Sammanfattning från informationsmöte gällande PTU 16 mars

Seko Lok hade under onsdagskvällen ett extra insatt informationsmöte för att ta upp och diskutera de aktuella frågeställningar som uppstått bland våra medlemmar med bakgrund av PTU-förhandlingarna. Klubbens val att ställa sig bakom arbetsgivarens förslag om att frångå Lagen om anställningsskydd (LAS) för att möjliggöra en omplacering av tågvärdarna inom hela MTR-koncernen har föranlett ett stort engagemang både hos våra medlemmar, men också bland övriga kollegor. Tonläget har stundtals varit högt. Seko Pendelklubben ställde sig under fredagens förhandling inte bakom arbetsgivarens förslag till lösning utan har istället förordat att strikt följa LAS och därmed enbart möjliggöra omplaceringar inom MTR Pendeltågen.

Seko Lok har varit tydliga med att vi anser att det främst är upp till de klubbar som organiserar tågvärdar att avgöra om hur man bäst tycker att hanteringen av detta bör ske. Under fredagens förhandling då arbetsgivarens förslag på lösning presenterades fick Seko Lok som första klubb ta ställning i frågan. Vi klargjorde att det i första hand är Seko Pendelklubbens samt STs röst som är relevant då detta i huvudsak rör deras medlemmar. Även Seko Lok räknas dock som part i denna förhandling då vi har ett fåtal medlemmar som, efter omplacering, tjänstgör inom de yrkesgrupper som Seko Pendelklubben och ST organiserar. Utifrån detta resonemang samt de diskussioner som kom upp under onsdagens informationsmöte har vi därför beslutat att vi framöver kommer lägga ner vår röst och backa SEKO Pendelklubbens linje i frågan då detta förhandlas med arbetsgivaren.

Vi vill tydliggöra att det för Seko Lok handlar om att välja mellan många dåliga alternativ. Situationen vi hamnat i är allt annat än önskvärd och klubben hade helst sett att nuvarande upplägg för personalen ombord på pendeltågen fortskrider med samma upplägg som vi har idag. Att det står arbetsgivaren fritt att bedöma lämpligheten för varje enskild individ i samband med omplaceringarna istället för att ha en bestämd turordning att luta sig mot är naturligtvis inget vi tycker är eftersträvansvärt.

Vi anser heller inte att den som tackar nej till vad som anses som en ”skälig omplacering” riskerar uppsägning och 45 dagars karens innan den får rätt till A-kassa är någon önskvärd lösning. LAS är en viktig grund, men det är också ofta lagstiftningen frångås och man förhandlar fram en bättre lösning för arbetstagarsidan då lagen innehåller många kryphål som kan nyttjas till arbetsgivarens fördel. Att strikt använda sig av Las §22 hoppas vi inte ska behöva innebära att 200-300 personer förlorar sina jobb utan snarare lägger grunden i framtida förhandlingar i syfte att rädda så många jobb som möjligt.

Övrigt aktuellt gällande PTU

  • Klubben har varit i kontakt med central ombudsman om hur vi på bästa sätt går vidare i frågan.
  • Huvudskyddsombud Hasse Johansson har tillsammans med STs huvudskyddsombud nu överklagat beslutet från Arbetsmiljöverket gällande att häva skyddsstoppet av ensamarbete på pendeltågen enligt AML 6 Kap §7.
  • Vi är medvetna om att många medlemmar mår dåligt och är oroliga, arga och förtvivlade. Vi tackar för alla svar (254 st) på enkäten klubben och skyddsombuden skickade ut gällande hälsa och välmående kontra den förändring och stress PTU-processen kommit att innebära bland våra medlemmar. Vi kommer återkomma med en publicering av resultatet samt ytterligare en enkät.

Kommentarer inaktiverade.