Information till dig som tjänstgör denna vecka

Trafiken är officiellt reducerad till 83%. Utförd trafik ligger dock på en lägre nivå eftersom personalbristen fortfarande är väldigt hög. Lite förenklat kan vi nu se att lokförarna är indelade i 4 olika grupper:

Grupp 1: Tjänstgör som ”vanligt” och kör alla tåg, även Dös. Inte i behov av insats i detta läge. Gruppchef har givetvis ändå ett ansvar för kontakt vid behov.

Grupp 2: Tjänstgör men upplever inte att de fått tillräckligt med utbildning för att klara av att själva sköta Dös-tåg. Ska planeras in för ytterligare utbildning – i normalfallet åkning med instruktör. Gruppchef ansvarar för att koordinera vilka insatser som behövs i individfallet. Under tiden fram till att utbildningsinsats kommit till tjänstgör individen som vanligt – antingen genom att köra tåg med tågvärd eller genom att utföra andra arbetsuppgifter. Lön betalas som vanligt.

Grupp 3: Tjänstgör inte och har gjort klart att de inte kan tänka sig att köra Dös-tåg. Oavsett vilken utbildning som arbetsgivaren erbjuder. Gruppchef har i uppgift att genom samtal och i kontakt med lokföraren försöka förflytta de individer som befinner sig här till grupp 2. I det fall att det inte går så blir nästa steg en omplaceringsutredning. Vägran att medverka i utbildning eller tjänstgöring riskerar att leda till löneavdrag. Det är endast ett mindre antal LF som tillhör denna grupp idag.

Grupp 4: Sjukskrivna. Här gäller ordinarie rutiner och regler. Karensavdrag görs och sedan betalas sjuklön ut för de dagar då individen är hemma sjuk. Om sjukperioden blir längre än 1 vecka så ska vederbörande styrka sjukdom med ett läkarintyg från och med dag 8. Efter återgång i tjänst ”hamnar” individen i någon av grupp 1-3.

Jag har fått ”UFT”-kod i IVU? ”Utebliven från tjänst” används som kod när individ inte dykt upp på jobbet. Tex om du inte är på plats för tjänstgöring och inte meddelat DLC om anledningen innan. Du som har fått ”UFT” trots att du varit på plats och är överens med företaget om att du behöver mer utbildning ska ta upp detta med din GC som ser till att detta korrigeras.

Vi ser att det är bra att MTR nu insett att utbildningen kring Dös-tågen varit undermålig, det finns en förståelse för att ytterligare utbildning behövs innan alla klarar av att tjänstgöra själva. 

Facklig närvaro vid möten med arbetsgivaren? Som medlem har du rätt att ta med dig en facklig representant vid möten där du upplever att du behöver stöd. Vi försöker alltid att lösa så att någon från klubben kan gå med vid behov. Med det sagt så är det inte omöjligt eller förbjudet att prata med eller träffa din gruppchef utan att en facklig representant är närvarande. Vi ser gärna att ”normala” möten och samtal mellan lokförare och gruppchef kan ske utan att vi är med – det underlättar också för oss i en situation där väldigt många behöver hjälp samtidigt. Vi försöker att bemanna expeditionen mer frekvent i det läget som nu uppstått. Vi finns också alltid tillgängliga på mail och ringer gärna upp.

Seko Lok har lyft några ytterligare punkter som vi ser behöver åtgärdas omgående för att lokförarna ska ha rätt förutsättningar att klara av jobbet initialt.

  • Rutin för trafikutbyte Sci/Sod behöver förbättras och göras om för att fungera utifrån ett lokförarperspektiv. När PFA-dörrarna inte fungerar som vi vill och det inte ens finns ett datum för när ombyggnation kan ske så behöver detta finnas på plats omedelbart.
  • Se till att dubbelbemanna alla tåg som går på sträckorna där det inte finns stationsvärdar på plats. Nynäshamn-Västerhaninge, Gnesta-Södertälje, Upplands Väsby-Uppsala
  • Se till att resurser finns på plats när avsyning av tåg ska ske. Lokföraren ska inte behöva syna tåg ensam
  • Stoppa ombyggnationen av X60A hytterna till dess att vi har en fungerande utformning
  • Förhandling kring arbetstid, villkor och lön för det nya upplägget behöver inledas

Kommentarer inaktiverade.