Körlärare eller inte i dessa tider? Det bestämmer du!

Idag, 11/5, hade vi telefonmöte med MTR, bland annat om de direktiv vi fått angående tillfällen då MTR kräver att vi använder munskydd. På OnTrack finns idag ett inlägg som säger att vid de arbetsmoment då ett säkerhetsavstånd på 1 – 2 meter inte går att uppfylla, ska munskydd bäras. Ett ex på sådana tillfällen säger man vara då instruktör eller körlärare har tjänst med elevåkning.

Tillsammans med skyddsombuden gjorde MTR en riskanalys i förra veckan på de munskydd som köpts in. Alla de riskpåståenden som satts upp hamnade på ”orange” vilket betyder att det finns risk i användandet. Ett påstående hamnade på ”rött” vilket betyder allvarlig risk. Munskydden är inte tillräckligt skyddande vid inandning, däremot vid utandning. De har säkerhetsklass FFP2 till skillnad mot de på sjukhusen som är klassade FFP3.

Beslutet om att instruktörer/körlärare/elever ska ha munskydd när de åker tillsammans i hytt innebär att MTR anser elevkörningsfrågan som löst. MTR kommer m a o ta emot förarelever igen. Den som tycker det är obehagligt att ha någon i hytten får ta ett enskilt samtal med sin GC om saken. Problemet får lösas på individnivå säger man.

Med detta vill Seko Lok meddela som följer: Du som förare är ditt eget skyddsombud. Känner du oro över smitta om du har någon med dig i hytten kan du lugnt säga till din GC att du vill avstå från ditt körläraruppdrag tills vidare eller tills epidemin är över. Att vara körlärare är en extra arbetsuppgift du har så länge du själv vill, inte en förutsättning för din fortsatta anställning.

Du har rätt att avstå ditt uppdrag om du känner oro. Givetvis inte från en dag till en annan, utan för en period som du själv anger. Det kan vara tills vidare, en månad, två månader eller tills epidemin är över. Vad som helst. Du är ditt eget skyddsombud. Glöm inte det.

Uttag av komptid

I februari hade vi gott om förare för första gången på mycket mycket länge. Vi fick chans till beviljad ledighet i helt annan omfattning än tidigare. Nu är vi pga Covid-19 tillbaka i samma brist igen. Vi har en sjukfrånvaro på 10 % i dagsläget och återigen svårigheter att få ledigt.

Seko Lok begärde förhandling för en tid sedan med yrkan på att MTR fram tills personaltillgången blir bättre betalar sparad komptid i pengar till den som vill. Att vare sig får ledigt eller kontant ersättning för den tid vi har innestående kan tolkas som att vi arbetat gratis på vår lediga tid.

Förhandlingen avslutades i oenighet. MTRP har inte ekonomi nog för att tillmötesgå en sådan yrkan.

Den som gnetar bör vara medveten om att ledig tid inte går att få i nuläget och att enda möjligheten till ekonomisk ersättning är att begära det vid tidpunkten för gnetet. Alternativt kan man vid utlägg av övertidsarbetet säga att förutsättningen är att man får ledigt en annan dag som man själv föreslår. MTR kan inte neka utbetalning i pengar om man begär det vid gnettillfället.

Det kan vara idé att inte spara alltför många timmar i kompbanken. Risken är att man aldrig får ut ledigheten. Att t ex låta gränsen gå vid 100 sparade timmar kan vara rimligt, och att därefter ta ut ersättningen i pengar.

Klart med prolongering av Spårtrafikavtalet till 30 november

Efter veckor av förhandling och kontakter mellan Almega Tågföretagen och Seko Spårtrafik har parterna äntligen landat i den enda rimliga åtgärden i detta akuta läge – Spårtrafikavtalets förlängs med sju månader.

Prolongeringen av Spårtrafikavtalet innebär också att bundenheten till lokala avtal för Pågatåg och Krösatåg fortsätter att gälla till och med den 30 november 2020. Lokala avtal på andra bolag i branschen, som bygger på det centrala kollektivavtalet följer även de den nya giltighetstiden.

Allt fortsätter gälla som vanligt helt enkelt!

Se hela meddelandet från Seko Spårtrafiks förhandlingsdelegation här.

Nej till höjt X-tillägg i sommar

Som vi tidigare informerat har klubben begärt förhandling och drivit på för att företaget ska höja ersättningen för X-dagarna. MTR har nu meddelat att de inte har någon ekonomisk möjlighet att höja ersättningen. Företaget vill istället att vi gemensamt tittar på möjligheten att höja tillägget inom ramen för den ordinarie lönerevisionen som förmodligen blir av först i höst.

Seko Lok stänger inga dörrar men har ändå meddelat att vi inte ser det som aktuellt att finansiera en höjning genom att avstå löneutrymme. X-tillägget har ett värde även för företaget som genom att hålla nivån tillräckligt högt därmed kan förvissa sig om att ha tillräckligt med folk att driva trafiken under sommaren. Om tillägget inte uppfattas som attraktivt nog undviker LF att sätta upp sig i förtid och planeringen blir svårare.

X-tillägget betalas ut under samtliga veckoslut i sommar – oavsett när jobben fördelas. I och med att MTR nu sagt nej till en höjning så gäller den tidigare nivån om 2000:- per dygn.

Almega Tågföretagen vägrar förlänga de lokala avtalen

Under två veckor har Seko Spårtrafiks förhandlingsdelegation försökt teckna en uppgörelse med Almega Tågföretagen, utan framgång. Seko Spårtrafik vill att det centrala avtalet och samtliga lokala avtal förlängs till hösten. Särskilt viktigt är avtalen för Krösatåg och Pågatåg. Enligt uppgörelsen i avtalsrörelsen 2017 löper bundenhet till dessa avtal ut den 30 april 2020.

Seko vill att de lokala och de centrala avtalen fortsätter att löpa parallellt, precis som idag. Almega har avvisat detta förslag.

”Samhället befinner sig i kris, människors liv står bokstavligt talat på spel och ekonomin är hotad. Vi vill kunna lägga 100 procent fokus på att parera effekterna av Coronapandemin. Vi vill hjälpa våra medlemmar och arbetsgivarna igenom krisen. Sverige behöver tågbranschen. Därför vill Seko förlänga avtalen rakt upp och ner.”

Läs mer i informationen från förhandlingsdelegationen här.

Rutiner för LF som tjänstgör på annan ort

Seko Lok blev kontaktade av företaget med anledning av att det råder obalans mellan stationeringsorterna. För närvarande är det för få LF i Söd i förhållande till antalet turer. För att underlätta främst utläggning av turer i Södertälje på Cst-stationerade LF så är Seko Lok och företaget nu överens om följande:

Under perioden från och med idag och tom 31/8-2020 så kan LF frivilligt säga ja till att kunna tjänstgöra även i Söd. Medgivande till att lägga ut Söd-turer på Cst förare inhämtas av PSF. Ett medgivande från individen anses gälla för hela perioden. Skulle något förändras som gör att individen inte längre kan åta sig att tjänstgöra i Söd måste PSF kontaktas och denna information lämnas.

Lokalt kollektivavtal gäller precis som vanligt. Alla arbetstidsregler ska vara uppfyllda. Dygnsvila, veckovila och FP-period ska självklart ges som normalt.

Ingen restidsersättning faller ut och ingen arbetstid läggs på den befintliga turen i form av passresor ned och/eller upp. Istället gäller att 2 timmar kvalificerad övertid ges för varje pass som fullgörs på annan stationeringsort. Detta gäller åt båda hållen, dvs även för en Söd-stationerad LF som tillfrågas att ta jobb på Cst. Även om det i dagsläget inte verkar finnas ett sådant behov så kan det uppstå.

Det går bra att ta övertiden i komptid eller i pengar på lön. Meddela företaget hur ni vill göra i samband med att PSF kontaktar er. Det går givetvis även bra att kontakta PSF på egen hand om det är så att ni vet med er att ni kan tänka er att tjänstgöra i Söd.

Trafik ”som vanligt” på pendeln

Kort info om läget just nu på Pendeln:

Trafikförvaltningen har ihop med företaget beslutat om att fortsätta trafiken i normalläge, dvs vi kör full trafik utan reducering i dagsläget. Samtidigt så utarbetas nu reduceringsplaner i det fall att vi personalmässigt inte längre klarar av att bedriva trafik enligt ordinarie upplägg. Sjuktalen ligger idag ungefär som i resten av samhället – runt 10% är en siffra som vi fått. I och med att vi gick in i detta med överskott på lokförarsidan så kan vi ändå klara verksamheten i detta läge. Om sjuktalen fortsätter uppåt så kommer ledningen bli tvungna att ”dra i bromsen” och reducera trafiken. Planeringsavdelningen färdigställer just nu arbetet med att rita nya turer som ska kunna användas i det fall att trafiken dras ned. Seko Lok har en tät dialog med planeringen och vi är gemensamt överens om att gruppernas arbetstider i största möjliga mån ska hållas när nya jobb läggs in.

Det reducerade läget drar betydligt mindre personal men innebär ändock att vi skulle köra nära 80% av trafiken. Företaget och Seko Lok har i denna fråga samma bild och samma målsättning – att full trafik är bra och att vi fortsatt hoppas kunna köra den trafik som beställts. Eftersom ändringar kan komma att ske med kort varsel så ställer det krav på oss att vi kontrollerar i ”Mitt schema” hur tjänstgöringen ser ut för kommande arbetspass – gärna redan dagen innan. Det kan spara mycket tid åt våra personalfördelare om vi noterar och bekräftar eventuella ändringar själva så att de inte behöver kontakta alla manuellt.

Rutiner kring slopat karensavdrag

Sedan 11 mars är karensavdraget slopat då arbetstagare uppmanas att stanna hemma från arbetet också vid lindriga förkylningssymptom. Detta i syfte att stoppa spridningen av corona-viruset. Märk dock att MTR Pendeltågen i nuläget fortfarande gör karensavdraget som vanligt. Försäkringskassan är ansvariga för att administrera återbetalningen, men rutiner för detta är ännu inte helt på plats.

Avtalsrörelsen skjuts upp till oktober

Parterna inom industrin är överens. Avtalsrörelsen skjuts upp till hösten och nuvarande kollektivavtal förlängs på grund av coronakrisen. Seko Spårtrafik ska dock förhandla med Almega om prolongering (förlängning) av Spårtrafikavtalet innan något är klart för vår del. Förhandlingarna mellan parterna inom industrin återupptas den 1 oktober i höst och nuvarande kollektivavtal förlängs till 31 oktober.

Central information från Seko

Bra information om vad som gäller för bland annat riskbedömning i arbetslivet, återtagande av utlagd semester och smittbärarpenning hittar du på Sekos hemsida här.

Förhandling X-tillägg 2020

Seko Lok Pendeln har begärt förhandling gällande nivån på X-tillägget.

X-tillägget används normalt under veckoslut under sommarperioden för att säkerställa att det finns tillräckligt med personal tillgänglig. I skiftet mellan två semesterperioder uppstår en situation där både den som går på semester kommande vecka och den som ska börja jobba igen efter sin semester båda har ledigt. För att det ska finnas tillräckligt med lokförare i tjänst används då X-tillägget för att locka fler att arbeta. Ersättningen för övertidsarbete som läggs ut under dessa helger blir därför ordinarie övertid plus X-tillägg.

Nivån på X-tillägget regleras i det lokala semesteravtalet (som finns att läsa under fliken AVTAL). För närvarande och ända sedan 2008 gäller att tillägget är värt 2000kr per dygn där tjänstgöring utförs. En tur som sträcker sig över dygnsgränsen lördag till söndag (halvnatt eller helnatt) genererar därför 2 tillägg medan en morgon en dagtur genererar 1 tillägg.

X-tillägget är inte med i den årliga lönerevisionen och höjs alltså inte med automatik utan det ligger helt på de lokala parterna att komma överens om nivån (om den ska ändras). Seko Lok anser att det är hög tid att höja tillägget då det inte gjorts på 12 år (!) nu. Yrkandet som vi fört fram är att tillägget ska höjas till motsvarande den nivå det hade 2008 i relation till slutlönesteget. Se vår förhandlingsframställan för ytterligare information här

Vad gäller om vi inte kommer överens med arbetsgivaren?

Om MTR inte är villiga att höja tillägget så blir det inget. I så fall ligger nuvarande nivå kvar. Arbetsgivaren kommer snart att skicka ut en intresseanmälan där vi lokförare får anmäla vilka dagar under sommaren som vi är intresserade av att ”gneta”. Denna anmälan blir bindande så snart schemat är presenterat. Om nivån på ersättningen är för låg så finns för arbetsgivaren en risk att de inte får tag på tillräckligt med personal. Om tillräckligt många av oss däremot sätter upp oss för övertid så är arbetsgivaren sannolikt mindre intresserad av att finansiera en höjning av X-tillägget. Hur vi som kollektiv agerar blir därför avgörande för utkomsten av förhandlingen.

Blev du sjuk på en utlagd FV-dag?

Medlem kontaktade klubben efter att ha blivit sjuk i samband med utlagda FV-dagar. Företaget ansåg att FV-dagarna därmed var konsumerade samt att även sjukavdrag skulle göras för de aktuella dagarna. Frågan till klubben var om det här är korrekt? Det ansåg vi inte. Klubben begärde förhandling och denna kom till stånd i måndags – 24/2.

Vad yrkade Seko Lok på i förhandlingen? Klubben menade att företaget inte kan anse dagarna förbrukade OCH belägga de med sjukavdrag samtidigt. Man får bestämma sig – antingen ska sjukavdrag göras och dagarna planeras ut vid annat tillfälle eller så ska full lön ges för dagarna – och de är därmed förbrukade. I förhandlingen blev vi sedan överens om att dagarna anses förbrukade i och med att de är utlagda i schemat men att inget avdrag ska göras. Man kan jämföra med en kontorsanställd som blir sjuk på julafton – dagen kommer inte att läggas ut vid annat tillfälle men inget sjukavdrag är heller aktuellt.

En annan felaktighet som vi fått höra är att vi inte skulle tjäna in FV-dagen om vi är sjuka vid det tillfälle som den tjänas in. Det är fel. Avtalet ger rätt till motsvarande det antal röda dagar som infaller under året – för 2020 är det 11 stycken. Om en FV-dag inte är utplanerad och medarbetaren är sjuk dagen för intjänandet så ska dagen sparas i banken och finnas tillgänglig för sökning/utplanering vid lämpligt tillfälle inom 2 månader precis som vanligt. Den försvinner inte.

Till sist: det finns ingen vinst med att sjukanmäla sig tidigare än till den första arbetsdagen ni skulle ha arbetat. Karensavdraget blir samma oavsett.

Felskrivning i Lokförarlistan

En felskrivning gällande vilken tid påföljande arbespass ska meddelas har upptäckts i lokförarlistan. På sidan 5 under viloperiod, stycke tre ska stå: Besked om tjänstgöring påföljande arbetspass lämnas senast kl 15.00 på arbetsdag som följs av arbetsdag. Detta gäller oavsett om du slutar tidigt eller sent. Följs arbetsdagen av fridag ska besked lämnas före arbetets slut. Kontakta psf kl 15.00 resp innan du går hem, om de inte har hört av sig. De har mycket att göra. Att underlätta för dem genom att höra av sig kostar ingenting.