Granskning av sommarturlistor 2020

ST pendeln och Seko lok har under två tillfällen suttit och granskat sommarturerna som MTR  har tagit fram. Vi har inte hittat något att anmärka på rent avtalsmässigt, däremot har vi inte haft tid att detaljgranska varenda tur då det skulle ta flera dagar i anspråk. Turer som har sett tveksamma ut har vi givetvis granskat närmare i IVU. 

Överlag ser turerna okej ut, till exempel färre raster i depåer, omväxlande innehåll och inte alltför många baktunga turer. 

Upptäcker ni några felaktigheter, till exempel gångtid eller taxiresor där tiden inte räcker till, får ni gärna höra av er till respektive fackförening.

Vi önskar er en riktigt trevlig sommar!

Hälsningar från ST pendeln och Seko Lok 

Dålig planering drabbar Sekomedlemmar

MTR har länge försökt locka ned fler lokförare till Södertälje men de Cst-baserade lokförarna har varit svårflörtade. Förmodligen för att företaget inte erbjudit någonting som gjord det värt att flytta – tjänsten är mer enformig och bor man inte så till att det uppenbart finns stora tidsvinster att göra dagligen så finns inget som lockar.

Seko Lok har flertalet gånger under åren påpekat att företaget behöver anställa direkt till Södertälje (villkora anställningen redan vid sökning) så att önskad numerär uppnås. Något som företaget inte gjort – istället har de nyanställda lokförarna fått välja själva och då följaktligen i större utsträckning valt Cst.

Planeringsavdelningen har sedan valt att rita turer för de olika orterna med fokus på vad de själva anser vara mest effektivt fördelningsmässigt och inte utifrån tillgänglig numerär. Resultatet är att det idag finns för få LF i Söd för att täcka behovet. När nu inte personalen frivilligt gjort som MTR tänkt så kallade företaget till MBL §11 i förra veckan. Obalansen uppskattades enligt företaget till 5 personer – något som ska lösas genom att tvinga ned lokförare. En LAS-lista är upprättad och man börjar då nedifrån och flyttar. Det här slår givetvis blint, ingen hänsyn kan tas till bostadsort eller personliga förutsättningar. Efter förhandlingen har företaget fått tag på 2 frivilliga vilket idag ger att det nu är 3 personer som ska tvångsflyttas.

Seko Lok lämnade på förhandlingen förslag på hur situationen kan lösas utan att behöva använda tvång: det mest uppenbara är givetvis att inte rita fler turer än det finns tillgängliga lokförare, dvs anpassa kartan efter verkligheten istället för tvärtom. Om det nu tidigast kan göras från T21 så går det ändå relativt enkelt att lösa genom att fortsätta använda överenskommelsen om övertid för personer som tar turer utanför sitt tjänsteställe som vi använder för tillfället. Alternativt kan man rita om endast några turer och göra de vändbara så att de kan täckas av personal från båda orterna. Då kan tex vråkskubbarna ta de turer som ”blir över”. Samtidigt som detta bör all nyrekrytering styras till Söd till dess att önskad balans är uppnådd.

Vad kan Seko Lok göra för att stoppa flytten? Det kan vi inte. Arbetsgivaren kan driva igenom en flytt oavsett hur bra argument vi tycker oss ha. Men det sker till priset av missnöjd personal och sannolikt en oro hos de senast anställda att även de kan komma ifråga när det ska tvångsas ned personal nästa gång. För vad händer nästa gång någon från Söd säger upp sig? Jo då saknas det 1 gubbe igen… Med de förutsättningarna är det kanske inte konstigt om LF börjar se sig om efter andra alternativ.

Vad säger avtalet? Följande skrivningar finns i kollektivavtalet (lokal text i rutan, central under):

Seko Lok kommer efter dialog med de medlemmar som berörs att ställa relevanta krav på arbetsgivaren utifrån dessa villkor. Vi har även underrättat arbetsgivaren om att så kommer att ske. Det är för oss svårförklarligt att MTR väljer att gå vidare med processen – det är så få personer det handlar om att den ”badwill” som det genererar inte står i rimlig proportion till vinsten. Klantigt skött av företaget.

”Gneta” på semestern?

Resursläget under främst de kommande helgerna i juli är ansträngt. Mail har gått ut med vilka dagar som det är mest brist på tillgängliga LF och vi uppmanas att ställa upp och hjälpa till om vi kan. En del av förklaringen till bristen är sannolikt att sjuktalen ökat sedan Covid19 viruset kom och därefter legat kvar på en förhöjd nivå. Detta var okänt vid tiden för semesterval/förläggning. En annan anledning kan vara att företaget räknat för snålt eller generöst beroende på hur man frågar och beviljat för många huvudsemestrar under sommaren. Normalt brukar en relativt stor del av huvudsemestrarna köpas ut av företaget och förläggas till vår och höst. Något som inte skedde i 2020 års semesterförläggning. Att MTR inte ville gå med på en höjning av X-tillägget som vi yrkade på inför 2020 har sannolikt gjort att för få personer anmälde sig i förtid inför denna sommar. Det här är ett problem som kommer att eskalera i framtiden när tilläggets värde hela tiden minskar i förhållande till månadslönen.

Är det Seko Loks problem om det saknas personal i sommar? Våra medlemmar har ju fått sin semester utlagd och behöver väl inte bekymra sig? Riktigt så enkelt är det inte, trafiken ska gå enligt beställning och någon ska köra tågen. Vi vill i det längsta undvika att ag tvingas att beordra ut våra lediga medlemmar för att ha tillräckligt med personal för att driva verksamheten. Vi ser hellre att LF som frivilligt önskar jobba ges chansen.

Vad gäller enligt semesterlag och lokalt kollektivavtal? Vi har rätt till 4 veckors sammanhängande ledighet under perioden juni, juli och augusti. Om vi så önskar kan vi korta ned denna till 3 veckor och förlägga en eller två veckor till vår och höst. Vi står tillgängliga för övertid om vi så önskar inledande helg och avslutande helg på vår huvudsemester. Nu har vi hamnat i ett läge där det inte räckt till för att täcka X-helgerna och därför i dialog med arbetsgivaren öppnat upp för att våra medlemmar PÅ FRIVILLIG BASIS kan tillåtas ta X-jobb även under sin huvudsemester. Det innebär att semestern i så fall bryts = normalt ett avtalsbrott. Ni får därför avgöra själva om ni anser att ni vill ta något X-gnet. Tänk på att huvudsemestern är er tid för vila och återhämtning och att det förmodligen är långt kvar till nästa chans. Vi har inte gett någon dispens för övertidstak vilket innebär att det fortsatt är arbetstidslagens 200 timmar per år och maximalt 50 timmar per månad som gäller.

Genom detta hoppas vi möjliggöra att alla som vill och önskar kan vara lediga under sommarens helger, semester såväl som FP, och att behovet istället täcks av frivilligt arbetande personal.

Detta är ingenting som gäller generellt och framöver utan det har kommit till för att lösa den nuvarande bristen under sommarens helger. Vi tror att MTR starkt behöver överväga att till nästa års semesterutläggning åter köpa ut huvudsemestrar för att undvika en upprepning av årets bristsituation. Samt se över nivån på X-tillägget för att locka LF att anmäla sig i god tid.

Slutligen: alla som vill har självklart rätt till sin huvudsemesterperiod. Arbetsgivaren kan inte spräcka er semester utan att ni själva anmält er för arbete till företaget. Om någon upplever sig påtvingad arbete eller trots önskan om motsatsen INTE fått ut sin huvudsemester så ta kontakt med klubben så ska vi hjälpa er.

Ändringar i nattfordonsreserven i Äs

MTRT har under sommaren lämnat ett önskemål om att färre utgångar ska ske från Älvsjödepån. Istället ska det bli fler utgångar från depån i Bro. Nattfordonsreserverna i ÄsD ser därför lite annorlunda ut nu under sommaren.

Turerna är ritade så det ser ut som att man teleporterar sig från ÄsD till BroD på både kvällen och morgonen vilket riskerar missförstånd. I IVU framgår inte att LF ska kontakta Poc för instruktion om hur man tar sig från den ena depån till den andra utan det förutsätts att vi kommer ringa Poc ändå.

Det är bestämt att förflyttningen upp till BroD ska lösas med tjänstetåg. Detta gäller under hela sommaren medan Mälarbanan är öppen. Även överliggningsrum i BroD är bokade.

MBL 15 juni – sommarplanering och uniform

På dagens MBL-träff med arbetsgivaren rapporterades att sjukfrånvaron på företaget stabiliserats kring 7-8 procent. MTRP räknar fortsatt med att klara bemanningen under sommaren utan att behöva sälja några semestrar. Med hjälp av inhyrda förare och X-gnet på helgerna väntas trafiken ändå kunna gå runt.

Fortsatt förarbrist i Södertälje

I dagsläget tjänstgör omkring 10 lokförarkonsulter dagligen på pendeln varav de flesta utgår från Södertälje. Då personalbehovet väntas minska kraftigt till hösten och de inhyrda förarnas kontrakt går ut står vi åter igen inför problemen med personalbrist i Södertälje.

Företaget hävdar att det är 5 lokförare som behöver flyttas från Cst till Söd till hösten. Trots åtskilliga försök till Södertäljerekrytering via mail verkar intresset för byte av stationeringsort ljummet från Cst-stationerade lokförare. Att beordra kollegor till Söd skulle inte glädja någon. Seko Lok jobbar på en lösning där vi kan undvika detta. En bra början vore om förtaget kunde ge tydligare info om vad som gäller för Söd-stationering. Hur många ska gå på vik och hur många på fast lista?

Seko Lok har också påpekat bristerna med de nuvarande personallokalerna i Södertälje hamn då antalet stationerade ska bli fler. De utrymmen som disponeras av företaget idag räcker inte för att alla anställda ska ha tillgång till skåp och redan idag råder viss trängsel i lokalerna under vissa tider på dygnet. Också behovet av renovering är stort och vill man bli fler i Södertälje krävs därförinnan en upprustning. Att skylla på kostnaderna för att skjuta på detta håller inte.

Sommarbemanningen inte säkrad på DLT

Liksom på lokförarsidan hade arbetsgivaren inte väntat sig att behöva sälja några semestrar för driftledare på DLT. Likaså har intresset för X-gnet varit lågt. Kanske har arbetsgivaren skjutit sig själv i foten då bemanningen för sommaren ännu inte är löst på DLT.

Seko Lok anser att det är direkt stötande att prata om att beordra övertid utan att först ha öppnat upp möjligheten för att sälja semestrar. Seko Lok kommer delta i diskussionerna om hur bemanningen kan lösas på bästa tänkbara sätt, utan att våra kollegor på Poc ska drabbas av arbetsgivarens dåliga planering och brist på alternativa lösningar då sjuk- och semesterfrånvaro under en period är högre än vanligt.

Förändringar i uttaget av uniform

MTRP vill minska startpaketet för vilka uniformspersedlar som ska ingå i det kit som tilldelas en nyanställd. Seko Lok kan köpa en del av detta såsom att en kavaj inte bör tilldelas alla anställda då det i praktiken är få som använder den. Däremot föreslår arbetsgivaren att en nyanställd enbart ska tilldelas 4 överdelar till uniformen (skjorta/blus/pikétröja/polotröja). Detta motsätter sig Seko Lok och vill ha kvar nuvarande 5.

Poängsystemet i Uniformsshoppen ska dessutom förändras så plaggen ska kosta fler poäng jämfört med idag. Företaget motiverar detta bland annat med miljöargument och hållbarhet, men givetvis ligger även en ekonomisk aspekt bakom.

Seko Lok vill påminna om att du kan och har rätt att kontakta din gruppchef om du behöver göra en extra beställning av plagg till uniformen utöver nuvarande 3 årliga beställningar. Plagg kan gå sönder och poängen kan av olika skäl inte räcka till – du ska likväl ha tillgång till den uniform du behöver för att kunna utföra ditt arbete.

Seko Lok påtalade också bland annat:
– Skor ska inte ingå i diskussionerna kring uniformen utan hanteras separat.

– Fortsatt fria hemleveranser är ett krav och ska heller inte kosta poäng.

– 3 beställningar per år ska även fortsatt gälla.

– Utvärdering av de ökade kostnaderna för individen att beställa persedlar behöver göras framöver.

Körlärare eller inte i dessa tider? Det bestämmer du!

Idag, 11/5, hade vi telefonmöte med MTR, bland annat om de direktiv vi fått angående tillfällen då MTR kräver att vi använder munskydd. På OnTrack finns idag ett inlägg som säger att vid de arbetsmoment då ett säkerhetsavstånd på 1 – 2 meter inte går att uppfylla, ska munskydd bäras. Ett ex på sådana tillfällen säger man vara då instruktör eller körlärare har tjänst med elevåkning.

Tillsammans med skyddsombuden gjorde MTR en riskanalys i förra veckan på de munskydd som köpts in. Alla de riskpåståenden som satts upp hamnade på ”orange” vilket betyder att det finns risk i användandet. Ett påstående hamnade på ”rött” vilket betyder allvarlig risk. Munskydden är inte tillräckligt skyddande vid inandning, däremot vid utandning. De har säkerhetsklass FFP2 till skillnad mot de på sjukhusen som är klassade FFP3.

Beslutet om att instruktörer/körlärare/elever ska ha munskydd när de åker tillsammans i hytt innebär att MTR anser elevkörningsfrågan som löst. MTR kommer m a o ta emot förarelever igen. Den som tycker det är obehagligt att ha någon i hytten får ta ett enskilt samtal med sin GC om saken. Problemet får lösas på individnivå säger man.

Med detta vill Seko Lok meddela som följer: Du som förare är ditt eget skyddsombud. Känner du oro över smitta om du har någon med dig i hytten kan du lugnt säga till din GC att du vill avstå från ditt körläraruppdrag tills vidare eller tills epidemin är över. Att vara körlärare är en extra arbetsuppgift du har så länge du själv vill, inte en förutsättning för din fortsatta anställning.

Du har rätt att avstå ditt uppdrag om du känner oro. Givetvis inte från en dag till en annan, utan för en period som du själv anger. Det kan vara tills vidare, en månad, två månader eller tills epidemin är över. Vad som helst. Du är ditt eget skyddsombud. Glöm inte det.

Uttag av komptid

I februari hade vi gott om förare för första gången på mycket mycket länge. Vi fick chans till beviljad ledighet i helt annan omfattning än tidigare. Nu är vi pga Covid-19 tillbaka i samma brist igen. Vi har en sjukfrånvaro på 10 % i dagsläget och återigen svårigheter att få ledigt.

Seko Lok begärde förhandling för en tid sedan med yrkan på att MTR fram tills personaltillgången blir bättre betalar sparad komptid i pengar till den som vill. Att vare sig får ledigt eller kontant ersättning för den tid vi har innestående kan tolkas som att vi arbetat gratis på vår lediga tid.

Förhandlingen avslutades i oenighet. MTRP har inte ekonomi nog för att tillmötesgå en sådan yrkan.

Den som gnetar bör vara medveten om att ledig tid inte går att få i nuläget och att enda möjligheten till ekonomisk ersättning är att begära det vid tidpunkten för gnetet. Alternativt kan man vid utlägg av övertidsarbetet säga att förutsättningen är att man får ledigt en annan dag som man själv föreslår. MTR kan inte neka utbetalning i pengar om man begär det vid gnettillfället.

Det kan vara idé att inte spara alltför många timmar i kompbanken. Risken är att man aldrig får ut ledigheten. Att t ex låta gränsen gå vid 100 sparade timmar kan vara rimligt, och att därefter ta ut ersättningen i pengar.

Klart med prolongering av Spårtrafikavtalet till 30 november

Efter veckor av förhandling och kontakter mellan Almega Tågföretagen och Seko Spårtrafik har parterna äntligen landat i den enda rimliga åtgärden i detta akuta läge – Spårtrafikavtalets förlängs med sju månader.

Prolongeringen av Spårtrafikavtalet innebär också att bundenheten till lokala avtal för Pågatåg och Krösatåg fortsätter att gälla till och med den 30 november 2020. Lokala avtal på andra bolag i branschen, som bygger på det centrala kollektivavtalet följer även de den nya giltighetstiden.

Allt fortsätter gälla som vanligt helt enkelt!

Se hela meddelandet från Seko Spårtrafiks förhandlingsdelegation här.

Nej till höjt X-tillägg i sommar

Som vi tidigare informerat har klubben begärt förhandling och drivit på för att företaget ska höja ersättningen för X-dagarna. MTR har nu meddelat att de inte har någon ekonomisk möjlighet att höja ersättningen. Företaget vill istället att vi gemensamt tittar på möjligheten att höja tillägget inom ramen för den ordinarie lönerevisionen som förmodligen blir av först i höst.

Seko Lok stänger inga dörrar men har ändå meddelat att vi inte ser det som aktuellt att finansiera en höjning genom att avstå löneutrymme. X-tillägget har ett värde även för företaget som genom att hålla nivån tillräckligt högt därmed kan förvissa sig om att ha tillräckligt med folk att driva trafiken under sommaren. Om tillägget inte uppfattas som attraktivt nog undviker LF att sätta upp sig i förtid och planeringen blir svårare.

X-tillägget betalas ut under samtliga veckoslut i sommar – oavsett när jobben fördelas. I och med att MTR nu sagt nej till en höjning så gäller den tidigare nivån om 2000:- per dygn.

Almega Tågföretagen vägrar förlänga de lokala avtalen

Under två veckor har Seko Spårtrafiks förhandlingsdelegation försökt teckna en uppgörelse med Almega Tågföretagen, utan framgång. Seko Spårtrafik vill att det centrala avtalet och samtliga lokala avtal förlängs till hösten. Särskilt viktigt är avtalen för Krösatåg och Pågatåg. Enligt uppgörelsen i avtalsrörelsen 2017 löper bundenhet till dessa avtal ut den 30 april 2020.

Seko vill att de lokala och de centrala avtalen fortsätter att löpa parallellt, precis som idag. Almega har avvisat detta förslag.

”Samhället befinner sig i kris, människors liv står bokstavligt talat på spel och ekonomin är hotad. Vi vill kunna lägga 100 procent fokus på att parera effekterna av Coronapandemin. Vi vill hjälpa våra medlemmar och arbetsgivarna igenom krisen. Sverige behöver tågbranschen. Därför vill Seko förlänga avtalen rakt upp och ner.”

Läs mer i informationen från förhandlingsdelegationen här.