Budget- och nomineringsmötet 161123

Den 23 november hade klubben budget och nomineringsmöte. Mötet antog styrelsens förslag till budget och klubbavgift, vilket innebär följande för 2017:

Seko Branschorganisation Spårtrafik

Vi har tidigare skrivit i Lokförarbladet om förslaget till införande av branschorganisation. I korthet handlar det om ett förslag där Seko ska samordna sitt arbete inom de olika branscherna istället för inom de geografiska regioner som finns idag. Förslaget har varit ute på remiss hos klubbarna och kommer med största sannolikhet att antas under 2017. Införandet av en branschorganisation kommer enligt förslaget att innebära en avgift för klubbarna på 6 kronor per medlem och månad. Det är oklart om förbundsavgiften till Seko kommer att justeras nedåt när regionerna får mindre att göra, men klubben behöver oavsett räkna med den här kostnaden i sin budget.

För att kompensera den här tillkomna kostnaden och samtidigt stärka klubbens ekonomi har styrelsens budgetförslag fokuserat på två områden: Klubbavgiften och den utökade medlemsolycksfallsförsäkringen.

Klubbavgiften

Klubbavgiften sätts till 60 kronor i månaden, att jämföra med tidigare 55 kronor. Styrelsen vill ha en budget som garanterar en aktiv verksamhet på arbetsplatsen, men det finns två saker som påverkar intäkterna negativt: Dels är det fortfarande många nytillkomna medlemmar som ett tag framöver har reducerad klubbavgift, dels så leder pensionsavgångar och uppsägningar i samband med övergången till att vi tappar i antal medlemmar som betalar klubbavgift. Styrelsen anser att vi bör ta höjd för detta i budgeten genom en höjning av avgiften. Samtidigt finns det inget egenvärde i en hög klubbavgift. Skulle budgetutfallet för 2017 visa att klubben gör ett överskott kommer det vara aktuellt att diskutera en sänkning av klubbavgiften igen inför 2018.

Utökade medlemsolycksfallsförsäkringen

Den här försäkringen, som är ett tillägg till Sekos ordinarie medlemsolycksfallsförsäkring, ingår i dagsläget i klubbmedlemskapet och innebär en kostnad för klubben på 16 kronor per månad och medlem. Att vi har haft det här tillägget har tyvärr inte synts hos Folksam när någon medlem har haft ett ärende hos dem. Det har också förekommit att Folksam erbjudit tillägget till medlemmar trots att det redan ingått i klubbmedlemskapet. I praktiken har det alltså varit upp till den enskilda medlemmen att veta att tillägget finns, vad det innebär och sedan själv ta det med Folksam om det varit aktuellt. Styrelsen anser att det här fungerat dåligt och inneburit en omotiverad kostnad för klubben, en kostnad som 2017 dessutom skulle ha ökat till 19 kronor per månad och medlem. Därför säger vi nu upp tillägget. Den ordinarie medlemsolycksfallsförsäkringen finns dock kvar. Den som önskar ha tillägget kvar kommer själv att kunna teckna en fortsättning av det, till en kostnad av cirka 21 kronor per månad.

Nomineringar

Mötet fastställde också de nomineringar som inkommit till valberedningen inför 2017. Listan kommer att bifogas protokollet från mötet. Kandidaterna till de förtroendeposter som ska tillsättas 2017 kommer även att presenteras i nästa nummer av Lokförarbladet. Valet kommer ske på traditionellt sätt genom valsedel/kuvert i valurna under perioden 11 januari – 14 februari. Valberedningen kommer att dela ut valsedlar samt ge ett förslag på styrelse för 2017.

Protokollet från mötet finns här. Vill du se budgetförslaget i sin helhet? Hör av dig till klubben eller kom förbi expeditionen!

Kommentarer inaktiverade.