunda. När det har varit vi som tagit för snabba beslut har medlemmar inte varit sena med att påtala detta.

För att det fackliga ska flyta på planeras det i så god tid som möjligt. Vi planerar styrelsemöten, expeditionsbemanning, vilka som ska gå på MBL:er och andra möten, och när personer ska gå vidareutbildningar. Enligt förtroendemannalagen (FML) ska facklig ledighet sökas minst 14 dagar i förväg, men mycket planeras alltså långt tidigare än så. När så företaget plötsligt och utan förvarning drar in redan beviljad och planerad facklig tid får vi förtroendevalda problem. Det här hände den 6 december och gällde månaden ut, hur det ser ut efter årsskiftet har vi inte fått några besked om än. Vi har begärt förhandling om det vi uppfattar som ett brott mot förtroendemannalagen, men tiden som försvunnit kommer förstås inte åter oavsett utgången. Men som det är nu räcker tiden inte till för att göra allting vi behöver och definitivt inte till allt det vi vill.

Klubben vill också vara så demokratisk det bara går. I det ingår att lyssna på medlemmarnas vilja och önskemål! Men i det ingår också att låta de redan förtroendevalda komma till tals och att diskutera frågorna sinsemellan, och inte hetsa igenom beslut utan att folk har möjlighet att yttra sig. Vi kan inte låta styrelsen skriva under något om inte styrelsen hunnit ta del av materialet. Det vore inte ansvarsfullt. Som styrelse i en fackklubb kan vi heller inte anta uttalanden å medlemmarnas vägnar utan att verkligen veta vad vi skriver under. Det är här det fackliga ibland kan bli lite frustrerande, demokratiska processer och stadgar och människor är inte alltid snabba.

Vi vill dock väldigt gärna vara delaktiga i att ta fram material som när det gäller den här aktuella insändaren. Ibland är saker helt självklara och behöver bara en underskrift, men oftare vill man stöta och blöta olika formuleringar och reda ut eventuella frågetecken. Man skickar olika versioner mellan varandra tills alla parter är någorlunda nöjda. Det kan förstås ta tid, men det är ofta det som krävs för att man gemensamt ska kunna gå framåt. I det här fallet fick vi inte den möjligheten, när vi påpekade ett par tveksamheter var bemötandet i stället lite mer ”take it or leave it”.

Vi förstår att det måste gå undan ibland, och den här gången hade vi inte möjligheten att svara så snabbt. Allt blir förstås lättare om man inte blir ”inbjuden” när själva arbetet redan är avslutat, så nästa gång hoppas vi i stället bli kontaktade i början av processen så att vi tillsammans kan ta oss vidare. Även om det kan ta lite tid.

Med hopp om tålamod och förståelse för frustrerande långsamma demokratiska processer,

Anders Österman, Anna Arnell, Dennis Lamberg-Clemes, Kristoffer Johansson, Melissa Svenhard, Mikael Eriksson, Nina Sagulin, Robert Sundin

P.S. ”Hur hinner ni skriva detta men inte godkänna en insändare?” Det första utkastet till denna text författades av en person som var bortrest under helgen när insändaren skickades, och satte sig vid datorn efter ett kvällspass, med tight dygnsvila. Ibland funkar det, men det går inte att begära att alla alltid ska kunna göra så. Tiden hade givetvis i stället kunnat användas till själva insändaren, om inte kravet varit att vi skulle besvarat den med några timmars varsel. D.S.

Arbetstidsregler vid störning

Det var ett besvärligt dygn igår i trafiken. Många händelser som påverkade trafiken inträffade samtidigt: växelfel vid SOD, fel på bron i SÖD, bomfel i HÖN, obehöriga i spårområdet i SPÅ bland annat. Alla gör så klart så gott de kan men när för mycket inträffar samtidigt så havererar till slut trafiken fullständigt. Vilket hände igår. 100% av tågen var försenade eller inställde under en stor del av trafikdygnet. Lokförare fastnade ute på ”sina” tåg och fick se sina tjänster spricka och avlösning utebli. DLC såg sig tvingade att skicka ut ett meddelande om att de var överbelastade och inte kunde ta emot fler samtal in till centret.

Vad gick fel och hur kan vi göra detta bättre? Här har chefer/ledning en läxa att göra – trafikupplägget som vi har idag är helt enkelt alltför störningskänsligt och det finns inte tillräckliga förutsättningar för DLC att styra om trafiken på ett bra sätt när reducering av omloppen krävs. Att det råder underbemanning inne i driftcentret påverkar såklart också negativt. Från där vi är idag är det ett långsiktigt förbättringsarbete som krävs innan verksamheten fungerar tillräckligt bra igen.

Vad gäller då för de lokförare som tjänstgör ute i trafiken vid en större störning? Här behöver vi vara tydliga då det idag vittnas om en hel del konstigheter som inträffade igår. På hemsidan finns ”Loklistan” där det finns viktig info om vårt kollektivavtal: https://usercontent.one/wp/www.pendelforarna.se/wp-content/uploads/2019/09/Loklistan6publ.pdf?media=1660552093

Bra att ha med sig för dig som tjänstgör därute:

 • Arbetstidsreglerna gäller även vid störning
 • 5 timmar max arbetstid innan rast
 • Rast kan tas där det finns möjlighet att ställa upp tåget och tillgång till rastlokal finns
 • Personalbrist är inte ett nödfall och reglerna om nödfallsövertid kan inte användas för att få dig att köra längre än 5 timmar – även om det är en större störning likt igår
 • Du behöver inte acceptera att köra förbi SCI om du på förhand vet att tiden kommer att ”spricka” – viktigt att du flaggar för detta i så god tid som det går så att tåget inte står och blockerar ”getingmidjan”. Kanske behöver du tömma tåget redan i ÄS eller SO eller SUB för att sedan ställa av tåget innan det hamnar i vägen inne i city?
 • Veckovilor och dygnsvilor gäller som vanligt dvs en tur där du ofrivilligt behövde jobba övertid kan innebära att morgondagens pass kan behöva anpassas för att du ska få din vila
 • Det är du som lokförare som ansvarar för resenärerna och tågets säkra framförande – ingen annan. Det är din bedömning som gäller – stå på dig.

Till sist: försök att samarbeta så gott det går, håll en respektfull ton i kontakten med kollegorna på driftcentret, förklara läget och kom med förslag på lösningar där det går. Blir det trots detta inte som tänkt så skriv ned vad som hänt och skicka in en rapport med kopia till skyddsombud och/eller klubben.