Möte med trafikregionråd Anton Fendert

Under onsdagen 15 februari träffade en delegation från Seko Lok Pendeln bestående av Monika Roll, Mikael Eriksson och Nina Sagulin trafikregionråd Anton Fendert (Mp). Ett bra och konstruktivt samtal om vägen framåt på pendeln, framför allt relaterat till PTU-frågan. Anton klargjorde att hans viktigaste fokus som regionråd är att pendeltågen går i tid och att resenärerna kommer tillbaka, men också tillgängligheten och en bra arbetsmiljö.

Utifrån dessa av politiken mest prioriterade områden byggde Seko Loks argumentation kring hur en bra och trygg resa för resenärer även kan länkas till en säker arbetsmiljö för lokföraren. I dessa strama tider av lågkonjunktur då ekonomiska prioriteringar kanske är extra viktiga för våra politiker försökte vi även lyfta hur lösningar som ska se billiga ut på papperet i slutändan riskerar bli väldigt dyra och att satsningar på pendelns personal ändå är något som bör ske och prioriteras.

Två utredningar

Under pausen av PTU-projektet då en ny utredning ska ske är det i själva verket två som ska genomföras. Den första görs inhouse av SL och fokuserar på hur tillgängligheten för resenärer kommer se ut efter att en förändring i linje med PTU skett. Denna utredning har viss insyn från politiken under processens gång men blir framförallt rådgivande för beslut då den är fullbordad. Anton underströk att han har ett högt förtroende för David Lagneholm som är SLs VD men också har en bakgrund som tidigare säkerhetsdirektör inom MTR och att utredningen kommer landa i ett trovärdigt resultat.

Den andra utredningen är den så kallade tredjepartsgranskningen av den tidigare MTO (Människa-Teknik-Organisation)-utredningen från 2021 som görs av konsultfirman WSP. Denna är i full gång i skrivande stund och beräknas snabbt bli klar, kanske redan inom en månad. Sex personer arbetar heltid med att den ska fullbordas snarast möjligt.

Den tidigare utredningen har varken Anton eller någon fackligt förtroendevald fått ta del av. Detta då ingen offentlighet råder då den genomförts av ett privat företag. Detsamma gäller WSPs nya vars resultat politikerna först kommer få kännedom om då den är avslutad. Detta är förstås bedrövligt då det är i denna utredning trafiksäkerheten vägs.

Naturligtvis lät vi framföra hur illa det är att vi som jobbar inom verksamheten eller skyddsombud inte getts något inflytande eller insyn i processen. Någon vilja att genomföra en mer omfattande, ny utredning där man börjar om från noll på det sätt många av oss hade hoppats på efter tillträdet av en ny politisk majoritet i region Stockholm är alltså inte aktuellt. Som fackklubb måste vi inse att det inte finns någon majoritet för detta och utifrån detta se till den bästa vägen framåt för våra medlemmar i den givna situationen.

Vi kan konstatera att politiken har en stor bestämmanderätt vad gäller ensambemanning på pendeln men långt ifrån all. Exempelvis kommer ett yrkande om dubbelbemanning med säkerhetstjänst inom spårtrafiken tas upp i samband med vårens centrala avtalsrörelse och frågan är heller inte avklarad arbetsmiljömässigt. Seko Loks styrelse har en god dialog, lojalitet och kommunikation gentemot våra skyddsombud och deras arbete. Dock arbetar skydd och förtroendevalda självständigt och var för sig utifrån olika perspektiv, precis på det sätt det ska vara.

Förlängt kontrakt för MTR?

Det kommer under 2023 avgöras om MTRs kontrakt för att driva pendeltrafiken ska förlängas. Vi meddelade att vi är kritiska till en förlängning. Företaget har lyckats skapa en situation då en stor del av våra medlemmar mår dåligt, och då inte bara när det gäller PTU-projektet utan även kopplat till beordrad övertid, påtvingat körläraruppdrag, undermålig organisation… ja, listan kan göras lång. Oavsett vad man anser om PTU är det häpnadsväckande hur dåligt företaget lyckats förankra projektet hos personalen trots att det gått 20 månader sedan beslutet om kamerainstallationerna togs. Frustrationen och ilskan har snarare ökat än minskat hos många i personalen under tidsperioden.

Kring mycket av det som presenteras från företagets sida råder en instinktiv skepsis hos personalkåren – personlarm, om OTS-funktionen kommer fungera eller om nya LF-kollegor får en tillräcklig utbildning för att klara av yrket. Likaså att du själv ska skatta i vilken ”fas” du befinner dig i PTU-övergången och huruvida du är redo att köra själv – ett ohållbart och godtyckligt upplägg.  När det gäller referensgrupperna bestående av personal som arbetat med PTU-frågorna har många förslag framförts för att gång på gång av företaget bemötas genom att lösas på precis motsatt sätt. Bland stora delar av personalen upplever man att man har en arbetsgivare som inte alls förstår eller relaterar till de anställdas situation.

Bland annat med december månads reducerade trafik och övertidsarbete med tillhörande utbetalning av X-tillägg ser vi exempel på hur sista minuten-lösningar bli dyra för företaget i brist på långsiktig planering. Samma tendenser är för oss tydliga då det gäller PTU-projektet. Lokförare som kommer behöva hjälp av personalresurser vid avsyning eller personal som övervakar tågets videoövervakningssystem på vissa eller alla tåg är ett exempel på vad som kan komma att innebära kostnader som inte är medräknade i de ursprungliga kalkylerna. Detta blir också en konsekvens då PTU-projektet hetsats fram på det sätt det gjort utan att rutiner varit på plats innan tåg med en ensam lokförare börjat gå i trafik.

De flesta lokförare blir kvar

Mycket pekar på att 2023 blir ett hektiskt och tungt år för företaget, och kanske också för Seko Lok. Personalbristen lär fortgå året ut då ytterligare kollegor kommer säga upp sig. För Seko Lok lär ett och annat omplaceringsärende bli aktuellt då medlemmar vägrar köra utan tågvärd. Trots detta kommer de flesta av Seko Loks medlemmar stanna inom yrket och åtminstone prova att köra utan tågvärd. För många är villkoren och lönen så pass fördelaktiga och man trivs så bra med yrket i grunden att man varken vill lämna det eller arbetsplatsen. Med start hösten 2022/våren 2023 utbildas dessutom över 120 nya lokförare inom koncernen varav de flesta ska börja på pendeln och kommer gå (eller redan har gått) med i Seko Lok. Därmed får vi medlemmar som gått in i yrket utifrån andra premisser än tidigare LF. De vet att de bland annat förväntas köra ensamma och kunna agera körlärare efter tre år i yrket.

Seko Lok har även ett nedtecknat löfte om en förhandling gällande de nya arbetsmomenten kopplade till PTU och hur dessa ska värderas och lönesättas, ersättningsmässigt likväl som arbetstidsmässigt. En förbättring av våra arbetsvillkor utifrån de nya arbetsmomenten är också något som stöds av Sekos förbund och därutöver bör kunna intressera arbetsgivaren i syfte att hejda personalflykten. Att den kognitiva belastningen för lokföraren ökar i samband med PTU och att yrkesrollen förändras är ett faktum. Bättre villkor motiverar liksom att man som en del av personalkåren upplever att man har ett inflytande över verksamheten man ska arbeta inom.

Liksom påpekats tidigare på hemsidan är dubbelbemanning och mer synlig personal både ombord och i anslutning till tågen något vi anser behövs. Det kan då handla om att syna av tåg, övervakning av VÖSen, ge information till resenärer vid störning etc. Det finns också ett behov av att djupdyka mer i det som företaget definierar som ”sällanmoment” såsom koppelåkning och sjukdomsfall ombord. Även om vissa händelser sker sällan så kan en gång vara en för mycket.

Ytterligare argument

Vi ville under mötet även ta tillfället i akt att ta upp de argument som sällan lyfts då kritik riktas mot PTU. Exempelvis nämns sällan OTS-funktionen fast den på många sätt kan bidra på ett mycket positivt sätt för hjälpbehövande tåg och vid störning. Det är beklagligt att yrkesbeskrivningen för OTS-funktionen ännu inte är helt klarlagd men med en bred kompetens kan funktionen underlätta mycket då de på 15-20 minuter kommer kunna infinna sig på 95 procent av platserna inom pendelns nät.

OTS kommer bli experter på att lösa problem och kunna underlätta i många svåra situationer. Det som inte får hända är att OTS används för att sköta uppgifter som utrop eller syna av tåg innan avställning eller vid vändning då de behövs mer akut på något annat ställe i trafiken. Att bemannade stationer i de flesta fall finns att tillgå med 3-4 minuters mellanrum spelar också in på ett positivt sätt som ska tas i beaktande, även om det naturligtvis inte löser ensambemanningens problem.

Vad vi i alla fall är övertygade om är att ensambemanning kommer leda till fler förseningar vilket vi tydligt klargjorde för Anton. Likaså lyfte vi att tekniken kopplade till kamerorna är långt ifrån utan brister. Exempelvis då det gäller plattformarnas lysrör som gör områdena framför tågets dörrar svåra att se på hyttmonitorerna vid exempelvis gryning och skymning. Här måste en förbättring ske.

Anton beskrev hur de flesta diskussioner han deltagit i gällande PTU enbart utgjorts av två sidor som stått mot varandra utan att vika en tum. Att vi från Seko Lok kunde komma in från ett annat håll i diskussionen, nyansera den och argumentera för dubbelbemanning med en ambition om att varken säkerhet eller arbetsmiljö ska behöva försämras ingav därför förtroende.

Vi får se det som ett fint omdöme i sammanhanget då Anton påtalade att mötet med Seko Lok var bland det mest konstruktiva han haft i frågan och att det gav mer än de flesta diskussioner han varit involverad i kopplat till PTU det senaste halvåret. Vi kommer fortsätta hålla kontakt med Anton och arbetar nu på en lista över vilka rutiner som brister och behöver åtgärdas kopplat till ensamarbetet. Detta ger förhoppningsvis klubben ett direkt inflytande över frågan framåt och för att trygga en så bra arbetsmiljö som möjligt för våra medlemmar.

Kommentarer inaktiverade.