Förläggning av X-jobb 1/10-22 tom 28/2-23

Knappt hade bläcket torkat på på pappret för den överenskommelse som klubben ingick med arbetsgivaren innan frågetecknen hopade sig. Vi har försökt att förklara så gott vi kunnat men det har varit svårt när MTR själva gått ut med olika information och förklaringar till hur det är tänkt att fungera beroende på vem medlemmen pratat med. Planeringen säger en sak, GC en annan, DLC en tredje…

Igår ringde dessutom GC upp medlemmar för att beordra inför idag – något som INTE var överenskommet utan tvärtom en förutsättning för att vi tecknade överenskommelsen. Just för att slippa sena beordringar. Hur blev det så här? Det enkla svaret är att kommunikationen internt på arbetsgivarsidan inte har fungerat. Inte alls faktiskt. Det är tråkigt men ingenting som Seko Lok kan styra över.

Vad kan vi göra åt det då? Vi har de senaste dagarna haft en tät kontakt med Trafikchef såväl som Förhandlingschef. Vi är överens om vad som gäller och har varit det sedan tecknandet. Nu gäller det för MTR att se till att korrekt information når företagets olika delar så att alla vet vad som gäller och inga fler missförstånd uppstår.

Liten upprepning från klubben vad som gäller för Sekos medlemmar:

 • AG har köpt möjligheten att schemalägga 1 pass per månad och individ i snitt under tidsperioden
 • Medlem som önskar jobba fler än totalt 5 pass under tidsperioden kan göra det. Med samma ersättning per pass (3500:-)
 • I normalfallet ska x-jobben planeras ut och vara synliga redan på månadslistan (20 eller 25:e)
 • Eftersom perioden 1/10-10/10 hanteras separat (schemasläppet hade redan varit) så gäller att x-pass under denna period tillsätts både av PSF samt DLT
 • 11/10 tom 31/10 ska de flesta passen ha tillsatts av PSF. Om fler pass behöver läggas ut ska det ske av PSF i normalfallet. Med x-ersättning.
 • Från och med 1/11 är tanken att alla x-jobb ska förläggas av PSF
 • Eventuella vakanser som tillsätts av DLT från och med 11/10: ordinarie övertidsersättning utan x-tillägg OM INTE ANNAT MEDDELATS

Seko Lok har skickat in en medlemslista till arbetsgivaren. För att säkerställa att du får din ersättning så ange gärna att du är Seko-medlem när du pratar med PSF eller DLT och får ett jobb.

Klubben ser en risk i att inte sena vakanser kommer att täckas (gnetmail från DLC) på ett bra sätt med denna hantering. Vi har drivit på för att ALLA pass som går genom DLC automatiskt ska ge tillägget. Dit har vi inte kommit idag. Förmodligen är det självreglerande eftersom vi gissar att det är få personer som vill komma in och jobba på dagar utan x-tillägg. Vi får återkomma med besked kring detta när/om ny info kommer från MTR.

Frågor och svar från digitalt infomöte 3 oktober

På kvällen 3 oktober hölls ett öppet, digitalt medlemsmöte med drygt 25 medlemmar. På mötet gavs utrymme att ställa frågor och diskutera de övrenskommelser gällande övertid och ny tariff för slutlön som Seko Lok ingått med arbetsgivaren. Nedan kommer en sammanställning från mötet samt ytterligare frågor som kommit in till oss sedan senaste inlägget publicerades på hemsidan.

Övertidsöverenskommelsen

Varför har Seko tecknat denna överenskommelse?

Klubben har fått många rapporter och berättelser angående beordring av övertid. Medlemmar vittnar om stress och oro över att sitta och vänta på att bli beordrade in nästa dag när de är på jobbet. Personalsituationen är ansträngd och någon ljusning den närmaste tiden väntas inte. Vi valde då att göra denna överenskommelse. Den innebär visserligen att vi även fortsatt behöver ställa upp på övertidsarbete men också att vi får en bättre möjlighet att planera när det ska ske. Ett av målen var att vi ska minimera tillfällena där MTR behöver gå in och aktivt beordra våra medlemmar tätt inpå. Istället är vi med och tar ansvar i en svår situation och stället upp för utökad arbetstid över en längre tid – 5 månader. Vi är överens om att jobben ska spridas på så många som möjligt (kollektivet tar alltså ett gemensamt ansvar) men också att frivillighet ska gå före tvång. Dvs om LF 1 gärna kan och vill jobba fler än 5 pass så är det att föredra framför att tvinga ut LF 2. Givetvis så länge arbetstidsregler och viloregler följs.

I motprestation erhåller våra medlemmer ett tillägg om 3 500:- per pass som förläggs.

Hade det inte varit bättre med ett generellt x-tillägg helt baserat på frivillighet?

Ja. Det tycker vi givetvis. Frivillighet hade varit att föredra. Även om x-tillägget då sannolikt blivit lägre. Nu kom vi inte dit i denna förhandling utan landade i ovan beskrivna uppgörelse.

Jag går på en grupp med särkskilda regler, till exempel att jag inte får börja efter 9.30. Måste samma arbetstidsregler gälla för de X-jobb jag tar?

Nej, tyvärr inte. Någon ”hård” skrivning kring detta finns inte. Däremot är vi överens om att planeringen i möjligaste mån ska ta hänsyn till inkomna önskemål. Ta därför kontakt med planeringen om du fått ett pass som du inte kan ta så fort som möjligt för att se om det går att eventuellt byta tid eller dag.

Kan företaget lägga ut turer på datum jag inte önskat?

Även om målet är att i så hög grad som möjligt följa de önskemål som skickats in så är det ingen garanti. MTR har genom uppgörelsen köpt sig rätten att schemalägga 1 pass per månad under 5 månader. Det kan alltså bli så att du blir schemalagd en dag som du inte önskat. Innebär detta problem för dig så kontakta planeringen så fort som möjligt.

Då sökningen av datum var öppen under fem dagar i slutet av september var jag ledig och kunde därför inte söka då. Det är också orimligt att söka datum så långt fram, framför allt i februari då vi inte ens vet vilka scheman vi kommer gå på. Kommer vi kunna söka datum igen?

Sökningen kommer öppna igen och datum för X-gnet ska kunna sökas månad för månad så de kan läggas ut vid schemasläpp. Detta är utlovat från företaget att sökningen ska ske månadsvis vilket också ska kommuniceras ut till samtliga som omfattas av överenskommelsen. Seko Lok har fört fram att vi bör använda oss av IVU för att där lägga in våra önskemål. Mer information om detta kommer.

För mig fungerar det inte alls att ta några övertidspass nu under hösten. Däremot ser det bättre ut efter årsskiftet. Måste jag fördela mina X-pass jämnt under perioden oktober-februari eller går det bra att ta dem mer koncentrerat?

Det viktiga för företaget är inte att alla gör 1 pass per månad – det viktiga är att turerna bemannas. Här finns alltså möjligheter för individuella lösningar.

Jag har ingen barnomsorg under de tider jag inte jobbar mina ordinarie arbetspass. Måste jag ändå ta X-jobb?

Självklart inte! Jobbar du och din partner olika tider och helger, är du ensamstående eller av annan anledning ansvarig för omsorg av barn på dina lediga dagar är du inte skyldig att ta några X-jobb under dessa dagar om du själv inte vill och kan.

Definerar ni överenskommelsen som planerad beordrad övertid, frivillig beordrad övertid eller endast planerad övertid? Vad är i så fall planerad övertid?

All övertid för LF är per definition beordrad – vi har i kommunikationen valt att skilja på det som vi kallar ”frivilligt” beordrad övertid och beordrad övertid, där det tidigare sker efter att en LF ”räckt upp handen” och anmält sig som tillgänglig för övertid och sedan får ett pass.

Överenskommelsen för ny tariff för slutlönesteget

Innebär den nya tariffen att det i praktiken är fyra lönesteg eftersom jag går in på slutsteget efter två år som LF medan det öppnas för att ha med elever först efter tre år?

Nej. Du går in på den nya tariffen efter två år i yrket och kommer därför få ut den motsvarande lönen redan då medan det dröjer ytterligare ett år innan yrkesrollen även kommer innebära att du kan agera handledare. Förutom att du ska ha arbetat minst 3 år så ska även en handledarutbildning genomföras innan elevåkning blir aktuellt

Att ha två turer med elev i månaden är ett dåligt upplägg för både körlärare och elev. Tycker Seko Lok det är en bra lösning?

Nej. Det tror vi inte är ett bra upplägg. Vi är öppna för en lösning där exempelvis en vecka med elev läggs ut var tredje månad läggs ut, men inget är klart när det gäller exakt hur upplägget och fördelningen av elever ska se ut. Vi kommer att sätta oss med arbetsgivaren och utarbeta förläggningsrutiner – även MTR har ju ett intresse av att utbildningen blir så bra som möjligt.

Varför beslutade styrelsen teckna denna överenskommelse?

Frågan är inte ny utan har funnits med i många år. Problem att finna tillräckligt med handledare fanns även under Stockholmståg. Vi har genom åren provat ett flertal olika lösningar med olika ersättningar och upplägg – utan att hitta en långsiktigt fungerande uppgörelse. För MTR som även driver YH-skola så är denna fråga central: om inte handledare finns och LIA-perioder inte kan förläggas på ett bra sätt så sinkar det både utbildning och introduktion för nyanställda LF. Samtidigt så sitter vi med ett stort personalunderskott och behöver snabba på rekryteringen. Detta ligger även i vårt intresse – för att bättre kunna planera och komma till ett läge där vi faktiskt kan få ut våra avtalade ledigheter. Det fanns därför en vilja från företaget att diskutera andra lösningar än de vi hittills provat. Uppgörelsen som nu är gjord är bra för båda parter – för arbetsgivaren som säkerställer att LIA kan planeras ut och för Seko Loks kollektiv som går ifrån ett rörligt dagtillägg till en tariffhöjning för ALLA LF – alltså även de som sällan eller aldrig kommer att agera handledare. Att det blev en höjning av befintlig tariff istället för ett ytterligare tariffsteg innebär samtidigt en löneförhöjning även för de som ännu inte kvalificerar sig tidsmässigt som handledare.

Lösningen med en tariffhöjning är dyr för företaget – dyrare än den tidigare lösningen med ett fast lönetillägg för utpekade KL. För oss innebär skiftet från rörligt tillägg till lön också en positiv utveckling för bla pensionsavsättning, såld semester, sjukersättning, övertidsersättning, omvandling av FV-dagar, värdet på stagdagar. När vi nu 2023 går in i en ny lönerörelse startar vi dessutom från en högre nivå och beräknar ny lön på en högre summa.

Beslutet var ändå inte lätt att ta, styrelsen hade en lång diskussion innan vi kunde gå till beslut. Vi vet att många LF inte vill ha elever. Som förtroendevalda måste vi dock se till hela bilden och hela kollektivet och samtidigt ha en lång tidshorisont. Vi gjorde då bedömningen att denna lösning gynnar oss som kollektiv på lång sikt.

Övrigt

Vad händer med årets FV-dagar?

Det är hundratals FV-dagar som ska ut innan jul som hänger. Detsamma gäller stag-dagar som sökt i semestervalet och ska ut i år men ännu inte lagts ut. Naturligtvis ska dessa ut enligt avtal.

FAQ och förhandlingsprotokoll gällande ÖT- och KL-överenskommelserna

Klubben har fått en hel del frågor gällande de båda överenskommelserna som vi här tänkte sammanställa och besvara.

Varför får vi 3500 kr i X-tillägg då vi tar övertidspass när vi 2018/2019 fick 4000 kr?

Arbetsgivaren ville först ge en ersättning om 2000 kr medan Seko Lok menade att det som motsvarade två stycken X-tillägg 2018, alltså 4000 kr, idag borde innebära 5000 kr och att det tillfälliga X-tillägget därför borde ligga någonstans runt den summan. Vi lyckades mötas på mitten, alltså 3500 kr.

Får jag 3500 kr i X-tillägg om jag tar ett gnet utöver de fem stycken som innefattas i överenskommelsen?

Seko Lok har inte fått något annat besked från arbetsgivaren än att så ska vara fallet och det var också med en försäkran om det vi ingick överenskommelsen.

Räknas inte den här överenskommelsen som planerad övertid? Det är väl olagligt?

Överenskommelsen kan definieras som planerad övertid men vi anser att denna lösning är att föredra jämfört med alternativet. Alternativet är det förfarande vi har idag då kollegor blir uppringda under slutet av sin arbetsdag för att få reda på att de blivit beordrade påföljande dag och därmed varken får den återhämtning de eventuellt behöver eller möjlighet att genomföra de planer de haft för den lediga dagen. Överenskommelsen är dessutom dyr för företaget. Den kan därmed inte anses olaglig då parterna är överens lokalt.

Jag närmar mig 200 timmars övertid för 2022. Måste jag göra något särskilt för att få dispens och kunna arbeta upp till 250 timmars övertid?

Överenskommelsen innebär att de som vill frivilligt kan höja sitt övertidssaldo till 250 timmar. Detta innebär att du inte behöver sluta ta övertidspass om du närmar dig 200 timmars övertid. Exakt hur förfarandet gällande att bevilja dispensen kommer se ut vet vi inte just nu. En lösning över hur detta ska ske kommer presenteras.

Innebär den här uppgörelsen om övertid att Seko Loks ärende hos Arbetsmiljöverket om att stoppa beordring blir upphävt?

Absolut inte. Ärendet ligger kvar och ska behandlas.

Om jag är ledig på deltid, exempelvis föräldra- eller studieledig, måste jag ändå ta fem övertidspass?

Nej. Har du gått ner i tid är du skyddad men kan på frivillig basis ändå ta ett övertidpass om du vill. Självklart ska samma ersättning som för övriga X-jobb då utgå.

I mailet som kom ut från företaget stod det att jag skulle svara med de datum jag kan tänka mig att jobba ända fram till februari, men jag vet ju inte vilket schema jag kommer ha i februari. Jag tycker dessutom det är stressigt att bara få fem dagar på mig att svara angående datum. Får vi ingen mer möjlighet att önska om datum?

Rutinerna för sökningen är inte uppklarade mellan fack och arbetsgivare. Seko Lok har anfört att vi vill att sökningen och utläggningen av datum för X-jobb ska ske per månad. Att kunna ange alla datum man är tillgänglig fem månader framåt redan nu är förstås mycket svårt, om inte omöjligt, och inte ett acceptabelt sätt att lägga upp det på. Även arbetsgivaren tjänar på att vi med större säkerhet kan ange datum då vi är tillgängliga och då måste sökningen öppnas upp fler gånger och kontinuerligt. Vi kommer träffa arbetsgivaren senare i veckan för att komma överens om rutinerna.

På begäran lägger vi dessutom ut båda förhandlingsprotokollen för den intresserade.

Vi vill också avisera att klubben håller digitalt infomöte via Zoom måndagen 3 oktober. Där ges möjlighet ges att ställa frågor och diskutera de båda överenskommelserna. Inbjudan och länk kommer skickas till medlemmars inkorgar.

Överenskommelse om övertid fram till sista februari + ny tariff för slutlön för lokförare

Överenskommelse om övertid fram till 28 februari 2023

Seko Lok har ingått en överenskommelse med arbetsgivaren gällande övertidsarbete under hösten och fram till sista februari nästa år. Samtliga LF kommer under dessa fem månader kunna schemaläggas med upp till fem arbetsperioder extra och kompenseras då med kvalificerad övertid samt ett extra tillägg á 3500 kronor per utlagd tur. Överenskommelsen har i princip samma upplägg som den som praktiserades kring hösten och årsskiftet 2018/2019.

Fördelarna för LF-kollektivet kontra alternativet är flera. Du kommer själv kunna flagga för vilka datum du kan tänka dig att ta ett övertidpass och de kommer publiceras i samband med schemasläpp i IVU. Vi slipper därmed att bli uppringda dagen innan för att få information om att vi påföljande lediga dag blivit tilldelade en tur genom beordring. Övernskommelsen år också kostsam för företaget.

Naturligtvis ska regler för dygns- och veckovila hållas trots inrättad överenskommelse. Likaså kan du aldrig tvingas att sätta dig bakom spakarna om du upplever dig som för trött eller av annan anledning inte i skick. Kollegor som är sjukskrivna, tjänstlediga eller föräldralediga på deltid är också befriade från att utföra övertidsarbete om det inte sker på frivillig basis.

Praktiska detaljer kommer färdigställas kommande vecka gällande om du exempelvis kan arbeta dina turer mer komprimerat under en och samma månad eller hur önskemålen om datum ska lämnas in. Seko Lok öppnar med detta också upp för en FRIVILLIG dispens på upp till 250 timmar för att de medlemmar med övertidssaldon som närmar sig 200 timmar.

Ny tariff för obligatoriskt körläraruppdrag

Frågan om tillgången på körlärare har varit en långkörare på pendeln med start långt innan den tidpunkt då MTR tog över som ansvarig operatör. Genom åren har olika lösningar baserade på frivillighet och högre ersättningsnivåer än det handledartillägg (idag 260 kr) som kollektivavtalet anger som kompensation för att ha med en elev under en körtur testats. Ingen av dessa har genererat det antal körlärare/handledare som arbetsgivaren anser att de behöver.

Tidigare i veckan deklarerade därför företaget att de genom sin rätt att leda och fördela arbetet hädanefter kommer omdefiniera vilka arbetsuppgifter som ska räknas som obligatoriska då du är anställd som LF på pendeln. Från och med den första oktober skulle handledarrollen, det vill säga att ta emot och lära upp lokförarelever, inte längre komma att vara frivillig utan något som skulle utgöra en naturlig del av yrkesrollen för samtliga lokförarkollegor som tjänstgjort i minst tre år. I samband med förändringen skulle slutlönen för lokförare höjas från nuvarande 42313 kr till 43313 kr.

Det Seko Lok i första hade att ta ställning till var alltså ja eller nej till en ytterligare tusenlapp i slutlön. Att överenskommelsen inte på något sätt upphäver nuvarande regelverk om att LF ansvarar för tågets säkra framförande och ansvaret för säkerheten ombord är för Seko Lok en självklarhet. Om bedömningen att elev inte kan medfölja i hytt för att kunna garantera tågets säkra framförande görs så är det den enskilda lokförarens bedömning som gäller.

De knappt 40 personer som idag tjänstgör som körlärare behåller fram till 31 juli 2023 sina villkor om en extra ersättning á 2611 kr per månad med förutsättningen att 18 turer med elev kan läggas ut per individ och kvartal. Då det gäller utbildningen av nya handledare är tanken att man ska börja bakifrån sett till anställningsdatum så de som först kommer utbildas nu i höst är de som började ta egna turer 2019 och 2018. Företaget menar att det för denna grupp i samband med anställningen tydligt tagits upp att körlärarrollen efter tre år i tjänst kommer vara obligatorisk. För dessa kommer dagtillägget á 260 kr betalas ut per tur om antalet turer med elev per månad överskrider fyra stycken. För kollegor med anställningsdatum senare än detta står handledaruppdraget inskrivet i anställningskontraktet.

Fram till sommaren 2023 räknar man med att vara i en sådan balans att ingen ska behöva ta mer än två turer med elev per månad i snitt. Mottagandet av elever kommer under början av nästa år då elevtrycket är stort, med tre pågående interna utbildningar á 30 elever styck, läggas på de befintliga körlärarna samt de kollegor med tre år i yrket och kortast anställningstid. I praktiken kommer överenskommelsen i förlängningen innebära att kollegor i hög grad kommer jobba utan att några turer med medföljande elev kommer behöver avverkas under många månader, är företagets prognos.

Vi kommer tillsammans med arbetsgivarparten följa upp överenskommelsen kvartalsvis. Vi är kritiska och ser flera brister. Vi har en utbildningsadministration på företaget som redan idag ger ett intryck av att vara överbelastad och har svårt att lägga ut elevturer på mest effektiva sätt. Om två turer med elev per månad kan läggas samman till exempelvis en vecka med elev i kvartalet kan kanske detta vara att föredra. MTR verkar inte ha tänkt igenom detaljerna. Klubben har flaggat för bristerna i upplägget och att vi hellre sett mer kontinuitet för både handledare och elever. Därför är det A och O att överenskommelsen följs upp för att kunna justeras vid ett icke-tillfredställande resultat.

Under hösten 2022 är hundratals stag- och FV-dagar som vi har rätt att få ut enligt avtal inte utlagda och problemen med att få ut ledigheter kommer fortgå så länge inte återväxten i LF-kollektivet tar fart. Utifrån den argumentationen ser klubben att handledar- och elevfrågan måste lösas. Våra medlemmar behöver den återhämtning som avtalet ger rätt till. Som en del av denna överenskommelse är vi också överens med företaget om att de arbetsuppgifter som kommer tillfalla LF efter införandet av PTU ska värderas och lönesättas. Detta är något företaget tidigare varit ointresserade av.

Vi ska också vara medvetna om att idén om att göra samtliga LF till handledare är förankrad hos Almega och med arbetsgivarnas kraftfulla, gemensamma offensiv pekar mycket på att handledarrollen kommer bli obligatorisk hos så gott som alla operatörer på svensk järnväg de kommande åren. Hade klubben valt att säga nej till överenskommelsen hade elevturer lagts ut ändå, utan den högre tariffen som är övertids- så väl som sjukpennings- och pensionsgrundande samt den summa som såld semester baseras på.

Tveka inte att dela med dig av dina frågor och funderingar till våra förtroendevalda eller på styrelsen@pendelforarna.se. Vänd dig i första hand till klubbens representanter om du undrar något kring Seko Loks ställningstagande och hållning istället för att lyssna på rykten och andrahandsinformation. Och kom ihåg – håll god ton.

Grupp- och semesterval


Turlistegruppen hade i förra veckan möte med arbetsgivaren där det förmedlades att Trafikverket ligger efter i arbetet med T23, detta p.g.a. implementeringen av ett nytt system hos Trafikverket. 

Detta leder till att vi även i år kommer får skjuta på både grupp- och semesterval. Gruppvalet kommer att ske i december med inplacering i början av februari och semestervalet kommer delas upp i två delar, likt förra årets val. 

Mer exakt information kommer komma ut när allt är klart. 

Kallad till utbildning? Så gör du

Seko Lok har uppmärksammat arbetsgivaren på att rutiner för utbildning saknas och behöver komma på plats. Detta för att vi på ett bra sätt ska kunna genomföra bl.a kommande TTJ nu i september. Vi har trots flera påstötningar INTE fått någon respons från MTR i frågan. Klubben redovisar därför nu hur vi ser på det och hur medlemmarna bör agera när utbildning planerats ut i schemat. För LF stationerade på CST så finns avtalstext (lokala kollektivavtalet) som reglerar utbildning i ÄS – 30 min arbetstid för resa till/från CST-ÄS-CST. För SÖD finns ingen text i avtalet.

 • Utbildning bör planeras inom den egna stationeringsorten i första hand.
 • Seko Lok är INTE överens med arbetsgivaren om att använda sig av restidsersättning vid planerad utbildning.
 • Turstart enligt klockslag i IVU gäller (start från ditt tjänsteställe)
 • Därefter passresa/gångtid på arbetstid till utbildningsstället
 • Turslut enligt klockslag i IVU (tillbaka till ditt tjänsteställe vid detta klockslag). Detta kan innebära att du behöver avvika från utbildningen tidigare för att hinna tillbaka
 • Dygnsvila om 11 timmar mellan turerna gäller (lika som vid en ”vanlig” tur)
 • Arbetsgivaren kan med kort varsel besluta att ställa in utbildningen pga personalbrist så tänk på att komma ombytt och med utrustning för att kunna tjänstgöra som vanligt.

Som vanligt önskar vi att ni återkopplar till oss om ni uppfattar några konstigheter.

Kommande medlemsmöte

Klubben kommer att hålla medlemsmöte:

FREDAGEN 23/9

13.00 – 14.30

Plats: Barnhusgatan 6 lokal ”Puben”

Mötet kommer att besluta vilka (3) yrkanden som klubben skickar in till kommande avtalsrörelse. Hittills så har följande förslag inkommit:

Längre raster

 • Rätt till längre rast på turer som är långa (idag 30 minuter)

Stopp för ensamarbete

 • Ett resande tåg SKALL alltid bemannas med en lokförare och en separerat ombordansvarig/AGS. Rollerna skall ej gå att kombinera.

Stopp för ofrivillig beordrad övertid

– Beordrad övertid på ledig dag får endast användas vid akuta oförutsedda händelser såsom pandemi, krig eller stora naturhändelser och liknande.

– Beordrad övertid på ledig dag skall ge högre ersättning än frivillig övertid. Förslag är att beordrad övertid betalas med 1,5 x kvalificerad övertid alternativt att minst summan motsvarande ett x-tillägg alltid ska utbetalas vid beordrad övertid utöver övertidsersättningen.

– Beordrad övertid får EJ användas för att täcka upp att man har för få anställda eller att verksamheten är felplanerad avseende personalbehovet. I dessa fall ska inhyrd personal användas eller trafiken reduceras.

Det går bra att lämna förslag till yrkanden ända fram till mötet (och även på plats).

Kallelse/dagordning kommer på mailen!

Rutiner för utbildning

Hösten närmar sig med stormsteg och med den en hel del planerad utbildning tex TTJ. Seko Lok har fört fram till MTR att de respektive stationeringsorterna behöver lösa behovet inom den egna orten. Dvs planerad utbildning för lokförarna på Cst förläggs till Stockholm (oftast ÄS) och för lokförarna i Söd till Södertälje (Södd).

Om utbildning trots allt behöver ske utanför den egna stationeringsorten så ska turer konstrueras för detta. Med start och sluttid vid LF tjänsteställe. Vi ska inte använda oss av restidsersättning för planerad utbildning. Vi har lärare och instruktörer som har möjlighet att hålla utbildning där den behövs så behov av att alla lokförare flyttar sig finns inte om planeringen görs på rätt sätt.

Viktigt är också att respektera 11 timmar mellan turerna. En utbildningsdag behöver hanteras lika som en arbetsdag med tågkörning. Detta då vi förväntas komma ombytta och redo för tågtjänst i det fall att behov av detta uppstår.

Klubben har kontaktat planeringen för ett möte som förhoppningsvis kan ske i närtid där vi tillsammans går igenom förutsättningarna för kommande utbildning. Vi återkommer med mer info asap

Medlemsutbildning fullbokad

Den sista platsen på kurserna i det lokala avtalet i oktober gick åt redan nu på morgonen, så det blev blev fullbokat snabbt även denna gång. Roligt! För er som inte hann med den här gången gäller det att hålla utkik inför våren, när tanken är att köra nästa gång. Vi försöker köra åtminstone en gång på våren och en gång på hösten, för att hålla samma tempo som personalomsättningen (…).

I väntan på nästa tillfälle, varför inte gå Sekos introduktionsutbildning? Höstens tillgängliga datum är 22 september (digital), 20 oktober, 22 november (digital) och 2 december (digital). Anmäl dig själv eller maila mig så fixar jag!

Dennis Lamberg-Clemes, studieansvarig Seko lok pendeln

Hur väl kan du vårt lokala avtal?

Efter att ha gått vår avtalskurs kommer du att kunna det bättre. Ibland även bättre än vad vår arbetsgivare kan det!

Kursen är tre dagar lång och hålls av Melissa Svenhard. Två kurstillfällen finns att välja emellan:

Tillfälle 1, 12–14 oktober (Fullbokad)
Tillfälle 2, 19–21 oktober (Fullbokad)

Det är endast fyra platser per tillfälle och kurserna brukar fyllas upp snabbt, så anmäl dig så snart som möjligt till dennis.lamberg-clemes@seko.se. Berätta då givetvis även vilka datum som passar dig bäst. Ersättningen är 992 kr skattefritt per dag och vi bjuder på lunch! Alla har rätt till studieledigt för fackliga studier, bara arbetsgivaren meddelas det minst 14 dagar i förväg.

Har du redan gått kursen men ändå är sugen på lite facklig utbildning? Kika på Fackligutbildning.se eller hör av dig till mig så berättar jag vad det finns för alternativ!

Dennis Lamberg-Clemes, studieansvarig Seko lok pendeln