Medlemspicknick 4 juni!

Som vi tidigare skickat ut mail om tänkte vi ha en medlemsaktivitet lördagen den 4 juni, brännboll och picknick! Tiden är 14.30 och platsen är (i närheten av) Spånga IP. Förhoppningen är en trivsam liten turnering tillsammans med folk från Kommunal och Transport och att vi kan dela upp oss i lag från de olika trafikslagen. Visst borde vi från pendeln kunna ta hem det!

Detta sker i anslutning till Järvaveckan, där regionen, alltså Seko Stockholm, klockan 13.30–14.30 anordnar en kollektivtrafikpolitisk debatt med företrädare från de olika partierna i Region Stockholm. Vad har de egentligen för ambitioner med kollektivtrafiken ? Där råder det knappast någon brist på aktuella frågor att diskutera … Det är fritt inträde, så kom gärna förbi där, eller till tältet som Seko genom den fackliga gemenskapen 6F håller öppet under helgen!

Till brännbollen bjuder Seko lok på picknick för våra deltagare, så anmäl dig så snart som möjligt till styrelsen@pendelforarna.se (och meddela eventuell specialkost)! Ta själv med valfri dryck och varför inte en kylväska så håller vi alla tummarna för lämpligt väder!

Varmt välkomna, och må bästa kollektivtrafikarbetare vinna!

Info från skyddet

Samtliga skyddsombud på LF-sidan (Seko Lok och ST) inklusive Pendelklubben och SRAT har lämnat in en framställan med stöd av AML 6 Kap §6a till MTRP. Skyddsombuden har tidigare med stöd av AML 6 Kap § 7 försökt att begära stopp med hänvisning till tidigare dom från 2006 (AML 3 Kap st3 med stöd av AML 9Kap §5), och för planering av ensamarbete (AML 3 Kap §2 st 2) utan resultat. Det senaste stoppet överklagat till Förvaltningsdomstolen där det inte ännu prövats. Alla skyddsombud på pendeltåget har haft ett möte för att planera för nästa steg när det gäller ”att arbeta ensam som LF på pendeltågen”.

Skyddsombuden enades om att lämna in en 6 6a (framställan av åtgärd med stöd av arbetsmiljölagen), en begäran om utredning av arbetsmiljön för ensamarbete för lokförare.

Den 16 maj lämnades det in en 6 6a till MTR pendeltåg. I den så begärs det följande:
● Att arbetsgivaren riskbedömer arbetsmiljön för lokförarna med hänvisning till borttagande av tågvärdar på pendeltåget enligt AFS 2001:1 8§
● Att arbetsgivaren tar fram en handlingsplan för hantering av de risker som kan identifieras enligt AFS 2001:1 10§
● Detta ska göra skyndsamt och i samverkan med berörda skyddsombud enligt AFS 2001:1 4§
● Risken: Undersökningens huvudsyfte är att hitta och förebygga/avvärja situationer där lokförare utsätts för fara, hot och våld eller stark psykisk press i situationer där lokföraren är ensam ombord på pendeltåget.

Förbudet mot ensamarbete på pendeltågstrafiken som regeringen utfärdade 2006 och förbudet för Reginatågen påminner om att inget i lagstiftningen har förändrats sedan dess.

Vi inväntar skriftligt svar från MTRP tills på måndag den 23 maj senast klockan 14.00. Svaret får utvärderas om det är tillräckligt, eller att svaret bör prövas av AV i en kommande inspektion.

Ditt personliga ansvar som lokförare 

Beordring av övertid på FP-dag

Ofrivilligt övertidsarbete har satts i system under en längre tid som buffert när MTR inte planerat verksamheten långsiktigt och korrekt. Vi befinner oss i en situation där personal mår dåligt och är stressade över om FP-dagen imorgon kommer förbli orörd. Det är en situation som är både ohållbar och oacceptabel. Med risk för fler som sjukskriver sig eller ser sig om efter andra jobb leder den dessutom till en nedåtgående spiral av ökad brist på personal och dålig ekonomi för företaget.

Situationen är speciellt olycklig då det finns andra frivilliga, beprövade och vedertagna sätt som tidigare använts för att lösa övertidsproblemet. Beordring av övertid är endast tillåtet att använda då alla andra möjligheter att få arbetet utlagt är avverkade och uttömda. Exempel på detta kan vara att på olika sätt förmå personal att frivilligt ta på sig övertidspass, hyra in personal eller kanske till och med reducera trafiken. Klubben ställer sig frågande till om företaget till yttersta mån försökt hitta sätt att lösa personalbristen på utan beordring. Är så inte fallet kan beordring av övertid inte vara en godtagbar lösning.

Ofrivillig beordring är heller inte förenligt med säkerhetstjänst. Som lokförare ska du när du går på ditt arbetspass vara utvilad, alert och närvarande. Är du inte det ska du inte tjänstgöra som lokförare och har rätt att säga nej då chef ringer upp och ber dig jobba på din lediga dag. Bedömer du att du inte kan ansvara för tågets säkra framförande efter vad som enligt modul 8H i TTJ är lokförarens uppgift ska du heller inte gå på ditt pass. Samma sak gäller naturligtvis för en ordinarie tur i din gruppnyckel om du tidigare beordrats övertidsarbete och upplever att du inte har den förmåga som krävs för att tjänstgöra din ordinarie tur på ett säkert sätt.

Beordring att arbeta över fem timmar i sträck

Det har vid trafikstörningar förekommit att DLT beordrat kollegor att arbeta mer än fem timmar i sträck. Det har även förekommit att driftledare på DLT menat att tjänstgörande LF ”inte kommer hållas som ansvarig om något händer” om du efter beordring arbetar längre de fem timmar arbetstidsreglerna tillåter.

Naturligtvis är detta inte korrekt. Du som lokförare på plats är självfallet ansvarig för ett säkert framförande av ditt fordon. Med detta följer också att du har rätt att kräva att ett uppehåll för rast ska äga rum i enlighet med vårt kollektivavtal. Du har även här rätt att ta dig ur säkerhetstjänst om du upplever att du riskerar att inte kunna utföra ditt arbete på ett säkert sätt då arbetstidsregler inte efterlevs.

Våra driftledare på DLT ska ha instruerats att beordra någon att arbeta mer än fem timmar i sträck är en åtgärd som kan tilltas vid trafikstörningar, men något styrande dokument som styrker detta finns oss veterligen inte. Speciellt olämpligt blir detta förfarande då en LF-kollega redan är i en pressad situation under pågående trafikstörning.

Enda gången att arbeta över fem timmar i sträck kan berättigas är vid så kallad förseningsövertid, alltså då du kör in ditt sista tåg på turen till stationeringsorten där du ska avsluta ditt arbetspass. Även här kan dock lösningar då exempelvis en avbytare skickas ut med taxi vara aktuella om du bedömer att du inte har förmågan, närvaron och koncentrationen att ta in tåget till stationeringsorten.

Boka tid på egen hand och vänd dig till Avonova vid stress och oro

Som anställd på MTR Pendeltågen har du möjlighet att på egen hand, utan att gå via din gruppchef, boka ett besök hos Avonova om du känner oro för din hälsa, relaterat till din arbetssituation. Klubben rekommenderar att använda denna möjlighet. Både för din egen skull men också för att det ger arbetsgivaren underlag till att göra något åt de problem på arbetsplatsen som äventyrar kollegors hälsa.

Din gruppchef kommer få reda på att du besökt Avonova, men inte vad anledningen till ditt besök varit. Detta är du heller inte förpliktigad att berätta. Länk till bokningen på OnTrack finns här.

Medlemsmötet 13 maj

I fredags eftermiddag höll Seko Lok medlemsmöte. Mötet var ett så kallat ”infomöte” där vi gick igenom vad som är på gång just nu – primärt handlade det om frågor kopplade till PTU-projektet och då främst rörande den överenskommelse som är tecknad mellan Seko och MTR och som reglerar villkoren för de kommande omplaceringarna. Ett tjugotal medlemmar utöver styrelsen deltog i mötet som hölls online via Zoom.

Inbjuden till mötet var också vår centrala ombudsman – Thomas Gorin Weijmer – som fick berätta mer kring hur processen kring tågvärdarnas omplaceringar är tänkt att gå till. Förbundet har varit direkt involverade i förhandlingarna sedan mitten av mars efter att de lokala förhandlingarna avslutades utan att en uppgörelse kunde tecknas. Sedan dess har ett flertal förbättringar nåtts – bla har 30 interna utbildningsplatser till lokförare tillkommit som ett alternativ att anmäla intresse för i omplaceringsalternativen. Seko Lok hoppas att så många som möjligt söker detta alternativ och därmed kan bli kvar som kollegor ombord på tågen även framöver!

Styrelsen för Seko Lok är nöjd med uppgörelsen som ju innebär att alla tågvärdar behåller en anställning samt sin inkomst istället för att riskera att bli uppsagda på grund av arbetsbrist. Detta innebär INTE att vi är tillfreds med att tågen planeras att ensambemannas.

Lönerevision:

Vi informerade kort om att diskussioner med arbetsgivaren pågår. Central procentsats för 2022 är 2,0% och gäller från 1:a maj. Lönen kommer inte att hinna bli klar till denna lön utan det kommer att bli en retroaktiv utbetalning på juni-lönen. Det är också viktigt att vi blir överens med företaget om att tillkommande arbetsuppgifter samt utökat ansvar värderas och lönesätts om/när LF blir ensam ombord.

Klubben har träffat arbetsgivaren förra veckan och diskuterade då bland annat X-tillägg samt villkor för körlärare. Avtalet med ett fast lönetillägg som vi tecknade 2021 gäller till och med 30/6 i år. Därefter behöver en permanent lösning finnas på plats. Vi kommer att fortsätta diskussionerna kommande måndag – 23:e maj och räknar med att ha ett förslag till medlemmarna att ta ställning till som kan presenteras vid kommande medlemsmöte i juni.

Insamling till Ukraina

Vi informerade om att Seko Spårtrafik har startat en insamling till förmån för fackliga kamrater i Ukraina. Seko Lok kommer att bidra till insamlingen och återkommer vid kommande medlemsmöte till vilket belopp som styrelsen föreslår som lämpligt. Mer information om insamlingen:

http://www.pendelforarna.se/wp-content/uploads/2022/05/Ukraina.pdf

Överenskommelse träffad gällande PTU och hanteringen av Las mellan MTR och Seko

Seko meddelar via hemsidan under rubriken Seko och MTR överens – 300 jobb räddas kvar att man centralt nått en överenskommelse med MTR angående hanteringen av Las (Lagen om anställningsskydd) och omplaceringen av våra tågvärdskollegor framöver.

Överenskommelsen innehåller ett antal förbättringar jämfört med arbetsgivarens ursprungliga förslag om att frångå Las. Bland annat en betald lokförarutbildning för 30 av de tågvärdskollegor som omplaceras, att hänsyn ska tas till geografiska aspekter, att turordning ska följas och att en ”andra chans” ska ges i omplaceringen.

I texten står skrivet:

”Övertaligheten bland tågvärdarna på Pendeln rör dels Seko Pendelklubbens medlemmar, dels Seko Lok Pendelns medlemmar. På grund av att det är flera klubbar som berörs har förbundsstyrelsen fattat beslut om att förhandlingarna ska föras tillsammans med berörda klubbar men att det är förbundet som fattar det formella beslutet i förhandlingen, helt i enlighet med förbundets stadgar. Förbundets ledstjärna har varit att undvika att hundratals av våra medlemmar kastas ut i arbetslöshet och att hitta en lösning som är den bästa sett till hela medlemskollektivet.

Detta innebär att det från den tidpunkt frågan började hanteras centralt för Seko Lok inneburit att vi inte haft något att rösta om. Vi har inte haft möjlighet att lägga ner vår röst eller backa annan facklig klubb. I enlighet med Sekos stadgar har ansvaret för förhandlingen legat hos Sekos centrala ombudsman. Klubben anser att det utifrån förutsättningarna är en bra överenskommelse.

Klubben ser allvarligt på alla de olösta punkter som är kopplade till lokförarnas framtida ensamarbete. Fokuset i denna förhandling har varit på att rädda så många arbetstillfällen som möjligt till så bra villkor som möjligt och har ingen koppling till de förändrade arbetsvillkor PTU kommer att innebära för LF-kollektivet.

Nästa vecka bjuder klubben in till ett digitalt infomöte då vår centrala ombudsman Thomas Gorin Weijmer besöker för att berätta om överenskommelsen samt vad som lett fram till den. Vi passar även på att ta upp aktuella frågor kopplade till lönerevisionen. Hör av dig om du som medlem inte fått inbjudan till detta möte så fixar vi det.

Aktuellt 2 maj

Något nytt om x-tillägget? I förra veckan så träffade vi arbetsgivaren och lade då som förslag att MTR skulle skjuta fram datumet för anmälan till sommarens x-helger. Ambitionen var att hinna träffas och förhoppningsvis komma fram till ett fungerande upplägg för att få fler intresserade av att teckna sig för arbete. MTR ställde dock in dagens möte och nu är det tveksamt om det hinner komma någon ny lösning på plats innan deadline. Tills vidare är det därför fortsatt 2000:- som gäller – och det oavsett när i tid arbetet fördelas. Vad det verkar så är det inte speciellt många som anmält sig hittills. Det ökar risker för att det blir problem i sommar. Seko Lok har varit tydliga med att vi inte kommer att acceptera beordrad övertid i sommar för att lösa bemanningen. Vi behöver ha tillräckligt bra incitament för att LF ska vilja binda upp sig i förtid.

Restid eller arbetstid till utbildningstillfällen? Seko Lok har skickat in en begäran om förhandling. Vi saknar fungerande rutiner som passar verksamheten i kollektivavtalet – annat än när CST-placerad personal har utbildning i Äs-depå. Sedan avtalet skrevs så har det som bekant hunnit byggas en depå i Bro och en i Södertälje. Rutiner för vad som ska gälla när dessa används för utbildningsdagar behöver sättas och föras in i avtalet. Vi hoppas att vi kan komma framåt i denna fråga under kommande vecka. Seko Lok har grundinställningen att all utbildning för LF i normalfallet ska ske inom den egna stationeringsorten. Det betyder att Söd-depå behöver användas för Söd-stationerad personal i mycket större omfattning. Både för fordonsutbildning och för tex TTJ. Våra medlemmar har tydligt signalerat att de inte accepterar långa resor till utbildningsdagar på grund av bristfällig planering. Genom att planera på ett bra sätt går det att undvika långa dagar och behov av restidsersättning. Istället kan hela dagen rymmas inom ordinarie arbetstidsmått. Till dess att vi är överens om annat så gäller att er tur startar med angivet klockslag i IVU på er stationeringsort. Ni slutar sedan vid angivet klockslag på er stationeringsort.

Inget Vik-tillägg för medlemmarna som ”vrålar”? Det har kommit till vår kännedom att LF på vrålskubben sedan mars inte erhåller sitt månatliga skubbtillägg. Det är fel och det ska betalas ut. Seko Lok har begärt av arbetsgivaren att de rättar till misstaget. Vi avvaktar nu bekräftelse på att det blir gjort.

Angående restid till och från PTU-utbildningen

Många har kontaktat klubben angående att passresa, alternativt restid, saknas då PTU-utbildningen lagts ut i IVU. Utbildningen ska enligt kallelsen pågå kl 09:00-16:30 medan tiden som anges i IVU för hela turen är 8:30-16:30. Alltså finns endast 30 minuter utlagda för att ta sig till Södd medan ingen tid alls finns för att ta sig ifrån depån efter avslutad utbildning. I verkligheten uppgår restiden samt gångtiden från Sci till Södd till 64 minuter och utöver det kan dessutom eventuell disptid adderas.

Seko Lok är inte överens med arbetsgivaren om vad som ska gälla vid utbilning som inte äger rum på stationeringsorten. Det som står skrivet i avtalet är text från tiden innan Söd var stationeringsort och behöver revideras.

Seko Lok hade helst sett att de tåg du ska åka pass med till och från Södd hade ritats in i turen. På så sätt hade restiden både från Södd och tillbaka inkorporerats i den ordinarie arbetstiden och utbildningen anpassats efter det. Alternativt hade utbildningen kunnat förläggas i Äsd.

Vi vill därför, tills inget annat är överenskommet, uppmana kollegor och medlemmar att påbörja din tur från stationeringsorten enligt det klockslag som står i IVU då du ska på PTU-utbildningen.

Måste man ändå planera på ett sätt så att en utbildningsdag inklusive restid, gångtid och lunch sammantaget blir för lång gentemot vad arbetstidsreglerna tillåter kan restidsersättning användas. Restidsersättning är en betydligt sämre lösning och något vi ska undvika. Restidsersättning betalas ut från det att du lämnar hemmet och stänger ytterdörren tills du anländer till lokalen där du ska gå utbildningen och vice versa då du ska hem efter avslutad utbildning.

Restidsersättningen betalas ut per påbörjad timme och finns reglerad i centralt avtal. Tar din resa från hemmet till utbildningsstället en timme och 5 minuter får du alltså två tillägg. Från och med 1 maj 2022 är tillägget 73,59 kr. För tid från klockan 19.00 dag före tjänstgöringsfritt kalenderdygn till klockan 07.00 påföljande tjänstgöringsdag ligger tillägget på 110,33 kr. Semestertillägg är inkluderat i beloppen och gäller för Sekos medlemmar.

Överenskommelsen om en timmes övertid i varje ände av turen om den utgår från annan stationeringsort gäller inte för utbildning utan endast om du tar en körtur.

Tills inget annat är överenskommet: påbörja din tur från stationeringsorten enligt det klockslag som står i IVU då du ska på PTU-utbildningen.

Fortsatt praxis gällande X-tillägget som föregående år

Att många kollegor valt att inte svara på X-jobbsblanketten som företaget skickade ut i förra veckan har burit frukt. Under en förhandling idag valde arbetsgivaren att backa från den tidigare linjen då de utmanat praxis och menat att X-tillägg inte ska betalas ut till den som inte föranmält sig för X-jobb via blanketten. X-tillägget om 2000 kronor kommer alltså även utöver kvalificerad övertid betalas ut sommaren 2022 till den som gnetar på en X-helgsdag i likhet med tidigare år.

Arbetsgivaren har däremot inte gått Seko Lok till mötes i något av de förslag vi tidigare lyft för att förbättra villkoren och ersättningarna för X-jobb. Alltså ett differentierat X-tillägg där den som anmäler sig i förväg premieras med en högre summa, en generell höjning av X-tillägget till 2600 kronor samt att utöka X-tillägget även till maj om behov skulle finnas.

Seko Lok kommer nästa vecka åter träffa arbetsgivaren för att diskutera hur bemanningen i sommar kan lösas samt ett antal övriga frågor som hänger. Hanteringen av körlärartillgägget framöver är en av dem. Vi har även begärt att slutdatumet för att lämna in blanketten om X-jobb bör flyttas fram till nästa vecka, efter detta möte gått av stapeln.

Seko Lok anser att våra ovan nämnda förslag i hög grad kommer bidra till att lösa sommarens akuta personalbrist och kommer fortsätta lägga fram dessa som lösningar.

Resultatet från enkäten angående PTU

För ett tag sedan skickade vårt skyddsombud, Nathalie Gustafsson, ut en enkät som handlade om hur vi som förare mår när det gäller avskaffandet av tågvärdar. Det var en kort enkät med enbart ett fåtal frågor som rörde oro och stress.

Vi har fått in ca 250 svar och av dessa var de flesta överens om att hotet om ensamarbete skapar en känsla av oro och otrygghet. Hela 172st svarade att de i stor utsträckning funderat på att byta jobb om projektet blir verklighet.

I slutet av enkäten fanns möjlighet att skriva ett fritt svar och där ser vi att de flesta oroar sig för vad som händer vid tex en påkörning om vi är ensamma ansvariga ombord. Några oroar sig för hur bra man kommer se dörrarna i kamerorna och en del är stressade över alltihop.

Vi vill tacka alla som tog sig tid att svara på denna enkät och vi kommer se till att använda resultatet. Vi planerar att skicka ut en till, något mer omfattande enkät, längre fram.

MTR säger NEJ till höjda x-tillägg

Seko Lok har vid flera tillfällen träffat arbetsgivaren för att diskutera villkoren för årets x-helger. Vi har krävt en höjning av x-tillägget som släpar efter sedan många år tillbaka. MTR har nu beslutat sig för att INTE höja nivån på tillägget. Detta trots att personalläget för sommaren ser svårt ut. 

Företaget har även meddelat följande:

  • Anmälan på x-blanketten ses som bindande fram till kommande månads schemasläpp (20:e eller 25:e månaden innan). 

Läggs inget jobb ut då så faller anmälan. Det betyder att om ni anmäler er till en helg i augusti tex så har ni ingen möjlighet att avsäga er denna förrän i slutet på juli – om inget jobb då planerats ut på månadslistan. Det här är en försämring och en förändring av praxis som vi hittills haft där vi kunnat avsäga oss dagar som inte redan planerats ut – oavsett när det skett.

  • Endast i förtid anmälda dagar genererar x-tillägg

Inför en förväntat svårplanerad sommar så väljer MTR nu att söka konflikt och går aktivt in för att försämra villkoren för lokförare. Beslutet innebär att företaget ensidigt frångår den mångåriga praxis som vi har att samtliga x-helger genererar ett x-tillägg för övertidspass. Nu menar MTR istället att endast de dagar där LF i förtid kryssat i blanketten ska generera x-tillägget. Detta kommer att göra många av sommarens turer extremt ”svårsålda”. 

Hur möter vi detta?

Seko Lok uppmanar samtliga medlemmar att kasta årets x-helgsblankett direkt i papperskorgen. Arbetsgivaren går aktivt in för att försämra våra villkor – något som vi inte kan acceptera. Genom att inte teckna oss i förtid för extrapass i sommar (något som är helt frivilligt) så visar vi som kollektiv att vi inte köper arbetsgivarens försämringar.

Klubben har meddelat MTR att vi vill se en hållbar lösning som fungerar över tid, vi har begärt förhandling och inkommit med flera olika förslag men dessa har ratats av arbetsgivaren. Eftersom företaget nu uppenbarligen inte anser att något extra tillägg behövs för att lösa sommarens befarade personalbrist så har vi meddelat att vi inte kan acceptera beordrad övertid annat än vid mycket speciella omständigheter. Klubben kommer att begära av arbetsgivaren att de redovisar vilka ”särskilda skäl” som ligger till grund för varje tillfälle där övertid tas ut under sommaren.

Vi kommer också att gå vidare och väcka tvist gällande att MTR nu väljer att bryta praxis genom att inte betala x-tillägg för övertidspass under sommarens helger.