”Individuell återkoppling”

Bakgrund:
Företaget har presenterat ett förslag där man vill registrera varje tågförsening, dvs minuttal som tågen blir sena på varje station på individen.
Det registreras redan idag varje försening som uppkommer. Men dessa är enbart kopplade till tågnummer.
Man delar upp förseningarna i olika kategorier. Där en kategori är att vi är ansvariga. Dvs MTR ska stå för kostnaden. Och det kan vara olika orsaker till detta som tex spårspring (varför nu detta ska registreras som vårt fel). Men andra bättre exempel är att någon håller upp dörrarna. Eller att alla går in genom ett dörrpar.
Det är dessa sorters förseningar som är tänkta att nu registreras på individen.
En gång i månaden, i de bästa av världar, är det tänkt att alla ska få ha ett möte med sina gruppchefer där man går igenom alla dessa förseningar. Där gruppchefen ska fråga, på ett positivt sätt, varför man exempelvis blev 3 minuter sen i exempelvis Tumba. Och tanken är då att vi ska svara om vi kan. Skillnaden mellan detta och dagens rapporter är att gruppcheferna ska ha en chans att ställa följdfrågor till individen.
Man är tydlig med att detta inte innebär att vi ska ha en anteckningsbok där vi antecknar varje försening utan att om vi inte kommer ihåg så gör vi helt enkelt inte det.
MTR är väldigt nogranna med att poängtera att de har misslyckats med sin uppgift om vi som anställda kommer uppfatta detta som negativt.
Idag händer det att vi blir uppringda eller mailade med frågan om varför vi blivit sena på specifika stationer. Dessa uppringningar handlar enligt MTR enkom om att veta vilken kod förseningen ska kodas som. Enligt MTR har dessa individer inte kapacitet att ställa de följdfrågor som företaget tänker sig att gruppchefen ska ställa vid dessa planerade individmöten.
Samtidigt berättar man tidigare under dagen att man planerar anställa en person som ska ha till uppgift att just ringa upp samma dag eller dagen efter för att kunna koda förseningarna.
Tanken är senare att man ska använda sig av alla information och sammanställa detta till stationer och tidpunkter. Och där man kanske kan hitta anpassade lösningar för varje tid och plats.
Vad tycker Seko Lok?
Vi tycker att det här är fel sätt att arbeta på för att få till förbättringar. Vi tror inte att det kommer att uppfattas positivt att få ett register framlagt framför sig med olika försenings-staplar. Det här känns som någonting som härstammar från ett underlag till individuella löner – något som vi varken har idag eller är intresserade av i framtiden. Det är dessutom ett rätt så värdelöst underlag att använda just i lönesyfte om vi nu trots allt skulle ha i-löner då lokföraren i de allra flesta fallen inte är orsaken till förseningen. De faktorer som lokförarna KAN påverka menar Seko Lok att lokförarna gör väldigt bra redan idag. Vi är kanske till och med lite FÖR måna om att avgå i tid redan idag när det uppstått tidsbrist och vi  egentligen borde bli några minuter sena om allt skett ”by the book”.
Vad vi kan se så är inte ett register av denna sort heller förenligt varken med PUL eller den kommande EU-lagstiftningen GDPR. Tvärtom så är det ett exempel på vad som inte får lagras av arbetsgivaren utan samtycke.
Det finns idag inget som hindrar att företaget eftersöker en viss försening genom att söka på tågnummer och få fram vilka som tjänstgjorde på tåget. Utan att upprätta en register knutet till enskilda personer. Om det visar sig att många tåg drabbas av förseningar på en och samma plats så är det enkelt att i tex veckomail gå ut med frågan och efterlysa mer information vad som kan vara orsaken till förseningarna.
Seko Lok kommer att säga NEJ till upprättandet av ett register av denna sort och av ett arbetssätt som jagar och skuldbelägger de anställda snarare än leder till förbättringar och en bra arbetsmiljö.

Kommentarer inaktiverade.