Beröm till MTR

Idag drog den ordinarie verksamheten igång igen efter sommarens semestrar. Vi pratar då inte om trafiken som ju pågått hela sommaren utan om våra MBL-träffar som vi har varannan måndag där fack och arbetsgivare möts för att avhandla de frågor som dyker upp och de förhandlingar som är aktuella.

Vi brukar återge övergripande det som avhandlas under dessa dagar via hemsidan och då nämna det som vi tycker är särskilt viktigt. Rent allmänt kan sägas att det varit en delvis besvärlig sommar som ni alla känner till – avstängda stationer och rulltrappor, mycket klotter och rätt så många störningar på grund av infrastrukturfel som gett förseningar och inställd trafik. Ytterligare kollegor har under sommaren valt att säga upp sig vilket inte underlättat för planeringen att nå balans.

Det är därför ett fortsatt ansträngt personalläge på främst lokförarsidan och det väntas bestå även under höstens inledning. Många semestrar som skjutits upp från sommaren ska nu ut under september vilket fördröjer ”normalläget” en tid.

  • MTR:s VD Henrik berättade idag att styrelsen antagit en 4-årsplan för pendeltågen i Stockholm. Vad planen innebär fick vi inte reda på mer i detalj idag utan det utlovades komma längre fram. Vi får återkomma till det.
  • För att kompensera för att det inte blev några nya YH-utbildningar i MTR:s regi år så startar MTR den 3/9 en lokförarutbildning i egen regi med 24 platser. Samtliga blir därmed anställda och får utbildningslön under sin kurs. Rekryteringen till en kommande kurs som beräknas starta i vinter pågår nu för fullt. Även denna ska få 24 platser. Det blir därmed ett hårt tryck framöver för att få ut alla elever på åkning. MTR behöver säkerställa att det finns körlärare i rätt omfattning för att på ett bra sätt kunna fånga upp alla elever. Idag brister det ofta här vilket i sommar har lett till att personal under utbildning inte kunnat schemaläggas i den utsträckning som planerats. Dessutom har informationen ut till eleverna varit bristfällig och många elever vittnar om att de känt sig ”bortglömda” av företaget. Vi hade en diskussion idag med företaget som lovade bot och bättring.
  • Information kommer att gå ut denna vecka i samband med att företaget re-lanserar ”turbytestjänsten” som ska fungera via OnTrack. Tjänsten är tänkt att underlätta för personal som önskar byta tur/arbetstid. Exakt vad det innebär och hur det ska fungera får vi ta del av när informationen kommer.
  • Hjärtstartare är beställda och kommer att sättas upp i våra lokaler. 2 stycken till City och 1 till Södertälje. Bra tycker vi.

Många gånger har vi kritik mot hur företaget sköter sig och invändningar mot planer som vi får ta del av. Det känns därför extra roligt att kunna ge beröm och positiv feedback på något som kommer fram vid sittande bord.

Seko Lok vill ge en stor eloge till vår trafikchef Stefan Sjökvist som har adresserat problemet som alla lokförare känner till: svårigheten att få ut sin innestående ledighet. Stefan berättade idag att MTR under kommande vecka kommer att ta fram ett förslag på reglemente som ska styra på vilket sätt ledighet kan beviljas. Det var inte bara det att frågan kom upp utan det var sättet den presenterades på: trafikchefen konstaterade att det är människor vi har att göra med. Anställda som har ett liv vid sidan av sin anställning och som vill kunna göra upp planer för sin fritid. Han konstaterade vidare att det inte är acceptabelt att bli nekad ledigt om ansökan sker i mycket god tid och ledighet finns innestående att tillgå. MTR säger sig nu vilja flytta mandatet att säga ja eller nej till ledigheter som söks utanför sommarperioden från planeringen till gruppchefen. Det ska vara klart och tydligt vad som gäller för både de som söker och de som behandlar ansökan.

Det här är ett stort och viktigt kliv framåt, företaget inser att för att locka och behålla anställda så behöver man vara en attraktiv arbetsgivare. En del i det är att de anställda känner att de kan påverka sin situation. Jättebra! Vi återkommer med mer detaljer kring detta så fort som möjligt.

Körlärare som inte får var fjärde vecka elevfri

Många elever och inte så många körlärare har lett till att många körlärare inte får elevfritt var fjärde vecka som avtalat. Företaget har brist på körlärare och väljer då att trycka ut dagar i strid med vad som överenskommits. Inte bra och det är någonting som vi kommer att ta upp med MTR.
Ni som fått för många veckor utlagda och känner att det behövs en elevfri vecka –  ring eller maila Mikael Rimlund och be honom att stryka en redan inbokad vecka.
Vi återkommer i frågan

Klart med nya löner för 2018

Seko Lok Pendeln har idag tecknat avtal gällande nya löner från och med 2018.05.01. Samtliga tillägg och lönesteg räknas upp med det centrala utrymmet som för året är 1,9%. Utbildningslön sätts inte lokalt utan följer utvecklingen i det centrala kollektivavtalet och blir liksom tidigare motsvarande lägstalön i detta.

Löner:

Steg 1 –  25.907kr

Steg 2 – 28.707kr

Steg 3 – 39.600kr

Tillägg:

Vikarietillägg – 387kr/mån

Undervisningstillägg – 267kr/tillfälle

Handledartillägg – 250kr/tillfälle

Tidsförskjutningstillägg – 196kr/tillfälle

Vrålskubbstillägg – 259kr/tillfälle

Nya löner kommer att betalas ut på nästkommande lön med en retroaktiv del för maj och juni.

Samtliga medlemmar med individuell lön ska ha fått reda på sin nya lön. Har detta ej skett så kontakta oss och er närmaste chef.

 

 

Hur fungerar pensionssystemet för oss?

Många pratar om pensionen och att den måste planeras. Pensionsmyndigheten säger att nivån på pensionen ligger mellan 50 till 65% av bruttolönen. Hur mycket pension det är tänkt att man ska få om man arbetar ett helt liv tycks ibland vara höljt i dunkel. Nedan gör vi ett försök att förklara hur pensionssystemet fungerar. Det finns också beräkningar på hur mycket som avsätts till pensionen utifrån olika lönenivåer, avrundat till hundratal.

Skillnad på gamla och nya pensionssystemet

Det tidigare pensionssystemet kallades ATP. Med ATP var det tänkt att de som arbetar betalar in pension till de äldre genom skatter. Det sparades också till en buffert som skulle kunna användas i sämre tider. Tiderna blev dock sämre än vad någon hade räknat med och medellivslängden ökade alltför snabbt. Bufferten tog helt enkelt slut och skatterna kunde inte höjas mer. Hur löstes problemet?

Jo, istället för att höja avgifterna för de som arbetade sänkte man pensionerna och pensionsrätterna samtidigt som det infördes en bromsdator. Denna bromsdator aktiveras automatiskt i tider då befolkningen inte växer och ekonomin går sämre. Detta blir direkt märkbart för pensionärerna när de öppnar pensionskuvertet. Lite plåster på såren brukar det dock bli när det är valår då politikerna skjuter till lite extra pensionspengar som en kompensation. Inbetalningarna påverkas alltså inte utan enbart utbetalningarna. Bromsningen kan också kallas för balansering.

Statlig del  (allmän pension, nya pensionssystemet)

18,5% av bruttolön upp till 39 000 kronor avsätts till allmän pension. 16 procentenheter går till inkomstpension och 2,5 procentenheter går till premiepensionsdelen. Premiepensionen är den del där löntagaren själv kan välja vilka fonder den vill placera i. Placerar man inte aktivt så hamnar kapitalet i statens fond som kallas Såfa. Inkomstpensionen omvandlas till en pensionsrätt eftersom värdet kan komma att ändras. Under 2017 blev värdet drygt 71 000 kronor till inkomstpensionen och drygt 11 000 kronor till premiepensionsdelen om man nådde taket (39 000 kronor). Pensionsrätten anger hur mycket pension man får när man pensioneras och det är denna del som bromsdatorn kan minska.

Tjänstepension

Tjänstepension har funnits länge i många olika namn och med olika lösningar. Idag finns det ITP 1 och ITP 2 för oss som arbetar hos MTR. Alla som arbetar på en arbetsplats med kollektivavtal får tjänstepension. ITP 2 förvaltas av Alecta och det är arbetsgivarna som sköter insättningarna till Collectum som sedan fördelar pengarna. Löntagare med ITP 1 kan välja pensionsförvaltare på samma sätt som löntagare med ITPK (ITP 2) men måste då lägga minst halva värdet i en traditionell försäkring, dvs en försäkring med hög säkerhet och oftast någon form av garanti. ITP 1 börjar avsättas från 25 års ålder och betalas sedan in hela arbetslivet. Till ITP 2 startade avsättningarna från 28 års ålder och för att erhålla full tjänstepension gällde det att arbeta i minst 30 år.

Tjänstepension ITP 1

Hos Collectum kan man få reda på om man har ITP 1 eller ITP 2. Med ITP 1 insätts 4,5% av bruttolönen upp till 39 000 kronor. På den delen av bruttolönen som överstiger 39 000 kronor avsätts 30% eftersom det inte betalas ut statlig pension på den delen. Denna del av pensionen kallas även för den premiebestämda delen. De här pengarna förvaltas av en förvald förvaltare och hamnar till en viss del i en en traditionell fond och till en annan del i en global fond, dvs en fond vars kapital placeras i aktier. Storleken på denna pensionsdel bestäms alltså till stor del av den ekonomiska utvecklingen på världsmarknaden, hur pengarna förvaltas, fondavgifter och hur länge de får växa. Det går dock bra att byta förvaltare.

Avsättningsnivå:  ITP 1

För många lokförare hos stora arbetsgivare i landet hamnar bruttolönen/månad på ett belopp i närheten av taket (39 000 kronor). Avsättningen till tjänstepensionen blir då 39 000 × 0.045 = 1755 kronor. En pendeltågsförare kan som bekant uppnå en bruttolön/månad på 45 000 kronor och då blir avsättningen till tjänstepensionen dubbelt så stor (6000 × 0,3 = 1800). Alla tillägg som genererar en ökning av bruttolönen är pensionsgrundande i planen för ITP 1. Avdrag på bruttolönen ger en minskning av pensionsavsättningen (Rikskortet dras från nettolönen).

ITP 2

Som nämnts tidigare har Collectum svar på vilken ITP man tillhör. ITP 2 är förmånsbestämd vilket innebär att Alecta betalar ut 10% av bruttolönen i pension upp till takbeloppet 39 000 kronor och 65% på den bruttolönedel som går över taket. Pengarna som avsätts ligger i en globalfond, men hur utvecklingen blir i fonden spelar ingen roll för utbetalningarna (jämför med bromsdator). Om det börjar sina i kassan får arbetsgivarna helt enkelt betala in mer för att garantera utbetalningarna, det är därför den kallas förmånsbestämd. Ytterligare 2% av bruttolönen avsätts till ITPK. Arbetstagaren kan själv välja ITPK- förvaltare bland de som är förvalda. Om inget val görs är det Alecta som stoppar pengarna i sin globalfond. ITP 2 är på väg att fasas ut och alla nya löntagare hamnar i ITP 1.

Avsättningsnivå: ITP 2

Arbetsgivarna garanterar 10% av lönen i pension upp till takbeloppet vilket ger 3900 kronor/månad. För att dubbla utbetalningarna från ITP 2 krävs en lika stor löneökning som i exemplet ovan, nämligen 6000 kronor (6000 × 0,65 = 3900). Som med så mycket annat är garantin inte gratis, i ITP 2 planen ingår inte alla tillägg. Övertid, såld semester och stagdagar är inte pensionsgrundande i ITP 2 medan vrålskubb, körlärartillägg, undervisningstillägg, kryssdagar, OB-tillägg och tidsförskjutningstillägg är det. En annan skillnad på de olika tjänstepensionerna är att ITP 2 beräknas på rapporterad årslön vilken hittas på Collectums hemsida (månadslön × 12,2 + rörliga tillägg året innan).

Löneväxling (enbart ITP 2)

MTR godkänner löneväxling och villkoren finns att läsa på OnTrack. Syftet med att löneväxla är att ta valfri summa från bruttolönen och sätta in den på ITPK-delen för att senare ta ut summan (som förhoppningsvis har växt på världsmarknaden) och betala skatt på den när man pensioneras. Löneväxling kan användas som ett extra pensionssparande.

Sammanfattning

Hur mycket pension blir det? För ITP 1 är alla gissningar lika bra, men tillsammans med statlig pension borde det bli mer än 50% av lönen. ITP 2 är förutbestämd och kommer att ge mellan 50-65 procent av lönen inklusive statlig pension.

Länkar

Vill du se din pensionsprognos besök www.minpension.se

Vill du veta mer om tjänstepension besök: www.alecta.se

Vill du veta mer om allmän pension besök www.ppm.nu

www.collectum.se finns också nyttig information

OnTrack har också information om löneväxling och pension.

Uttalande mot inskränkning av strejkrätten

Stockholm, 20180613

Vi vill uttrycka vårt missnöje mot de förändringar i strejk- och konflikträtten som lagts fram genom Stridsåtgärdsutredningen och överenskommelsen mellan arbetsmarknadens parter. Dessa innebär inskränkningar av grundläggande fackliga rättigheter. Överenskommelsen bryter mot de internationella konventioner som Sverige undertecknat vilka innebär att alla fackföreningar ska vara garanterade verksamma medel för att genomdriva villkor för sina medlemmar.

Att arbetstagare förbjuds vidta stridsåtgärder mot arbetsgivare som redan är bundna till kollektivavtal, såvida inte syftet med stridsåtgärden just är att uppnå ett kollektivavtal med tillhörande fredsplikt, innebär en maktförskjutning som gynnar arbetsgivarna. Det öppnar upp för en arbetsmarknad där arbetsgivare kan handplocka fackliga organisationer att sluta så billiga avtal med som möjligt, med lägre krav på löneökningar och försämringar av arbetsvillkoren.

För oss är detta inte synonymt med ordning och reda på arbetsmarknaden eller att stärka den svenska modellen utan med lönedumpning och minskad demokrati på arbetsmarknaden.

 

Rör inte strejkrätten!

 

Styrelsen Seko Lok Pendeln klubb 105 vid MTR Pendeltågen

Beordring av övertid

Vid de senaste MBL-träffarna så har personalläget på lokförarsidan diskuterats flitigt. Företaget återkommer till att sommaren och då främst juli ser riktigt ansträngd ut. Det finns inte tillräckligt med lokförare tillgängliga för att driva trafiken som det ser ut helt enkelt. Vi har suttit i möte med MTR och tillsammans tagit fram förslag på hur situationen kan förbättras och stabiliseras. En punktlista togs fram med åtgärder som förhoppningsvis skulle ge resultatet att läget blev lite bättre.

Arbetsgivaren har vid flera tillfällen nämnt att de i sista hand har en möjlighet att beordra ut övertid på personalens fridagar för att få trafiken att rulla. Det tycker Seko är en riktigt usel idé – vilket vi låtit företaget veta. Arbetsgivaren har en möjlighet att beordra ut övertid i enlighet med arbetstidslagen och lokalt kollektivavtal. Det har hittills vad vi vet aldrig behövt användas på pendeln eftersom vi alla andra år när det varit personalbrist kunnat lösa bemanningen ändå på frivillig väg. Nu verkar det dock som om vi är närmare än någonsin tidigare att hamna i denna tråkiga situation. Vi har fackligt fört fram att det går att använda sig av X-helgstillägget även under vardagar samt lämnat förslag på en höjning av detta tillägg för att locka fler att komma in och ta ett extrapass. MTR har dock varit kallsinniga och valt att förlita sig på att ersättningarna som vi har idag räcker – vilket de uppenbart inte gör i detta läge eftersom vi är där vi är.

Vad gäller vid beordrad övertid? Hur ska DU agera ifall du blir beordrad?

Huvudregeln är att om du blir beordrad att utföra övertid så ska du komma in och jobba.

Arbetsgivaren har rätt att med kort varsel beordra sina anställda till övertid, detta oavsett sysselsättningsgrad. Att vägra gå i arbete när arbetsgivaren nyttjar sin rätt att beordra övertid kan leda till att du får en erinran om arbetsvägran. Enstaka sådana varningar är dock inte till ett tillräckligt skäl för uppsägning. Beordrad arbetstid ska vara något som endast används undantagsvis, verksamheten får inte bygga på planerad övertid.

En beordran är därför en sista utväg. Grundregeln är att beordran från arbetsgivaren ska komma i så nära anslutning som möjligt till det aktuella arbetspasset. Det finns ingen tidsgräns angiven i regelverket men det handlar om timmar snarare än dagar. Att lägga ut övertid redan på månadslistan inför kommande månad låter sig alltså inte göras – i så fall har inte företaget uttömt alla möjligheter utan planerar istället för att låta verksamheten ske på övertid. Beordrad arbetstid ska vara att anse som ett extraordinärt inslag i arbetet och ska därför inte vara något som används regelmässigt.

Kan jag neka att jobba?

Om du har gått ner i sysselsättningsgrad med stöd av föräldraledighetslagen, är du skyddad mot beordrad övertid om du inte själv vill arbeta övertid. Du har en beviljad tjänstledighet och har därmed rätt att gå hem i tid och är inte tillgänglig för arbete på din FP-dag. Om du är förälder med små barn men inte har gått ned i tid så kan du ändå neka till att jobba övertid om du inte har möjlighet till barnvakt eller barnomsorg aktuell dag.

Är du partiellt sjukskriven så står du inte till förfogande för övertid ens om den är beordrad. Sjukskrivningen är till för din återhämtning, rehabilitering och läkning. Den är således inte till för att du ska arbeta extra. Det finns en risk att Försäkringskassan drar in din sjukpenning om du arbetar extra eftersom du då visar att du har förmågan till detta.

Personliga skäl: En individ kan ha personliga skäl för att neka övertidsarbete, det kan vara känsligt och ingenting som man vill skylta med exakt vad det kan vara. Här är det lite otydligt vad som gäller, det kan gå bra att hänvisa till personliga skäl vid enstaka tillfälle men att återkommande hänvisa till detta utan att tydligare specificera vad det gäller håller inte. Det kan i värsta fall rendera en erinran för arbetsvägran.

Självklart gäller förutom ovanstående att du behöver vara i tillräckligt skick för att på ett säkert sätt kunna framföra ditt fordon. Lokföraren är alltid ansvarig för tågets säkra framförande och är du inte 100% säker på att du klarar det så ska du neka till övertiden. Du behöver vara tillräckligt pigg och utvilad och givetvis nykter för att kunna komma i fråga för att arbeta. Är du inte inte det och ända befinner dig på jobbet så är det din skyldighet att ta dig själv ur trafiksäkerhetstjänst. Oavsett om det är ett vanligt arbetspass eller ett övertidspass.

Regler för övertid

Max 200 timmar per år. Max 50 timmar per kalendermånad. Alla arbetstidsregler i kollektivavtalet gäller som vanligt. Du ska ha minst 11 timmar mellan turerna (dygnsvilan), veckovilan om 36 timmar får inte tas i anspråk, spärreglerna vid tidig morgon och natt samt även 19-05 regeln gäller.

Risker med att beordra övertid

Seko Lok ser flera uppenbara risker med en situation där arbetsgivaren börjar beordra ut övertid och inte längre klarar sin verksamhet baserat på frivilliga åtaganden. Det blir sannolikt en ytterligare kärv stämning mellan produktion och administration. Genom att ålägga personalplanerare att beordra ut övertid försämras även planeringsavdelningens relation med personalen – en relation som är av yttersta vikt att den fungerar bra även i tider när ingen eller låg personalbrist råder. Relationer tar tid att bygga upp men går snabbt att rasera. Här gäller det att vara försiktig och tänka till innan.

Att förlita sig på beordrad övertid gör att företaget sätter sig i ett läge där det inte på förhand går att veta huruvida verksamheten kan bedrivas. Det är inte så att det genom att titta på fridagsnycklarna går att säga hur många lokförare som i slutänden finns tillgängliga för övertid. Personal kan vara svår eller omöjlig att få tag på (en majoritet använder inte tjänstetelefonen privat och få har fast telefoni idag), personal kan vara bortrest, personal kan av andra anledningar ha förhinder som omöjliggör tjänstgöring etc etc

Ytterligare en aspekt som måste tas med i beaktande är att vi riskerar att få ökade sjuktal som en konsekvens av ofrivillig övertid. Vilket i sin tur ökar på bristen.

Till sist:

Seko Lok jobbar för att vi INTE ska hamna i scenariot ovan. Det är dåligt för företaget men även problematiskt för oss om vi ändå hamnar där. Vi har INGET att vinna på det – alla vill ha sina lediga dagar och själva kunna välja när och hur vi arbetar utöver ordinarie arbetstidsmått.  Eftersom alla har ett gemensamt mål så hoppas vi mycket på att det går att komma fram och bedriva sommarens trafik utan att våra medlemmar tvingas till arbetet. Ni som har tid och möjlighet – ställ gärna upp och ta ett pass om ni blir tillfrågade och har möjlighet.

Här nedan kan ni läsa frågor vi har fått in till klubben, har ni några egna frågor kan ni maila dessa till styrelsen@pendelforarna.se eller skriva på klubbens facebooksida. 

Vad händer om jag har en femdagarsledighet (ons-sön) direkt följt av huvudsemester och har resa bokad från onsdagen och de beordrar in mig på onsdagen eller torsdagen?

Svar: Arbetsgivaren har rätt att kalla in dig att arbeta oavsett om du planerat att åka bort eller inte. Bäst i detta läge är att förklara situationen och berätta om dina planer. Kanske går det att komma överens om en annan lösning?

Jag trodde det krävdes mer oförutsedda saker än personalbrist känd sedan väldigt länge för att ha rätt att beordra?

Det kan vi hålla med om. Frågan är inte prövad huruvida arbetsgivarens argument för övertiden är starka nog och uppfyller ”särskilda skäl”. Det är något som vi behöver ta med förbundet den dag det inträffar.

Och själva semestern kan dom väl inte bryta?

Rent formellt finns utrymme i lagen för en arbetsgivare att bryta återkalla semestern och kalla in personal till arbete. Det krävs dock starka skäl för en sådan åtgärd och MTR har inte någon gång sagt sig vilja använda denna möjlighet. Om det mot förmodan uppstår en sådan situation så ska du kontakta Seko Lok för vidare hjälp.

Och vad om man är studieledig?

Då är du inte tillgänglig för övertid.

 

Vi kommer att uppdatera denna sida löpande vid behov

 

 

Nya löner 2018

Seko Lok har träffat arbetsgivaren vid tre tillfällen med anledning av den årliga lönerevisionen. Det centralt förhandlade utrymmet som finns att tillgå är för 2018 1,9%.

Seko Lok yrkade på att flytta pengar i stegen för att på så sätt höja upp slutlönen. Detta skulle ha inneburit en högre slutlön på bekostnad av ingångslön och lönesteg 1. Nu var inte MTR intresserade av en sådan lösning vilket innebär att ingen överenskommelse kan göras angående detta. Istället så kommer tarifferna att höjas upp med den centrala procenten. De nya lönerna ser därför ut som följer:

Löner för lokförare 2018-05-01 – 2019-04-30

Anställningstid                 Månadslön

Steg 1                                   25.907 kr

Steg 2                                  28.707 kr

Slutlön                                39.600 kr

Vik-tillägg                          388:-/mån

Normalt så ligger en LF 12 månader i vardera steg innan personen går upp på slutlön. För färdig LF som kommer från annan anställning så gäller att tidigare erfarenhet (minus 2 månader) som lokförare får tillgodoräknas vid inplacering i lönestegen.

De nya lönerna kommer INTE att kunna betalas ut redan på juni-lönen utan istället komma med till juli månads lön. Detta med anledning av att vi inte kunnat bli överens huruvida våra rörliga tillägg ska höjas med det centrala utrymmet eller inte. Det här gäller tidsförskjutningstillägg, handledartillägg, vrålskubbstillägg samt utbildningstillägg.

Vid tidigare lönerevisioner (ända tillbaka till Citypendelns start) så har alltid de rörliga tilläggen genererat ett löneutrymme. Detta utrymme har varit det samma som det centralt framförhandlade utrymmet och då utökat lönepotten. Normalt så har utrymmet använts just för att höja nämnda tillägg, men vi har också vissa år använt pengarna som tilläggen gett till att höja slutlönesteget. Det har varit ett sätt i tider av personalbrist att kunna löneglida lite och på så sätt bli en mer attraktiv arbetsplats och därmed locka hit lokförare. Även förra året när MTR var ny som arbetsgivare användes detta löneutrymme och tilläggen höjdes upp.

I år så vill inte arbetsgivaren gå med på att utrymmet existerar utan menar att Seko måste bekosta eventuell höjning av tilläggen ur egen ficka genom att ta pengar från lönepotten. Det skulle i så fall innebära att vi avstod lön för att höja upp tilläggen. Tvärtom mot tidigare års konstruktioner alltså. Det är en dålig lösning och inte något som vi är intresserade av. Nu har vi satt av en tid för en ytterligare träff (efter midsommarhelgen) och har en liten förhoppning om att kunna lösa frågan. Vi hade idag ett konstruktivt möte per telefon med ledningen och innan vi uttömt alla möjligheter till en överenskommelse är vi inte beredda att ta frågan vidare.

Leder inte kommande möte till en lösning så väcker klubben tvist och begär central förhandling.

Vi återkommer med mer info

Medarbetarundersökningen

Glöm inte att fylla i Medarbetarundersökningen som du har fått på din mail. Ett bra tillfälle att visa MTR vilka åsikter vi har om vår arbetsplats. Enkäten ska vara inlämnad redan nästa fredag, så det är ont om tid.