Arbetstidsregler vid störning

Det var ett besvärligt dygn igår i trafiken. Många händelser som påverkade trafiken inträffade samtidigt: växelfel vid SOD, fel på bron i SÖD, bomfel i HÖN, obehöriga i spårområdet i SPÅ bland annat. Alla gör så klart så gott de kan men när för mycket inträffar samtidigt så havererar till slut trafiken fullständigt. Vilket hände igår. 100% av tågen var försenade eller inställde under en stor del av trafikdygnet. Lokförare fastnade ute på ”sina” tåg och fick se sina tjänster spricka och avlösning utebli. DLC såg sig tvingade att skicka ut ett meddelande om att de var överbelastade och inte kunde ta emot fler samtal in till centret.

Vad gick fel och hur kan vi göra detta bättre? Här har chefer/ledning en läxa att göra – trafikupplägget som vi har idag är helt enkelt alltför störningskänsligt och det finns inte tillräckliga förutsättningar för DLC att styra om trafiken på ett bra sätt när reducering av omloppen krävs. Att det råder underbemanning inne i driftcentret påverkar såklart också negativt. Från där vi är idag är det ett långsiktigt förbättringsarbete som krävs innan verksamheten fungerar tillräckligt bra igen.

Vad gäller då för de lokförare som tjänstgör ute i trafiken vid en större störning? Här behöver vi vara tydliga då det idag vittnas om en hel del konstigheter som inträffade igår. På hemsidan finns ”Loklistan” där det finns viktig info om vårt kollektivavtal: https://usercontent.one/wp/www.pendelforarna.se/wp-content/uploads/2019/09/Loklistan6publ.pdf?media=1660552093

Bra att ha med sig för dig som tjänstgör därute:

 • Arbetstidsreglerna gäller även vid störning
 • 5 timmar max arbetstid innan rast
 • Rast kan tas där det finns möjlighet att ställa upp tåget och tillgång till rastlokal finns
 • Personalbrist är inte ett nödfall och reglerna om nödfallsövertid kan inte användas för att få dig att köra längre än 5 timmar – även om det är en större störning likt igår
 • Du behöver inte acceptera att köra förbi SCI om du på förhand vet att tiden kommer att ”spricka” – viktigt att du flaggar för detta i så god tid som det går så att tåget inte står och blockerar ”getingmidjan”. Kanske behöver du tömma tåget redan i ÄS eller SO eller SUB för att sedan ställa av tåget innan det hamnar i vägen inne i city?
 • Veckovilor och dygnsvilor gäller som vanligt dvs en tur där du ofrivilligt behövde jobba övertid kan innebära att morgondagens pass kan behöva anpassas för att du ska få din vila
 • Det är du som lokförare som ansvarar för resenärerna och tågets säkra framförande – ingen annan. Det är din bedömning som gäller – stå på dig.

Till sist: försök att samarbeta så gott det går, håll en respektfull ton i kontakten med kollegorna på driftcentret, förklara läget och kom med förslag på lösningar där det går. Blir det trots detta inte som tänkt så skriv ned vad som hänt och skicka in en rapport med kopia till skyddsombud och/eller klubben.

Dags att söka semester för 2024

Semestervalet ligger ute och är öppet fram till 15/12-23. Semestern som ska sökas i detta val är från och med v4-24 i år till och med v4 2025. Både huvudsemester och ströveckor för vår och höst ska sökas. För de som har Ståg-dagar (tjänstledighetsdagar) ska även dessa sökas. Ståg-dagar förläggs sist – efter att all annan semester förlagts och kan ej tas ut under perioden juni,juli,augusti. 

Kort om valet: i normalfallet har du 25 dagar plus X antal Ståg-dagar att söka. Observera att du som fått semesterdagar pga ej utlagda FV-dagar 2022 kan söka även dessa i semestervalet, även om de ej syns på kontot än.

 • Du SKA söka en huvudsemester om minst 3 sammanhängande veckor under året.
 • Minst 4 veckor måste sökas totalt i valet. Maximalt 1 vecka kan sparas.
 • Du har rätt att vara ledig helgen innan din utlagda huvudsemester UTAN att det konsumerar några semesterdagar
 • Du har rätt att vara ledig helgen innan en utlagd strövecka – detta konsumerar i sådana fall semesterdagar (om det är en arbetshelg). Ange i så fall detta i valet.
 • 4 Stågdagar ger rätt att söka hel vecka. Annan ledighet kan tas i anspråk vid behov.
 • Stågdagar kan även användas för att söka enstaka dagar – även detta ska göras i semestervalet
 • För de som går på 8/6 gäller att en huvudsemester om 3 eller 4 veckor ska sökas. (Tänk på att nyckeln konsumerar 8 semesterdagar under året i normalfallet.) Om du har ytterligare sparad semester att använda kan du självklart söka ut denna i valet. Du behöver ange totalt 4 veckor för att kunna registrera valet.
 • De som kan tänka sig att ”sälja” sin sommarsemester anger detta i valet tillsammans med önskemål om vilka veckor som istället önskas för huvudsemestern. Ersättning för utköpt semester är 1,25 X månadslönen i slutlönesteget(vid tidpunkten för utbetalningen). Ersättning betalas ut på månadslönen innanhuvudsemesterns förläggning. 

Vi har en hel del nyligen anställda lokförare och några av er söker nu semester för första gången. Vi vet att det kan upplevas som lite krångligt att hålla reda på vad som gäller. Kontakta oss gärna om det är något som ni undrar.

Möte om bristande trafiksäkerhet på pendeltågen

Torsdag 7 december arrangerar skyddsombuden inom pendeltågsverksamheten i Stockholm ett möte dit järnvägsanställda över hela landet hälsas välkomna. Du kan vara med på plats eller via Teams.

Skyddsombuden på pendeln gick innan sommaren ut med en vädjan om ekonomiskt stöd för genomförandet av vår egen trafiksäkerhetsutredning. Detta med anledning av MTR-projektet med att ersätta tågvärdarna med kameror ombord på tågen.

En sammanfattning av trafiksäkerhetsutredningens resultat presenteras av Christian Guldberg, en erfaren trafiksäkerhetsutredare. Han redovisar sina slutsatser: Det systematiska arbetsmiljöarbetet har brustit. Förarnas arbetsmiljö och järnvägssäkerheten har försämrats. Han finner också att riskanalysmetodiken och tolkning av standarder relaterade till förarnas arbetsuppgifter och förarhyttens utformning brister. Sammantaget har projektet resulterat i ett systemupplägg som öppnar för farliga trafiksituationer.

Utredningen visar att kameraprojektet inte hade kunnat genomföras i sin nuvarande form om lagar, föreskrifter, förordningar och standarder hade följts.

Även ansvariga politiker och media inbjuds till mötet för att ta del av de faktiska förhållandena gällande säkerhetskraven inom järnvägen. 

Då utredningen kan ha betydelse på även andra spårtrafikbolag hälsas särskilt järnvägskollegor välkomna att ta del av sammanfattningen av utredningen.

Plats: Katasalen, ABF-huset, Sveavägen 41

Tid: Torsdag 7 december kl. 14.00–16.00

Skyddsombuden inom pendeltågsverksamheten i Stockholm

Hjälp oss gärna att sprida Teams-länken till fler intresserade: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Mjg2NmIzOTMtZDUwMy00ZDg5LTkxYTAtNTYzYjBmNGMyMzA5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2273c667fd-62b7-4783-8cbf-cf2f2e3a3067%22%2c%22Oid%22%3a%22a50814e0-cf74-41d7-857f-d55d950866a9%22%7d

Inrangering till SJ – processen igång

Denna vecka träffade SEKO Lok tillsammans med övriga fackklubbar inom pendelverksamheten SJ för att starta processen med en inrangering av våra lokala kollektivavtal. Första ”riktiga” träffen blev ett bra tillfälle att tillsammans hitta ett arbetssätt som vi tror kan fungera och leda till en bra inrangering. Hur ska det då gå till?

Förutsättningar:

Idag finns det 4 olika kollektivavtal som reglerar villkoren för de som arbetar inom pendelverksamheten:

 • Lokalt kollektivavtal för lokförare och tågvärdar och DLC (vårt ”gamla” Ståg-avtal)
 • Stationsavtalet
 • MTR Tech avtalet
 • MTR FM avtalet

Ambitionen nu är att konstruera ETT kollektivavtal som ska täcka in dessa fyra. Tanken är att det ska skapas ett gemensamt avtal – ”SJ STOCKHOLMSTÅG” där vi lägger olikheterna i bilagor för att på ett bra sätt täcka in särarterna för de olika kollektiven. För lokförarnas del motsvarande nuvarande ”bilaga 6 – arbetstid” i avtalet. Utöver de allmänna kollektivavtalen finns även lokala semesteravtal. Huruvida dessa ska kvarstå orörda eller inte har vi inte kommit till ännu.

Vilka medverkar i arbetet?

Då SJ Stockholmståg är ett nystartat bolag finns idag (ännu) ingen facklig organisation att förhandla med – formellt är det därför förbunden genom sina ombudsmän som är motpart och som kommer att signera det färdiga avtalet. Vi har tagit ett gemensamt beslut att förhandla tillsammans alla förbund – SEKO, ST, SRAT. Ombudsmännen för respektive förbund bildar en ”förhandlingsdelegation” som kommer att träffa representanter för SJ i förhandling. De lokala klubbarna på de olika bolagen (MTRP, MTR FM, MTR Tech) har varsin representant i ”delegationen” som medverkar vid dessa tillfällen – totalt 9 personer. Utöver detta så sker regelbunden avstämning i en större grupp där vardera klubb deltar med 2 personer (ordförande +1).

När ska det vara klart?

Arbetet ska vara klart i tid innan trafikstart 3 mars. Då tiden är knapp kan det innebära att det finns frågor kvar att lösa vid tidpunkten för trafikstarten. Ett alternativ då kan vara att lägga sådana i gemensamma arbetsgrupper som får lite längre tid på sig att lösa frågorna. Men där är vi ännu inte. I dagsläget har vi ett par möten inbokade innan jul. SJ har börjat att formulera förslag på text som vi kommer att ta ställning till/arbeta med. Vi växlar sedan upp och intensifierar arbetet efter helgerna. Från den 8 januari är planen att vi ska sitta 2 dagar per vecka till dess att vi är i mål.

När får vi veta mer om hur det går?

Utöver information via hemsidan så kommer klubben att planera in medlemsmöten under Q1 2024

Träff med SJ idag 20/11

Idag träffade samtliga klubbar på pendeln nygamla operatören SJ. Mötet var det andra sedan vi fick informationen om att det blir en övergång av verksamhet i mars 2024. Liksom vid det första tillfället deltog samtliga ordföranden samt ombudsmän från SEKO och SACO.

Vad avhandlades på mötet?

Redan vid förra mötet efterfrågade SEKO Lok att snarast möjligt skapa flera små grupper som vardera kan avhandla det som är viktigt inför övergången. För SEKO Lok:s del då primärt lokförarfrågorna. Idag kom vi ett steg närmare detta då vi kom överens om att SJ ska kalla till detta i närtid. Vi har även ett par ytterligare träffar i dagens konstellation inplanerade de kommande veckorna.

SJ började med att berätta vad som hänt de senaste veckorna i kontakten mellan SJ/MTR/TF och poängterade att alla parter stod bakom det gemensamma målet att trafiken ska flyta på både på i Mälartrafiken och i Pendelverksamheten när separationen väl är ett faktum i mars. En planerat lycklig skilsmässa alltså.

Även om det finns samsyn i det stora hela så är det många frågor som ska lösas och tiden är knapp. Det kommer att finnas gränsdragningar att göra när det handlar om vilka personer som går över till SJ (Pendeln) och vilka som ska stanna (Mälartåg). Huvudregeln är att om du har haft merparten av dina arbetsuppgifter kopplat till MTRP så ska du erbjudas verksamhetsövergång. Men vad avgör vilka personalplanerare eller driftledare som ska stanna eller gå över? De har ju roterande stolar/scheman och tjänstgör åt båda trafikslagen. För våra medlemmar är det lättare – alla lokförare kommer att gå över.

Lön och villkor hos SJ

De inrangeringsförhandlingar som nu startat syftar till att slå fast under vilka villkor vi lokförare ska tjänstgöra i det nya företaget. Det handlar om innehållet och tillämpningen av vårt lokala kollektivavtal. SJ bedyrade i dagens möte att man inte har för avsikt att kapa kostnader genom att attackera villkoren i kollektivavtalet. Vilket låter positivt. I och med att det endast är några månader till trafikstart har SJ för avsikt att verksamheten initialt ska bedrivas ”as is” dvs de fortsätter med ungefär samma upplägg som tidigare. Det är helt enkelt för många system och processer som krävs för att driva verksamheten att en ”total makeover” inte är möjlig givet tidsaspekten. Löpande och allt eftersom avser man sedan ”skruva” på instrumenten och komma med nödvändiga förändringar.

SEKO Lok:s ingång i detta är att SJ ska ta över de avtal vi har idag och att vi i samband med detta ska ”städa” avtalet genom att rensa ut daterade stycken och istället föra in delar som vi är överens om men som inte finns med idag.

Vi har också ett antal frågor/punkter som idag är oreglerade där vi önskar få till stånd lokal avtalstext. Det gäller bla villkor för Instruktörer samt YDL. Den viktiga frågan om lokförarens nya roll i samband med PTU-projektets införande är också något som vi ser behöver lösas i förhandlingarna. De arbetsuppgifter som tillkommit behöver värderas och lönesättas om vi ska fortsätta att utföra dom framöver. Även arbetet med att tillvarata MTO-rapportens slutsatser behöver SJ sätta sig in i som ny arbetsgivare. Detta lyftes på dagens möte.

Hittills så är det endast jag själv i egenskap av ordförande för klubben som träffat SJ. Framöver så kommer jag att få sällskap av Melissa när vi träffas för att diskutera LF-frågor. När vi förhoppningsvis kommer i mål och är överens med SJ om villkoren för alla delar så kommer vår ombudsman Mika att vara den som avslutar förhandlingarna genom att signera inrangeringsprotokollet. När detta är klart och vi startat upp SJ Stockholmståg tackar jag för mig och avgår som ordförande. Klubben kommer då att utlysa ett extra fyllnadsval snarast möjligt där vi väljer en ny ordförande.

Budget och Nomineringsmöte 2023

På budget- och nomineringsmötet den 13 november fastställdes nomineringarna till årsmötet den 8 februari som följer:

Kassör (1 st), 2 år

• Mikael Eriksson

Ordinarie ledamot till styrelsen (2 st), 2 år

• Melissa Svenhard

• Nina Sagulin

• Robert Sundin

• Erik Perez

• Sandra Jansson

• Nils Westberg Ahlmark

• Staffan Flodquist

• Simon Robel

Petter Johansson har dragit tillbaka sin nominering.

Ersättare till styrelsen (2 st), 1 år

• Nina Sagulin

• Robert Sundin

• Malin Blomström

• Melissa Svenhard

 
Petter Johansson har dragit tillbaka sin nominering.

Turlisteombud (2 st), 1 år

• Jeanette Rickebo

• Erik Perez

Turlisteombud Södertälje (1 st), 1 år

• Christofer Adrian

Revisorer (2 st), 1 år

• Sam Ekemark

• Björn Lövdahl

Ersättande revisorer (2 st), 1 år

• Felix Hurtig

Det saknas alltså en nominering till ersättande revisor. Hör av dig till valberedningen om du känner dig kallad! När det gäller ordförandeposten kommer Kristoffer att avgå när inrangeringen är klar, och då kommer ett fyllnadsval att utlysas.

På mötet framfördes kritik mot några citat ur en längre intervju i tidningen Mitti som Kristoffer ställt upp på. Vi håller med om att det kunde blivit bättre. Samtidigt tycker vi att det är ett dåligt alternativ att av rädsla för ett skevt urval inte våga ställa upp på några intervjuer alls, och att därmed låta andra föra klubbens talan. Att tågen i dag rullar utan ytterligare personal i säkerhetstjänst utöver lokföraren är ett faktum vi inte kommer undan. Tycker vi att det fungerade bättre med tågvärd ombord? Absolut. Finns det brister i nuvarande system? Massor. Vid varje möte med politiker och tjänstemän påtalar vi de problem och risker som finns med det nuvarande ensamarbetet. Vi vill också påminna om att det är väldigt viktigt att fortsätta skicka in rapporter på eventuella arbetsskador samt andra arbetsmiljörelaterade avvikelser, så att skyddet får bästa möjliga underlag för att kunna jobba vidare på sin front. Även ”vanliga” rapporter bör skrivas, då de kan vara till hjälp!

På måndag drar inrangeringsförhandlingarna igång och vi vill skicka med några rader om framtiden. Den kommande entreprenören SJ bör ha följande i åtanke: de vet med sig att de får köra pendeln till stor del på grund av MTR:s fullständigt misslyckade personalpolitik. SJ har, precis som alla Stockholmspendlare, sett vad som händer om ett företag inte följer avtal och överenskommelser, utan i stället kör över sin personal med maktspråk och repressalier. Inställda tåg, trasiga tåg, vild strejk, en stressigare arbetsmiljö för lokförarna och mycket sämre service för resenärerna. Det blir helt enkelt opålitlig och dåligt utförd kollektivtrafik. Denna insikt ger oss hopp om att SJ kommer inse att det vettigaste de kan göra nu är att vara tillmötesgående mot våra krav i kommande förhandlingar. Att fortsätta på MTR:s linje, som gått ut på att arbeta mot, inte med, sin personal, vore ett ödesdigert misstag för SJ. Det finns helt enkelt ingen tolerans för ytterligare en dålig arbetsgivare på pendeln, vare sig hos resenärer eller anställda.

Styrelsen klubb 105  Seko lok pendeln

Kamp mot ensambemanning

Efter nyheten om att MTR förlorat kontraktet och SJ kommer ta över i mars är det dags för nya krafttag gällande arbetssituationen för våra medlemmar. Seko Lok har idag skickat ett Mail till Anton Fendert och Jens Sjöström gällande vår framtid under SJ och hur ensambemanningen påverkar oss. Vi har tidigare haft träffar med dem båda och ber nu om en ny träff så vi kan prata om detta.

Gruppval T24

Arbetet med årets gruppval är klart. Nästa år är det färre turer på vardagarna än det ursprungligen var i år, vilket lett till att två av våra grupper var tvungna att tas bort. Vi gick igenom statistiken från förra året och såg att grupp 24 och grupp 28 var de minst populära, så de togs bort.  

Turerna nästa år är något kortare än i år, vilket gjorde arbetet med grupperna lite lättare. Alla blandgrupper har ungefär samma veckoarbetstid och lika så kvällsgrupperna.  

Nytt i årets gruppval är en grupp med inriktning helg. Man jobbar lite fler lördagar och söndagar mot att vara mer ledig under veckorna.  

Turerna ser också lite annorlunda ut. Som det ser ut nu så har inte Arbetsgivaren hittat ett sätt att få in “avsyning” i våra turer, så istället kommer det stå “disponibel” när man kommit till slutstation. Tiderna är ännu inte mätta och vi ligger på MTR om att mätning ska ske så snart som möjligt, men tills det skett är det 7 min avsyning för långt tåg och 4 min för kort tåg som är inritat. Har ni dessa disptider inritade i er tur så indikerar det att tåget ska tömmas och avsynas.  

Om “hämta” eller “överta” inte står med i en tur, efter tex passåkning, kan det betyda att du ska dela på tåget. Den lilla texten har utelämnats för att du ska reagera, enligt Arbetsgivaren.  

Gruppvalet kommer att öppna senast fredagen den 17/11 och stängas kl 8 den 27/11. Det kan komma att öppnas tidigare, håll utkik i maillådan och på ontrack.  

Som vanligt så ber vi er söka de grupper ni vill ha, inte bara de ni tror er komma in på, då det ger en tydligare statistik för oss att arbeta efter.  

Lycka till!  

Hälsningar Turlistegänget  

Marianne Allhammar 

SEKO – Melissa Svenhard 

Nina Sagulin 

Christofer Adrian 

Jeanette Rickebo 

Kimberly Barth 

ST – Jon Holmberg 

Swante Löfstedt 

Första träffen med SJ

Idag träffade representanter för klubbarna på pendeln tillträdande entreprenör för ett första möte. Träffen skedde på SJ:s huvudkontor på Vasagatan 10. Från SJ:s ledning deltog VD, HR-chef, Kommunikationschef, Förhandlingschef och utsedd VD för ”nya” Stockholmståg. Med på mötet var även David Lagneholm från Trafikförvaltningen.

Mötet var av övergripande karaktär, en chans att få ett ansikte på varandra och en inledning av den process som nu startar där slutmålet är ett ordnat övertagande av verksamheten i början av mars. SJ fick inleda och berättade gemensamt med David om bakgrunden till att vi är där vi är och hur SJ:s ser på det kommande uppdraget. Eftersom allt ännu är färskt och nybeslutat så fanns inte jättemycket konkret information kring hur det tänkta upplägget ser ut. Utan det kommer att utkristallisera sig under processen. Vi fackliga kommer att föra fram våra erfarenheter och tankar kring vad som fungerar och vad vi tror inte fungerar och hur vi ser att ett Stockholmståg 2.0 bör sättas upp.

Det är en verksamhetsövergång och alla anställda som ”i huvudsak” arbetar med pendeltågsdelen av MTR omfattas av övergången. För Seko Loks medlemmar är det inga konstigheter – alla lokförare kommer att erbjudas övergång. De gränsdragningar som kan anas rör främst personal som idag jobbar inom DLC eller administrativt. Det kan vara driftledare, planerare, IT, etc. Här kan det bli krångligare att reda ut hur det ska hanteras. SJ var dock tydliga idag på mötet att de inte ser någon risk för en övertalighetssituation utan att de bedömer att de kommer att ha ett stort behov av att anställa rätt kompetens för att kunna driva verksamheten framåt.

Löner/Villkor?

Avtalen som vi har idag ska inrangeringsförhandlas och nytecknas. Här kan det finnas olika syn på innehåll och utformning. Vi vet inte ännu. Vi kommer att formera oss i olika arbetsgrupper för att reda ut detaljerna – det går inte att dra alla ”skruv och mutter-frågor” i storgrupp utan lokförarfrågorna behöver tas i rätt forum precis som frågor kring driftledning, station, städ och verkstad behöver. Seko kommer att ha representanter i respektive grupp och arbetet kommer att hållas ihop av vår lokala ombudsman – Mika. Huruvida inriktningen blir ett sammanhållet avtal med bilagor för de respektive delarna eller flera separata avtal återstår att se. SJ pratade mycket om sitt arbete i moderbolaget för att nå nöjda medarbetare och resan de gjort efter det havererade schemasystemet. Inte under någon gång tog SJ upp löner varför det kändes viktigt att berätta att den uttalade ambitionen för SEKO Lok är att vårt kollektiv ska tillhöra branschens bäst betalda lokförare med fortsatta bra villkor i övrigt. Det är så vi ser att vi kan vara en attraktiv arbetsgivare med låg personalomsättning.

Nästa steg?

SJ och MTR skulle idag ha ett första möte. Som vi förstod det mellan ledningarna. Fler möten på olika nivåer kommer att följa. Under nästa vecka förväntar vi oss en första ”roadmap” från SJ där planer för den kommande inrangeringen börjar ta form. Tiden är knapp, vi har kortare tid än 4 månader på oss att åstadkomma det som senast tog mer än dubbelt så lång tid. Ambitionen är att det ska gå och att vi landar i ett bra övertagande som gynnar både våra resenärer och oss som jobbar i verksamheten.

Ny operatör tar över från 3/3

Imorse var ordföranden för de lokala klubbarna kallade till ett extra informationsmöte med VD/HR-chef. Följande framkom:

 • Efter att huvudmannen tog beslutet att inte lösa ut optionen på 4-år har MTR och TF suttit i förhandlingar om framtiden. Parterna har inte lyckats hitta en lösning som ansetts hållbar över tid och i det läge som uppstått har man istället kommit överens om att förkorta innevarande kontrakt.
 • MTRP kör vidare trafiken enligt lagt upplägg i cirka 4 månader till. Därefter tar en ny operatör över driften från och med 3/3-24
 • Ny operatör presenteras idag av Trafikförvaltningen
 • Möte med företrädare för denna är planerat till måndag nästa vecka
 • MTR ska fortsatt på uppdrag av Mälartrafiken köra Mälartåg. Detta kommer att innebära att en del av de personer som idag jobbar inom DLC, Planning, HR etc kommer att vara kvar på MTR.
 • För lokförarna är det enklare – alla kommer att erbjudas anställning hos den nya operatören. Det blir ett övertagande likt det som skedde mellan Ståg-MTR

SEKO Lok kommer att bevaka att våra medlemmars intressen blir tillgodosedda i den process som nu inleds. Mer information kring detta kommer löpande att presenteras via hemsidan. Vi kommer även att hålla extra medlemsmöten framöver när vi har mer att berätta.