Förtydligande körläraruppdraget

Medlemmar har reagerat på det meddelande som skickades ut från Områdeschefen Trafik igår.

Seko Lok har fått frågan om vi är överens med MTR om att de får påtvinga någon en roll som körlärare? Svaret är nej. Självklart har vi ingen sådan överenskommelse. Enligt Transportstyrelsens föreskrifter är det föraren, ingen annan, som avgör om hen ska ha någon i hytten eller inte. Föraren svarar för tågets säkra framförande och av den anledningen kan MTR inte tvinga någon till ett uppdrag som körlärare!

Vilka utbildningar vi ska ha bestämmer vår arbetsgivare, men att tvinga på oss sällskap i hytten mot vår vilja är inte tillåtet.

MTR är de facto i stort behov av körlärare vilket diskuterades under förhandlingen vi hade. Parterna var överens om att körläraruppdraget ska ske med frivillighet men att MTR nu, mer aktivt, måste söka även bland de som inte anmält intresse.

Ni som har fått frågan från MTR men ännu inte tagit beslut kan gärna ta en ny funderare. Man kan ställa upp över en begränsad tidsperiod om man vill, och sedan avstå från uppdraget. Vill man inte ha elev mer än varannan vecka så är det helt ok. Tar man sig an uppdraget men ångrar sig efter en vecka så går det också bra. Man kan också säga nej till uppdraget direkt efter utbildningen, utan att ens ha provat. Variationerna är många. Det enda man inte kan säga nej till om man blir ålagd att gå den, är själva utbildningen i sig.

Det finns inte något krav på hur många elevturer man ska ta per månad för att få tillägget på 5000 kr.

Anpassning av arbetstid för föräldrar

Föräldragruppen – grupp 13 – är tänkt att fungera för de som har delad vårdnad och har barn(en) varannan vecka. Det ska vara möjligt att kombinera arbetet med hämtning och lämning på förskola/skola. En arbetsgivare är skyldig enligt lag att göra denna anpassning.  Det ska fungera att kombinera föräldraskap med förvärvsarbete.

Vi har också medlemmar som har ensam vårdnad och därmed har ytterligare behov av anpassning av tjänsten för att få ihop tillvaron. För denna grupp hade Seko Lok önskat att ett ytterligare schema skapats. MTR vill gå en annan väg och är inte villiga att skapa en sådan grupp utan vill istället lösa de situationer som uppstår genom individuell anpassning för de individer som har/får detta behov. Detta ställer krav på gruppcheferna att vara lyhörda för de situationer som uppstår och sedan ha kraft att ta diskussionen med planeringen när så behövs.

Berättigad kritik har inkommit gällande hur grupp 13 ser ut inför T19. Tiderna är i många fall för snäva och du behöver ha bra nära till både förskola/skola och jobb för att hinna med. Gruppen är ritad av arbetsgivaren och publicerad utan ändringar. Seko Lok hade önskat ett annat arbetssätt när anpassning för föräldrar ska göras – vi bör givetvis starta med att konstruera lämpliga turer som följer ramtider som vi tillsammans bedömt som rimliga, låt säga 8-16 till exempel. Sedan så går vi vidare och konstruerar en föräldragrupp med det antal platser som vi bedömer tillräckligt. Att det ska vara just 6 platser kan inte vara skrivet i sten – det är kommande års behov som sätter ramen för hur många platser som ska skapas.

När detta är gjort kan arbetet med att sätta ihop resterande grupper göras. Idag ritas turerna först – utan tanke på att passa för speciella behov – och när all tjänst är utritad startar arbetet med att lägga in jobben på grupperna. Därav finns det alltid en brist på passande turer för föräldragruppen.

Företaget skulle idag ha ett möte där GC, Områdeschef och Planeringsavdelning medverkade och där dessa frågor diskuterades. Hur mötet gått vet vi ännu inte.

Hur kan Seko Lok hjälpa?

Om föräldragruppen inte fungerar för det som den är tänkt så har vi problem på företaget. Vi kommer då att göra som företaget vill och efterfråga individuell anpassning av tjänsten för de som har behov. Anpassning kan tex innebära att vissa pass behöver bytas, att fridagar behöver flyttas och/eller att individen går ned i tid. Denna anpassning kan göras på samtliga grupper och alltså även för de som går på grupp 13.

Kontakta gärna klubben med era åsikter och synpunkter.

Inför semestervalet 2019

Seko Lok har tillsammans med ST haft förhandlingar med MTR om kommande semesterval och semesterperioder för 2019. Som vi alla vet hade MTR stora problem med tursättningen i somras. En anledning till detta var förarnas möjlighet att korta av fyraveckorsperioderna i ena eller andra änden. Den här möjligheten till ”avknoppning” vill MTR nu ändra på varför man kallade oss till förhandling.

Först var förslaget från arbetsgivaren att vi i stort sett bara skulle ha 3-veckorsperioder att välja på. Sedan föreslog man att juli skulle bestå av enbart 3-veckorsperioder. 4-veckorsperioder tänkte man då placera i juni och augusti. Dessa båda förslag kunde vi självklart inte acceptera varför förhandlingarna avslutades i oenighet.

Nu har vi till slut kommit till en lösning. De 4-veckorsperioder vi har idag, 7 st, ligger kvar över hela sommaren med samma placering som de alltid har haft. 3-veckorsperioderna däremot har utökats till 11. Möjligheten att korta av 4-veckorsperioderna i ena eller andra änden behövs därför inte längre och MTR får en bättre överblick och möjlighet att planera för sommartrafiken.

I övrigt beslutades att den som sökt 4 veckors semester ska få det. Har man enbart sökt 4-veckorsperioder ska man inte behöva tilldelas en semester som är 3 veckor utan individuellt samråd.

Personalorganisationerna kommer att vara delaktiga i utplaceringen av semestrarna så det går rätt till. Någon förändring i valproceduren med grupper och anciennitetsordning har inte gjorts.

I februari ska en grupp tillsättas där Seko Lok ska ingå, för att gemensamt med arbetsgivaren diskutera semesterfrågan inför 2020 års semesterår. Själva valperioden ligger t ex väldigt nära inpå gruppvalet vilket skapar problem och behöver en lösning.

Semestervalet för 2019 ligger ute från och med måndag 12/11 fram till måndag morgon 3/12. Besked beräknas till 12/12.

Besked om gruppvalet beräknas vara klart ca 20/11.

 

Grupp- och semesterval

Gruppvalet ska förhandlas vecka 45. Planen är att det läggs ut fredag 9/11. Valet pågår fram till måndag 19/11. Resultatet för gruppvalet delges 20 – 21/11.

Semestervalet skickas ut lite senare i år, 12/11, för bättre anpassning till gruppvalet. Det pågår fram till 3/12. Resultatet senareläggs därmed också, till 12/12. Den som sökt semester i januari kan kontakta planeringen för tidigare besked.

Förtydligande av överenskommelsen med MTR

Med anledning av det mail som gruppcheferna skickat ut så vill Seko Lok Pendeln göra vissa förtydliganden angående den ”krisuppgörelse” som vi tillsammans med arbetsgivaren ingick nyligen. I de mail som skickats ut till lokförare av gruppchefer på MTR används ett språkbruk där uttrycken skruvats helt i onödan. Andan i rummet under förhandlingarna var tydlig – hela tanken och idén med uppgörelsen var att personalbristen skulle lösas på frivillig väg i så stor utsträckning som möjligt. Klarar vi det med frivillighet så kommer inte tvång och beordring att behöva användas utom i något enstaka fall. Uppgörelsen möjliggör för arbetsgivaren att lägga ut upp till 2 övertidspass på varje individ fram till och med 30/11. I utbyte mot att Seko accepterade detta så fastslogs den extra ersättningen om 4000 kronor per ”gnet” som nu gäller fram till detta datum.

 1. Genom en attraktiv ersättning så var/är förhoppningen att tillräckligt många av oss kan tänka sig att arbeta extra för att få ihop trafiken. I det fall att det ändå inte räcker till så har nu MTR möjlighet att beordra övertid i förväg – något som annars inte låtit sig göras lika enkelt. Utan en uppgörelse så hade bristen varit lika stor eller större – vi hade kunnat bli beordrade att komma in och jobba i ett senare skede men också blivit utan den extra ersättningen. I samband med uppgörelsen fick vi även igenom de krav för inlösen av FV-dagar som inte kunnat läggas ut under året. Sammantaget så tyckte vi att denna uppgörelse då var bättre än alternativet.
 2. Arbetsgivarens beskrivning av situationen har förändrats sedan utgångsläget. Till en början hävdade de att det var 380 turer som fattades perioden 28/10-22/1 och att detta skulle innebära ca 1 extrapass per person och under samma period. Dock ändrade de sig och menade plötsligt att november var den månaden då problemet var som värst och att det endast var fram till 30/11 som 1-2 extra turer per person skulle behöva läggas ut. Fram till 22/1 trodde det att bemanningen skulle kunna lösas på enbart frivillig basis. Det återstår att se hur behovet utvecklar sig under årets sista veckor. Vi har bett att MTR ska skicka ut en kalender där resursläget klart och tydligt syns för varje dag året ut. Om denna läggs på OnTrack så kan alla följa hur läget ser ut och lättare planera när/om man eventuellt kan komma in och jobba.
 3. MTR har all anledning att hålla hårt i plånboken då de redan är skyldiga SL ett antal miljoner i viten och inte vill öka denna summa mer. Facken menade från början att MTR skulle bli tvungna att köra reducerad trafik under hösten vilket VD:n replikerade var uteslutet då detta skulle innebära ytterligare förluster i miljonbelopp. Arbetsgivarens utgångspunkt var att fram till 30/11 endast öka det tillägg vi har för ett övertidspass, beordrat såsom frivilligt, från 2000 kronor till 2500 kronor. Detta skambud sade de närvarande facken blankt nej till. Förhandlingen svepte fram och tillbaka och fick avbrytas på måndag kväll för att återupptas på tisdagsmorgonen. Vi envisades bland annat med en ekonomisk uträkning där vi ställde MTRs böter till SL för inställd trafik mot att vi vill ha mera ersättning. Efter en lång förhandling med många olika bud förhandlades summan upp till 4000 kronor plus 550 kronor per timme i kvalificerad övertid. Detta ger för en tur på 8 timmar ca 8.400 kronor brutto. Överenskommelsen blir alltså mer än dubbelt så dyr för MTR gentemot vad de från början hade räknat med.
 4. Jämfört med de rykten som florerade i somras kring beordrad övertid som vi skrev om här på hemsidan så är enda skillnaden mot idag NÄR beordringen kan ske. Informationen över schemaläggningen ska ske per vecka och fredagarna blir därför en stupstock då man måste ha anmält sig för gnet inför kommande vecka. Därför ska det nu meddelas tidigt i veckan, under måndagen och tisdagen, vilka turer som är lediga under veckan därpå. Tanken med detta är att fler frivilligt ska ta på sig gnetpass de dagar och tider som passar dem och att desto färre turer alltså blir kvar för beordring. De personer som frivilligt vill jobba extrapass går alltså före beordring! Alternativet till detta då beordringen skulle komma dagen innan är utifrån många infallsvinklar sämre, i synnerhet utan det extra tillägget på 4000 kronor som facken förhandlat fram.
 5. Angående körlärarrollen så är det viktigt att veta att om du som körlärare har två elever så kommer du utöver det fasta månadstillägget på 5000 kr få ut 250 kronor per tur för andra eleven. Utöver det kan det också vara bra att känna till att du som anställd  inte kan neka till att gå en körlärarutbildning som arbetsgivaren schemalagt åt dig. Däremot kan du hänvisa till TTJ och tågets säkra framförande för att på så sätt neka till att ha med dig elever, eller andra personer i förarhytten. Som körlärare har du möjlighet att ställa krav och de som jobbar som körlärare idag har olika överenskommelser med arbetsgivaren. Vissa har exempelvis två veckor elevfria för att sedan ha två med elev medan andra trivs med att ha elev för jämnan. En del har tillfälligt avsagt sig rollen som körlärare för att senare ta upp den igen. Du binder inte upp dig bara för att du gått körlärarutbildningen. Kanske provar du att ha en elev i en vecka för att inse att körlärarrollen inte passade för dig. Du har rätt att säga nej och du ansvarar för tågets säkra framförande.
 6. Att säga att du inte vill räcker inte som anledning för att slippa arbeta ett beordrat övertidspass. Har du förhinder så meddela detta till arbetsgivaren. Är det känsligt så ange personliga skäl som orsak. Du har en plikt att befinna dig på arbetsplatsen på din beordrade övertid. Märker du väl på plats att du är för trött för att på ett säkert sätt framföra tåget så får du ta dig själv ur tjänst. Säkerheten först. Tågets säkra framförande är lokförarens ansvar enligt TTJ och därför kan naturligtvis trötthet vara ett legitimt skäl att neka till körning!
 7. Att vägra att arbeta beordrad övertid är likställt med arbetsvägran och kan leda till uppsägning. Om kollegor sägs upp blir vi ännu färre som jobbar kvar på MTR. Belastningen blir högre för de som är kvar, inklusive för personalfördelningen. I en situation då MTR skulle bli av med sitt trafiktillstånd och SL kanske tar över driften i väntan på en ny upphandlare skulle knappast behovet av gnetande personal upphöra. Eventuellt skulle även resenärerna bli vansinniga då trafiken skulle reduceras rejält och ytterligare problem skulle uppstå kring driften. Givetvis ska vi inte fastna i att måla upp eventuella framtidsscenarion men genom att ställa olika alternativ mot varandra och se dess konsekvenser kan kanske en månad med beordrad övertid och ett tillägg som blir dyrt för arbetsgivaren vara det minst dåliga och rimliga alternativet.
 8. Maktförhållandet på arbetsmarknaden är sådant att arbetsgivaren leder och fördelar arbetet. Facket är med och förhandlar men vår makt är begränsad, i synnerhet i de perioder vi är bundna av fredsplikt. Självklart blir vi förbannade då löften om att lättare få ut ledigheter bara någon månad senare ersätts av något som tyder på det motsatta. Det bästa vi kan göra är att förhandla och utifrån förutsättningarna är nuvarande överenskommelsen positiv gentemot de eventuella alternativen.

 

Personalbrist

Lokförarbristen kvarstår. Fram till i slutet mot januari saknar MTR förare till 379 turer. I måndags och tisdags satt Seko Lok i krismöte med arbetsgivaren och ST för att tillsammans hitta en väg framåt till dess att vi är i balans personalmässigt igen.

Förarbristen gör också att företaget ligger långt efter när det gäller utläggningen av våra FV-dagar – något som vi skrivit om flera gånger tidigare.

MTR storsatsar på utbildning i egen regi för att täta luckorna och situationen påminner lite om hur det var under Citypendelns dagar. Enligt företagets prognos så är det först till inledningen av nästa år som vi är ikapp så att antalet tillgängliga lokförare matchar behovet. Fram till dess så har vi nu gemensamt kommit överens om följande:

 • De FV-dagar som inte kunnat läggas ut under 2018 omvandlas till semesterdagar som sparas i semesterbanken. De som redan är uppe i de högst tillåtna 30 sparade dagarna tilldelas ändå dessa ytterligare semesterdagar.  För varje omvandlad dag så tillförs dessutom kompbanken 7,2 timmar som kompensation för att fv-dagen inarbetats på ledig tid.
 • En förhöjd extra ersättning vid gnet införs från och med 28/10 och fram till 30/11. Ersättning med 4000:-/gnet utöver ordinarie kvalificerad övertid utgår under denna period som alltså börjar redan nu på söndag. Efter 30/11 beräknar man att det stora behovet av extraarbetare går ner. Då går den extra ersättningen ner till 2000 kr igen per pass, till och med 22 januari. Anmälan för övertid de första dagarna tas in mellan 24/10 och 26/10. MTR är måna om att i första hand vända sig till frivilliga gnetare, men man kommer sannolikt bli tvungna att beordra ut turer på dagar där frivilligheten inte räcker till. En lista med samtliga dagar då det fattas extra mycket folk skall publiceras så snart det är möjligt. Detta för att göra det lättare för oss att planera in vilken dag som passar bäst att gneta på. Alla behövs. I sämsta fall kan man drabbas av att ta ett extra pass upp till 2 gånger under perioden men det skall i största mån undvikas.
 • Förhöjd tillfällig ersättning för körlärare – 2018.11.01 till och med 2019.08.31 utgår ett månatligt tillägg till alla körlärare om 5000:-/månad. Därefter återgår ersättningen till nuvarande upplägg med tillägg per tillfälle. MTR måste dessutom utbilda ytterligare körlärare för att skynda på produktionen av nya lokförare. Eftersom antalet intresserade för uppdraget inte varit tillräckligt – man behöver uppemot 90 st istället för nuvarande 45 – blir det nödvändigt att tvinga på en del av oss andra utbildning för att klara uppgiften.
 • Administrativa chefer och medarbetare som har lokförarkompetens kommer att schemaläggas för körning med upp till 50% av arbetstiden för att stötta upp verksamheten.

Seko Lok delar arbetsgivarens förhoppning om att dessa åtgärder ska medföra att verksamheten kan upprätthållas i sin helhet helt på frivillig basis. Varken vi eller MTR har något intresse av att hamna i en situation där övertid beordras ut. Vi önskar därför att ni som kan och har möjlighet anmäler er och ställer upp för övertid under slutet av 2018. Självklart gäller alla ordinarie arbetstidsregler i avtalet vid utläggning av övertid precis som vanligt.

Välkomna på Öppet hus/Infoträff!

Seko Lok Pendeln bjuder in till infoträffar med temat turer och grupper. Ställ frågor och berätta för oss hur du tycker våra scheman ska se ut inför höstens gruppval. Vi bjuder på frallor och frukt.

 

Onsdag 10 oktober kl 8-16 i personallokalen i Södertälje Hamn

Torsdag 11 oktober kl 6-22 på Klarabergsviadukten 49

 

Vi hoppas på att träffa så många av er som möjligt, varmt välkomna!

Nytt från MBL

Från MBL 24 september finns följande att berätta: Diskussion kring varför MTR kör med korta tåg vid derbyn och den brist på säkerhet det innebär för våra resenärer och vår personal. Detsamma gäller trafiken till jul och andra helger då antalet resenärer är betydligt fler än på vanliga vardagar. SL anser att det är för dyrt att köra långa tåg. Eftersom det är SL som är vår beställare är det inte mycket MTR kan göra åt saken, mer än att gång på gång föra fram vårt behov av längre tåg.

Personalomsättningen bland förarna är fortsatt stor. Den har legat högt hela året. 31 lokförare har slutat hittills. Ytterligare 7 har gått över i annan tjänst inom MTR. Det är en hård press på att utbilda nya lokförare för att antalet förare blir detsamma som innan övergången från Ståg. Under 2018 kommer i runda tal 85 nya lokförare ha genomgått vår egen utbildning, men de räcker inte på långa vägar till för att täcka upp det antal företaget behöver.

Turerna för nästa år är under framtagning. Våra turlistombud kommer att få paketet för granskning vecka 42.

Med den nya körlärarkursen på två dagar hoppas företaget att locka fler förare till uppdraget. Behovet är stort, antalet körlärare är 37 idag men MTR är i behov av det dubbla. Kursen kommer att hållas i Göteborg med två övernattningar på hotell. Feedbacken har varit positiv och Seko Lok liksom MTR hoppas att antalet intresserade ska öka. De som är körlärare sedan tidigare ska genomgå en kompetenshöjande kurs i framförallt pedagogik. Även här blir det 2 övernattningar med hotell.

Vår trafikchef, Stefan Sjöqvist, kommer att hålla ett informationsmöte i dagrummet 26/9 mellan 16.15 och 17.00. Han ska i fortsättningen hålla information en gång i månaden, med plats för frågor och funderingar från oss som jobbar på tågen.

Lokalerna för den administrativa personalen och POC ska ses över. Kontorslandskapet är inte bra och mindre rum behövs för personliga samtal så man inte behöver gömma sig i kopiatorrummet.

Uppställningsspåren för våra fordon räcker inte till. MTR söker olika lösningar och har bland annat tittat på möjligheten att använda Älvsjö godsbangård i framtiden. Vi får se vad resultatet blir.

MBL 180910

Idag var det återigen dags för MBL-träff mellan fack och arbetsgivare. Ett övergripande tema blev fortsatt personalbristen. Nu i september påbörjar MTR en internutbildning för 24 stycken nya förare samtidigt som 8 stycken redan färdiga förare, varav 6 stycken inhyrda, har börjat vilket åtminstone täcker upp en del av personalbristen. Rekryteringsprocessen till nästa internutbildning som börjar i november pågår också för fullt.

Detta medför dock att efterfrågan på körlärare fortsatt kommer vara stor. Trafikchef Stefan Sjökvist berättade under träffen att kommande körlärarutbildningar planeras att genomföras på annan ort än Stockholm under två dygn då det bjuds på boende och middagar. Seko Lok Pendeln ställer sig positiva till detta initiativ och hoppas det kan locka flera till att prova körlärarrollen och känna sig motiverade. När vi så småningom uppnått de 60-70 körlärare som behövs så är tanken att 10 körlärare ska vara kopplade till varje gruppchef och instruktör.

Stefan Sjökvist berättade även att han planerar att besöka Klarabergsviadukten 49 en gång i månaden för att hålla ett slags torgmöte på cirka 30 minuter med information från arbetsgivaren. Syftet är att skapa en bättre dialog med medarbetarna. Mötena kommer annonseras i god tid innan och ske på frivillig basis. Även avdelningsmöten med anställda på POC ska hållas månadsvis för att bland annat diskutera störningsplanering. Något positivt som hänt i sommar är att antalet växelfel minskat drastiskt på grund av åtgärder som Trafikverket lagt in för bättre underhåll. POC är fortfarande i behov av att rekrytera fler och funkar rutinerna bättre kan det kanske bli en mer attraktiv arbetsplats.

Efter sommarens rulltrappskaos har Matts Jenelius tillfälligt tagits in som fordonssäkerhetsansvarig innan en ny organisation ska komma igång hos MTR. Bland annat arbetas det just nu i samarbete med skyddsombuden på en revision av säkerhetsplanen för Citybanan där bland annat rollerna för förare, POC och trafikledning bestäms för att en eventuell utrymning ska kunna ske på ett så säkert sätt som möjligt.

Vad gäller ledigheter och att få dem beviljade så är en nyhet att gruppcheferna framöver ska kunna ta beslut om ledigheten. På så sätt tas även hänsyn till individen och inte bara till resursläget. Om du ansöker om ledighet 3 månader innan datumet det gäller hamnar ansökan först hos PSF för att därefter skickas vidare till gruppchefen. I ansökan anger du skälet och förhoppningen är att du då ska få svar om beslut inom den kommande veckan så att ledigheten läggs in i ditt schema i god tid. De ledigheter som detta omfattar är de som gäller en eller ett par dagar, det vill säga strösemester, kompledigt, Ståg-dagar och permission och alltså inte huvudsemester eller FV-dagar.

Sist men inte minst avslöjades vem som ska efterträda Kim Widegrip som områdeschef för lokförarna och namnet är bekant! Håll utkik på OnTrack!