MBL 24/8

24/8 hade vi höstens första MBL. Här är en kort (?) resumé: Sommarens tillgång på fordon har varit god, inga problem med enheter som blivit stående av olika anledningar. Alla har gjort ett mycket bra arbete med övertid och få sjukskrivningar vilket vår VD är mycket glad över och tackar särskilt för. Kundservicen har flutit på bra under avstängningarna. En del trängsel på några bussar men i övrigt har det fungerat fint. Invändig storstädning har skett på alla enheter. 121 enheter har fått nya säten så behövts.

Seko Lok frågar om långa tåg är inplanerade på helgerna eftersom trängseln är stor och korta enheter inte räcker, men någon sådan plan finns inte. MTR har kontakt med Trafikförvaltningen i frågan men äger ingen beslutanderätt utan den ligger hos dem.

Antalet incidenter har varit lågt i sommar vilket är bra.

MTRs möten med våra skyddsombud angående Corona har startat igen. Visir och munskydd ska fr o m nu användas vid ledsagning. Folkhälsomyndigheten har inte inkommit med några direktiv om munskydd i övrigt.

Vår trafikchef Filip Johansson är tillbaka sedan tre veckor från sin föräldraledighet. TF trafikchef Mikael Wikner är kvar för överlämning ett par veckor till.

Punktligheten hittills i augusti ligger på 96,6 % vilket är det näst bästa någonsin. Egenpunktligheten ligger på 99,3 %. Inga trafikhändelser i augusti. När det gäller dörröppning på fel sida så är det idag, 24 aug, 78 dagar sedan sist det hände.

Eftersom SL blöder pengar frågar Seko Lok hur det kommer att gå för MTR och den ersättning som SL betalar i bonus. Vi får veta att bonus och viten inte påverkas av intäkterna från resenärerna. Stockholmsregionen och staten äger ansvaret för det avtal MTR har. Att SL inte levererar utgör inte någon risk för oss.

Medarbetarundersökningen är på g. MTR har gjort en översyn på frågorna, tagit bort vissa och lagt till andra gällande den psykosociala arbetsmiljön och tryggheten. Seko Lok påpekar behovet av att skyddsombud och förtroendevalda deltar i framtagandet av frågor, något vi har sagt till om flera ggr tidigare. Trafikpersonalen är trots allt den största personalgruppen och vi tycker att de borde ha en egen enkät. MTR vill ha samma formulär för hela koncernen och frågan tas vidare till berörda som arbetar med framtagandet av enkäten. Vi får väl se hur det blir med detta.

Arbete pågår med budgeten och att sätta målen för 2021.

Chefsrekrytering till operativt center pågår. Intervjuer planeras att hållas i slutet av augusti.

Personalläget har varit ansträngt i sommar i samtliga grupper. 2 tåg blev inställda men berodde på transport av personal mellan depåer och inte sjukfrånvaro. Situationen har räddats tack vare mycket övertid och väldigt lågt antal sjukskrivningar. Man tackar alla som ställt upp. VAB och sjukfrånvaro ligger nu på normal nivå för lokförarna. Inga orosmoment framöver och psf har gått ut med erbjudande om uttag av fv-dagar.

Det frivilliga arbetet på annan stationeringsort med 2 timmar extra övertid har gått bra. Diskussion angående en eventuell förlängning av överenskommelsen är på gång mellan parterna.

Tommy Karström tar över stora delar av Erik Norlings (vår säkerhetschef) arbete eftersom han nu övergår till Nordic-koncernen där han fått en högre befattning som övergripande säkerhetansvarig.

Trafikhändelser – dvs antal OSPA, dörröppningar på fel sida/utanför plf, olyckor vid plankorsning samt urspårningar – per miljoner tågkm har varit lågt. Målet är 7,2 st per miljoner km och vi ligger alltid under det vilket är väldigt bra. Personpåkörningar har däremot ökat. Från 0,83 till 1,2. Det är inte självmord generellt som är orsaken. Dock har antalet suicidala påkörningar på Pendeln ökat jämfört med T-banan där problemet har minskat. MTR ser det som en förändring i beteendemönstret. Ett suicidprojekt i Flb har påbörjats, där dessa händelser är vanligast. Kameror är uppsatta som är inställda på artificiell avläsning. De känner av avvikande beteenden, t ex personer som blir kvar på plf när tåg har gjort uppehåll och åkt vidare, etc.
Antalet skador på resenärer var högt i juli (klämskador, fall etc). Klottret har minskat sedan i april. Även där är ett nytt projekt på gång för att minska klottret ytterligare.

24/8 hade vi även en förhandling angående tillsättande av två nya gruppchefer. Carina Sehlstedt Eriksson blir nu permanent gruppchef på förarsidan och ersätter Peter Thenstedt som är tjänstledig för studier. Linus Lindkvist ersätter Carina som gruppchef på tågvärdssidan.

Kommentarer inaktiverade.