Frågor och svar angående styrelsens arbete i PTU-frågan

Klubben fick in ett mail med kritik från en undrande medlem där medlem krävde att få veta om någon i Seko Loks styrelse kört utan tågvärd enligt fas 3 i PTU-projektet. Om någon skulle ha gjort detta uttryckte medlemmen att denne skulle ha mist dennes förtroende och att denna styrelseledamot i så fall inte skulle driva medlemmarnas intresse.

Medlemmen ansåg också att Seko Lok inte hördes och syntes tillräckligt mycket då det gäller att protestera mot PTU samt att svar på ovan borde läggas ut på klubbens hemsida. Här kommer därför styrelsens svar till medlemmen (brevet är delvis omskrivet för att anonymiseras):

Vi vill börja med att säga att Seko Loks styrelse består av lokförare. Samtliga i styrelsen är inte enbart sina fackliga förtroendeuppdrag utan har även sina roller som lokförare. Vi har förtroendevalda (och medlemmar) som är bekväma med att köra i fas 3. Andra behöver mer stöd genom medåkning från instruktör medan en tredje grupp av olika skäl kommer vägra köra utan tågvärd in i det sista. Som styrelse kan vi naturligtvis inte välja att enbart företräda en av dessa grupper utan måste se till samtligas behov och vad som är en rimlig väg framåt för kollektivet som helhet.

Seko Lok har på pränt att en förhandling med arbetsgivaren ska ske där de arbetsmoment som tillfaller LF i samband med PTU ska värderas och lönesättas. Därav finner vi det högst relevant att våra förtroendevalda ökar sina kunskaper om vad att köra ett DÖS-tåg innebär. Vilka risker kan identifieras? Vad innebär de nya arbetsmomenten för vår arbetsmiljö och till vilken grad kan dessa motivera en lönehöjning, alternativt att arbetstiden förkortas eller att fler pauser läggs in?

En person i styrelsen har vid ett tillfälle kört ett DÖS-tåg. Andra har meddelat företaget att de är redo att göra det medan ytterligare några önskar vänta längre. De som är redo är personer som kört mycket i fas 2, fått möjlighet att läsa in sig på Trafikhandboken samt vad som gäller vid DÖS-körning. Vid körning av DÖS-tåg ges möjlighet att ta på de fackliga glasögonen just för att djupdyka i frågeställningarna ovan: vilka risker kan identifieras och hur kan arbetet på bästa sätt värderas?

Ovan hantering ger oss möjlighet att kritiskt granska PTU-projektet från ett lokförarperspektiv och sedan föra fram väl underbyggd kritik till arbetsgivaren. Styrelsen håller fast vid att PTU-projektet har många brister och nu hetsas fram i prestige av företaget. Några av de saker som inte fungerar är upplägget i Citybanan eller den ohållbara arbetsbelastning som åläggs LF under störning. Detta då bland annat trafikinformation ska ges till resenärer och rapporter ska skrivas utöver de arbetsuppgifter vi haft sedan tidigare med att framföra tåget säkert, ha kontakt med DLC och Fjtkl, blankettskrivning med mera.

Vi ser att detta i förlängningen riskerar att drabba våra resenärer i form av att de får en sämre service och får vänta längre än idag på information vid störningar i verksamheten. Åtgärdande av enklare fordonsfel t.ex. dörrproblem kommer också att ta längre tid att utföra med risk för ytterligare förseningar för tåget. 

Den upplevda tryggheten ombord på våra tåg ser vi kommer att påverkas negativt – detta då lokföraren till skillnad mot tågvärden inte har möjlighet att kontrollera och följa vad som sker inne i vagnarna under körning. Det finns ingen plan från företaget på hur detta ska omhändertas. 

Seko Loks styrelse anser att den primära makten för att stoppa PTU-projektet finns hos politikerna i region Stockholm samt hos vår skyddsorganisation genom att skyddsstoppa ensamarbetet i det fall att fara för liv eller hälsa kan misstänkas. Vi ställer oss inte bakom några aktioner där kollegor vägrar köra DÖS-tåg som en metod för att stoppa projektet. Då medlemmar hör och har hört av sig om att de inte vill arbeta ensamma ombord backar vi såklart dem på de sätt vi kan och försöker kartlägga vad de bakomliggande anledningarna kan vara. Det är primärt arbetsgivarens ansvar att ta dessa upplevelser på allvar, åtgärda problemen och se till att LF i så hög grad som möjligt trivs och klarar av att framföra tåg på ett säkert sätt. Är det många som vägrar köra dessa tåg är det arbetsgivaren som misslyckats med att skapa tillräckligt bra rutiner och förståelse för att förmå LF att göra detta. Det är inte primärt Seko Loks ansvar.

Med det sagt är det naturligtvis medlemmarna som bestämmer vilka individer de vill se som förtroendevalda företrädare. Är man inte nöjd med de nuvarande företrädarna går det bra att nominera och sedan rösta på alternativa kandidater. Från styrelsens sida har vi upplevt att god ton kunnat hållas då PTU tagits upp med oss, exempelvis i fikarummet på 49:an. Det hårda tonläge som kan uppstå digitalt har vi inte upplevt IRL, och för den delen inte heller på klubbens medlemsmöten. Trots eventuella meningsskiljaktigheter har frågor kopplade till PTU kunnat diskuteras utan personangrepp och dylikt.

Vi förtroendevalda i Seko Lok kämpar hårt för att göra så bra överenskommelser som möjligt för våra medlemmar och vi åstadkommer saker på löpande band. Facklig kärnverksamhet för oss baseras inte på att gapa högst eller synas mycket i medier utan på att driva saker framåt för våra medlemmar. Givetvis kan allmänheten behöva uppmärksammas på hur våra arbetsförhållanden ser ut emellanåt men mycket uträttar vi genom att upprätthålla en god relation med arbetsgivaren lokalt och sätta ner foten när det behövs. Genom detta arbetssätt har Seko Loks medlemmar idag de bästa villkoren och lönerna i branschen.

Styrelsen, Seko Lok

Kommentarer inaktiverade.