MBL 11/3

Information från dagens mbl-träff med arbetsgivaren:

  • Finanschef Carl gick igenom det ekonomiska läget och redogjorde för det ekonomiska utfallet för årets första månader. Januari visade ett positivt resultat medan februari gick sämre. Ett antal frågor gällande ekonomin ställdes med anledning av de rykten och spekulationer som hörs på arbetsplatsen. Företaget dementerade att kontraktet med Snowfall skulle ha avbrutits pga att MTR inte betalat sina räkningar och betonade att beslutet att bryta samarbetet inte rörde en ekonomisk tvist utan härrörde från en rättsprocess mellan systerbolaget MTR-X och Snowfall. I vilket fall så ska nu reservsystemet utvecklas till att bli primärt system. Seko Lok har många idéer och förbättringsförslag som vi vill ha med för att göra det nya systemet bra och användarvänligt. Vi kommer att jobba vidare i frågan – här får skyddsombuden en viktig roll som bollplank och pådrivare.
  • När det gäller de lokaler som Snowfall nu lämnat så framförde vi idag att det nu är ett gyllene tillfälle att låta MTR-P disponera dessa själva så att vi kan ge POC bättre utrymme och även låta personalplanerarna flytta tillbaka för att komma närmare verksamheten igen. Det tror vi hela företaget skulle tjäna på. Intrycket är att företaget inte är intresserade av att lyssna på oss i denna fråga. Det troliga är därför att man kommer att leta efter en ny hyresgäst till lokalerna snarare än att utnyttja dom för den egna verksamheten. Tråkigt tycker vi.

Förhandling kallad till av arbetsgivaren angående nytt viseringsupplägg på Nynäsbanan

  • MTR hade i förväg skickat ut ett material där företaget förslår ett delvis nytt upplägg för visering av biljetter på sträckan Vhe-Nyh. Idag är upplägget att långa tåg viseras av 2+2 ambulerande stationsvärdar som sköter intäktssäkringen samtidigt som tågvärden tjänstgör som vanligt från mitthytt och lokföraren kör tåget. Bemanningen består därför av totalt 6 personer på dessa tåg. Det rör sig om totalt cirka 30 tåg under morgon och eftermiddagsrusning. Det nya upplägget som MTR nu ville trycka igenom hade förändringen att de istället vill bemanna med 2+1 stationsvärd och låta tågvärden visera 2 av 6 vagnsdelar (a2+m4 alt a1+m1 beroende på riktning). Viseringen ska skötas under körning mellan stoppen och tågvärden ska sedan vid uppehållet återigen ta sig till sin hytt för att ta emot ”klart” från stationsvärdarna samt lämna ”avgång” till LF som vanligt. En rad frågetecken kring upplägget ledde till att förhandlingen inte kunde avslutas utan ajournerades till nästkommande vecka. Seko Pendelklubben vars medlemmar är de som berörs mest och i första hand var kritiska till upplägget och har nu kallat medlemmar och kollegor till ett möte nu på onsdag den 13:e mars på 49:an – Lokal Bålsta.
  • Vad tycker Seko Lok om förslaget? Seko Lok ser flera problem med det föreslagna upplägget och tycker inte att det är genomtänkt. Hur många personer som behövs för att visera ett fullängdståg lämnar vi till andra att bedöma och besluta. Det handlar i grunden om vilken kostnad uppdragsgivaren är beredd att betala för att klara intäktssäkringen. Bedömer SL det som viktigt att alla ombord ska få sin biljett personligen viserad så krävs sannolikt 2+2 viserare på dessa tåg likt upplägget är idag. Vi har dock synpunkter på att tågvärden nu ska lämna sin hytt för att ge sig ut i vagnen mellan uppehållen och tror inte att det är en framgångsformel. Tåg riskerar att bli sena därför att tågvärden inte hinner tillbaka till hytten i tid och den sammanhållande länken mellan de ambulerande stationsvärdarna och föraren bryts om inte tågvärden längre har möjlighet till uppsikt genom tåget.

Felaktig kompensation för inlösta FV-dagar

  • Medlemmar har gjort oss uppmärksammade på att det utgått 7,1timmar komp per inlöst FV-dag istället för 7,2 timmar. Vi har tagit upp frågan med arbetsgivaren men ännu inte fått något svar hur de ställer sig till felet. Vi har också begärt att få information om hur utläggningen av julens dagar som ska planeras ut innan påskhelgen fortskrider. Klarar planeringen att lägga ut dagarna i tid? Vi återkommer med besked när vi har information att ge.

Accelerationsprojektet

  • Genom veckobrevet fick vi i förra veckan information om att MTR kommer att komma ut med ”kör-rekommendationer” som ska anslås på ordertavlan kommande vecka. Efter att ha läst veckobrevet så inföll en rad frågor och invändningar och därför ville vi idag ha en diskussion med företaget kring lämpligheten i dessa nya rekommendationer . Vi hade därför idag ett långt (och bra) samtal med trafikchefen som är ytterst ansvarig för detta projekt. Han betonade att ”kör-rekommendationerna” är ett stöd och ett verktyg att använda för de som vill och har behov – det är alltid den enskilda föraren som avgör på vilket sätt han eller hon väljer att framföra sitt fordon med hänsyn till säkerheten som alltid kommer i första hand.
  • Seko Lok har stor tilltro till sina medlemmars erfarenhet och tror sig veta att de absolut flesta lokförarna klarar av att bedöma när det är läge att ligga på lite extra för att ta in förlorad tid och dessutom kan göra så utan att köra med 100% pådrag och 100% broms. Det finns luft i tidtabellen för att knapra minuter ändå. Dessutom tror vi inte att det är hållbart att köra fordonen på det sättet. Det finns en anledning till att vi fått lära oss att vara restriktiva med pådraget på fordonen under utbildningen. Vi vill gärna ha med oss alla traktionsmotorgrupper och slippa problem med överhettning och bortfall av elbroms när vi är ute och kör. Något som är vanligt förekommande om fordonen körs för hårt när det blir lite varmare ute.

Utbildningsupplägg för LF

  • Områdeschefen hade med sig ett förslag som innebar att MTR vill slå ihop TTJ samt repetitionsutbildning fordon till en gemensam dag som skulle hållas årligen (idag har vi TTJ varje år och krav på fordonsrepetition var 36:e månad). Detta med början nu redan i maj 2019. Seko Lok var kritiska till förslaget därför att vi anser att en hel dag behövs för TTJ årligen för att hinna mer än att bara bibehålla de kunskaper som vi redan har. Vi vill gärna att dagen ska ge fortbildning och djupare kunskaper och inte bara vara något som ”checkas av” genom en bock i kanten efter ett prov. Vi lämnade förslag på att företaget istället ska erbjuda 2 dagar – gärna efter varandra alternativt med en vecka emellan där både fordon och TTJ kan varvas. Det är också viktigt att vi har tillgång till övningsfordon för de dagar då fordonsrepetition är inplanerat så att de teoretiska genomgångarna kan översättas till praktiska övningar. MTR fick ta med sig våra synpunkter och får återkomma med ett uppdaterat förslag angående hur utbildningen ska se ut för dessa block.

Kommentarer inaktiverade.