Periodövertid

Seko Lok har uppmärksamats på att hel del medlemmar gjort mer periodövertid än normalt under november och december. Seko Lok har tagit upp problemet med MTR. Vi anser att de som gjort 7,2 timmar eller mer i periodövertid ska ha samma ersättning som de som arbetat extra på sin fp, dvs 4000 kr per 7,2 timmar, vilket är vår genomsnittliga arbetstid per dag. MTR har förstått problemet och kommer att betala ut det extra tillägget till de som drabbats. Detta innebär att förare som arbetat 7,2 timmar eller mer får det extra tillägget på 4000 kr. Har någon förare arbetat 14,4 timmar eller mer så får den 2×4000 kr extra. Tillägget kommer att betalas ut på marslönen.

Fyllnadsval för semester och ståg-dagar

Alla som är berörda ska nu ha fått ett mail med info från företaget där det beskrivs hur ni ska gå till väga för att söka ut innestående ledighet för 2019.

Viktigt att tänka på när ni ska söka stågdagar:

 • Sök INTE tjänstledighetsdagar för att få ledigt på ”röda dagar”. Om ni gör det och får ledigheten beviljad så innebär det att rätten till FV-dagen faller. Ni får då ledigt utan lön istället för ledighet med lön. Ni har RÄTT att vara lediga på de ”röda dagarna” genom en FV-dag om verksamheten så tillåter. Sök istället ut en FV-dag för de/den röda dagar som ni önskar vara lediga. Det gör ni i ordinarie ledighetsansökan och inte i fyllnadsvalet
 • Ni som har 4 eller 6 stågdagar att söka ut har rätt att vara lediga en kalendervecka. Ni som har 9 stågdagar har rätt att vara lediga 2 kalenderveckor. Om inte dagarna räcker till för ledigheten så tas annan ledighet i anspråk. Tex komptid eller innestående semester.
 • Strödagar går såklart bra att söka för de som vill men det är alltså inte det enda sättet att lägga ut dagarna.

Mbl 14 januari

Idag var klubbens företrädare på MBL-träff där bla följande av intresse togs upp:

Kommande fyllnadsval för semester och stågdagar

Med anledning av att alla dagar inte kunnat planeras ut i det ordinarie semestervalet så ska ett fyllnadsval hållas. Denna information har gått ut även tidigare både på OnTrack samt på denna sida. Följande är nu klart:

 • Fyllnadsvalet riktar sig till alla som inte fått ut sina sökta dagar – omkring 70 lokförare har endast fått utplanerat 4 av sina 5 veckor. Ett stort antal har heller inte trots önskemål fått utlagt sina tjänstledighetsdagar (ståg-dagarna) för 2019.
 • Valet öppnar den 21:a Januari och stänger den 31:a januari. Besked om utlagd semester publiceras sedan den 22 februari. För de som har behov av semester före denna tid så gäller enligt företaget ordinarie ledighetsansökan.
 • Detaljerad information hur sökningen går till och vilka förutsättningar som råder ska ske via individuella utskick per mail till samtliga berörda.

Seko Lok vill påminna om följande inför fyllnadsvalet: alla som i ordinarie semesterval har sökt semesterveckor och/eller stågdagar som sedan inte kunnat beviljas har möjlighet att delta i fyllnadsvalet. För arbetstagare som sökt ut tjänstledighetsdagar i ordinarie semesterval så gäller att ni har rätt att få dagarna utlagda under året. Ni som har sparad semester och har sökt ut denna men inte kunnat få den beviljad har också rätt att få ut era veckor under året.

De som i ordinarie val INTE sökt tjänstledighetsdagar alls och/eller fått sina 5 veckor beviljade (och inte sökt ytterligare sparade veckor) kommer inte att delta i fyllnadsvalet.

Utbildning/Förarkurser

MTR berättade att de vill stärka upp utbildningsplaneringen och att de ska rekrytera till en ny tjänst som får ansvar för all utbildningsplanering. Målsättningen är att det ska bli bättre ordning och reda för de som är under utbildning och att det inte ska råda någon tvekan om till vem elever under utbildning ska vända sig med sina frågor och funderingar. Det här är helt i linje med vad vi efterfrågat – vi har sedan MTR tog över fått många synpunkter från lokföraraspiranter som vittnat om att utbildningsplaneringen inte fungerar bra.

Seko Lok har också tagit upp lönefrågan för de elever som går internkursen och där blivit överens med arbetsgivaren om följande: alla elever går upp till ingångssteget i lönestegen from 40:e veckan även om ingen kunnat examineras som planerat. Det är inte elevernas fel att planeringen inte fungerat och de ska därför heller inte bli lidande ekonomiskt på grund av detta.

 

 

Semestervalet – FAQ

Seko Lok har mottagit många frågor angående utläggningen av semester för 2019. För att reda ut frågorna och kunna svara er satt vi igår ned med arbetsgivaren och gick igenom läget för nästa års semester. De vanligaste frågeställningarna listas nedan:

 • Jag har sålt min huvudsemester men inte fått den där jag vill. Har prioritetsordningen följts?
  • Ja MTR säger att de följt prioritetsordningen för all semester. Huvudsemester läggs ut först. Utköpt huvudsemester går före ströveckor under vår/höst. Utan undantag.
 • Jag har inte fått någon vårvecka trots att jag angav flera alternativ?
  • Utrymmet för semester under våren är begränsat pga flera orsaker. Personaltillgången är fortsatt ansträngd under första halvan av -19 samtidigt som MTR nu tagit höjd för att lägga ut FV-dagarna enligt avtal. Inför påsken så ska det detta år inte finnas ett berg av dagar som sedan skjuts framför oss mot slutet av året. MTR vill undvika årets situation där man ställd inför stupstocken var tvungen att omvandla FV-dagar till semesterdagar (igen). I grunden så tycker Seko Lok att detta är vettigt, personalen vill ha ut sina innestående helgdagar och inte tvingas jobba hela året utan ledigheter. Viktigt nu när arbetsgivaren säger sig vilja planera ut dagarna kontinuerligt blir att få till en utläggning som ger medlemmarna glädje av ledigheten. Vi vill att FV-dagarna (när de inte kan direktkompas) läggs ut i anslutning till ordinarie FP-dag. På detta sätt kan en singelfridag bli till en dubbel och en ledig helg bli till en trippel. Ni som har önskemål om specifika dagar ska precis som tidigare söka ut ledigheten i så god tid som ni kan.
 • Jag har fått utlagt 2 höstveckor med en jobbvecka däremellan?
  • Kontakta din GC för att ta bort en av veckorna om du inte önskar båda
 • Jag har endast fått utlagt 4 veckor. Vad händer med min femte?
  • Har du inte valt att spara en vecka så ska alla fem veckor planeras ut. Om företaget inte kunnat planera ut din femte vecka pga de val du gjort inte är tillgängliga så har veckan inte planerats ut alls. Du har fortsatt rätt att lägga ut veckan. Ett fyllnadsval med tillgängliga veckor kommer att hållas. Samma prioritetsordning som i valet råder. Ingen annan kan alltså ”smita före” dig och ta en vecka. Mer info om fyllnadsvalet kommer på OnTrack.
 • Jag har sökt men inte fått utlagt några stagdagar?
  • Alla som sökt sina stagdagar i semestervalet har rätt att få dessa utplanerade under 2019. Att så inte skett redan nu beror på att utrymme saknats där du sökt. MTR meddelar att det under våren endast kommer att kunna beviljas strödagar och inga hela veckor pga resursläget. Fyllnadsvalet som ska hållas kommer även att omfatta stågdagarna. Även här råder samma prioritetsordning som i semestervalet.

Generellt så tycker Seko Lok att kvoterna för hur många ledigheter som kan beviljas vecka för vecka ligger för lågt under första halvan av nästa år. Vi har förståelse för att personalläget är ansträngt men det kan inte vara så att utrymme för att förlägga sin semester mer eller mindre saknas under perioder som personalen ser som attraktiva. Det här har vi framfört till arbetsgivaren med tydlighet. Seko Lok har sagt ja till att sätta sig en partsgemensam grupp och titta på hur semestern kan förläggas för 2020. Semesterkvoter blir säkerligen en fråga att diskutera för denna.

 

Restidsersättning till stationeringsort

Om du som är Södertäljestationerad ska på utbildning i till exempel Älvsjö så har du rätt till restidsersättning. En utbildningsdag inklusive restid, gångtid och lunch blir sammantaget för lång gentemot vad arbetstidsreglerna tillåter. Därför betalas en restidsersättning ut från det att du lämnar hemmet tills du anländer till orten där du ska gå utbildningen. Restidsersättningen betalas ut per påbörjad timme. Tar din resa från hemmet till utbildningsstället en timme och 15 minuter får du alltså två tillägg. Sedan 180501 är tillägget 68,87 kr. För tid från klockan 19.00 dag före tjänstgöringsfritt kalenderdygn till klockan 07.00 påföljande tjänstgöringsdag är det 103,25 kr. Semestertillägg är inkluderat i beloppen.


Om du ska arbeta ett övertidspass så är arbetsgivaren enligt avtal skyldig att ersätta för uppkomna resekostnader. Vad detta innebär kan dock variera. Om vi tänker oss en anställd som inte har det skattepliktiga SL-kortet så skulle det kunna vara en ersättning motsvarande SL-biljettens pris, transport med egen bil (milersättning plus parkeringskostnad) eller SJ-tågbiljett eller dylikt. Vid personalbrist/ont om tid och där inte företaget har personer att välja på så kan det istället handla om taxikostnad även om personen har SL-kort och bor nära. Det är situationen som styr.


Även den enskilda situationen styr huruvida en Södertäljestationerad förare som jobbar en övertidstur med start på Stockholm Central har rätt till restidsersättning. Restidsersättning till och från Stockholm City för att däremellan jobba en tidsmässigt maxad tur är inget ultimat upplägg. Ett bättre alternativ vore att ta sig in till stationeringsorten Söd för att starta sin tur och därifrån börja räkna sin arbetstid med passresa in till Sci. Det går att dela på eller anpassa turer så att arbetstidsreglerna håller vilket förmodligen blir enklare och bekvämare för alla inblandade. Att ta ett gnet för att sedan i efterhand skicka in en reseräkning till arbetsgivaren är alltså inte alltid godtagbart. Det bästa är om du är överens med planeringen om vad som gäller innan du åker in och tar ett övertidspass.


Ett nytt digitalt formulär för lokförare och tågvärdar som går kurs på annan ort finns nu på OnTrack och ersätter den tidigare manuella hanteringen. För att erhålla bilersättning redovisar du din reseräkning på HR-plus och väljer resetypen bilersättning. Efter att du fyllt i uppgifterna skickar du dem till din närmaste chef för attestering.

Sjukskrivningar inte orsaken till inställda avgångar

Seko Lok Pendeln tar avstånd från den verklighetsbeskrivning som idag förmedlas genom Svenska Dagbladet. Anledningen till att 43 avgångar idag ställts in skulle enligt artikeln vara massjukskrivningar hos både lokförare och tågvärdar när det i själva verket handlar om turer som inte ens blivit tillsatta från första början.

Vi vet inte vem eller vilka Svenska Dagbladets källor är men företagets dåliga planering har vi skrivit mycket om tidigare. Att ha som målsättning att inte reducera trafiken samtidigt som mängden personal underskrider behoven är inte en ekvation som går ihop. Att avgångar ställs in trots att förarna erbjuds tillägg vid övertidsarbete kommer inte som en chock för oss.

Vid full bemanning ska situationer då epidemier hastigt bryter ut och många sjukskriver sig kunna hanteras genom att jourer sätts in och personer frivilligt arbetar övertid. När företaget nu redan går på knäna personalmässigt och någon ytterligare konstgjord andning inte går att sätta in blir en situation som denna oundviklig.

Om antalet sjukskrivna ökat hastigt idag eller om det finns något samband mellan att de som sjukskrivit sig också är de som blivit beordrade övertid eller de som arbetat mest vet vi i nuläget inte. Vi har också full förståelse och sympati för att det sticker i ögonen på tågvärdarna att de inte får det extra tillägg vid övertidsarbete som förarna får.

Vi anser att media framställer en bristfällig och felaktig bild av det faktiska läget. Vi hoppas på att med detta inlägg kunna förmedla en mer rättvisande beskrivning av problemet.

Semester 2019

Ikväll onsdag publiceras resultatet av semestersökningen på OnTrack. Seko Lok har idag gått igenom utläggningen tillsammans med företaget.

Vilka omfattas?

Alla lokförare samt elever under utbildning ska nu ha sökt semester. Elever som beräknas vara färdiga med sin utbildning innan vecka 23 omfattas av det lokala semesteravtalet. För de som beräknas vara klara efter denna vecka så gäller inte avtalet utan istället semesterlagen. Alla elever som vill har därmed rätt till en sommarsemester bestående av 4 sammanhängande veckor om så önskas.

För att säkerställa ett gott personalläge under sommaren 2019 så har arbetsgivaren valt att köpa ut så många sommarsemestrar som möjligt – alla som anmält att de kan tänkta sig att flytta ut semestern till period A eller B har enligt företaget fått ”sälja” sin semester. Totalt rör det sig om drygt 120 personer – det högsta antalet någonsin.

Omkring 20 individer har inte räckt till för att få något av de val som gjorts – för dessa har företaget planerat ut sommarsemestern där utrymme finns. Normalt hamnar då semestern i juni. Ytterligare  drygt 20 individer har inte lämnat in något val och även deras semestrar planeras ut av företaget. Om det är någon som har frågor angående sin utplacerade semester så vänd er i första hand till er GC. Är det något som verkar konstigt så hör gärna av er även till oss.

Stågdagar?

Vi har ännu inte fått ta del av underlaget för utläggning av stågdagarna. Här vill vi påminna medlemmarna om att alla som sökt ut sina dagar i semestervalet också har rätt att få ut dagarna under 2019 –  om så önskas. Det kan vara så att dagarna inte kunnat läggas ut på de dagar som ni angett – arbetsgivaren har då inte lagt ut dagarna. Vi är överens om att MTR ska kontakta de medarbetare som sökt men inte fått ut sina tjänstledighetsdagar för att meddela när utrymme finns för utläggning. Sedan så får var och en avgöra om dagarna ska planeras ut eller inte. Ni som inte sökt ut några dagar i semestervalet kommer inte att bli kontaktade. Ersättningen för de intjänade dagarna kommer sedan som vanligt på februarilönen.

Frågor och funderingar? Hör av er!

 

Uniformen – Vad händer vid årsskiftet?

Som nog alla vet får vi en ny uniformsleverantör från årsskiftet, Another Clothing Concept (ACC). De tar över avtalet 1 januari som MTR har haft med Ted Bernardz. I och med detta kommer beställda kläder att skickas till närmaste ombud vid hemmet istället för till Blåsut. Leveranstiden blir fem dagar från beställning och med tanke på liggetiden hos ombudet bör man tänka på att inte beställa kläder innan semestern. I början av mars påbörjar ACC sina leveranser. Före februari går det alltså inte att beställa några kläder alls (utom vid akuta behov). Lagret finns i Jordbro vilket är bra eftersom nya plagg kan levereras samma dag om akut beställning måste göras.

Kostnaden för MTR per plagg sänks, vilket innebär att antalet poäng vi betalar också sänkas. Poängsystemet blir kvar, vi får precis som nu ca 32 poäng per år om vi jobbar heltid. Vi får alltså råd med fler kläder i och med detta. Uniformsshopen i Blåsut blir kvar där en provkollektion skall finnas. Webshopen skall förbättras.

Shoemed är fortfarande skoleverantör. Vi får ett par per år till en kostnad av 1900 kr. Ett par extra sulor tillkommer så länge totalsumman inte överstiger 1900 kr.

Ett par artiklar har tillkommit, andra har förbättrats. Några ex:

 • Ny förbättrad ryggsäck.
 • En skaljacka som står emot regn kommer att ingå i sortimentet. Den ersätter regnjackan vi har idag.
 • Softshelljackan finns kvar men med förbättrat, lite tunnare tyg.
 • En slipover tillkommer. Den har samma färg och snitt som pullovern, dvs vinröd.
 • Förbättrad kvalitet i skjorta och blus – blandningen blir 50/50 istället, vilket skall göra den mindre varm på sommaren.
 • Pikétröjan blir tunnare.
 • Kostymen får bättre kvalitet och går numera att tvätta i maskin. Ingen kemtvätt alltså.

OBS! Ni som fått den tunnare vinterjackan med röd revär på ärmen kan byta den mot den tjockare och nyare modell som övriga har, om ni tycker den är för kall, utan att det kostar något.

Fortsatt extra tillägg för gnet fram till 31/1

Seko Lok Pendeln hade idag tillsammans med ST en ny förhandling med arbetsgivaren gällande personalbristen. Vi beslutade att den överenskommelse som ingicks 22 oktober och som bland annat innebär en extra ersättning om 4000 kr/gnet utöver ordinarie kvalificerad övertid kommer fortsätta att gälla fram till 31/1 2019. En kalender med statistik över vilka datum personalbristen är som störst ska tillkomma och skickas ut så att vi lokförare får en bättre översikt och framförhållning över perioden framåt, lättare kan planera och se om något datum då personalbristen är som störst passar för oss att arbeta extra på.

Det dåliga personalläget kvarstår i december men är inte lika illa som i november. Resultatet i november blev att 18 turer beordrades ut mellan den sista oktober och 4 november, det vill säga alldeles i början av perioden. Under resterande delen av november lyckades bemanningen lösas genom frivillig övertid. Från och med andra veckan i december är många utbildningar inplanerade såsom körlärarutbildningar och TTJ. Detta spär på lokförarbristen ute på tågen. Arbetsgivaren medger själva att de är skyldiga till den dåliga planering som satt oss i denna sits och berättigar fortsatt det extra tillägget på 4000 kr.

Kjol

Det finns en kjol i uniformssortimentet som är tillverkad i samma tyg som uniformsbyxan med benficka. Den kjolen tas nu ur sortimentet eftersom väldigt få beställer den – de flesta vill ha den tunnare kjolen som är uppsydd i ull och polyester.

Ett fåtal ex av kjolen finns kvar i lager i stl 36-42. Ca 8 st av varje. Eftersom det är en så liten mängd och de utgår ur sortimentet så är frågan om någon vill ha ett ex, istället för att de blir liggande i ett hörn och samlar damm eller slängs bort? Kontakta mig om du är intresserad, beställningen hamnar utanför poängsystemet och är gratis. Blir det rusning måste jag premiera de som redan är användare av kjolen. //Astrid