Vilka tillägg räknas upp i samband med lönerevisionen? 

Nu på junilönen ska den nya månadslönen betalas ut retroaktivt från och med 1 maj. En höjning motsvarande 2 procent har lagts på varje tariffsteg. För medlemmar med individuella löner har en pott motsvarande 2 procent fördelats enligt överenskommelse.

Samtliga fasta lönetillägg, dit exempelvis OB-ersättningen hör, ska även de räknas upp med 2 procent. Efter revision ska enkel är OB uppgå till 21,51 kr och OB kvalificerad OB till 48,03 kr.

I och med att körlärartillägget även det räknas som ett fast lönetillägg efter att överenskommelsen med arbetsgivaren om en månatlig, fast ersättning förlängts ska således även det räknas upp. Körlärartillägget ska efter lönerevision 2022 uppgå till 2611 kr i månaden. Har körlärartillägget inte räknats upp från 1 maj på din senaste lönespec är det felaktigt och MTR har lovat att skyndsamt justera detta.

De rörliga tilläggen, det vill säga undervisningstillägg, vik-tillägg, tidsförskjutningstillägg och vrålskubbstillägg har MTR i år vägrat höja. Seko Lok anser att en höjning av dessa med samma procenttal som övriga tillägg är en praxis medan arbetsgivaren anser att det inte finns någon avtalsskrivning som styrker detta.

Seko Lok ämnar därför gå vidare i frågan om en höjning av de rörliga tilläggen. Det handlar egentligen om väldigt små summor för arbetsgivaren och det är för oss obegripligt hur dessa inte kan räknas upp på samma sätt som de gjort i över ett decennium.

Aktuellt i juni

Klubben höll ett digitalt medlemsmöte i fredags (10 juni). Vad kom upp?

 • Medlemmarna (åter)valde 2 skyddsombud på vardera ett år: Hans Johansson och Nicolai Quaglia
 • Fyllnadsval till en vakant plats i styrelsen – välkommen som förtroendevald Nina Sagulin
 • En ytterligare valberedare utsågs – Ema Saavedra. Välkommen som förtroendevald Ema
 • Under mötet pratade vi allmänt om vad som pågår i PTU-projektet och bakgrunden/genomförandet av årets lönerevision.
 • Under övriga frågor kom frågor upp kring vad som gäller om du blir kallad till samtal med företaget? Har du då möjlighet att ta med dig ett fackligt ombud? Javisst går det bra! – självklart går det bra att träffa sin chef på ”tu man hand” men ibland kan det ändå kännas tryggt att ha någon med sig. Det går alltid bra att kontakta någon av oss förtroendevalda så försöker vi ordna så att någon av oss kan följa med vid behov. Kontaktuppgifter finner du här på hemsidan. Alla förtroendevalda har tystnadsplikt.

Resursläge LF sommar och höst/vinter?

Vi märker att rörligheten ökar bland medlemmarna. Fler än vanligt hör av sig med frågor kring uppsägning och ledigheter för studier. Även arbetsgivaren har märkt av en ökning i takten berättar de. Det efterfrågas LF på flera ställen och möjligheterna för att få jobb är goda. Samtidigt så väljer en del att kliva av och omskola sig till andra arbeten. Vi riskerar att få en väldigt ansträngd situation till hösten/vintern vilket vi flaggat för till MTR. Hur möter vi detta?

Seko Loks bild är att det ska ske genom förutsägbarhet. Det ska vara ordning och reda på pendeln med bra och tydliga anställningsvillkor. Den oro som finns inför kommande ensamarbete på tågen ska tas om hand och LF ska kunna känna sig trygga i de rutiner som tas fram. De förändringar i ansvar och arbetsuppgifter som läggs på i vår tjänst ska värderas och lönesättas på ett sätt som upplevs som rättvist.

Det ska gå att lita på sitt schema – vi ska inte använda oss av ofrivilligt beordrad övertid – våra lediga dagar tillhör oss. Semester och annan ledighet ska i god tid planeras ut.

För att komma hit så är vår bild att MTR i grunden behöver ha fler LF anställda. Vi vill se en tydlig målbild och en plan för att komma dit.

Idag under MBL-träffen efterfrågade klubben en plan för hur utläggningen av årets resterande FV-dagar tillsammans med de återstående ännu ej utlagda ”stag-dagarna” kan ske. Ett möte med planeringen där detta gås igenom kan förhoppningsvis äga rum innan kort. En hel del bekymmer framåt kan undvikas genom en stabil och robust semesterplanering – här finns mycket att göra och nu upplever vi det som att även arbetsgivaren har insett att detta varit eftersatt under flera år. Bra! Vår ambition är att under tidig höst tillsammans med planeringen prata kring semesterfrågorna för 2023. Klarar vi av det på ett bra sätt finns mycket att vinna.

Nya löner från 1 maj -22

Den lokala lönerevisionen för lokförarna på pendeln är klar och de nya lönerna ska betalas ut retroaktivt från och med 1/5 nu på kommande lön i juni.

 • Tarifflönerna ökar med 2% enligt centralt utrymme
 • För medlemmar med individuell lön så har klubben bevakat så att 2% lagts ut totalt på gruppen
 • Fasta lönetillägg höjs med 2% (Vikarietillägget samt det månadsvisa körlärartillägget)

Följande blev vi inte överens om:

 • Flytt av pengar i stegen till slutlön för att öka denna och göra jobbet mer attraktivt
 • Höjd ersättning för läkarbesök (patientavgift) för att motsvara den nya nivån om 250kr per besök
 • Inarbetad komp ska vara möjlig att få utbetald i pengar
 • 80/90/100 modell för att få de äldre att kunna stanna kvar längre i yrket
 • Modell för semesterväxling till fler lediga dagar
 • Höjning av de rörliga tilläggen

För Seko Lok är det självklart att även de rörliga tilläggen ska höjas med ramen för att inte tappa i värde i längden. Det här är det tjafs om varenda år – och hittills har de alltid höjts i slutändan. Nu kommer vi inte överens och blir tvungna att skicka upp frågan till central förhandling.

Läget sommaren 2022 – kort analys

Arbetsgivaren säger reflexmässigt nej till precis allt som de inte måste säga ja till. Det övergripande problemet är att bolaget inte är lönsamt utan tvärtom blöder pengar (och personal). Därför försöker ledningen strama åt alla kostnader som är möjliga att strypa. Ibland blir det parodiskt och dumsnålt vilket de flesta som vi har kontakt med förmodligen inser. Ändå är det förbaskat trögt att åstadkomma något. Det är dyrt att anställa/rekrytera personal – en nyckel är därför att behålla de LF som redan är anställda. Detta görs bäst genom att ha tillräckligt attraktiva villkor och sedan se till att det löpande fungerar – schema, lön, ledigheter etc. Idealet är ett självspelande piano här. Nu har vi istället en period om flera år bakom oss där mycket av detta inte alls fungerar – semesterval som havererat där ledigheter inte kan läggas ut, ofrivillig beordring av övertid, tapp av lokförare till andra jobb, schemastrul etc etc

Detta sammanfaller med att bolaget byter i princip samtliga i ledande befattning – inte en eller två gånger utan löpande. Vi är nu inne på vår 4:e VD sedan MTR kom in 2017. Det här håller givetvis inte i längden.

Under tiden rullar PTU-projektet vidare och tågvärdar ska börja fasas ut till denna höst (samtidigt som bolaget kontinuerligt anställer tågvärdar för att täcka hålen som finns idag). PTU projektet innebär för oss lokförare en ökad arbetsbelastning samt ett utökat ansvar. Det här känner och vet våra medlemmar och många av oss funderar på hur vi kommer att påverkas av att bli ensamma kvar ombord. Vi märker att fler än tidigare funderar på att söka sig vidare – till andra jobb både inom och utom branschen. Detta har vi också kommunicerat till arbetsgivaren. Grunden för att få lokförarna att stanna är att ta deras funderingar och oro på allvar – och presentera lösningar som fungerar. Den utökade rollen behöver också värderas och lönesättas – om villkoren står still samtidigt som arbetsuppgifterna/ansvaret utökas så kommer vi att se ytterligare fler lokförare som ser sig om efter annan sysselsättning.

Höjt X-tillägg för 2022

MTR gick idag ut med information om att en extra ”X-helg blankett” nu ligger ute där LF uppmanas att teckna sig som tillgängliga för övertid under sommarens helger. Ersättningen är höjd med 500:- per dag och innebär ett tillägg om 2500:-/dag för de som anmäler sig i förtid. För de som kommer in och tjänstgör med kortare varsel gäller den gamla nivån om 2000:-/dag

Seko Lok har drivit denna fråga under lång tid och ser positivt på att arbetsgivaren nu har förflyttat sig i frågan och insett att nivån från 2008 inte längre är tillräckligt attraktiv för att tjäna sitt syfte. Det är synd bara att ändringen kommer så pass sent – verksamheten hade tjänat på att detta blivit klart i god tid innan sommaren. Nu får höjningen sannolikt inte full effekt.

Vad händer framåt? Klubben kommer att fortsätta driva på för en långsiktigt hållbar lösning där vi inte behöver ”in och peta” inför varje sommar för att i panik lösa bemanningen. Vi har lämnat flera förslag på hur vi kan gå vidare och kommer att sätta oss med arbetsgivaren i god tid innan nästa sommar – om bara viljan hos arbetsgivaren finns så kommer vi att kunna lösa detta på ett mycket bättre sätt inför nästa år.

Tack för ert stora stöd i frågan – det är det som gjort det möjligt att nå detta första steg. Vi hoppas nu att så många medlemmar som kan, vill och orkar tecknar sig för något pass även under denna sommar.

Aktuella frågor gentemot arbetsgivaren 30 maj

Vi har idag fått tillfälle att träffa arbetsgivaren för att ta upp ett antal aktuella frågor.

 • Vi motsätter oss inte en förlängning av nuvarande modell som ger körlärare en ersättning á 2560 kr i månaden för att vara tillgänglig för 18 turer med elev under ett kvartal. Överenskommelsen gällande modellen löper ut 30 juni. Vi är tveksamma till om en förlängning kommer generera fler körlärare än idag och är öppna för en liknande modell med en högre ersättningsnivå, men som också tillgängliggör KL för fler turer med elev. Det viktigaste för oss är att körläraruppdraget baseras på frivillighet och inte påtvingas.
 • Fortsatt är sommarens bemanning långt ifrån löst och framför allt är det förutsedda personalläget under de flesta helger i juni-augusti är mycket kristiskt. Klubben har framfört ett antal förslag på hur ersättningarna för X-jobb kan höjas för att öka antalet intressenter. Erbjuder MTR inte en tillräckligt attraktiv ersättning kan de heller inte räkna med att turerna under sommarens helger blir bemannade genom frivillighet.
 • Vi vill påminna om att fordon utan fungerande GSM-R och carkit får inte lämna depå! Dialog mellan företaget och MTR Tech pågår så GSM-R framöver ska vara kompatibla i ledande hytter på fordon som tas ut från depå. Även GSM-R och laddare planeras framöver vara enhetliga i båda ändar av fordonen för att komma ifrån en del av den problematik som varit kring GSM-R.
 • Att LF-kollegor får tjänstgöra hela tågvärdsturer är ingen önskvärd lösning för någon. Att detta skett för LF-kollegor som haft reserv menar företaget är en sista utväg då TV-turer som lagts ut för gnet inte blivit bemannade. Förhoppningen är att denna lösning ska kunna undvikas framöver.
 • Företaget meddelade för ett tag sedan att de kollegor som går på ”vrål-skubben” men inte erhållit vik-tillägg skulle få detta utbetalt på maj-lönen. Trots löftet har samtliga berörda ändå inte fått det utbetalt. Seko Lok har varit i kontakt med löneavdelningen som ännu en gång bekräftar misstaget och menar att tillägget avtalsenligt ska betalas ut till samtliga ”vrålare”.

Medlemspicknick 4 juni!

Som vi tidigare skickat ut mail om tänkte vi ha en medlemsaktivitet lördagen den 4 juni, brännboll och picknick! Tiden är 14.30 och platsen är (i närheten av) Spånga IP. Förhoppningen är en trivsam liten turnering tillsammans med folk från Kommunal och Transport och att vi kan dela upp oss i lag från de olika trafikslagen. Visst borde vi från pendeln kunna ta hem det!

Detta sker i anslutning till Järvaveckan, där regionen, alltså Seko Stockholm, klockan 13.30–14.30 anordnar en kollektivtrafikpolitisk debatt med företrädare från de olika partierna i Region Stockholm. Vad har de egentligen för ambitioner med kollektivtrafiken ? Där råder det knappast någon brist på aktuella frågor att diskutera … Det är fritt inträde, så kom gärna förbi där, eller till tältet som Seko genom den fackliga gemenskapen 6F håller öppet under helgen!

Till brännbollen bjuder Seko lok på picknick för våra deltagare, så anmäl dig så snart som möjligt till styrelsen@pendelforarna.se (och meddela eventuell specialkost)! Ta själv med valfri dryck och varför inte en kylväska så håller vi alla tummarna för lämpligt väder!

Varmt välkomna, och må bästa kollektivtrafikarbetare vinna!

Info från skyddet

Samtliga skyddsombud på LF-sidan (Seko Lok och ST) inklusive Pendelklubben och SRAT har lämnat in en framställan med stöd av AML 6 Kap §6a till MTRP. Skyddsombuden har tidigare med stöd av AML 6 Kap § 7 försökt att begära stopp med hänvisning till tidigare dom från 2006 (AML 3 Kap st3 med stöd av AML 9Kap §5), och för planering av ensamarbete (AML 3 Kap §2 st 2) utan resultat. Det senaste stoppet överklagat till Förvaltningsdomstolen där det inte ännu prövats. Alla skyddsombud på pendeltåget har haft ett möte för att planera för nästa steg när det gäller ”att arbeta ensam som LF på pendeltågen”.

Skyddsombuden enades om att lämna in en 6 6a (framställan av åtgärd med stöd av arbetsmiljölagen), en begäran om utredning av arbetsmiljön för ensamarbete för lokförare.

Den 16 maj lämnades det in en 6 6a till MTR pendeltåg. I den så begärs det följande:
● Att arbetsgivaren riskbedömer arbetsmiljön för lokförarna med hänvisning till borttagande av tågvärdar på pendeltåget enligt AFS 2001:1 8§
● Att arbetsgivaren tar fram en handlingsplan för hantering av de risker som kan identifieras enligt AFS 2001:1 10§
● Detta ska göra skyndsamt och i samverkan med berörda skyddsombud enligt AFS 2001:1 4§
● Risken: Undersökningens huvudsyfte är att hitta och förebygga/avvärja situationer där lokförare utsätts för fara, hot och våld eller stark psykisk press i situationer där lokföraren är ensam ombord på pendeltåget.

Förbudet mot ensamarbete på pendeltågstrafiken som regeringen utfärdade 2006 och förbudet för Reginatågen påminner om att inget i lagstiftningen har förändrats sedan dess.

Vi inväntar skriftligt svar från MTRP tills på måndag den 23 maj senast klockan 14.00. Svaret får utvärderas om det är tillräckligt, eller att svaret bör prövas av AV i en kommande inspektion.

Ditt personliga ansvar som lokförare 

Beordring av övertid på FP-dag

Ofrivilligt övertidsarbete har satts i system under en längre tid som buffert när MTR inte planerat verksamheten långsiktigt och korrekt. Vi befinner oss i en situation där personal mår dåligt och är stressade över om FP-dagen imorgon kommer förbli orörd. Det är en situation som är både ohållbar och oacceptabel. Med risk för fler som sjukskriver sig eller ser sig om efter andra jobb leder den dessutom till en nedåtgående spiral av ökad brist på personal och dålig ekonomi för företaget.

Situationen är speciellt olycklig då det finns andra frivilliga, beprövade och vedertagna sätt som tidigare använts för att lösa övertidsproblemet. Beordring av övertid är endast tillåtet att använda då alla andra möjligheter att få arbetet utlagt är avverkade och uttömda. Exempel på detta kan vara att på olika sätt förmå personal att frivilligt ta på sig övertidspass, hyra in personal eller kanske till och med reducera trafiken. Klubben ställer sig frågande till om företaget till yttersta mån försökt hitta sätt att lösa personalbristen på utan beordring. Är så inte fallet kan beordring av övertid inte vara en godtagbar lösning.

Ofrivillig beordring är heller inte förenligt med säkerhetstjänst. Som lokförare ska du när du går på ditt arbetspass vara utvilad, alert och närvarande. Är du inte det ska du inte tjänstgöra som lokförare och har rätt att säga nej då chef ringer upp och ber dig jobba på din lediga dag. Bedömer du att du inte kan ansvara för tågets säkra framförande efter vad som enligt modul 8H i TTJ är lokförarens uppgift ska du heller inte gå på ditt pass. Samma sak gäller naturligtvis för en ordinarie tur i din gruppnyckel om du tidigare beordrats övertidsarbete och upplever att du inte har den förmåga som krävs för att tjänstgöra din ordinarie tur på ett säkert sätt.

Beordring att arbeta över fem timmar i sträck

Det har vid trafikstörningar förekommit att DLT beordrat kollegor att arbeta mer än fem timmar i sträck. Det har även förekommit att driftledare på DLT menat att tjänstgörande LF ”inte kommer hållas som ansvarig om något händer” om du efter beordring arbetar längre de fem timmar arbetstidsreglerna tillåter.

Naturligtvis är detta inte korrekt. Du som lokförare på plats är självfallet ansvarig för ett säkert framförande av ditt fordon. Med detta följer också att du har rätt att kräva att ett uppehåll för rast ska äga rum i enlighet med vårt kollektivavtal. Du har även här rätt att ta dig ur säkerhetstjänst om du upplever att du riskerar att inte kunna utföra ditt arbete på ett säkert sätt då arbetstidsregler inte efterlevs.

Våra driftledare på DLT ska ha instruerats att beordra någon att arbeta mer än fem timmar i sträck är en åtgärd som kan tilltas vid trafikstörningar, men något styrande dokument som styrker detta finns oss veterligen inte. Speciellt olämpligt blir detta förfarande då en LF-kollega redan är i en pressad situation under pågående trafikstörning.

Enda gången att arbeta över fem timmar i sträck kan berättigas är vid så kallad förseningsövertid, alltså då du kör in ditt sista tåg på turen till stationeringsorten där du ska avsluta ditt arbetspass. Även här kan dock lösningar då exempelvis en avbytare skickas ut med taxi vara aktuella om du bedömer att du inte har förmågan, närvaron och koncentrationen att ta in tåget till stationeringsorten.

Boka tid på egen hand och vänd dig till Avonova vid stress och oro

Som anställd på MTR Pendeltågen har du möjlighet att på egen hand, utan att gå via din gruppchef, boka ett besök hos Avonova om du känner oro för din hälsa, relaterat till din arbetssituation. Klubben rekommenderar att använda denna möjlighet. Både för din egen skull men också för att det ger arbetsgivaren underlag till att göra något åt de problem på arbetsplatsen som äventyrar kollegors hälsa.

Din gruppchef kommer få reda på att du besökt Avonova, men inte vad anledningen till ditt besök varit. Detta är du heller inte förpliktigad att berätta. Länk till bokningen på OnTrack finns här.

Medlemsmötet 13 maj

I fredags eftermiddag höll Seko Lok medlemsmöte. Mötet var ett så kallat ”infomöte” där vi gick igenom vad som är på gång just nu – primärt handlade det om frågor kopplade till PTU-projektet och då främst rörande den överenskommelse som är tecknad mellan Seko och MTR och som reglerar villkoren för de kommande omplaceringarna. Ett tjugotal medlemmar utöver styrelsen deltog i mötet som hölls online via Zoom.

Inbjuden till mötet var också vår centrala ombudsman – Thomas Gorin Weijmer – som fick berätta mer kring hur processen kring tågvärdarnas omplaceringar är tänkt att gå till. Förbundet har varit direkt involverade i förhandlingarna sedan mitten av mars efter att de lokala förhandlingarna avslutades utan att en uppgörelse kunde tecknas. Sedan dess har ett flertal förbättringar nåtts – bla har 30 interna utbildningsplatser till lokförare tillkommit som ett alternativ att anmäla intresse för i omplaceringsalternativen. Seko Lok hoppas att så många som möjligt söker detta alternativ och därmed kan bli kvar som kollegor ombord på tågen även framöver!

Styrelsen för Seko Lok är nöjd med uppgörelsen som ju innebär att alla tågvärdar behåller en anställning samt sin inkomst istället för att riskera att bli uppsagda på grund av arbetsbrist. Detta innebär INTE att vi är tillfreds med att tågen planeras att ensambemannas.

Lönerevision:

Vi informerade kort om att diskussioner med arbetsgivaren pågår. Central procentsats för 2022 är 2,0% och gäller från 1:a maj. Lönen kommer inte att hinna bli klar till denna lön utan det kommer att bli en retroaktiv utbetalning på juni-lönen. Det är också viktigt att vi blir överens med företaget om att tillkommande arbetsuppgifter samt utökat ansvar värderas och lönesätts om/när LF blir ensam ombord.

Klubben har träffat arbetsgivaren förra veckan och diskuterade då bland annat X-tillägg samt villkor för körlärare. Avtalet med ett fast lönetillägg som vi tecknade 2021 gäller till och med 30/6 i år. Därefter behöver en permanent lösning finnas på plats. Vi kommer att fortsätta diskussionerna kommande måndag – 23:e maj och räknar med att ha ett förslag till medlemmarna att ta ställning till som kan presenteras vid kommande medlemsmöte i juni.

Insamling till Ukraina

Vi informerade om att Seko Spårtrafik har startat en insamling till förmån för fackliga kamrater i Ukraina. Seko Lok kommer att bidra till insamlingen och återkommer vid kommande medlemsmöte till vilket belopp som styrelsen föreslår som lämpligt. Mer information om insamlingen:

http://www.pendelforarna.se/wp-content/uploads/2022/05/Ukraina.pdf

Överenskommelse träffad gällande PTU och hanteringen av Las mellan MTR och Seko

Seko meddelar via hemsidan under rubriken Seko och MTR överens – 300 jobb räddas kvar att man centralt nått en överenskommelse med MTR angående hanteringen av Las (Lagen om anställningsskydd) och omplaceringen av våra tågvärdskollegor framöver.

Överenskommelsen innehåller ett antal förbättringar jämfört med arbetsgivarens ursprungliga förslag om att frångå Las. Bland annat en betald lokförarutbildning för 30 av de tågvärdskollegor som omplaceras, att hänsyn ska tas till geografiska aspekter, att turordning ska följas och att en ”andra chans” ska ges i omplaceringen.

I texten står skrivet:

”Övertaligheten bland tågvärdarna på Pendeln rör dels Seko Pendelklubbens medlemmar, dels Seko Lok Pendelns medlemmar. På grund av att det är flera klubbar som berörs har förbundsstyrelsen fattat beslut om att förhandlingarna ska föras tillsammans med berörda klubbar men att det är förbundet som fattar det formella beslutet i förhandlingen, helt i enlighet med förbundets stadgar. Förbundets ledstjärna har varit att undvika att hundratals av våra medlemmar kastas ut i arbetslöshet och att hitta en lösning som är den bästa sett till hela medlemskollektivet.

Detta innebär att det från den tidpunkt frågan började hanteras centralt för Seko Lok inneburit att vi inte haft något att rösta om. Vi har inte haft möjlighet att lägga ner vår röst eller backa annan facklig klubb. I enlighet med Sekos stadgar har ansvaret för förhandlingen legat hos Sekos centrala ombudsman. Klubben anser att det utifrån förutsättningarna är en bra överenskommelse.

Klubben ser allvarligt på alla de olösta punkter som är kopplade till lokförarnas framtida ensamarbete. Fokuset i denna förhandling har varit på att rädda så många arbetstillfällen som möjligt till så bra villkor som möjligt och har ingen koppling till de förändrade arbetsvillkor PTU kommer att innebära för LF-kollektivet.

Nästa vecka bjuder klubben in till ett digitalt infomöte då vår centrala ombudsman Thomas Gorin Weijmer besöker för att berätta om överenskommelsen samt vad som lett fram till den. Vi passar även på att ta upp aktuella frågor kopplade till lönerevisionen. Hör av dig om du som medlem inte fått inbjudan till detta möte så fixar vi det.