Status Pendeln 2:a mars

Från 1 mars ska 50% av tågen gå bemannade med endast lokförare. För MTR byggde det på förutsättningen att lokförarkåren var redo för detta och hade rätt förutsättningar för att klara av uppgiften. Utfallet från första dagen vittnar om att så inte var fallet. 

Seko Lok satt i avstämningsmöte med arbetsgivaren så sent som i måndags 27/2 och påtalade då de faktorer som vi ser saknas för att en fungerande driftstart. Våra synpunkter finns beskrivna i inlägget som vi gjorde den 28/2. 

En del lokförare känner sig trygga med att köra utan tågvärd, andra tvingade och kör därför men känner obehag. För en god del av lokförarna är man inte alls redo och det MTR tidigare sa om att lokförarna ska göra en självskattning inför uppgiften är över en natt som bortblåst. Nu handlar det om repressiva metoder som löneavdrag, förstadagsintyg vid sjukdom, arbetsrättsliga åtgärder mm. Det är såklart inte vägen mot en lösning men det är vägen MTR valt och då får vi förhålla oss till det. 

Det är MTR som leder och fördelar arbetet, men också har ansvaret för arbetsmiljö och trafiksäkerhet. Genomförande har varit dåligt och MTR har inte gjort undersökningar på djupet varför lokförare känner oro, stress mm för att köra utan tågvärd. MTR har alldeles själva skapat den situation som nu råder och olika former av hot kommer inte att göra saken bättre.

Varje lokförares upplevelse måste tas på allvar, oavsett vad man själv kan tycka. Varje upplevelse är individuell och det är därför oerhört svårt att ge generella råd för hur man som lokförare ska agera. Seko Lok står till ert förfogande, men vi är själva inte mer än lokföraren. Här följer dock några generella punkter:

Frågor kring sjukdom, ”tagande ur trafiksäkerhetstjänst” samt lönefrågor kopplat till detta

Många av våra medlemmar mår dåligt och ett stort antal har valt att sjukskriva sig, bland annat med hänvisning till den oro och stress de känner kring situationen med ensambemannade tåg (Dös-tåg).

Sjukdom

Vid sjukdom anmäls detta till arbetsgivaren som gör ett karensavdrag och betalar sjuklön enligt gängse rutiner. Arbetsgivaren har möjlighet att ställa krav på uppvisat läkarintyg vid sjukdom längre är 7 dagar. Enligt Sjuklöneagen behöver du inte ange sjukdomsorsak och i ett läkarintyg har du rätt att maska sjukdomsorsak. Det är inget råd, utan visar på en möjlighet ifall du känner dig obekväm att ange sjukdomsorsak.

”Tagen ur trafiksäkerhetstjänst”

Lokföraren är skyldig ta sig själv ur trafiksäkerhetstjänst om hen gör bedömningen att förmågan till tjänstgöring på ett säkert sätt saknas. Det kan handla om fysiska eller psykiska besvär som gör lokföraren olämplig för tjänstgöring. Psykiska besvär låter dramatiskt men i det ingår utmattning, oro och andra omständigheter som längre eller kortare tid kan påverka sömn, fokus etc som i sin tur påverkar köruppgiften.

Även arbetsgivaren kan ta beslutet att ”tuta” en lokförare. Det kan handla om att arbetsgivaren bedömer att lokföraren inte har de förutsättningar som krävs. 

Om anledningen till tagandet ur tjänst inte är medicinskt finns heller inget behov av en ny medicinsk bedömning innan återgång till ordinarie tjänst. Det sker t.ex. vid ett underkänt resultat på TTJ-provet. Så fort ett godkänt resultat uppnåtts kan lokföraren återgå till ordinarie roll.

Även en läkare med trafikmedicinsk kompetens på företagshälsovården kan göra bedömningen att en lokförare inte möter de medicinska kraven för att få kvarstå i trafiksäkerhetstjänst. Det kan inträffa vid den periodiska hälsokontrollen eller vid annat tillfälle då lokföraren träffar läkaren.

Många gånger följs ett tagande ur tjänst av en sjukskrivning men detta sker inte med automatik. Att vara ”tutad” innebär inte i sig att du är oförmögen att arbeta. Du ska infinna dig på arbetsplatsen för annat arbete om du inte är sjukskriven eller överens om annat med din gruppchef. Lön och lönetillägg utgår som vanligt.

Du som inte är redo för att köra ett Dös-tåg

Lokförare som inte har fått tillräcklig utbildning eller hade rätt förutsättningar för att idag klara av att tjänstgöra på ett tåg utan tågvärd behöver få detta. Arbetsgivaren ska ombesörja detta men det förutsätter också att lokföraren är villig att ta till sig det som förmedlas. Åkning med Instruktör är den åtgärd som i normalfallet blir aktuell för att uppnå detta. Fram till dess att du är redo för att köra själv så ska lön utgå som vanligt.

Du som inte under några omständigheter kan tänka dig att köra ett Dös-tåg

Några lokförare har meddelat att de aldrig och inte under några omständigheter kan tänka sig att köra ett tåg utan tågvärd – oavsett vilken utbildning som erbjuds. Du kan i detta läge inte utföra de arbetsuppgifter, dvs köra tåg, du är anställd för. Då blir det sannolikt en process där arbetsgivaren först grundligt ska undersöka orsakerna, följd av omplaceringsutredning och till slut kan det bli fråga om ett uppsägningsförfarande. MTR har beslutat att tågen ska bemannas med bara lokförare, och kan du inte tänka dig det är det bäst att du söker anställning hos annan operatör. Det kanske låter hårt, men det är det vi står inför här och nu. 

Vi förtroendevalda försöker att svara alla som hör av sig och vi gör det så fort vi har möjlighet. För de medlemmar som känner behov av stöd i kontakten och vid möten med arbetsgivaren så försöker vi lösa så att någon av oss kan följa med. Möjligheten till samtalsstöd finns också via Falck Health Care till vilka MTR är anslutna. Även till företagshälsovården – Avonova finns möjlighet att boka tid.

Seko Lok arbetar naturligtvis vidare för att lokföraren inte ska tjänstgöra ensam på resandetåg. Hur en sådan dubbelbemanning ska se ut och när den i så fall kommer till är det omöjligt att svara på. 

Kommentarer inaktiverade.