Möte om bristande trafiksäkerhet på pendeltågen

Torsdag 7 december arrangerar skyddsombuden inom pendeltågsverksamheten i Stockholm ett möte dit järnvägsanställda över hela landet hälsas välkomna. Du kan vara med på plats eller via Teams.

Skyddsombuden på pendeln gick innan sommaren ut med en vädjan om ekonomiskt stöd för genomförandet av vår egen trafiksäkerhetsutredning. Detta med anledning av MTR-projektet med att ersätta tågvärdarna med kameror ombord på tågen.

En sammanfattning av trafiksäkerhetsutredningens resultat presenteras av Christian Guldberg, en erfaren trafiksäkerhetsutredare. Han redovisar sina slutsatser: Det systematiska arbetsmiljöarbetet har brustit. Förarnas arbetsmiljö och järnvägssäkerheten har försämrats. Han finner också att riskanalysmetodiken och tolkning av standarder relaterade till förarnas arbetsuppgifter och förarhyttens utformning brister. Sammantaget har projektet resulterat i ett systemupplägg som öppnar för farliga trafiksituationer.

Utredningen visar att kameraprojektet inte hade kunnat genomföras i sin nuvarande form om lagar, föreskrifter, förordningar och standarder hade följts.

Även ansvariga politiker och media inbjuds till mötet för att ta del av de faktiska förhållandena gällande säkerhetskraven inom järnvägen. 

Då utredningen kan ha betydelse på även andra spårtrafikbolag hälsas särskilt järnvägskollegor välkomna att ta del av sammanfattningen av utredningen.

Plats: Katasalen, ABF-huset, Sveavägen 41

Tid: Torsdag 7 december kl. 14.00–16.00

Skyddsombuden inom pendeltågsverksamheten i Stockholm

Hjälp oss gärna att sprida Teams-länken till fler intresserade: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Mjg2NmIzOTMtZDUwMy00ZDg5LTkxYTAtNTYzYjBmNGMyMzA5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2273c667fd-62b7-4783-8cbf-cf2f2e3a3067%22%2c%22Oid%22%3a%22a50814e0-cf74-41d7-857f-d55d950866a9%22%7d

Inrangering till SJ – processen igång

Denna vecka träffade SEKO Lok tillsammans med övriga fackklubbar inom pendelverksamheten SJ för att starta processen med en inrangering av våra lokala kollektivavtal. Första ”riktiga” träffen blev ett bra tillfälle att tillsammans hitta ett arbetssätt som vi tror kan fungera och leda till en bra inrangering. Hur ska det då gå till?

Förutsättningar:

Idag finns det 4 olika kollektivavtal som reglerar villkoren för de som arbetar inom pendelverksamheten:

  • Lokalt kollektivavtal för lokförare och tågvärdar och DLC (vårt ”gamla” Ståg-avtal)
  • Stationsavtalet
  • MTR Tech avtalet
  • MTR FM avtalet

Ambitionen nu är att konstruera ETT kollektivavtal som ska täcka in dessa fyra. Tanken är att det ska skapas ett gemensamt avtal – ”SJ STOCKHOLMSTÅG” där vi lägger olikheterna i bilagor för att på ett bra sätt täcka in särarterna för de olika kollektiven. För lokförarnas del motsvarande nuvarande ”bilaga 6 – arbetstid” i avtalet. Utöver de allmänna kollektivavtalen finns även lokala semesteravtal. Huruvida dessa ska kvarstå orörda eller inte har vi inte kommit till ännu.

Vilka medverkar i arbetet?

Då SJ Stockholmståg är ett nystartat bolag finns idag (ännu) ingen facklig organisation att förhandla med – formellt är det därför förbunden genom sina ombudsmän som är motpart och som kommer att signera det färdiga avtalet. Vi har tagit ett gemensamt beslut att förhandla tillsammans alla förbund – SEKO, ST, SRAT. Ombudsmännen för respektive förbund bildar en ”förhandlingsdelegation” som kommer att träffa representanter för SJ i förhandling. De lokala klubbarna på de olika bolagen (MTRP, MTR FM, MTR Tech) har varsin representant i ”delegationen” som medverkar vid dessa tillfällen – totalt 9 personer. Utöver detta så sker regelbunden avstämning i en större grupp där vardera klubb deltar med 2 personer (ordförande +1).

När ska det vara klart?

Arbetet ska vara klart i tid innan trafikstart 3 mars. Då tiden är knapp kan det innebära att det finns frågor kvar att lösa vid tidpunkten för trafikstarten. Ett alternativ då kan vara att lägga sådana i gemensamma arbetsgrupper som får lite längre tid på sig att lösa frågorna. Men där är vi ännu inte. I dagsläget har vi ett par möten inbokade innan jul. SJ har börjat att formulera förslag på text som vi kommer att ta ställning till/arbeta med. Vi växlar sedan upp och intensifierar arbetet efter helgerna. Från den 8 januari är planen att vi ska sitta 2 dagar per vecka till dess att vi är i mål.

När får vi veta mer om hur det går?

Utöver information via hemsidan så kommer klubben att planera in medlemsmöten under Q1 2024

Träff med SJ idag 20/11

Idag träffade samtliga klubbar på pendeln nygamla operatören SJ. Mötet var det andra sedan vi fick informationen om att det blir en övergång av verksamhet i mars 2024. Liksom vid det första tillfället deltog samtliga ordföranden samt ombudsmän från SEKO och SACO.

Vad avhandlades på mötet?

Redan vid förra mötet efterfrågade SEKO Lok att snarast möjligt skapa flera små grupper som vardera kan avhandla det som är viktigt inför övergången. För SEKO Lok:s del då primärt lokförarfrågorna. Idag kom vi ett steg närmare detta då vi kom överens om att SJ ska kalla till detta i närtid. Vi har även ett par ytterligare träffar i dagens konstellation inplanerade de kommande veckorna.

SJ började med att berätta vad som hänt de senaste veckorna i kontakten mellan SJ/MTR/TF och poängterade att alla parter stod bakom det gemensamma målet att trafiken ska flyta på både på i Mälartrafiken och i Pendelverksamheten när separationen väl är ett faktum i mars. En planerat lycklig skilsmässa alltså.

Även om det finns samsyn i det stora hela så är det många frågor som ska lösas och tiden är knapp. Det kommer att finnas gränsdragningar att göra när det handlar om vilka personer som går över till SJ (Pendeln) och vilka som ska stanna (Mälartåg). Huvudregeln är att om du har haft merparten av dina arbetsuppgifter kopplat till MTRP så ska du erbjudas verksamhetsövergång. Men vad avgör vilka personalplanerare eller driftledare som ska stanna eller gå över? De har ju roterande stolar/scheman och tjänstgör åt båda trafikslagen. För våra medlemmar är det lättare – alla lokförare kommer att gå över.

Lön och villkor hos SJ

De inrangeringsförhandlingar som nu startat syftar till att slå fast under vilka villkor vi lokförare ska tjänstgöra i det nya företaget. Det handlar om innehållet och tillämpningen av vårt lokala kollektivavtal. SJ bedyrade i dagens möte att man inte har för avsikt att kapa kostnader genom att attackera villkoren i kollektivavtalet. Vilket låter positivt. I och med att det endast är några månader till trafikstart har SJ för avsikt att verksamheten initialt ska bedrivas ”as is” dvs de fortsätter med ungefär samma upplägg som tidigare. Det är helt enkelt för många system och processer som krävs för att driva verksamheten att en ”total makeover” inte är möjlig givet tidsaspekten. Löpande och allt eftersom avser man sedan ”skruva” på instrumenten och komma med nödvändiga förändringar.

SEKO Lok:s ingång i detta är att SJ ska ta över de avtal vi har idag och att vi i samband med detta ska ”städa” avtalet genom att rensa ut daterade stycken och istället föra in delar som vi är överens om men som inte finns med idag.

Vi har också ett antal frågor/punkter som idag är oreglerade där vi önskar få till stånd lokal avtalstext. Det gäller bla villkor för Instruktörer samt YDL. Den viktiga frågan om lokförarens nya roll i samband med PTU-projektets införande är också något som vi ser behöver lösas i förhandlingarna. De arbetsuppgifter som tillkommit behöver värderas och lönesättas om vi ska fortsätta att utföra dom framöver. Även arbetet med att tillvarata MTO-rapportens slutsatser behöver SJ sätta sig in i som ny arbetsgivare. Detta lyftes på dagens möte.

Hittills så är det endast jag själv i egenskap av ordförande för klubben som träffat SJ. Framöver så kommer jag att få sällskap av Melissa när vi träffas för att diskutera LF-frågor. När vi förhoppningsvis kommer i mål och är överens med SJ om villkoren för alla delar så kommer vår ombudsman Mika att vara den som avslutar förhandlingarna genom att signera inrangeringsprotokollet. När detta är klart och vi startat upp SJ Stockholmståg tackar jag för mig och avgår som ordförande. Klubben kommer då att utlysa ett extra fyllnadsval snarast möjligt där vi väljer en ny ordförande.

Budget och Nomineringsmöte 2023

På budget- och nomineringsmötet den 13 november fastställdes nomineringarna till årsmötet den 8 februari som följer:

Kassör (1 st), 2 år

• Mikael Eriksson

Ordinarie ledamot till styrelsen (2 st), 2 år

• Melissa Svenhard

• Nina Sagulin

• Robert Sundin

• Erik Perez

• Sandra Jansson

• Nils Westberg Ahlmark

• Staffan Flodquist

• Simon Robel

Petter Johansson har dragit tillbaka sin nominering.

Ersättare till styrelsen (2 st), 1 år

• Nina Sagulin

• Robert Sundin

• Malin Blomström

• Melissa Svenhard

 
Petter Johansson har dragit tillbaka sin nominering.

Turlisteombud (2 st), 1 år

• Jeanette Rickebo

• Erik Perez

Turlisteombud Södertälje (1 st), 1 år

• Christofer Adrian

Revisorer (2 st), 1 år

• Sam Ekemark

• Björn Lövdahl

Ersättande revisorer (2 st), 1 år

• Felix Hurtig

Det saknas alltså en nominering till ersättande revisor. Hör av dig till valberedningen om du känner dig kallad! När det gäller ordförandeposten kommer Kristoffer att avgå när inrangeringen är klar, och då kommer ett fyllnadsval att utlysas.

På mötet framfördes kritik mot några citat ur en längre intervju i tidningen Mitti som Kristoffer ställt upp på. Vi håller med om att det kunde blivit bättre. Samtidigt tycker vi att det är ett dåligt alternativ att av rädsla för ett skevt urval inte våga ställa upp på några intervjuer alls, och att därmed låta andra föra klubbens talan. Att tågen i dag rullar utan ytterligare personal i säkerhetstjänst utöver lokföraren är ett faktum vi inte kommer undan. Tycker vi att det fungerade bättre med tågvärd ombord? Absolut. Finns det brister i nuvarande system? Massor. Vid varje möte med politiker och tjänstemän påtalar vi de problem och risker som finns med det nuvarande ensamarbetet. Vi vill också påminna om att det är väldigt viktigt att fortsätta skicka in rapporter på eventuella arbetsskador samt andra arbetsmiljörelaterade avvikelser, så att skyddet får bästa möjliga underlag för att kunna jobba vidare på sin front. Även ”vanliga” rapporter bör skrivas, då de kan vara till hjälp!

På måndag drar inrangeringsförhandlingarna igång och vi vill skicka med några rader om framtiden. Den kommande entreprenören SJ bör ha följande i åtanke: de vet med sig att de får köra pendeln till stor del på grund av MTR:s fullständigt misslyckade personalpolitik. SJ har, precis som alla Stockholmspendlare, sett vad som händer om ett företag inte följer avtal och överenskommelser, utan i stället kör över sin personal med maktspråk och repressalier. Inställda tåg, trasiga tåg, vild strejk, en stressigare arbetsmiljö för lokförarna och mycket sämre service för resenärerna. Det blir helt enkelt opålitlig och dåligt utförd kollektivtrafik. Denna insikt ger oss hopp om att SJ kommer inse att det vettigaste de kan göra nu är att vara tillmötesgående mot våra krav i kommande förhandlingar. Att fortsätta på MTR:s linje, som gått ut på att arbeta mot, inte med, sin personal, vore ett ödesdigert misstag för SJ. Det finns helt enkelt ingen tolerans för ytterligare en dålig arbetsgivare på pendeln, vare sig hos resenärer eller anställda.

Styrelsen klubb 105  Seko lok pendeln

Kamp mot ensambemanning

Efter nyheten om att MTR förlorat kontraktet och SJ kommer ta över i mars är det dags för nya krafttag gällande arbetssituationen för våra medlemmar. Seko Lok har idag skickat ett Mail till Anton Fendert och Jens Sjöström gällande vår framtid under SJ och hur ensambemanningen påverkar oss. Vi har tidigare haft träffar med dem båda och ber nu om en ny träff så vi kan prata om detta.

Första träffen med SJ

Idag träffade representanter för klubbarna på pendeln tillträdande entreprenör för ett första möte. Träffen skedde på SJ:s huvudkontor på Vasagatan 10. Från SJ:s ledning deltog VD, HR-chef, Kommunikationschef, Förhandlingschef och utsedd VD för ”nya” Stockholmståg. Med på mötet var även David Lagneholm från Trafikförvaltningen.

Mötet var av övergripande karaktär, en chans att få ett ansikte på varandra och en inledning av den process som nu startar där slutmålet är ett ordnat övertagande av verksamheten i början av mars. SJ fick inleda och berättade gemensamt med David om bakgrunden till att vi är där vi är och hur SJ:s ser på det kommande uppdraget. Eftersom allt ännu är färskt och nybeslutat så fanns inte jättemycket konkret information kring hur det tänkta upplägget ser ut. Utan det kommer att utkristallisera sig under processen. Vi fackliga kommer att föra fram våra erfarenheter och tankar kring vad som fungerar och vad vi tror inte fungerar och hur vi ser att ett Stockholmståg 2.0 bör sättas upp.

Det är en verksamhetsövergång och alla anställda som ”i huvudsak” arbetar med pendeltågsdelen av MTR omfattas av övergången. För Seko Loks medlemmar är det inga konstigheter – alla lokförare kommer att erbjudas övergång. De gränsdragningar som kan anas rör främst personal som idag jobbar inom DLC eller administrativt. Det kan vara driftledare, planerare, IT, etc. Här kan det bli krångligare att reda ut hur det ska hanteras. SJ var dock tydliga idag på mötet att de inte ser någon risk för en övertalighetssituation utan att de bedömer att de kommer att ha ett stort behov av att anställa rätt kompetens för att kunna driva verksamheten framåt.

Löner/Villkor?

Avtalen som vi har idag ska inrangeringsförhandlas och nytecknas. Här kan det finnas olika syn på innehåll och utformning. Vi vet inte ännu. Vi kommer att formera oss i olika arbetsgrupper för att reda ut detaljerna – det går inte att dra alla ”skruv och mutter-frågor” i storgrupp utan lokförarfrågorna behöver tas i rätt forum precis som frågor kring driftledning, station, städ och verkstad behöver. Seko kommer att ha representanter i respektive grupp och arbetet kommer att hållas ihop av vår lokala ombudsman – Mika. Huruvida inriktningen blir ett sammanhållet avtal med bilagor för de respektive delarna eller flera separata avtal återstår att se. SJ pratade mycket om sitt arbete i moderbolaget för att nå nöjda medarbetare och resan de gjort efter det havererade schemasystemet. Inte under någon gång tog SJ upp löner varför det kändes viktigt att berätta att den uttalade ambitionen för SEKO Lok är att vårt kollektiv ska tillhöra branschens bäst betalda lokförare med fortsatta bra villkor i övrigt. Det är så vi ser att vi kan vara en attraktiv arbetsgivare med låg personalomsättning.

Nästa steg?

SJ och MTR skulle idag ha ett första möte. Som vi förstod det mellan ledningarna. Fler möten på olika nivåer kommer att följa. Under nästa vecka förväntar vi oss en första ”roadmap” från SJ där planer för den kommande inrangeringen börjar ta form. Tiden är knapp, vi har kortare tid än 4 månader på oss att åstadkomma det som senast tog mer än dubbelt så lång tid. Ambitionen är att det ska gå och att vi landar i ett bra övertagande som gynnar både våra resenärer och oss som jobbar i verksamheten.

Ny operatör tar över från 3/3

Imorse var ordföranden för de lokala klubbarna kallade till ett extra informationsmöte med VD/HR-chef. Följande framkom:

  • Efter att huvudmannen tog beslutet att inte lösa ut optionen på 4-år har MTR och TF suttit i förhandlingar om framtiden. Parterna har inte lyckats hitta en lösning som ansetts hållbar över tid och i det läge som uppstått har man istället kommit överens om att förkorta innevarande kontrakt.
  • MTRP kör vidare trafiken enligt lagt upplägg i cirka 4 månader till. Därefter tar en ny operatör över driften från och med 3/3-24
  • Ny operatör presenteras idag av Trafikförvaltningen
  • Möte med företrädare för denna är planerat till måndag nästa vecka
  • MTR ska fortsatt på uppdrag av Mälartrafiken köra Mälartåg. Detta kommer att innebära att en del av de personer som idag jobbar inom DLC, Planning, HR etc kommer att vara kvar på MTR.
  • För lokförarna är det enklare – alla kommer att erbjudas anställning hos den nya operatören. Det blir ett övertagande likt det som skedde mellan Ståg-MTR

SEKO Lok kommer att bevaka att våra medlemmars intressen blir tillgodosedda i den process som nu inleds. Mer information kring detta kommer löpande att presenteras via hemsidan. Vi kommer även att hålla extra medlemsmöten framöver när vi har mer att berätta.

Lär dig mer om Seko

Dags för en återkommande påminnelse: gå på kurs! Förutom avtalskurserna vi i klubben kör finns det ett antal andra utbildningar man som medlem i Seko kan gå på, och nummer ett på den listan är Introduktionsutbildningen. Det är en heldag med grundläggande information om facket och varför vi finns. Låter kanske torrt, men det är kunskap som alla medlemmar bör ha. Och känner du mot all förmodan någon som inte är medlem – plocka med dem också! Kursen är öppen och nedanstående gäller även ickemedlemmar.

Man har som vanligt rätt till studieledigt om man ansöker hos sin arbetsgivare minst 14 dagar i förväg. Seko ersätter deltagarna med 1 000 kr i ett skattefritt utbildningsstipendium, och bjuder dessutom på lunch och fika.

Höstens kvarvarande datum är som följer:

6 november
22 november
29 november
12 december (digitalt)

Läs mer: här. Anmälan sker direkt på sajten, eller till min mail: dennis.lamberg-clemes@seko.se. Har du några frågor om studier går det alldeles utmärkt att höra av sig till samma adress!

MBL 2 oktober

Ledningen

Måndag den 2/10 var första dagen vi körde helt utan tågvärdar, dvs 100% DOO. Några av de som tidigare jobbat som tågvärdar har nu börjat examinerats som lokförare, då de första i nr 1 av 3 interna lokförarkurserna är klara och ute i produktionen. Detta gör att kurvan börjar peka uppåt gällande personalläget. Det är många som kommer examineras de närmaste månaderna.

Trafikbeställning för T24 kom igår och den innebär att vi kommer köra 95% av den ursprungliga beställda trafiken för T23, på vardagar men 100% på helgen. Alltså något mindre trafik än det va tänkt att vi skulle kört i år.

Bedömningen är att vi kommer ha tillräckligt med lokförare för att klara detta. Om alla de 80 som beräknas examineras inom de närmsta månaderna klarar sig så kommer vi vara ca 380 förare i februari. Utöver det så jobbar företaget för att få in fler framöver också.

Det råder dock fordonsbrist. Det saknas material och en hel del större underhåll gör att enheter står still. Det är fortfarande några A-kärror som inte är utrustade med kameror och underhåll samt reparationer av DÖS-tåg påverkar.

Vi lyfte även här att vi vill få till den förhandling gällande den utökade rollen vi lokförare har fått, som vi blivit lovade i protokoll. MTR ska återkomma till oss i frågan.

Säkerhet

Tommy Karström berättar om de säkerhetshändelser som skett sedan senaste träffen.

-2 dörröppningar utanför plattform har skett, den ena i Jakobsberg och den andra i Årstaberg.

-I Huddinge var det en man som ramlade ner mellan vagn och plattform. Detta uppmärksammades av en annan resenär samt lokföraren och tillsammans kunde de hjälpa personen upp.

-En OSPA A skedde igår, på CST.

Frågan om riskanalys gjorts när Körlärarutbildningen kortats ned från 2 till 1 dag togs upp och enligt SÄK ska det vara en riskanalys gjord. Vi frågade vilka SO som varit med. AG ska återkomma i frågan.

Trafik

Det är 6 lokförare som examinerats den senaste tiden. 5 från den första interna kursen och en extern. Planen gällande utbildningen ser ut att hålla.

På fredag ska en ceremoni hållas för de som har/ska examineras, i Kista. 80 lokförare/aspiranter är inbjudna samt deras vänner/familj.

Enheter utan kameror? 121 av 129 är ombyggda. Idag behövs 89 enheter för att klara av trafiken. Det finns inget datum för när de sista ska vara ombyggda.

Arlanda- trafiken är åter igång efter avstängningen, den startade upp efter mindre problem med en växel, igår morse.

Kundservice

det är trygghetsmånad denna månad på penden. Samverkan mellan ISS/MTR och Trafikverket där fokus är att skapa ytterligare trygghet. Även polisen och kommunen är med på ett hörn. Likaså bussbolagen.

Planning

Nytt normalläge nästa år innebär 95% av beställd trafik T23 på vardagar men lika mycket trafik på helgerna som det skulle varit i år.

Åsa Edwardsson är ny inne på planning, hon ska ansvara för kundservice och DLC.

Vi frågade om de 1851 FV-dagar som är kvar för lokförarna, gäller det både årets samt de som är kvar från föregående år? Patrik ska kolla upp.

Värdering av lokförarrollen

Lokförartjänsten på MTR har genomgått stora förändringar det senaste året. PTU-projektet som nu är inne i sin absoluta slutfas har lett till att vi som lokförare fått fler arbetsuppgifter, ett utökat ansvar och numera nära på uteslutande tjänstgör ensamma ombord på tågen.

Redan för ett drygt år sedan kom vi överens med arbetsgivaren om att denna stora förändring behöver värderas och lönesättas. Vi enades också om att detta skulle göras gemensamt av fack och arbetsgivare. Tidpunkten angavs till ”projektets slutfas” – något som skulle göra det möjligt för oss att gå in i diskussionerna med en bra förståelse för hur påverkan slagit och vilka eventuella förändringar som krävs och är rimliga. Seko Lok har flera gånger sedan i somras tagit upp detta med företaget och tryckt på för att få till en träff – MTR har trots detta inte velat sätta av en tid. Vi kan inte se det på annat sätt än att MTR därmed undviker frågan i hopp om att det hela ska rinna ut i sanden.

Detta agerande från arbetsgivaren bygger inget förtroende mellan parterna. Det är fel väg att gå i en situation där vi redan idag blöder personal och där många av våra medlemmar aktivt funderar på vilka alternativ som står till buds. Problemet är inte isolerat till pendeln utan samma utveckling kan ses hos dotterbolaget MTRM. Trycket på alla att åka med elev fler dagar än vi avtalat om är också en sådan faktor som aktivt driver personal bort från arbetsplatsen. Att företaget inte klarar av att inse vartåt nuvarande hantering barkar utan fortsätter med sin strutsmentalitet är djupt olyckligt.

Genom åren har vi kunnat lösa de allra flesta frågor lokalt på arbetsplatsen – det har gemensamt setts som en styrka. Genom ordning och reda och bra kollektivavtal har vi kunnat hålla en låg personalomsättning vilket sparat kostnader för rekrytering och dyr övertid. Utvecklingen idag är istället att fler och fler frågor strandar lokalt och behöver dras till central förhandling. Detta föder irritation och uppgivenhet hos personalen. Det talas ofta om en nationell lokförarbrist och att denna skulle vara anledningen till de flesta av de problem vi ser lokalt. Det är en sanning med modifikation. Lokförarbristen är större hos MTR än hos andra bolag. Vi rekryterar och utbildar för glatta livet men tappar ungefär lika många som vi tar in. Så har det varit sedan MTR tog över som arbetsgivare och egentligen talar ingenting för att det skulle bli annorlunda denna gång. Det gäller inte bara lokförare utan ”hela linan” – så många chefsbyten som vi upplevt under de senaste åren saknar motstycke. Det saknas helt enkelt förtroende för MTR som arbetsgivare och vi ser inte några tecken på att det vänder utan aktiva åtgärder.

Vad gör Seko Lok framåt?

Klubbens uppgift och roll är att verka för bra förutsättningar för lokförarna genom stabilitet och förbättringar för vårt kollektiv. Även om det i perioder kan upplevas motigt så avstannar aldrig det arbetet. Tvärtom så blir det då extra viktigt. Vi vill åstadkomma en situation där medlemmarna återigen trivs med sitt arbete och sin arbetsgivare och med stolthet går till jobbet. Vi kommer därför att fortsätta verka för lösningar som gynnar lokförarna.