Paus och rast

I och med T18 har våra turer blivit mycket mer komprimerade. Mer körning och mindre tid för vila och andhämtning. Tiden för rast är ofta den kortast tillåtna, 30 min. Körningen är många gånger maxad till den enligt avtalet högst tillåtna på 5 timmar.

Vi vill med anledning av detta påminna dig som förare om din rätt till 10 min paus med 1½ – 2½ timmes mellanrum. Är du sen med ditt tåg ska ta dig tid till att gå på toa om det finns risk att du blir sittande på tåget i mer än 2½ timme. Den tiden har vi rätt till enligt avtal. Om tåget skulle bli försenat p g a att du går på toaletten är inte ditt fel!

Tänk också på att du ska ha minst 30 min rast i din tur. Blir du sen med ditt tåg och din rast blir kortare än 30 min, ska du kräva din rast även om det innebär att nästa tåg blir sent. Rasten inkluderar INTE avbytestid och gångtid till och från tågen. Arbetstid innan rast får vara max 5 timmar!

Extra gnettillägg 13 december – 8 januari

Seko Lok har upprepade gånger tipsat MTR om att betala ut ett extra tillägg för att locka förarna att jobba extra, eftersom personalsituationen ser ut som den gör. Vi har föreslagit att tillägget ska motsvara det vi får på sommaren när vi jobbar extra på kranshelgerna.

MTR ser äntligen fördelen med vårt förslag eftersom det kan leda till att fler anmäler sig till gnet – även sådana som normalt inte jobbar extra: Idag skrev trafikchef Dag Lokrantz-Bernitz ett mail till samtliga förare med erbjudande om ett tillägg på 2200 kr för den som arbetar extra på ledig dag 13 dec till 8 jan. Förutom det extra tillägget får den som gnetar även tillägg för kvalificerad övertid. Dag skrev att erbjudandet givetvis även gäller den som beordras in på övertid.

Beordring av övertid får endast ske om ingen annan lösning finns att tillgå. Tänk på att du kan säga nej om du blir beordrad övertid. Det finns olika anledningar till att man inte kan arbeta när man är ledig – trötthet är en av dem. Blir du beordrad övertid av psf eller POC, be om en skriftlig beordring via mail på den tur du får. Ta kopia på det och vidarebefordra det till oss på adress styrelsen@pendelforarna.se Då vi får en överblick på hur många MTR har beordrat under perioden. Beakta att viloperioden mellan turerna fortfarande skall vara 11 timmar.

 

Felaktiga avdrag för föräldralediga

I föräldraförsäkringen finns förutom de 480 föräldrapenningdagarna även 10 dagar med tillfällig föräldrapenning att ta ut för den person som inte föder barnet. Dessa dagar brukar kallas ”pappadagar” i folkmun. Tanken med dagarna är att de ska ge möjlighet att vara med vid förlossningen, lära känna det nya barnet samt kunna ta hand om övriga barn under den första tiden. Dagarna kan tas ut sammanhängande eller enskilt vilket som önskas.

Skillnaden mot vanlig föräldrapenning är:

  • 2-månaders kravet finns inte vid uttag (du kan ringa samma dag och anmäla att du vill vara hemma)
  • Kan tas ut som längst senast 60 dagar efter hemkomst från BB
  • Dagarna kan endast tas ut på dagar där du skulle ha tjänstgjort. Dvs dagar där du avstår från arbete för att istället vara hemma. Det går inte att ta ut tillfällig föräldrapenning på en FP-dag
  • Dagarna går inte att överlåta till den andra föräldern

Ersättningen per dag beräknas på samma sätt som vanlig föräldrapenning. Dvs det är din sjukpenninggrundande inkomst som ligger till grund för din ersättningsnivå.

Nu har det kommit till Seko Loks kännedom via medlem att lönekontoret drar av 14 dagar i det fall att de 10 dagarna med tillfällig föräldrapenning tas ut sammanhängande. Avdraget har gjorts med daglöneavdrag om 3,3%/dag. Detta eftersom man menar att perioden med tjänstledighet blir längre än 6 dagar. Enligt kollektivavtalet ska det då göras daglöneavdrag.

Det här är felaktigt. Det är endast lönen för de dagar som du skulle ha tjänstgjort som ska dras av. Avdraget ska då ske med avdrag för de timmar som du skulle ha tjänstgjort – inte med daglöneavdraget. Eftersom vi i normalfallet tjänstgör maximalt 5 dagar i sträck varpå minst en FP-dag sedan ligger utlagd så blir inte tjänstledigheten längre än så. Sedan påbörjas en ny period med tjänstledighet efter den utlagda FP-dagen.

Seko Lok har kontaktat företaget som kan se att avdraget inte stämmer överens med hur ersättningen från Försäkringskassan beräknas. Lönekontoret menar dock att det behövs en kompletterande skrivning för att de ska kunna göra avdraget på det sätt som vi hävdar är korrekt. Seko Lok har därför begärt förhandling i frågan.

Vi vill uppmana alla som varit hemma med tillfällig föräldrapenning under 2017 (även ni som vabbat) att kontrollera så att avdraget har skett på ett korrekt sätt. Har ni fått avdrag med daglöneavdrag om 3,3% per dag istället för timavdrag när ni vabbat eller varit hemma med pappadagar så hör av er till oss med uppgifter om vilka dagar det gäller. Vi kommer att begära rättning av de felaktiga avdrag som gjorts under 2017.

 

 

 

 

Information inför T18

Skyddsombuden har under en längre tid påtalat det olämpliga med en förskjutning av tjänstgöringstiden efter nattuppehållet på nattjänster, så kallade baktunga nätter. Forskning, vetenskap och beprövad erfarenhet visar tydligt att koncentrationsförmågan minskar på morgontimmarna.

Detta utreddes av järnvägens övervakande myndigheter i Trainprojektet, läs gärna själva på: https://www.it.uu.se/research/project/train/papers/TRAIN-slutrapport.pdf

Skyddsombuden har begärt och fått en riskanalys av MTR gällande detta men den är ännu inte slutförd. Vid mötena med MTR har vi dock mötts av oförståelse i frågan och hänvisning till att MTR följer gällande kollektivavtal samt att det finns rutiner och regelverk som skall hantera problemet.

Lokföraren ansvarar för tågets säkra framförande och inga förmildrande omständigheter gör att vi ska bryta mot gällande regelverk. Observera att vi skall kontakta arbetsledningen (POC) i god tid om vi skulle känna trötthet och inte är lämpliga att framföra tåget säkert.

När man tar sig ur tjänst pga trötthet så står man till arbetsgivarens förfogande för icke säkerhetstjänst till turens slut för andra göromål.

Skyddsombuden vill påminna om följande regler för personal i säkerhetstjänst:

TTJ:

Trafikbestämmelser för järnväg

Modul till TDOK 2015:0309

Modul 2

4.2 HÖGSTA SÄKERHET GÄLLER

Om det är oklart vilken av flera regler som gäller i ett visst fall ska den bestämmelse som bedöms ge högst säkerhet följas.

Från MTR:s eget regelverk;

TRI Kapitel 1

4. Krav på våra medarbetare

4.1 Allmänt

Om en situation skulle uppstå som gör att man känner att man inte kan utföra arbetsuppgiften på ett föreskrivet eller säkert sätt, har man själv ansvar för att avsluta arbetet och meddela sin Chef eller Operativ ledning.

 

Om du skulle råka ut för problem i och med detta skriv rapport och kontakta något skyddsombud.

SEKO Lok Pendeln

SEKO Pendelklubben

Skyddsombuden ST Spårtrafik

E-learning 2017

Vi har fått förfrågan om årets e-learning och att timmar inte verkar ha lagts in på timkontot.

De ordinarie två timmarna som vi ska ha per år registrerades i februari, helt enligt avtal. Däremot har den extratid som i år tillkommit utöver dessa två timmar ännu inte registrerats. Ytterligare 1 timme och 15 min läggs istället in på våra timkonton kring årsskiftet.

Pensionsinfo

Tisdag 23 januari kl 09 – 16 kommer Folksam till Cst och informerar kring pension och socialförsäkringar. Den här dagen riktar sig till dig som är under 55. Här finns platser kvar om du är intresserad.

Pensionen kan tyckas långt bort, men åren går snabbare än du tror. Planerar du ditt sparande på ett vettigt sätt är chansen större att du slipper vända på slantarna när dagen kommer och du slutar arbeta. Sparar du ingenting är det idé att börja nu. Statens allmänna pensionskassa sinar.

Anmäl ditt intresse till markus.nordanstig@mtr.se för den här informationsdagen. Du kommer att få löneavdrag men Seko ersätter dig för inkomstbortfallet.

Välkommen!

MBL 4 Dec

Medarbetarundersökningen är klar och deltagandet hos trafik är på ca 81%.
Resultatet planeras publiceras på Ontrack den 27 december.

Korta tåg:
MTR har haft problem en längre tid med fordonsbrist. Man har haft åtgärdsprogram för att lösa frågan. Trotts åtgärderna har problemet inte lösts. SL har nu i november valt att hålla in en tredjedel av ersättningen. Den betalas ut när problemet åtgärdats.

Långa tåg helger:
MTR har ber kontinuerligt om att få köra långa tåg under helger och vid evenemang. Oftast svarar trafikförvaltningen nej i frågan.
Facket nämner att om företaget väljer att köra långa tåg även fast att trafikförvaltningen inte beställer dessa så kan nöjd kundindex gå upp.

Säkerhet:
Pendelklubben ber återigen om att checklistor ska finnas på rätt ställe. Denna gång ber man om en handlingsplan för att få detta ordnat.
POC:
På förekommen anledning tar poängterar Astrid att tåg bör ställas om poc är obemannad. Företaget säger att så länge någon med rätt säkerhetsklassning finns tillgänglig på telefon och inte nödvändigt på plats så är det godkänt.
Personalplaneringen:
Martin Cervall är numera tillfälligt chef för personalplaneringen, istället för Berengere, tills någon rekryterats till posten.
E-learning:
Om tiden för e-learningen om T18 inte räcker till så kommer detta att justeras i efterhand.
Semesterlista:
Semesterlistan planeras presenteras den 5 dec.
Trotts problem med ansökningarna kom ca 900 av 1050-1100 in den rätta vägen. Man har skickat mail till samtliga som inte inkommit med sina ansökningar och gett dem lite tid att söka i efterhand via mail.
Punktlighet:
Snitt har legat på 84,3%
Nya kollegor:
Under hösten ska 10 nya kollegor ha rekryterats. Och 8 ytterligare är på väg.
Arbetstidsminskning:
MTR kräver att de som tidigare har gått ner i arbetstid ska hitta ett schema där man kan jobba heltid. Om detta inte är möjligt ska numera finnas en rehab plan och en eventuell sjukskrivning. Risken är att försäkringskassan kommer kräva att individen jobbar heltid och kräva att dessa personer byter arbete som följd. Fortsättning följer förhoppningsvis.
Personer i pensionsålder hänvisas ta ut deltidspension, men detta kommer resultera i att de hamnar på månadsvik istället för grupp.
Station / visering:
Det är tänkt att stationerna i framtiden ska registrera antal plankare.
Man har tankar om att ha personal anställda från veteranpool för att klara viseringskrav. Dessa ska vara vid spärrlinjer och ombord.
Toa:
Man ser över möjlighet att ordna en tillfällig toalett i Krigslida. Vi ber om en även i Tungelsta. MTR tar med sig den frågan.

Nytt om FV-dagarna

Enligt det lokala avtalet bör en fv-dag läggas ut inom två månader efter aktuell helgdag. Den ska däremot läggas ut innan påsk respektive jul så att kontot nollas och inga dagar finns att kräva inför dessa helger.

Psf har som alla vet haft en hopplös situation att lösa i o m den brist på lokförare vi har på företaget. Med en sedan länge relativ brist på förare har situationen förvärrats då flera sagt upp sig än vad som är normalt under ett år. Det har varit så gott som omöjligt att lägga ut fv-dagar i den takt vi har rätt till, liksom att bevilja övriga ansökningar om ledigt som har kommit in. Att lägga ut samtliga fv-dagar som vi nu har rätt till innan jul är för planeringen en fullständig omöjlighet. Snöbollen har rullat till en enorm storlek och något måste göras för att lösa situationen.

MTRP har som sagt skyldighet att lägga ut samtliga innestående fv-dagar innan jul. För att rädda situationen har MTRP föreslagit och kommit överens med personalorganisationerna om att dessa fv-dagar omvandlas till semesterdagar istället. De hamnar i din semesterpott efter årsskiftet och ingår alltså inte i semestervalet. Istället kan du använda dem som strösemester under 2018 eller ta ut dem som sparad semester vid nästa års semesterval.

Föredrar du att istället få ekonomisk ersättning för de här fv-dagarna ska du säga till din gruppchef om detta senast 23 december, dvs före jul då kontot ska nollas. Den som absolut vill ha sina fv-dagar utlagda innan jul, vilket är vår rättighet enligt det kollektiva avtalet, kan ansöka om detta men bör göra det omgående. Dock är risken stor att ansökan inte beviljas p g a rådande personalsituation.

En fv-dag är värd 5,4 % av månadslönen. Överenskommelsen gäller endast i år.

JULBORD

Seko lok bjuder till julbord

Årets julbord kommer att äga rum på Skansen Solliden.

(Välj mellan två datum: )
(2:a &) 9:e december kl. 16.00

Julbordet den 2 december är fullsatt. Men det finns platser kvar till den 9 december så vi förlänger anmälningstiden till 9 december lite.

Anmäl dig senast 26 november till julbordet som är den 9 december.
genom att betala in 100kr till
plusgiro 1413917-4
(ordinarie pris 545)
anmälan är bindande

I priset ingår fri entré på Skansen under hela dagen

*Menyn är framtagen i samarbete med Håkan Thörnström, som har stått bakom Nobelmiddagen och fått en stjärna i Guide Michelin.
Julbord.dot

MBL-info 20 november

Dagens MBL innehöll enbart information från arbetsgivaren, inga beslutspunkter fanns med på agendan.

SL har mätt kundnöjdheten och resultatet presenterades där den totala nöjdheten gått ner från 74 till 72. De områden som stack ut var tidshållningen samt förarens körsätt. Kan denna siffra ha att göra med den nya tunneln och den något svårbemästrade signaltavlan för positionsstopp?

Emtrain kommer att bemanna upp med extrapersonal under en period för att komma i kapp med underhåll och reparationer. POC kommer även att få tillgång till systemet för fordonsskador för att kunna hjälpa till med att styra rätt enheter till rätt depå. Behovet av fordon under T18, 99st per dag,  ska klaras av då Emtrain kommit ikapp med service och underhåll.

Värre ser det då ut med personal och det särskilt på helgerna. T18 kommer att kräva mer personal under helgerna och en prognos för ca 15-20st förare minus per helg visades upp. Kommer detta göra det omöjligt att få någon helg extra ledigt nästa år?

MTR har under de senaste månaderna tappat ca 2st förare per månad. Detta utöver de förare som gått vidare till andra jobb inom MTR, tex POC mm. MTR tycker att tappet är tråkigt men visar ingen större förståelse att det kan ha att göra med behandlingen av personalen från deras sida. Problemet ska i alla fall mötas med extra inhyrd personal samt fortsatt rekrytering.

Efter att Transportstyrelsen gjort en inspektion hos MTRP/EmTrain, åligger det MTRs organisation att tydliggöra säkerhetsstyrningssystemet samt förenkla dokumentationen i VLS. Syftet är att förenkla säkerhetsdokumentationen och ta fram tydligare instruktioner mm. Något som behövs då vi idag ibland får leta i gamla veckobrev för att veta hur vi ska göra i vissa situationer.

Under punkten säkerhet diskuterades också problemen som finns på POC där det vid flertalet tillfällen enbart funnits en DLT på plats, detta efter att personalen där inne fått sämre villkor mm. På den direkta frågan om trafiken får fortsätta utan DLT blev svaret nej, då får trafiken ställas in. Blir intressant om detta skulle inträffa igen….

Ett önskemål från facket var att de övergripande samverkansmötena som fanns under Stockholmståg skulle återupptas, alla operatörer som är inblandade i pendeltrafiken. MTR tog i vanlig ordning med sig frågan….