FAQ och förhandlingsprotokoll gällande ÖT- och KL-överenskommelserna

Klubben har fått en hel del frågor gällande de båda överenskommelserna som vi här tänkte sammanställa och besvara.

Varför får vi 3500 kr i X-tillägg då vi tar övertidspass när vi 2018/2019 fick 4000 kr?

Arbetsgivaren ville först ge en ersättning om 2000 kr medan Seko Lok menade att det som motsvarade två stycken X-tillägg 2018, alltså 4000 kr, idag borde innebära 5000 kr och att det tillfälliga X-tillägget därför borde ligga någonstans runt den summan. Vi lyckades mötas på mitten, alltså 3500 kr.

Får jag 3500 kr i X-tillägg om jag tar ett gnet utöver de fem stycken som innefattas i överenskommelsen?

Seko Lok har inte fått något annat besked från arbetsgivaren än att så ska vara fallet och det var också med en försäkran om det vi ingick överenskommelsen.

Räknas inte den här överenskommelsen som planerad övertid? Det är väl olagligt?

Överenskommelsen kan definieras som planerad övertid men vi anser att denna lösning är att föredra jämfört med alternativet. Alternativet är det förfarande vi har idag då kollegor blir uppringda under slutet av sin arbetsdag för att få reda på att de blivit beordrade påföljande dag och därmed varken får den återhämtning de eventuellt behöver eller möjlighet att genomföra de planer de haft för den lediga dagen. Överenskommelsen är dessutom dyr för företaget. Den kan därmed inte anses olaglig då parterna är överens lokalt.

Jag närmar mig 200 timmars övertid för 2022. Måste jag göra något särskilt för att få dispens och kunna arbeta upp till 250 timmars övertid?

Överenskommelsen innebär att de som vill frivilligt kan höja sitt övertidssaldo till 250 timmar. Detta innebär att du inte behöver sluta ta övertidspass om du närmar dig 200 timmars övertid. Exakt hur förfarandet gällande att bevilja dispensen kommer se ut vet vi inte just nu. En lösning över hur detta ska ske kommer presenteras.

Innebär den här uppgörelsen om övertid att Seko Loks ärende hos Arbetsmiljöverket om att stoppa beordring blir upphävt?

Absolut inte. Ärendet ligger kvar och ska behandlas.

Om jag är ledig på deltid, exempelvis föräldra- eller studieledig, måste jag ändå ta fem övertidspass?

Nej. Har du gått ner i tid är du skyddad men kan på frivillig basis ändå ta ett övertidpass om du vill. Självklart ska samma ersättning som för övriga X-jobb då utgå.

I mailet som kom ut från företaget stod det att jag skulle svara med de datum jag kan tänka mig att jobba ända fram till februari, men jag vet ju inte vilket schema jag kommer ha i februari. Jag tycker dessutom det är stressigt att bara få fem dagar på mig att svara angående datum. Får vi ingen mer möjlighet att önska om datum?

Rutinerna för sökningen är inte uppklarade mellan fack och arbetsgivare. Seko Lok har anfört att vi vill att sökningen och utläggningen av datum för X-jobb ska ske per månad. Att kunna ange alla datum man är tillgänglig fem månader framåt redan nu är förstås mycket svårt, om inte omöjligt, och inte ett acceptabelt sätt att lägga upp det på. Även arbetsgivaren tjänar på att vi med större säkerhet kan ange datum då vi är tillgängliga och då måste sökningen öppnas upp fler gånger och kontinuerligt. Vi kommer träffa arbetsgivaren senare i veckan för att komma överens om rutinerna.

På begäran lägger vi dessutom ut båda förhandlingsprotokollen för den intresserade.

Vi vill också avisera att klubben håller digitalt infomöte via Zoom måndagen 3 oktober. Där ges möjlighet ges att ställa frågor och diskutera de båda överenskommelserna. Inbjudan och länk kommer skickas till medlemmars inkorgar.

Överenskommelse om övertid fram till sista februari + ny tariff för slutlön för lokförare

Överenskommelse om övertid fram till 28 februari 2023

Seko Lok har ingått en överenskommelse med arbetsgivaren gällande övertidsarbete under hösten och fram till sista februari nästa år. Samtliga LF kommer under dessa fem månader kunna schemaläggas med upp till fem arbetsperioder extra och kompenseras då med kvalificerad övertid samt ett extra tillägg á 3500 kronor per utlagd tur. Överenskommelsen har i princip samma upplägg som den som praktiserades kring hösten och årsskiftet 2018/2019.

Fördelarna för LF-kollektivet kontra alternativet är flera. Du kommer själv kunna flagga för vilka datum du kan tänka dig att ta ett övertidpass och de kommer publiceras i samband med schemasläpp i IVU. Vi slipper därmed att bli uppringda dagen innan för att få information om att vi påföljande lediga dag blivit tilldelade en tur genom beordring. Övernskommelsen år också kostsam för företaget.

Naturligtvis ska regler för dygns- och veckovila hållas trots inrättad överenskommelse. Likaså kan du aldrig tvingas att sätta dig bakom spakarna om du upplever dig som för trött eller av annan anledning inte i skick. Kollegor som är sjukskrivna, tjänstlediga eller föräldralediga på deltid är också befriade från att utföra övertidsarbete om det inte sker på frivillig basis.

Praktiska detaljer kommer färdigställas kommande vecka gällande om du exempelvis kan arbeta dina turer mer komprimerat under en och samma månad eller hur önskemålen om datum ska lämnas in. Seko Lok öppnar med detta också upp för en FRIVILLIG dispens på upp till 250 timmar för att de medlemmar med övertidssaldon som närmar sig 200 timmar.

Ny tariff för obligatoriskt körläraruppdrag

Frågan om tillgången på körlärare har varit en långkörare på pendeln med start långt innan den tidpunkt då MTR tog över som ansvarig operatör. Genom åren har olika lösningar baserade på frivillighet och högre ersättningsnivåer än det handledartillägg (idag 260 kr) som kollektivavtalet anger som kompensation för att ha med en elev under en körtur testats. Ingen av dessa har genererat det antal körlärare/handledare som arbetsgivaren anser att de behöver.

Tidigare i veckan deklarerade därför företaget att de genom sin rätt att leda och fördela arbetet hädanefter kommer omdefiniera vilka arbetsuppgifter som ska räknas som obligatoriska då du är anställd som LF på pendeln. Från och med den första oktober skulle handledarrollen, det vill säga att ta emot och lära upp lokförarelever, inte längre komma att vara frivillig utan något som skulle utgöra en naturlig del av yrkesrollen för samtliga lokförarkollegor som tjänstgjort i minst tre år. I samband med förändringen skulle slutlönen för lokförare höjas från nuvarande 42313 kr till 43313 kr.

Det Seko Lok i första hade att ta ställning till var alltså ja eller nej till en ytterligare tusenlapp i slutlön. Att överenskommelsen inte på något sätt upphäver nuvarande regelverk om att LF ansvarar för tågets säkra framförande och ansvaret för säkerheten ombord är för Seko Lok en självklarhet. Om bedömningen att elev inte kan medfölja i hytt för att kunna garantera tågets säkra framförande görs så är det den enskilda lokförarens bedömning som gäller.

De knappt 40 personer som idag tjänstgör som körlärare behåller fram till 31 juli 2023 sina villkor om en extra ersättning á 2611 kr per månad med förutsättningen att 18 turer med elev kan läggas ut per individ och kvartal. Då det gäller utbildningen av nya handledare är tanken att man ska börja bakifrån sett till anställningsdatum så de som först kommer utbildas nu i höst är de som började ta egna turer 2019 och 2018. Företaget menar att det för denna grupp i samband med anställningen tydligt tagits upp att körlärarrollen efter tre år i tjänst kommer vara obligatorisk. För dessa kommer dagtillägget á 260 kr betalas ut per tur om antalet turer med elev per månad överskrider fyra stycken. För kollegor med anställningsdatum senare än detta står handledaruppdraget inskrivet i anställningskontraktet.

Fram till sommaren 2023 räknar man med att vara i en sådan balans att ingen ska behöva ta mer än två turer med elev per månad i snitt. Mottagandet av elever kommer under början av nästa år då elevtrycket är stort, med tre pågående interna utbildningar á 30 elever styck, läggas på de befintliga körlärarna samt de kollegor med tre år i yrket och kortast anställningstid. I praktiken kommer överenskommelsen i förlängningen innebära att kollegor i hög grad kommer jobba utan att några turer med medföljande elev kommer behöver avverkas under många månader, är företagets prognos.

Vi kommer tillsammans med arbetsgivarparten följa upp överenskommelsen kvartalsvis. Vi är kritiska och ser flera brister. Vi har en utbildningsadministration på företaget som redan idag ger ett intryck av att vara överbelastad och har svårt att lägga ut elevturer på mest effektiva sätt. Om två turer med elev per månad kan läggas samman till exempelvis en vecka med elev i kvartalet kan kanske detta vara att föredra. MTR verkar inte ha tänkt igenom detaljerna. Klubben har flaggat för bristerna i upplägget och att vi hellre sett mer kontinuitet för både handledare och elever. Därför är det A och O att överenskommelsen följs upp för att kunna justeras vid ett icke-tillfredställande resultat.

Under hösten 2022 är hundratals stag- och FV-dagar som vi har rätt att få ut enligt avtal inte utlagda och problemen med att få ut ledigheter kommer fortgå så länge inte återväxten i LF-kollektivet tar fart. Utifrån den argumentationen ser klubben att handledar- och elevfrågan måste lösas. Våra medlemmar behöver den återhämtning som avtalet ger rätt till. Som en del av denna överenskommelse är vi också överens med företaget om att de arbetsuppgifter som kommer tillfalla LF efter införandet av PTU ska värderas och lönesättas. Detta är något företaget tidigare varit ointresserade av.

Vi ska också vara medvetna om att idén om att göra samtliga LF till handledare är förankrad hos Almega och med arbetsgivarnas kraftfulla, gemensamma offensiv pekar mycket på att handledarrollen kommer bli obligatorisk hos så gott som alla operatörer på svensk järnväg de kommande åren. Hade klubben valt att säga nej till överenskommelsen hade elevturer lagts ut ändå, utan den högre tariffen som är övertids- så väl som sjukpennings- och pensionsgrundande samt den summa som såld semester baseras på.

Tveka inte att dela med dig av dina frågor och funderingar till våra förtroendevalda eller på styrelsen@pendelforarna.se. Vänd dig i första hand till klubbens representanter om du undrar något kring Seko Loks ställningstagande och hållning istället för att lyssna på rykten och andrahandsinformation. Och kom ihåg – håll god ton.

Grupp- och semesterval


Turlistegruppen hade i förra veckan möte med arbetsgivaren där det förmedlades att Trafikverket ligger efter i arbetet med T23, detta p.g.a. implementeringen av ett nytt system hos Trafikverket. 

Detta leder till att vi även i år kommer får skjuta på både grupp- och semesterval. Gruppvalet kommer att ske i december med inplacering i början av februari och semestervalet kommer delas upp i två delar, likt förra årets val. 

Mer exakt information kommer komma ut när allt är klart. 

Kallad till utbildning? Så gör du

Seko Lok har uppmärksammat arbetsgivaren på att rutiner för utbildning saknas och behöver komma på plats. Detta för att vi på ett bra sätt ska kunna genomföra bl.a kommande TTJ nu i september. Vi har trots flera påstötningar INTE fått någon respons från MTR i frågan. Klubben redovisar därför nu hur vi ser på det och hur medlemmarna bör agera när utbildning planerats ut i schemat. För LF stationerade på CST så finns avtalstext (lokala kollektivavtalet) som reglerar utbildning i ÄS – 30 min arbetstid för resa till/från CST-ÄS-CST. För SÖD finns ingen text i avtalet.

  • Utbildning bör planeras inom den egna stationeringsorten i första hand.
  • Seko Lok är INTE överens med arbetsgivaren om att använda sig av restidsersättning vid planerad utbildning.
  • Turstart enligt klockslag i IVU gäller (start från ditt tjänsteställe)
  • Därefter passresa/gångtid på arbetstid till utbildningsstället
  • Turslut enligt klockslag i IVU (tillbaka till ditt tjänsteställe vid detta klockslag). Detta kan innebära att du behöver avvika från utbildningen tidigare för att hinna tillbaka
  • Dygnsvila om 11 timmar mellan turerna gäller (lika som vid en ”vanlig” tur)
  • Arbetsgivaren kan med kort varsel besluta att ställa in utbildningen pga personalbrist så tänk på att komma ombytt och med utrustning för att kunna tjänstgöra som vanligt.

Som vanligt önskar vi att ni återkopplar till oss om ni uppfattar några konstigheter.

Kommande medlemsmöte

Klubben kommer att hålla medlemsmöte:

FREDAGEN 23/9

13.00 – 14.30

Plats: Barnhusgatan 6 lokal ”Puben”

Mötet kommer att besluta vilka (3) yrkanden som klubben skickar in till kommande avtalsrörelse. Hittills så har följande förslag inkommit:

Längre raster

  • Rätt till längre rast på turer som är långa (idag 30 minuter)

Stopp för ensamarbete

  • Ett resande tåg SKALL alltid bemannas med en lokförare och en separerat ombordansvarig/AGS. Rollerna skall ej gå att kombinera.

Stopp för ofrivillig beordrad övertid

– Beordrad övertid på ledig dag får endast användas vid akuta oförutsedda händelser såsom pandemi, krig eller stora naturhändelser och liknande.

– Beordrad övertid på ledig dag skall ge högre ersättning än frivillig övertid. Förslag är att beordrad övertid betalas med 1,5 x kvalificerad övertid alternativt att minst summan motsvarande ett x-tillägg alltid ska utbetalas vid beordrad övertid utöver övertidsersättningen.

– Beordrad övertid får EJ användas för att täcka upp att man har för få anställda eller att verksamheten är felplanerad avseende personalbehovet. I dessa fall ska inhyrd personal användas eller trafiken reduceras.

Det går bra att lämna förslag till yrkanden ända fram till mötet (och även på plats).

Kallelse/dagordning kommer på mailen!

Rutiner för utbildning

Hösten närmar sig med stormsteg och med den en hel del planerad utbildning tex TTJ. Seko Lok har fört fram till MTR att de respektive stationeringsorterna behöver lösa behovet inom den egna orten. Dvs planerad utbildning för lokförarna på Cst förläggs till Stockholm (oftast ÄS) och för lokförarna i Söd till Södertälje (Södd).

Om utbildning trots allt behöver ske utanför den egna stationeringsorten så ska turer konstrueras för detta. Med start och sluttid vid LF tjänsteställe. Vi ska inte använda oss av restidsersättning för planerad utbildning. Vi har lärare och instruktörer som har möjlighet att hålla utbildning där den behövs så behov av att alla lokförare flyttar sig finns inte om planeringen görs på rätt sätt.

Viktigt är också att respektera 11 timmar mellan turerna. En utbildningsdag behöver hanteras lika som en arbetsdag med tågkörning. Detta då vi förväntas komma ombytta och redo för tågtjänst i det fall att behov av detta uppstår.

Klubben har kontaktat planeringen för ett möte som förhoppningsvis kan ske i närtid där vi tillsammans går igenom förutsättningarna för kommande utbildning. Vi återkommer med mer info asap

Medlemsutbildning fullbokad

Den sista platsen på kurserna i det lokala avtalet i oktober gick åt redan nu på morgonen, så det blev blev fullbokat snabbt även denna gång. Roligt! För er som inte hann med den här gången gäller det att hålla utkik inför våren, när tanken är att köra nästa gång. Vi försöker köra åtminstone en gång på våren och en gång på hösten, för att hålla samma tempo som personalomsättningen (…).

I väntan på nästa tillfälle, varför inte gå Sekos introduktionsutbildning? Höstens tillgängliga datum är 22 september (digital), 20 oktober, 22 november (digital) och 2 december (digital). Anmäl dig själv eller maila mig så fixar jag!

Dennis Lamberg-Clemes, studieansvarig Seko lok pendeln

Hur väl kan du vårt lokala avtal?

Efter att ha gått vår avtalskurs kommer du att kunna det bättre. Ibland även bättre än vad vår arbetsgivare kan det!

Kursen är tre dagar lång och hålls av Melissa Svenhard. Två kurstillfällen finns att välja emellan:

Tillfälle 1, 12–14 oktober (Fullbokad)
Tillfälle 2, 19–21 oktober (Fullbokad)

Det är endast fyra platser per tillfälle och kurserna brukar fyllas upp snabbt, så anmäl dig så snart som möjligt till dennis.lamberg-clemes@seko.se. Berätta då givetvis även vilka datum som passar dig bäst. Ersättningen är 992 kr skattefritt per dag och vi bjuder på lunch! Alla har rätt till studieledigt för fackliga studier, bara arbetsgivaren meddelas det minst 14 dagar i förväg.

Har du redan gått kursen men ändå är sugen på lite facklig utbildning? Kika på Fackligutbildning.se eller hör av dig till mig så berättar jag vad det finns för alternativ!

Dennis Lamberg-Clemes, studieansvarig Seko lok pendeln

Avtalsyrkanden Seko Spårtrafik 2023

Nu i oktober träffas klubbarna i Spårbranschen för att tillsammans ta fram yrkanden att ha med sig i kommande avtalsrörelse. Vårt centrala kollektivavtal löper ut våren 2023 och arbetet med att ta fram ett nytt startar snart.

Seko Lok kommer att hålla ett medlemsmöte under september (datum för detta kommer att annonseras på hemsidan) där vi går igenom inkomna förslag och gemensamt beslutar vilka förslag vi går vidare till förbundet med. Det går bra att redan nu maila klubben eventuella förslag till yrkanden. Skriv ”förslag avtalsyrkande” i ämnesraden på mailet.

Under träffen i oktober går klubbarnas representanter gemensamt igenom alla inkomna förslag till förbättringar av kollektivavtalet och enas om vilka som ska prioriteras i avtalsrörelsen.

Beordrad övertid – uppdatering

Vi har tidigare informerat kring beordrad övertid och vill med detta inlägg komplettera informationen.

Vad har förändrats?

Inget i sak – klubben anser fortfarande inte att ”särskilda skäl” råder som motiverar att arbetsgivaren kan eller bör beordra in personal på övertid på ledig tid. Vi har heller inte mottagit några sådana från MTR under sommaren. Vi har haft ett par lugnare veckor på sistone – något som nu i augusti verkar ha vänt till det sämre med nya beordringar idag samt även för imorgon. Nästa vecka ser också bekymmersam ut. Hur det sedan utvecklar sig kan vi bara gissa. Vi ser ett antal osäkerhetsfaktorer när det kommer till hur många LF som väljer att sluta. Prognoser är en sak men vi har skäl att tro att dessa kommer att spricka då ett antal kollegor aviserat till oss att de aktivt tittar efter andra jobb eller funderar på andra karriärer utanför spårbranschen. Några kommer också att gå i förtida pension.

Drivande för detta kan vi se är nedbemanningen och avvecklingen av ombordpersonalen som på relativt kort sikt ska leda till att LF blir ensam kvar ombord. Lokförarkollektivet verkar överens om att utvecklingen är dålig för säkerheten ombord samt innebär en sämre arbetsmiljö och en ökad press på oss som blir kvar. Parallellt med denna insikt har lokförarna nu även fått klart för sig att arbetsgivaren är ointresserade av ens diskutera vilka åtgärder som behöver vidtas för att en fungerande arbetsmiljö ska kunna bibehållas. Seko Lok har tidigt tagit upp detta med MTR och begärt att vi tillsammans ska titta på den påverkan som PTU-projektet innebär för lokförarna och hur det ska mötas. Vi ser från vår sida att både arbetstidsregler samt lön behöver ses över i och med den nya situationen.

Givet ovan ser vi snarare att problematiken med underskott på personal riskerar att ytterligare förvärras under det närmaste året – med ökad press på oss att jobba övertid för att få tågen att gå. Hur ska vi agera för att möta detta? Klubben kan inte uppmana medlemmar till arbetsvägran – arbetsgivaren har en långtgående rätt att beordra ut övertid på oss enligt både lag och avtal. Den springande punkten är just huruvida ”särskilda skäl” verkligen råder. Det är inte prövat genom att vi drivit ett lokalt fall till domstol men tidigare erfarenheter från Arbetsdomstolen pekar på att det är en svår väg att gå.

Vi kom i början av sommaren överens med MTR om att kommunikation skulle gå ut till kollektivet där omständigheterna kring personalunderskottet redovisades: så här många är vi idag, så här många behöver vi bli för att klara vårt uppdrag, så här ser vägen dit ut. Denna lägesbild och analys väntar vi fortfarande på – det som vi fått presenterat för oss är istället information om de kommande interna utbildningarna. Det är en start – men var är resten?

Tills vidare får vi hantera all tjänstgöring likadant – det är samma krav som ställs på dig som lokförare i säkerhetstjänst oavsett om det är ett ordinarie pass eller ett beordrat övertidspass. Du ska vara tillräckligt pigg och fräsch för att klara av att ta det ansvar som tjänstgöringen innebär. Upplever du att du inte möter dessa krav så SKA du meddela arbetsgivaren detta. Kraven finns beskrivna i Transportstyrelsen föreskrifter – TSFS2011:61.

Regelverket i TTJ slår också fast att du som lokförare ansvarar för tågets säkra framförande. Vi är lokalt överens i kollektivavtal hur vår tjänstgöring får läggas ut (arbetstidsregler) samt kommer varje år överens om hur våra fasta arbetsscheman ska konstrueras (turlistförhandlingar). Tillräcklig tid för återhämtning ska genom detta uppnås. OM det sedan visar sig att vissa grupper blir för tuffa och följaktligen inte ger tillräcklig vila jobbar vi för en förändring inför nästa års konstruktion – det kan handla om att byta plats på något jobb eller fridag eller att byta en tidig morgon mot en senare tur eller liknande eller tvärt om… När arbetsgivaren nu mot personalens vilja lägger ut extrapass inklämda i våra överenskomna scheman finns en risk att den tiden för återhämtning inte blir tillräcklig – med konsekvensen att LF i slutänden är för trött för att jobba. Denna risk blundar arbetsgivaren aktivt för. Vidare hävdar MTR att uppkommen trötthet bör leda till att lokföraren med automatik sjukskriver sig. Här menar vi tar MTR inte sitt ansvar som arbetsgivare och har inte längre fokus på säkerheten.

Sekos skyddsombud har med anledning av detta påkallat Arbetsmiljöverkets uppmärksamhet. Ett ärende där AV nu ska besluta huruvida arbetsgivarens agerande och insatser är tillräckliga eller ej är öppnat. Mer information kring hur detta utvecklar sig kommer när vi vet mer.

Till sist i korthet:

OM DU BLIR BEORDRAD: kom in och jobba (förutsatt att du möter säkerhetskraven)

MÖTER DU INTE SÄKERHETSKRAVEN: meddela arbetsgivaren att du behöver din återhämtning för att klara av dina kommande pass.

Meddela klubben att du blivit beordrad och hur du ställt dig till beordran