Välkomna på Öppet hus/Infoträff!

Seko Lok Pendeln bjuder in till infoträffar med temat turer och grupper. Ställ frågor och berätta för oss hur du tycker våra scheman ska se ut inför höstens gruppval. Vi bjuder på frallor och frukt.

 

Onsdag 10 oktober kl 8-16 i personallokalen i Södertälje Hamn

Torsdag 11 oktober kl 6-22 på Klarabergsviadukten 49

 

Vi hoppas på att träffa så många av er som möjligt, varmt välkomna!

Nytt från MBL

Från MBL 24 september finns följande att berätta: Diskussion kring varför MTR kör med korta tåg vid derbyn och den brist på säkerhet det innebär för våra resenärer och vår personal. Detsamma gäller trafiken till jul och andra helger då antalet resenärer är betydligt fler än på vanliga vardagar. SL anser att det är för dyrt att köra långa tåg. Eftersom det är SL som är vår beställare är det inte mycket MTR kan göra åt saken, mer än att gång på gång föra fram vårt behov av längre tåg.

Personalomsättningen bland förarna är fortsatt stor. Den har legat högt hela året. 31 lokförare har slutat hittills. Ytterligare 7 har gått över i annan tjänst inom MTR. Det är en hård press på att utbilda nya lokförare för att antalet förare blir detsamma som innan övergången från Ståg. Under 2018 kommer i runda tal 85 nya lokförare ha genomgått vår egen utbildning, men de räcker inte på långa vägar till för att täcka upp det antal företaget behöver.

Turerna för nästa år är under framtagning. Våra turlistombud kommer att få paketet för granskning vecka 42.

Med den nya körlärarkursen på två dagar hoppas företaget att locka fler förare till uppdraget. Behovet är stort, antalet körlärare är 37 idag men MTR är i behov av det dubbla. Kursen kommer att hållas i Göteborg med två övernattningar på hotell. Feedbacken har varit positiv och Seko Lok liksom MTR hoppas att antalet intresserade ska öka. De som är körlärare sedan tidigare ska genomgå en kompetenshöjande kurs i framförallt pedagogik. Även här blir det 2 övernattningar med hotell.

Vår trafikchef, Stefan Sjöqvist, kommer att hålla ett informationsmöte i dagrummet 26/9 mellan 16.15 och 17.00. Han ska i fortsättningen hålla information en gång i månaden, med plats för frågor och funderingar från oss som jobbar på tågen.

Lokalerna för den administrativa personalen och POC ska ses över. Kontorslandskapet är inte bra och mindre rum behövs för personliga samtal så man inte behöver gömma sig i kopiatorrummet.

Uppställningsspåren för våra fordon räcker inte till. MTR söker olika lösningar och har bland annat tittat på möjligheten att använda Älvsjö godsbangård i framtiden. Vi får se vad resultatet blir.

MBL 180910

Idag var det återigen dags för MBL-träff mellan fack och arbetsgivare. Ett övergripande tema blev fortsatt personalbristen. Nu i september påbörjar MTR en internutbildning för 24 stycken nya förare samtidigt som 8 stycken redan färdiga förare, varav 6 stycken inhyrda, har börjat vilket åtminstone täcker upp en del av personalbristen. Rekryteringsprocessen till nästa internutbildning som börjar i november pågår också för fullt.

Detta medför dock att efterfrågan på körlärare fortsatt kommer vara stor. Trafikchef Stefan Sjökvist berättade under träffen att kommande körlärarutbildningar planeras att genomföras på annan ort än Stockholm under två dygn då det bjuds på boende och middagar. Seko Lok Pendeln ställer sig positiva till detta initiativ och hoppas det kan locka flera till att prova körlärarrollen och känna sig motiverade. När vi så småningom uppnått de 60-70 körlärare som behövs så är tanken att 10 körlärare ska vara kopplade till varje gruppchef och instruktör.

Stefan Sjökvist berättade även att han planerar att besöka Klarabergsviadukten 49 en gång i månaden för att hålla ett slags torgmöte på cirka 30 minuter med information från arbetsgivaren. Syftet är att skapa en bättre dialog med medarbetarna. Mötena kommer annonseras i god tid innan och ske på frivillig basis. Även avdelningsmöten med anställda på POC ska hållas månadsvis för att bland annat diskutera störningsplanering. Något positivt som hänt i sommar är att antalet växelfel minskat drastiskt på grund av åtgärder som Trafikverket lagt in för bättre underhåll. POC är fortfarande i behov av att rekrytera fler och funkar rutinerna bättre kan det kanske bli en mer attraktiv arbetsplats.

Efter sommarens rulltrappskaos har Matts Jenelius tillfälligt tagits in som fordonssäkerhetsansvarig innan en ny organisation ska komma igång hos MTR. Bland annat arbetas det just nu i samarbete med skyddsombuden på en revision av säkerhetsplanen för Citybanan där bland annat rollerna för förare, POC och trafikledning bestäms för att en eventuell utrymning ska kunna ske på ett så säkert sätt som möjligt.

Vad gäller ledigheter och att få dem beviljade så är en nyhet att gruppcheferna framöver ska kunna ta beslut om ledigheten. På så sätt tas även hänsyn till individen och inte bara till resursläget. Om du ansöker om ledighet 3 månader innan datumet det gäller hamnar ansökan först hos PSF för att därefter skickas vidare till gruppchefen. I ansökan anger du skälet och förhoppningen är att du då ska få svar om beslut inom den kommande veckan så att ledigheten läggs in i ditt schema i god tid. De ledigheter som detta omfattar är de som gäller en eller ett par dagar, det vill säga strösemester, kompledigt, Ståg-dagar och permission och alltså inte huvudsemester eller FV-dagar.

Sist men inte minst avslöjades vem som ska efterträda Kim Widegrip som områdeschef för lokförarna och namnet är bekant! Håll utkik på OnTrack!

Beröm till MTR

Idag drog den ordinarie verksamheten igång igen efter sommarens semestrar. Vi pratar då inte om trafiken som ju pågått hela sommaren utan om våra MBL-träffar som vi har varannan måndag där fack och arbetsgivare möts för att avhandla de frågor som dyker upp och de förhandlingar som är aktuella.

Vi brukar återge övergripande det som avhandlas under dessa dagar via hemsidan och då nämna det som vi tycker är särskilt viktigt. Rent allmänt kan sägas att det varit en delvis besvärlig sommar som ni alla känner till – avstängda stationer och rulltrappor, mycket klotter och rätt så många störningar på grund av infrastrukturfel som gett förseningar och inställd trafik. Ytterligare kollegor har under sommaren valt att säga upp sig vilket inte underlättat för planeringen att nå balans.

Det är därför ett fortsatt ansträngt personalläge på främst lokförarsidan och det väntas bestå även under höstens inledning. Många semestrar som skjutits upp från sommaren ska nu ut under september vilket fördröjer ”normalläget” en tid.

  • MTR:s VD Henrik berättade idag att styrelsen antagit en 4-årsplan för pendeltågen i Stockholm. Vad planen innebär fick vi inte reda på mer i detalj idag utan det utlovades komma längre fram. Vi får återkomma till det.
  • För att kompensera för att det inte blev några nya YH-utbildningar i MTR:s regi år så startar MTR den 3/9 en lokförarutbildning i egen regi med 24 platser. Samtliga blir därmed anställda och får utbildningslön under sin kurs. Rekryteringen till en kommande kurs som beräknas starta i vinter pågår nu för fullt. Även denna ska få 24 platser. Det blir därmed ett hårt tryck framöver för att få ut alla elever på åkning. MTR behöver säkerställa att det finns körlärare i rätt omfattning för att på ett bra sätt kunna fånga upp alla elever. Idag brister det ofta här vilket i sommar har lett till att personal under utbildning inte kunnat schemaläggas i den utsträckning som planerats. Dessutom har informationen ut till eleverna varit bristfällig och många elever vittnar om att de känt sig ”bortglömda” av företaget. Vi hade en diskussion idag med företaget som lovade bot och bättring.
  • Information kommer att gå ut denna vecka i samband med att företaget re-lanserar ”turbytestjänsten” som ska fungera via OnTrack. Tjänsten är tänkt att underlätta för personal som önskar byta tur/arbetstid. Exakt vad det innebär och hur det ska fungera får vi ta del av när informationen kommer.
  • Hjärtstartare är beställda och kommer att sättas upp i våra lokaler. 2 stycken till City och 1 till Södertälje. Bra tycker vi.

Många gånger har vi kritik mot hur företaget sköter sig och invändningar mot planer som vi får ta del av. Det känns därför extra roligt att kunna ge beröm och positiv feedback på något som kommer fram vid sittande bord.

Seko Lok vill ge en stor eloge till vår trafikchef Stefan Sjökvist som har adresserat problemet som alla lokförare känner till: svårigheten att få ut sin innestående ledighet. Stefan berättade idag att MTR under kommande vecka kommer att ta fram ett förslag på reglemente som ska styra på vilket sätt ledighet kan beviljas. Det var inte bara det att frågan kom upp utan det var sättet den presenterades på: trafikchefen konstaterade att det är människor vi har att göra med. Anställda som har ett liv vid sidan av sin anställning och som vill kunna göra upp planer för sin fritid. Han konstaterade vidare att det inte är acceptabelt att bli nekad ledigt om ansökan sker i mycket god tid och ledighet finns innestående att tillgå. MTR säger sig nu vilja flytta mandatet att säga ja eller nej till ledigheter som söks utanför sommarperioden från planeringen till gruppchefen. Det ska vara klart och tydligt vad som gäller för både de som söker och de som behandlar ansökan.

Det här är ett stort och viktigt kliv framåt, företaget inser att för att locka och behålla anställda så behöver man vara en attraktiv arbetsgivare. En del i det är att de anställda känner att de kan påverka sin situation. Jättebra! Vi återkommer med mer detaljer kring detta så fort som möjligt.

Körlärare som inte får var fjärde vecka elevfri

Många elever och inte så många körlärare har lett till att många körlärare inte får elevfritt var fjärde vecka som avtalat. Företaget har brist på körlärare och väljer då att trycka ut dagar i strid med vad som överenskommits. Inte bra och det är någonting som vi kommer att ta upp med MTR.
Ni som fått för många veckor utlagda och känner att det behövs en elevfri vecka –  ring eller maila Mikael Rimlund och be honom att stryka en redan inbokad vecka.
Vi återkommer i frågan

Klart med nya löner för 2018

Seko Lok Pendeln har idag tecknat avtal gällande nya löner från och med 2018.05.01. Samtliga tillägg och lönesteg räknas upp med det centrala utrymmet som för året är 1,9%. Utbildningslön sätts inte lokalt utan följer utvecklingen i det centrala kollektivavtalet och blir liksom tidigare motsvarande lägstalön i detta.

Löner:

Steg 1 –  25.907kr

Steg 2 – 28.707kr

Steg 3 – 39.600kr

Tillägg:

Vikarietillägg – 387kr/mån

Undervisningstillägg – 267kr/tillfälle

Handledartillägg – 250kr/tillfälle

Tidsförskjutningstillägg – 196kr/tillfälle

Vrålskubbstillägg – 259kr/tillfälle

Nya löner kommer att betalas ut på nästkommande lön med en retroaktiv del för maj och juni.

Samtliga medlemmar med individuell lön ska ha fått reda på sin nya lön. Har detta ej skett så kontakta oss och er närmaste chef.

 

 

Hur fungerar pensionssystemet för oss?

Många pratar om pensionen och att den måste planeras. Pensionsmyndigheten säger att nivån på pensionen ligger mellan 50 till 65% av bruttolönen. Hur mycket pension det är tänkt att man ska få om man arbetar ett helt liv tycks ibland vara höljt i dunkel. Nedan gör vi ett försök att förklara hur pensionssystemet fungerar. Det finns också beräkningar på hur mycket som avsätts till pensionen utifrån olika lönenivåer, avrundat till hundratal.

Skillnad på gamla och nya pensionssystemet

Det tidigare pensionssystemet kallades ATP. Med ATP var det tänkt att de som arbetar betalar in pension till de äldre genom skatter. Det sparades också till en buffert som skulle kunna användas i sämre tider. Tiderna blev dock sämre än vad någon hade räknat med och medellivslängden ökade alltför snabbt. Bufferten tog helt enkelt slut och skatterna kunde inte höjas mer. Hur löstes problemet?

Jo, istället för att höja avgifterna för de som arbetade sänkte man pensionerna och pensionsrätterna samtidigt som det infördes en bromsdator. Denna bromsdator aktiveras automatiskt i tider då befolkningen inte växer och ekonomin går sämre. Detta blir direkt märkbart för pensionärerna när de öppnar pensionskuvertet. Lite plåster på såren brukar det dock bli när det är valår då politikerna skjuter till lite extra pensionspengar som en kompensation. Inbetalningarna påverkas alltså inte utan enbart utbetalningarna. Bromsningen kan också kallas för balansering.

Statlig del  (allmän pension, nya pensionssystemet)

18,5% av bruttolön upp till 39 000 kronor avsätts till allmän pension. 16 procentenheter går till inkomstpension och 2,5 procentenheter går till premiepensionsdelen. Premiepensionen är den del där löntagaren själv kan välja vilka fonder den vill placera i. Placerar man inte aktivt så hamnar kapitalet i statens fond som kallas Såfa. Inkomstpensionen omvandlas till en pensionsrätt eftersom värdet kan komma att ändras. Under 2017 blev värdet drygt 71 000 kronor till inkomstpensionen och drygt 11 000 kronor till premiepensionsdelen om man nådde taket (39 000 kronor). Pensionsrätten anger hur mycket pension man får när man pensioneras och det är denna del som bromsdatorn kan minska.

Tjänstepension

Tjänstepension har funnits länge i många olika namn och med olika lösningar. Idag finns det ITP 1 och ITP 2 för oss som arbetar hos MTR. Alla som arbetar på en arbetsplats med kollektivavtal får tjänstepension. ITP 2 förvaltas av Alecta och det är arbetsgivarna som sköter insättningarna till Collectum som sedan fördelar pengarna. Löntagare med ITP 1 kan välja pensionsförvaltare på samma sätt som löntagare med ITPK (ITP 2) men måste då lägga minst halva värdet i en traditionell försäkring, dvs en försäkring med hög säkerhet och oftast någon form av garanti. ITP 1 börjar avsättas från 25 års ålder och betalas sedan in hela arbetslivet. Till ITP 2 startade avsättningarna från 28 års ålder och för att erhålla full tjänstepension gällde det att arbeta i minst 30 år.

Tjänstepension ITP 1

Hos Collectum kan man få reda på om man har ITP 1 eller ITP 2. Med ITP 1 insätts 4,5% av bruttolönen upp till 39 000 kronor. På den delen av bruttolönen som överstiger 39 000 kronor avsätts 30% eftersom det inte betalas ut statlig pension på den delen. Denna del av pensionen kallas även för den premiebestämda delen. De här pengarna förvaltas av en förvald förvaltare och hamnar till en viss del i en en traditionell fond och till en annan del i en global fond, dvs en fond vars kapital placeras i aktier. Storleken på denna pensionsdel bestäms alltså till stor del av den ekonomiska utvecklingen på världsmarknaden, hur pengarna förvaltas, fondavgifter och hur länge de får växa. Det går dock bra att byta förvaltare.

Avsättningsnivå:  ITP 1

För många lokförare hos stora arbetsgivare i landet hamnar bruttolönen/månad på ett belopp i närheten av taket (39 000 kronor). Avsättningen till tjänstepensionen blir då 39 000 × 0.045 = 1755 kronor. En pendeltågsförare kan som bekant uppnå en bruttolön/månad på 45 000 kronor och då blir avsättningen till tjänstepensionen dubbelt så stor (6000 × 0,3 = 1800). Alla tillägg som genererar en ökning av bruttolönen är pensionsgrundande i planen för ITP 1. Avdrag på bruttolönen ger en minskning av pensionsavsättningen (Rikskortet dras från nettolönen).

ITP 2

Som nämnts tidigare har Collectum svar på vilken ITP man tillhör. ITP 2 är förmånsbestämd vilket innebär att Alecta betalar ut 10% av bruttolönen i pension upp till takbeloppet 39 000 kronor och 65% på den bruttolönedel som går över taket. Pengarna som avsätts ligger i en globalfond, men hur utvecklingen blir i fonden spelar ingen roll för utbetalningarna (jämför med bromsdator). Om det börjar sina i kassan får arbetsgivarna helt enkelt betala in mer för att garantera utbetalningarna, det är därför den kallas förmånsbestämd. Ytterligare 2% av bruttolönen avsätts till ITPK. Arbetstagaren kan själv välja ITPK- förvaltare bland de som är förvalda. Om inget val görs är det Alecta som stoppar pengarna i sin globalfond. ITP 2 är på väg att fasas ut och alla nya löntagare hamnar i ITP 1.

Avsättningsnivå: ITP 2

Arbetsgivarna garanterar 10% av lönen i pension upp till takbeloppet vilket ger 3900 kronor/månad. För att dubbla utbetalningarna från ITP 2 krävs en lika stor löneökning som i exemplet ovan, nämligen 6000 kronor (6000 × 0,65 = 3900). Som med så mycket annat är garantin inte gratis, i ITP 2 planen ingår inte alla tillägg. Övertid, såld semester och stagdagar är inte pensionsgrundande i ITP 2 medan vrålskubb, körlärartillägg, undervisningstillägg, kryssdagar, OB-tillägg och tidsförskjutningstillägg är det. En annan skillnad på de olika tjänstepensionerna är att ITP 2 beräknas på rapporterad årslön vilken hittas på Collectums hemsida (månadslön × 12,2 + rörliga tillägg året innan).

Löneväxling (enbart ITP 2)

MTR godkänner löneväxling och villkoren finns att läsa på OnTrack. Syftet med att löneväxla är att ta valfri summa från bruttolönen och sätta in den på ITPK-delen för att senare ta ut summan (som förhoppningsvis har växt på världsmarknaden) och betala skatt på den när man pensioneras. Löneväxling kan användas som ett extra pensionssparande.

Sammanfattning

Hur mycket pension blir det? För ITP 1 är alla gissningar lika bra, men tillsammans med statlig pension borde det bli mer än 50% av lönen. ITP 2 är förutbestämd och kommer att ge mellan 50-65 procent av lönen inklusive statlig pension.

Länkar

Vill du se din pensionsprognos besök www.minpension.se

Vill du veta mer om tjänstepension besök: www.alecta.se

Vill du veta mer om allmän pension besök www.ppm.nu

www.collectum.se finns också nyttig information

OnTrack har också information om löneväxling och pension.