Framskjuten publicering av schemat för fasta grupper

I förra veckan blev Seko Lok kontaktade av Planning som flaggade för att publiceringen av februarischemat för de som går på fasta grupper kunde komma att försenas till den 25e januari. Detta pga att planeringen är hårt pressade just nu med mycket sjukskrivningar bland annat. Även DLC är pressade och detta påverkar också planeringen. 

Vi svarade att det går bra så länge det bara är en gång och om de följer avtalet gällande tidsförskjutningstillägg. 

Enligt avtalet har de på fast schema rätt till tidsförskjutningstillägg för de turer som ej publicerats senast 10 dagar innan turen gäller, alltså den 1-4/2 i det här fallet, då vi redan har schema fram till sista januari. 

Ändringar i gruppaketet i årets gruppval!

Inför öppnandet av årets gruppval skedde en del missar som upptäcktes först när materialet redan publicerats men vi har, i samråd med Planning, beslutat att gruppaketet kommer att ändras så att den version som var tänkt från början kommer ut. Detta gör att du behöver se över dina val om du redan skickat in.

De flesta ändringarna är små, där vi bytt en förmiddag mot en förmiddag eller kväll mot kväll, men i ett par av blandgrupperna har större förändringar gjorts.

De grupper som berörs av ändringarna är

 8– Bytt en morgon mot en förmiddag pga för kort FP-vila.

13– Bytt ut 4 turer mot andra med liknande tider och flyttat på en FP-dag

14– Bytt ut en tur mot en annan liknande

17 och 18– Här har vi jämnat ut så att inte alla de tidigaste turerna hamnade på ena gruppen. 8-9 turer har bytts ut per grupp.

20-22– Här har vi bytt eftermiddagar mellan grupperna för att få bättre återhämtning mellan turerna. 2-4 turer per grupp har ändrats.

24– 6 turer har bytts mot turer med liknande tider.

25– 2 turer har bytts ut mot turer med liknande tider.

28– 4 turer har ändrats mot turer med liknande tider.

29– Här har vi flyttat på en FP-dag för att göra den långa ledigheten längre och bytt ut hela 12 turer.

33– En tur har bytts ut.

34– Även här har vi flyttat på två FP-dagar för att jämna ut arbetsblocken. 14 turer har ändrats.

35– 3 turer har ändrats mot turer med liknande tider.

36– En Fp-dag har flyttats för att bli av med 5-dagarsperioden. 8 turer bytts ut och udda rader har bara morgon/dagturer (tänkt till ensamstående föräldrar med lite äldre barn)

Sammanlagt är det 16 grupper som har ändrats. Om ni sökt någon av dessa grupper så gå in och kolla igen så ni är ok med ändringarna som gjorts.

Det är beklagligt att det blivit så här men ibland sker det misstag och vi är glada att vi kunnat ordna upp det.

Har ni några frågor eller funderingar så kan ni fråga oss som jobbat med detta.

Vänligen Seko Lok och ST genom

Melissa Svenhard, Marianne Allhammar, Jon Holmberg och Nicolai Quaglia

Dags för gruppval

Inför årets gruppval så blev Lokförare Marianne Allhammar från ST Pendeln tillfrågad av MTR ifall hon kunde tänka sig att konstruera grupperna. Hon tackade ja till detta och har tagit fram ett grundpaket med stöd av Melissa Svenhard från Seko Lok.
Tidigare år så har Torbjörn Hammas från MTR gjort detta arbete.
 
Den genomsnittliga tiden på turerna har sjunkit något inför T22 och det har resulterat i att vi har haft mer utrymme att optimera grupperna utan att de gör för mycket tid.  
Det har varit intensiva dagar då representanter från Seko Lok och ST Pendeln har jobbat för att få till ett så bra helhetspaket som möjligt.
 
Grupp 7–8
Vi har i år gjort en del ändringar på Bro-riktade grupperna och flyttat en NK-dag från grupp 7 till grupp 8 och i gengäld så har grupp 7 fått fler tidiga turer och grupp 8 fler sena turer. Beträffande avstängningarna på Söndagarna så är det bra ordnat på bägge grupperna, något som vi vet är mycket viktigt för er som går på dessa grupper.
 
Grupp 13
På Föräldragruppen har vi kunnat ta bort avsteg från att sluta efter kl19:00 före FP samt  ersatt en helnatt med en halvnatt.
 
Grupp 14
Den här gruppen har de senaste åren blivit senare och sämre enligt många och nu har vi lyckats återställa den till att vara den tidigare medurs gruppen som den varit förr.
 
Grupp 17 och 18
Här har vi lagt in några fler mycket tidiga turer för att inte dessa ska hamna på blandgrupper. Vi har även behållit norr och söderriktning.
 
Kvällsgrupperna
Grupp 19, som har mycket kopplad ledighet, har vi lagt in fler halvnätter och det har inneburit att grupperna 20–22 har fler eftermiddagar.
Grupp 23 med en långledighet har, som tidigare år fler halvnätter än övriga kvällsgrupper.
 
Blandgrupperna
Vi har flyttat på en NK-dag på grupp 28 för att få en bättre helhet.  
Vi har flyttat en fp-dag på grupp 29 så att långledigheten blir längre, något som vi tror uppskattas. Vi har även flyttat några FP-dagar på grupp 34 för att minska ned på långa arbetsblock.
Vi har fått in önskemål av flera om att kunna gå på en grupp där man jobbar tidiga turer varannan vecka, ifall man tex har äldre barn varannan vecka, och detta har vi kunnat ordna på några av blandgrupperna. Vi har även försökt att jämna till veckoarbetstiden på blandgrupperna så det blir en mer jämn fördelning.

Grupp 30
På vår tidiga Älvsjö-grupp så har vi förbättrat helgturerna.Natt och 8/6
Beträffande nattgrupperna och 8/6 grupperna så har vi fördelat tunga nattjobb och även vissa av överliggningarna hyfsat jämnt fördelat på dessa grupper.

Södertälje
Södertälje har fått en till ny kvällsgrupp 78 och på föräldragruppen så tillkom det en F-dag. Vi har även här försökt att jämna till veckoarbetstiden så det blir en mer jämn fördelning.


Vi som sitter och arbetar med detta försöker alltid att se på helheten i första hand och det har resulterat i att vissa grupper har blivit annorlunda jämfört med T21. Men vi hoppas och tror att majoriteten kommer att kunna hitta något som de blir nöjda med.
 
Vi vill tacka MTR för ett gott samarbete i år igen.
 
Med vänlig hälsning


ST Pendeln
Marianne Allhammar och Jon Holmberg


Seko Lok 
Christofer Adrian, Emil Andersson, Nicolai Quaglia, Jeanette Rickebo och Melissa Svenhard

Rapport från årets första MBL-träff 10/1

Nytt år! Under måndagen 10 januari gick 2022 års första MBL-träff av stapeln med arbetsgivaren.

Punktlighetssiffrorna för 2021 redovisades vilka snittade på mellan 92 och 96 procent. Undantaget var under februari månad då punktligheten sjönk markant på grund av många varmgångslarm och urspårningen i Hgv. Punktligheten har också varit kraftigt sammanhängande med NKI under det gångna året.

Verksamheten var planerad att gå med vinst 2021 vilket inte skedde. Siffrorna över det finansiella resultat är dock ännu inte officiella. MTRP siktar mot vinst under 2022 men menar att det inte är möjligt med de produktionsnivåer vi hade under 2021.

24 nya LF har/ska anställas från 25 december 2021 fram till mars. I nuläget dessutom 9 inhyrda LF.

Inga aktuella sjuktal presenterades vid mötet men har under senaste perioden legat på 12-13 procent. Den höga siffran beräknas hålla i sig ett tag till.

Även på DLC är situationen ansträngd med hög arbetsbelastning. Läget tungrott för våra driftledare med upp till 15-20 vakanser dagligen. Reduceringsplaner för Mälartåg har heller inte funnits att tillgå.

I alla kategorier av säkerhetshändelser ligger man under målet för 2021 förutom dörröppning på fel sida (mål 12, utfall 18). Nytt avsnitt i checklistan för klargöring planeras för att få ned öppning på fel sida efter det att tåg klargjorts. Vad gäller OSPA A har antalet aldrig varit så lågt sedan MTR tog över med 15 st under 2021.

Seko Lok lyfte också att statistik bör föras redan från början gällande dörröppning utanför plattform kopplat till delning/tillkoppling då vi ska koppla till och isär allt oftare framöver.

Arbetsskor/Shoemed: MTRP bekräftade under träffen att det är kalenderår som ska gälla för uttag av arbetsskor för nyanställa och alltså inte anställningsår/anställningsdag som tidigare uppgetts till somliga kollegor.

X-tillägget: Arbetsgivaren meddelade att det X-tillägg som betalats ut vid övertidsarbete under årets början kommer upphöra från och med 10 januari. Man hoppas kunna lösa personalbristen med hjälp av frivillig övertid. I värsta fall uppger man att man kan komma att beordra övertid. Seko Lok påtalade att vi gärna sett en förlängning av tillägget för att motivera till fler frivilliga gnet.

Hur blir det för de kollegor som sökt semester vecka 1-9 men ännu inte fått besked? Inget konkret svar på frågan som ställdes av klubben och som drabbat några av våra medlemmar.

Seko Lok lyfte även att ha fem alternativ istället för tre vid sökning av ströveckor i semestervalet. På så sätt kan fler förhoppningsvis få ledigt de veckor de sökt

Inhyrning av personal från Veteranpoolen: MTR ämnar att ta in Veteranpoolen vid arbetstoppar fram till maj 2022. I perioder under våren kommer många avstängningar ske och därmed kommer behovet av kundservice också öka. Förhandlingen avslutades i oenighet med alla närvarande klubbar. Enligt representanter från närvarande klubbar som organiserar stationsvärdar och personal inom kundservice finns en tidigare övernskommelse om att ta in fler arvodistanställda och uttryckligen inte Veteranpoolen. Stationsvärdar anställda av MTRP får dessutom en längre och mer gedigen utbildning jämfört med de som lånas in från Veteranpoolen vilket är fördelaktigt för oss lokförare liksom för övrig personal, om inte annat vid störningar.

Öppnandet av Semestervalet skjuts fram en vecka

Igår satt Seko Lok och ST i samtal med MTR angående lokförarnas framskjutna semesterval. Det stora ämnet var om semester skulle köpas ut det här året och hur detta ska gå till rent praktiskt. 

De senaste två åren har alternativet ”jag vill sälja min huvudsemester och förlägga den utanför sommarmånaderna juni-augusti mot en ersättning” inte funnits med i semestervalet. Detta pga att MTR har ansett att personalläget varit så gott att alla lokförare ska kunna få semester på sommaren. I år är personalläget inte lika gott. 

Vi har länge försökt få MTR att, redan innan det var dags för semestervalet, fixa så att den kryssruta som tidigare funnits skulle läggas in i programmet igen. Vi har vid flera tillfällen påmint och uppmanat dem att ordna det så att vi, det år det blir aktuellt med utköp av semestrar, ska veta att allt sker enligt turordningsreglerna. Dessvärre har MTR inte lyssnat på oss och inte förberett detta. 

Igår tog vi återigen kontakt och bad om ett möte i den här frågan, där vi fick veta att IT-avdelningen inte kommer hinna få till rutan innan den 6/1 då semestervalet ska öppnas. 

Vi kom, efter en del diskussioner om mail-lösningar och liknande, därför överens om att skjuta fram öppnandet av semestervalet till den 14/1 efter att IT lovat att de ska ordna rutan fram tills dess. Detta för att allt ska gå rätt till från början och att alla som vill ha möjligheten att sälja sin semester ska kunna meddela det på ett enkelt sätt. 

Att semestervalet öppnar en vecka senare påverkar ansökningstiden, och istället för att vi har en månad på oss, som det är sagt i vårt avtal, så kommer semestervalet vara öppet 14/1-6/2, alltså drygt 3 veckor. 

Gruppvalet kommer att hållas som det sagts tidigare mellan 14/1-24/1 och resultatet ska publiceras den 28/1 så den kortare ansökningstiden för semestervalet ska inte påverka tiden efter att resultatet av gruppvalet blivit känt. 

Vi valde att gå med på en kortare ansökningsperiod för att se till så att turordningsreglerna följs i årets semesterval. Nu ska bara IT lyckas få till kryssrutan också … 

2022 – vad är på gång?

PTU?

I december träffade Sekoklubbarna på pendeln Seko förbundet för att diskutera och se om vi kunde komma till en gemensam hållning. 

Tanken från Seko Lok var/är att gå fram med ett gemensamt förslag om möjligt där vi förhoppningsvis kan få med oss även arbetsgivaren för att pressa på beställaren. 

Vi ser ett värde i att inte lämna LF ensam kvar ombord med de bekymmer det skulle innebära. Samtidigt så finns det på andra håll i Sverige lösningar där tåg dubbelbemannas – vad kan vi lära av det? På vilket sätt går det att övertyga beställaren om att en sådan lösning skulle vara att föredra? Under januari ska förbundet ihop med klubbarna träffa representanter för de andra större trafiksystemen för att höra mer om hur de arbetar. Frågan om ensambemannade tåg är inte isolerad till pendeln i Stockholm – om det är okej att låta en ensam LF hos oss ansvara för 1 500 personer – vad betyder det i förlängningen för resten av branschen? Vi riskerar en situation där arbetsgivarna plockar bort ombordpersonalen även på andra tåg. En sådan utveckling är dålig både för de som reser med tåg och för oss som jobbar i branschen. Om tåget ska vara ett alternativ till andra transportmedel så behöver det självklart finnas personal ombord.

Gruppval och Semesterval?

Som ni vet så sköt vi fram både semestervalet och gruppvalet från förra året. Dessa ska nu genomföras under första kvartalet i år. Ambitionen från vår sida är precis som vanligt att det ska gå att hitta en grupp som passar och att majoriteten av medlemmarna blir nöjda med sitt schema. Vi driver också på för förbättringar för föräldragruppen för att bättre möjliggöra för de som är ensamstående med barn att få ihop sin tillvaro. När det gäller semesterförläggningen så behöver vi sätta oss ned med arbetsgivaren innan valet för att säkerställa att vi är överens om förutsättningarna – det är krångligt att rätta till fel som uppkommit i efterhand. Bättre att få det rätt redan från början.

Utvärdering av KL-upplägget

Vi har idag en modell med ett fast lönetillägg för aktiva KL. Denna överenskommelse gäller till halvårsskiftet i år. Vi är överens med MTR om att utvärdera lösningen under andra kvartalet i år för att sedan förhoppningsvis komma till en permanent lösning som kan ta vid när nuvarande går ut. Vi kan idag se att vi fått väsentligt fler körlärare sedan i höstas och trenden är fortsatt ökande vilket är en indikation på att upplägget fungerar.

Villkor för Instruktörer?

Det är dålig ordning när det gäller instruktörstjänsten. Arbetsgivaren har inte förhandlat tjänstens innehåll med oss utan har ensidigt satt villkoren. Man har plockat lite här och lite där och det råder osäkerhet i organisationen kring vad som egentligen gäller. Så kan vi inte ha det i längden. Seko Lok ska under året förhandla och kollektivavtala innehållet för tjänsten. Förhandling är begärd och vi väntar på ett datum när vi kan träffas.

Lönerevision?

Under våren ska nya löner sättas utifrån det centrala avtalets påslag. För Sekos medlemmar innebär det en höjning med 2% från den första maj. Huruvida vi ska yrka på något annat än procenten rakt av får vi återkomma till. Vi ska även delta i lönekartläggningen för företaget.

Kommande årsmöte 9 februari 13.30

Kallelse till detta kommer…

Förstärkt ersättning vid övertid

Arbetsgivaren informerade Seko Lok under förra veckan att de avsåg att skjuta till pengar motsvarande X-tillägget för övertidspass som går ut under perioden 17/12-9/1. Detta för all personal som tjänstgör ombord – både LF och TV på både MTR-P samt Mälartågen.

Anledningen är att det är ett mycket ansträngt personalläge och att arbetsgivaren ser svårigheter att alls få ut de vakanta turerna. Förhoppningen är att en extra ersättning ska göra det möjligt att lägga ut de turer som behövs utan att behöva beordra övertid mer än nödvändigt. Frivillighet är självklart att föredra.

Ni som kan och vill hjälpa till genom att ta ett extrapass – hör av er till planeringen eller er GC. Genom att ställa upp så kan kollegorna som har behov av välförtjänt julledighet få denna utan att behöva komma in för beordrad övertid.

God Jul till er alla!

Vad händer i PTU-frågan?

Som vi tidigare skrivit så förhandlades organisationsförändringen för en tid sen då vi på Seko Lok, likt de andra fackklubbarna, reserverade oss. Det är idag inte planerat för fler förhandlingstillfällen.

Det som sker i frågan från arbetsgivarens håll är bland annat arbete i de olika referensgrupperna. Vi har efter lite påtryckningar fått in en styrelsemedlem i den. Melissa har än så länge fått delta i ett möte om information och ett om ergonomi. Tanken med dessa möten är att hitta och ta itu med de olika problem som uppstår om beslutet att ta bort tågvärden förverkligas.
Det är, förutom Melissa, skyddsombud från alla klubbar samt ett gäng förare med i dessa grupper. Arbetet är långt ifrån klart och kommer fortsätta efter julhelgerna.

Ingen sammanslagning av klubbarna på Pendeln

Vi har tidigare informerat om att Pendelklubben drivit på för en sammanslagning av våra två Seko-klubbar på pendeln. Styrelsen för Seko Lok har tidigare bestämt sagt nej till både sammanslagning och till att på förhand ge löfte om att avstå medel i kommande lönerevisioner.

Förbundet har nu satt ned foten och avslagit den begäran om sammanslagning som Pendelklubben fört fram. Det konstaterades att förutsättningar för en sammanslagning saknas i och med att vi inte är intresserade. När det gäller framtida lönerevisioner så ska dessa hanteras likt de gjort tidigare – dvs klubbarna har var sin del av lönepotten att fördela för sina medlemmar.

Beskedet var väntat men det känns ända skönt att kunna lägga detta bakom oss för att istället koncentrera oss på viktigare frågor. Nu kommande vecka ska klubbarna träffas tillsammans med förbundet för att diskutera hur vi gemensamt kan driva på för att rädda kvar jobben på pendeln och undvika ensambemannade pendeltåg.

I PTU-projektet har den första testutrustningen monterats och ett par möten med referensgruppen har hållits. Från Seko Lok deltar Melissa eller Henrik samt klubbens HSO Hasse. I övrigt har inga fler MBL-förhandlingar hållits efter att arbetsgivaren klubbade den föreslagna organisationsförändringen förra veckan. Seko Lok reserverade sig mot beslutet. Framöver väntar arbetet med att erbjuda samtliga tågvärdar omplacering. Hela koncernen ska användas och enligt arbetsgivaren så finns goda möjligheter att bereda alla arbete. Eftersom införandet av kameror ska ske stegvis så behöver inte alla nya arbetsuppgifter samtidigt utan det planeras att ske löpande med start nästa sommar. Förutsatt att projektet löper på som planerat. För oss som arbetar ombord så framstår hela idén med endast en LF ombord som verklighetsfrämmande och vi behöver fortsatt verka för att tågen även framåt dubbelbemannas.

Under den initiala riskbedömningen framkom ett 60-tal risker som nu ska tas vidare och behandlas inom projektet. Vi har svårt att se att den modell som presenterats med ett par ambulerande bilar på vardera sidan av stan ska kunna ersätta dubbelbemanningen vi har idag på ett stabilt och säkert sätt. Ett stort ansvar vilar på arbetsgivaren och på säkerhetsavdelningen att inte pressa igenom halvdana lösningar på de risker som framkommit. Samt att vid behov flagga för uppdragsgivaren i det fall att vi kommer dit att denna förändring inte låter sig göras på det sätt som ursprungligen planerats. Seko Loks medlemmar ska inte betala priset för detta genom en försämrad arbetsmiljö.