Personalbrist

Lokförarbristen kvarstår. Fram till i slutet mot januari saknar MTR förare till 379 turer. I måndags och tisdags satt Seko Lok i krismöte med arbetsgivaren och ST för att tillsammans hitta en väg framåt till dess att vi är i balans personalmässigt igen.

Förarbristen gör också att företaget ligger långt efter när det gäller utläggningen av våra FV-dagar – något som vi skrivit om flera gånger tidigare.

MTR storsatsar på utbildning i egen regi för att täta luckorna och situationen påminner lite om hur det var under Citypendelns dagar. Enligt företagets prognos så är det först till inledningen av nästa år som vi är ikapp så att antalet tillgängliga lokförare matchar behovet. Fram till dess så har vi nu gemensamt kommit överens om följande:

  • De FV-dagar som inte kunnat läggas ut under 2018 omvandlas till semesterdagar som sparas i semesterbanken. De som redan är uppe i de högst tillåtna 30 sparade dagarna tilldelas ändå dessa ytterligare semesterdagar.  För varje omvandlad dag så tillförs dessutom kompbanken 7,2 timmar som kompensation för att fv-dagen inarbetats på ledig tid.
  • En förhöjd extra ersättning vid gnet införs från och med 28/10 och fram till 30/11. Ersättning med 4000:-/gnet utöver ordinarie kvalificerad övertid utgår under denna period som alltså börjar redan nu på söndag. Efter 30/11 beräknar man att det stora behovet av extraarbetare går ner. Då går den extra ersättningen ner till 2000 kr igen per pass, till och med 22 januari. Anmälan för övertid de första dagarna tas in mellan 24/10 och 26/10. MTR är måna om att i första hand vända sig till frivilliga gnetare, men man kommer sannolikt bli tvungna att beordra ut turer på dagar där frivilligheten inte räcker till. En lista med samtliga dagar då det fattas extra mycket folk skall publiceras så snart det är möjligt. Detta för att göra det lättare för oss att planera in vilken dag som passar bäst att gneta på. Alla behövs. I sämsta fall kan man drabbas av att ta ett extra pass upp till 2 gånger under perioden men det skall i största mån undvikas.
  • Förhöjd tillfällig ersättning för körlärare – 2018.11.01 till och med 2019.08.31 utgår ett månatligt tillägg till alla körlärare om 5000:-/månad. Därefter återgår ersättningen till nuvarande upplägg med tillägg per tillfälle. MTR måste dessutom utbilda ytterligare körlärare för att skynda på produktionen av nya lokförare. Eftersom antalet intresserade för uppdraget inte varit tillräckligt – man behöver uppemot 90 st istället för nuvarande 45 – blir det nödvändigt att tvinga på en del av oss andra utbildning för att klara uppgiften.
  • Administrativa chefer och medarbetare som har lokförarkompetens kommer att schemaläggas för körning med upp till 50% av arbetstiden för att stötta upp verksamheten.

Seko Lok delar arbetsgivarens förhoppning om att dessa åtgärder ska medföra att verksamheten kan upprätthållas i sin helhet helt på frivillig basis. Varken vi eller MTR har något intresse av att hamna i en situation där övertid beordras ut. Vi önskar därför att ni som kan och har möjlighet anmäler er och ställer upp för övertid under slutet av 2018. Självklart gäller alla ordinarie arbetstidsregler i avtalet vid utläggning av övertid precis som vanligt.

Välkomna på Öppet hus/Infoträff!

Seko Lok Pendeln bjuder in till infoträffar med temat turer och grupper. Ställ frågor och berätta för oss hur du tycker våra scheman ska se ut inför höstens gruppval. Vi bjuder på frallor och frukt.

 

Onsdag 10 oktober kl 8-16 i personallokalen i Södertälje Hamn

Torsdag 11 oktober kl 6-22 på Klarabergsviadukten 49

 

Vi hoppas på att träffa så många av er som möjligt, varmt välkomna!

Nytt från MBL

Från MBL 24 september finns följande att berätta: Diskussion kring varför MTR kör med korta tåg vid derbyn och den brist på säkerhet det innebär för våra resenärer och vår personal. Detsamma gäller trafiken till jul och andra helger då antalet resenärer är betydligt fler än på vanliga vardagar. SL anser att det är för dyrt att köra långa tåg. Eftersom det är SL som är vår beställare är det inte mycket MTR kan göra åt saken, mer än att gång på gång föra fram vårt behov av längre tåg.

Personalomsättningen bland förarna är fortsatt stor. Den har legat högt hela året. 31 lokförare har slutat hittills. Ytterligare 7 har gått över i annan tjänst inom MTR. Det är en hård press på att utbilda nya lokförare för att antalet förare blir detsamma som innan övergången från Ståg. Under 2018 kommer i runda tal 85 nya lokförare ha genomgått vår egen utbildning, men de räcker inte på långa vägar till för att täcka upp det antal företaget behöver.

Turerna för nästa år är under framtagning. Våra turlistombud kommer att få paketet för granskning vecka 42.

Med den nya körlärarkursen på två dagar hoppas företaget att locka fler förare till uppdraget. Behovet är stort, antalet körlärare är 37 idag men MTR är i behov av det dubbla. Kursen kommer att hållas i Göteborg med två övernattningar på hotell. Feedbacken har varit positiv och Seko Lok liksom MTR hoppas att antalet intresserade ska öka. De som är körlärare sedan tidigare ska genomgå en kompetenshöjande kurs i framförallt pedagogik. Även här blir det 2 övernattningar med hotell.

Vår trafikchef, Stefan Sjöqvist, kommer att hålla ett informationsmöte i dagrummet 26/9 mellan 16.15 och 17.00. Han ska i fortsättningen hålla information en gång i månaden, med plats för frågor och funderingar från oss som jobbar på tågen.

Lokalerna för den administrativa personalen och POC ska ses över. Kontorslandskapet är inte bra och mindre rum behövs för personliga samtal så man inte behöver gömma sig i kopiatorrummet.

Uppställningsspåren för våra fordon räcker inte till. MTR söker olika lösningar och har bland annat tittat på möjligheten att använda Älvsjö godsbangård i framtiden. Vi får se vad resultatet blir.

MBL 180910

Idag var det återigen dags för MBL-träff mellan fack och arbetsgivare. Ett övergripande tema blev fortsatt personalbristen. Nu i september påbörjar MTR en internutbildning för 24 stycken nya förare samtidigt som 8 stycken redan färdiga förare, varav 6 stycken inhyrda, har börjat vilket åtminstone täcker upp en del av personalbristen. Rekryteringsprocessen till nästa internutbildning som börjar i november pågår också för fullt.

Detta medför dock att efterfrågan på körlärare fortsatt kommer vara stor. Trafikchef Stefan Sjökvist berättade under träffen att kommande körlärarutbildningar planeras att genomföras på annan ort än Stockholm under två dygn då det bjuds på boende och middagar. Seko Lok Pendeln ställer sig positiva till detta initiativ och hoppas det kan locka flera till att prova körlärarrollen och känna sig motiverade. När vi så småningom uppnått de 60-70 körlärare som behövs så är tanken att 10 körlärare ska vara kopplade till varje gruppchef och instruktör.

Stefan Sjökvist berättade även att han planerar att besöka Klarabergsviadukten 49 en gång i månaden för att hålla ett slags torgmöte på cirka 30 minuter med information från arbetsgivaren. Syftet är att skapa en bättre dialog med medarbetarna. Mötena kommer annonseras i god tid innan och ske på frivillig basis. Även avdelningsmöten med anställda på POC ska hållas månadsvis för att bland annat diskutera störningsplanering. Något positivt som hänt i sommar är att antalet växelfel minskat drastiskt på grund av åtgärder som Trafikverket lagt in för bättre underhåll. POC är fortfarande i behov av att rekrytera fler och funkar rutinerna bättre kan det kanske bli en mer attraktiv arbetsplats.

Efter sommarens rulltrappskaos har Matts Jenelius tillfälligt tagits in som fordonssäkerhetsansvarig innan en ny organisation ska komma igång hos MTR. Bland annat arbetas det just nu i samarbete med skyddsombuden på en revision av säkerhetsplanen för Citybanan där bland annat rollerna för förare, POC och trafikledning bestäms för att en eventuell utrymning ska kunna ske på ett så säkert sätt som möjligt.

Vad gäller ledigheter och att få dem beviljade så är en nyhet att gruppcheferna framöver ska kunna ta beslut om ledigheten. På så sätt tas även hänsyn till individen och inte bara till resursläget. Om du ansöker om ledighet 3 månader innan datumet det gäller hamnar ansökan först hos PSF för att därefter skickas vidare till gruppchefen. I ansökan anger du skälet och förhoppningen är att du då ska få svar om beslut inom den kommande veckan så att ledigheten läggs in i ditt schema i god tid. De ledigheter som detta omfattar är de som gäller en eller ett par dagar, det vill säga strösemester, kompledigt, Ståg-dagar och permission och alltså inte huvudsemester eller FV-dagar.

Sist men inte minst avslöjades vem som ska efterträda Kim Widegrip som områdeschef för lokförarna och namnet är bekant! Håll utkik på OnTrack!

Beröm till MTR

Idag drog den ordinarie verksamheten igång igen efter sommarens semestrar. Vi pratar då inte om trafiken som ju pågått hela sommaren utan om våra MBL-träffar som vi har varannan måndag där fack och arbetsgivare möts för att avhandla de frågor som dyker upp och de förhandlingar som är aktuella.

Vi brukar återge övergripande det som avhandlas under dessa dagar via hemsidan och då nämna det som vi tycker är särskilt viktigt. Rent allmänt kan sägas att det varit en delvis besvärlig sommar som ni alla känner till – avstängda stationer och rulltrappor, mycket klotter och rätt så många störningar på grund av infrastrukturfel som gett förseningar och inställd trafik. Ytterligare kollegor har under sommaren valt att säga upp sig vilket inte underlättat för planeringen att nå balans.

Det är därför ett fortsatt ansträngt personalläge på främst lokförarsidan och det väntas bestå även under höstens inledning. Många semestrar som skjutits upp från sommaren ska nu ut under september vilket fördröjer ”normalläget” en tid.

  • MTR:s VD Henrik berättade idag att styrelsen antagit en 4-årsplan för pendeltågen i Stockholm. Vad planen innebär fick vi inte reda på mer i detalj idag utan det utlovades komma längre fram. Vi får återkomma till det.
  • För att kompensera för att det inte blev några nya YH-utbildningar i MTR:s regi år så startar MTR den 3/9 en lokförarutbildning i egen regi med 24 platser. Samtliga blir därmed anställda och får utbildningslön under sin kurs. Rekryteringen till en kommande kurs som beräknas starta i vinter pågår nu för fullt. Även denna ska få 24 platser. Det blir därmed ett hårt tryck framöver för att få ut alla elever på åkning. MTR behöver säkerställa att det finns körlärare i rätt omfattning för att på ett bra sätt kunna fånga upp alla elever. Idag brister det ofta här vilket i sommar har lett till att personal under utbildning inte kunnat schemaläggas i den utsträckning som planerats. Dessutom har informationen ut till eleverna varit bristfällig och många elever vittnar om att de känt sig ”bortglömda” av företaget. Vi hade en diskussion idag med företaget som lovade bot och bättring.
  • Information kommer att gå ut denna vecka i samband med att företaget re-lanserar ”turbytestjänsten” som ska fungera via OnTrack. Tjänsten är tänkt att underlätta för personal som önskar byta tur/arbetstid. Exakt vad det innebär och hur det ska fungera får vi ta del av när informationen kommer.
  • Hjärtstartare är beställda och kommer att sättas upp i våra lokaler. 2 stycken till City och 1 till Södertälje. Bra tycker vi.

Många gånger har vi kritik mot hur företaget sköter sig och invändningar mot planer som vi får ta del av. Det känns därför extra roligt att kunna ge beröm och positiv feedback på något som kommer fram vid sittande bord.

Seko Lok vill ge en stor eloge till vår trafikchef Stefan Sjökvist som har adresserat problemet som alla lokförare känner till: svårigheten att få ut sin innestående ledighet. Stefan berättade idag att MTR under kommande vecka kommer att ta fram ett förslag på reglemente som ska styra på vilket sätt ledighet kan beviljas. Det var inte bara det att frågan kom upp utan det var sättet den presenterades på: trafikchefen konstaterade att det är människor vi har att göra med. Anställda som har ett liv vid sidan av sin anställning och som vill kunna göra upp planer för sin fritid. Han konstaterade vidare att det inte är acceptabelt att bli nekad ledigt om ansökan sker i mycket god tid och ledighet finns innestående att tillgå. MTR säger sig nu vilja flytta mandatet att säga ja eller nej till ledigheter som söks utanför sommarperioden från planeringen till gruppchefen. Det ska vara klart och tydligt vad som gäller för både de som söker och de som behandlar ansökan.

Det här är ett stort och viktigt kliv framåt, företaget inser att för att locka och behålla anställda så behöver man vara en attraktiv arbetsgivare. En del i det är att de anställda känner att de kan påverka sin situation. Jättebra! Vi återkommer med mer detaljer kring detta så fort som möjligt.

Körlärare som inte får var fjärde vecka elevfri

Många elever och inte så många körlärare har lett till att många körlärare inte får elevfritt var fjärde vecka som avtalat. Företaget har brist på körlärare och väljer då att trycka ut dagar i strid med vad som överenskommits. Inte bra och det är någonting som vi kommer att ta upp med MTR.
Ni som fått för många veckor utlagda och känner att det behövs en elevfri vecka –  ring eller maila Mikael Rimlund och be honom att stryka en redan inbokad vecka.
Vi återkommer i frågan

Klart med nya löner för 2018

Seko Lok Pendeln har idag tecknat avtal gällande nya löner från och med 2018.05.01. Samtliga tillägg och lönesteg räknas upp med det centrala utrymmet som för året är 1,9%. Utbildningslön sätts inte lokalt utan följer utvecklingen i det centrala kollektivavtalet och blir liksom tidigare motsvarande lägstalön i detta.

Löner:

Steg 1 –  25.907kr

Steg 2 – 28.707kr

Steg 3 – 39.600kr

Tillägg:

Vikarietillägg – 387kr/mån

Undervisningstillägg – 267kr/tillfälle

Handledartillägg – 250kr/tillfälle

Tidsförskjutningstillägg – 196kr/tillfälle

Vrålskubbstillägg – 259kr/tillfälle

Nya löner kommer att betalas ut på nästkommande lön med en retroaktiv del för maj och juni.

Samtliga medlemmar med individuell lön ska ha fått reda på sin nya lön. Har detta ej skett så kontakta oss och er närmaste chef.