Avtalskurs

Nu kommer äntligen kurs i lokalt avtal gå av stapeln.
Den 21-22 Maj 2019 är datumet denna gång.

För er som vill gå. Anmäl ert intresse till:
Ingela S Ottosson
e-post: Ingela.SvenssonOttosson@mtr.se

Senast Måndag den 29 April vill jag ha er intresseanmälan.
Först till kvarn är det som gäller.

Förlorad arbetsinkomst betalas via stipendium.

Stor omorganisation på pendeln

Som ni fått besked om på mail från företaget så är en större om-möblering gjord i ledningen. Finanschefen har slutat, planeringschefen har sagt upp sig och trafikchefen har lämnat sin post för att istället bli chef för det operativa centret. I ett separat mail har vi också blivit informerade om att en av gruppcheferna tillfälligt fått ta på sig rollen som områdeschef för lokförarna.

Att omorganisationer sker eller behöver göras är inte något nytt eller konstigt i sig. Människor kommer och går och vakanser måste fyllas. Det har varit en rejäl omsättning på chefer under MTR:s tid och det här är säkert inte den sista större förändringen vi ser. Det är problematiskt att det hela tiden ska skolas in nya personer i ledningen, kunskapen om verksamheten blir lidande när omsättningen är för hög – samma frågor ska tröskas igenom igen fast med ett nytt ansikte mitt emot. Vi tappar tempo och organisationen fungerar sämre än den behövt göra. Det påverkar såklart medarbetarna som undrar vad det är som pågår egentligen.

Från facklig synvinkel kan vi givetvis ha en massa synpunkter rörande både de som slutar och de som anställs. Vi har haft ett gott förhållande och samarbete med både trafikchefen och områdeschefen det senaste året och hade gärna fortsatt den resan. Nu blir det inte så och vi får en period med interimlösningar och konsulter innan vakanserna förhoppningsvis kan fyllas med egen personal. Det är som det är med det och vi får fortsätta att driva våra frågor oavsett.

Aktuella frågor för klubben just nu:

Höjda X-tillägg: sommaren närmar sig och med den semesterperioderna. En majoritet av lokförarna ska ha sin huvudsemester under juni, juli och augusti och även om trafiken går ned något i intensitet så är det en utmaning att få ihop tillräckligt med personal för att bedriva verksamheten – främst under veckosluten. För att locka tillräckligt många att komma in och jobba så har vi x-tillägget i semesteravtalet. X-tillägget ska vara tillräckligt högt för att få folk att binda upp sig redan på vårkanten för jobb under sommarens helger. Tillägget har legat på samma nivå sedan 2008 då det höjdes till dagens 2000:-/tur från dåvarande 1700:-/tur. I relation till slutlönen så har tillägget nu vattnats ur och med den förhöjda särskilda ersättningen som vi hade under vintern i färskt minne så framstår inte längre x-tillägget som tillräckligt högt för att fungera som det är tänkt. Klubben har därför begärt förhandling och ställt krav på att tillägget justeras upp till samma procentuella nivå av slutlönen som det hade 2008. När vi kan ha förhandlingen är inte klart ännu.

Ersättning för stag-dagar: medlem har hört av sig till oss efter att ha blivit nekad ersättning för sina intjänade stågdagar i februari. Trots påstötning så vägrar företaget att erkänna rätten till ersättning. Klubben har därför lämnat in en förhandlingsframställan.

Semester 2020: Semestervalet som gjordes i vintras blev inte lyckat. Det var flera turer fram och tillbaka och ingen visste någonting kändes det som. Många medlemmar blev besvikna och missnöjda över utfallet. För att inte hamna i samma situation igen så ska vi tillsammans med företaget nu i god tid sätta oss ned och gå igenom vårt semesteravtal och bli överens om på vilket sätt kommande semestersökning och tilldelning ska ske.

Schema 2020: Alltid aktuellt – vad är vi nöjda med idag? Vad vill vi förändra? Hur gör vi det på ett bra sätt? Vi kommer under tiden fram till nästa gruppval att regelbundet träffas fack och arbetsgivare för att diskutera hur turer och scheman ska se ut framöver. Till grund för diskussionerna ligger de svar som ni lämnar i turlisteenkäten.

MBL 11/3

Information från dagens mbl-träff med arbetsgivaren:

 • Finanschef Carl gick igenom det ekonomiska läget och redogjorde för det ekonomiska utfallet för årets första månader. Januari visade ett positivt resultat medan februari gick sämre. Ett antal frågor gällande ekonomin ställdes med anledning av de rykten och spekulationer som hörs på arbetsplatsen. Företaget dementerade att kontraktet med Snowfall skulle ha avbrutits pga att MTR inte betalat sina räkningar och betonade att beslutet att bryta samarbetet inte rörde en ekonomisk tvist utan härrörde från en rättsprocess mellan systerbolaget MTR-X och Snowfall. I vilket fall så ska nu reservsystemet utvecklas till att bli primärt system. Seko Lok har många idéer och förbättringsförslag som vi vill ha med för att göra det nya systemet bra och användarvänligt. Vi kommer att jobba vidare i frågan – här får skyddsombuden en viktig roll som bollplank och pådrivare.
 • När det gäller de lokaler som Snowfall nu lämnat så framförde vi idag att det nu är ett gyllene tillfälle att låta MTR-P disponera dessa själva så att vi kan ge POC bättre utrymme och även låta personalplanerarna flytta tillbaka för att komma närmare verksamheten igen. Det tror vi hela företaget skulle tjäna på. Intrycket är att företaget inte är intresserade av att lyssna på oss i denna fråga. Det troliga är därför att man kommer att leta efter en ny hyresgäst till lokalerna snarare än att utnyttja dom för den egna verksamheten. Tråkigt tycker vi.

Förhandling kallad till av arbetsgivaren angående nytt viseringsupplägg på Nynäsbanan

 • MTR hade i förväg skickat ut ett material där företaget förslår ett delvis nytt upplägg för visering av biljetter på sträckan Vhe-Nyh. Idag är upplägget att långa tåg viseras av 2+2 ambulerande stationsvärdar som sköter intäktssäkringen samtidigt som tågvärden tjänstgör som vanligt från mitthytt och lokföraren kör tåget. Bemanningen består därför av totalt 6 personer på dessa tåg. Det rör sig om totalt cirka 30 tåg under morgon och eftermiddagsrusning. Det nya upplägget som MTR nu ville trycka igenom hade förändringen att de istället vill bemanna med 2+1 stationsvärd och låta tågvärden visera 2 av 6 vagnsdelar (a2+m4 alt a1+m1 beroende på riktning). Viseringen ska skötas under körning mellan stoppen och tågvärden ska sedan vid uppehållet återigen ta sig till sin hytt för att ta emot ”klart” från stationsvärdarna samt lämna ”avgång” till LF som vanligt. En rad frågetecken kring upplägget ledde till att förhandlingen inte kunde avslutas utan ajournerades till nästkommande vecka. Seko Pendelklubben vars medlemmar är de som berörs mest och i första hand var kritiska till upplägget och har nu kallat medlemmar och kollegor till ett möte nu på onsdag den 13:e mars på 49:an – Lokal Bålsta.
 • Vad tycker Seko Lok om förslaget? Seko Lok ser flera problem med det föreslagna upplägget och tycker inte att det är genomtänkt. Hur många personer som behövs för att visera ett fullängdståg lämnar vi till andra att bedöma och besluta. Det handlar i grunden om vilken kostnad uppdragsgivaren är beredd att betala för att klara intäktssäkringen. Bedömer SL det som viktigt att alla ombord ska få sin biljett personligen viserad så krävs sannolikt 2+2 viserare på dessa tåg likt upplägget är idag. Vi har dock synpunkter på att tågvärden nu ska lämna sin hytt för att ge sig ut i vagnen mellan uppehållen och tror inte att det är en framgångsformel. Tåg riskerar att bli sena därför att tågvärden inte hinner tillbaka till hytten i tid och den sammanhållande länken mellan de ambulerande stationsvärdarna och föraren bryts om inte tågvärden längre har möjlighet till uppsikt genom tåget.

Felaktig kompensation för inlösta FV-dagar

 • Medlemmar har gjort oss uppmärksammade på att det utgått 7,1timmar komp per inlöst FV-dag istället för 7,2 timmar. Vi har tagit upp frågan med arbetsgivaren men ännu inte fått något svar hur de ställer sig till felet. Vi har också begärt att få information om hur utläggningen av julens dagar som ska planeras ut innan påskhelgen fortskrider. Klarar planeringen att lägga ut dagarna i tid? Vi återkommer med besked när vi har information att ge.

Accelerationsprojektet

 • Genom veckobrevet fick vi i förra veckan information om att MTR kommer att komma ut med ”kör-rekommendationer” som ska anslås på ordertavlan kommande vecka. Efter att ha läst veckobrevet så inföll en rad frågor och invändningar och därför ville vi idag ha en diskussion med företaget kring lämpligheten i dessa nya rekommendationer . Vi hade därför idag ett långt (och bra) samtal med trafikchefen som är ytterst ansvarig för detta projekt. Han betonade att ”kör-rekommendationerna” är ett stöd och ett verktyg att använda för de som vill och har behov – det är alltid den enskilda föraren som avgör på vilket sätt han eller hon väljer att framföra sitt fordon med hänsyn till säkerheten som alltid kommer i första hand.
 • Seko Lok har stor tilltro till sina medlemmars erfarenhet och tror sig veta att de absolut flesta lokförarna klarar av att bedöma när det är läge att ligga på lite extra för att ta in förlorad tid och dessutom kan göra så utan att köra med 100% pådrag och 100% broms. Det finns luft i tidtabellen för att knapra minuter ändå. Dessutom tror vi inte att det är hållbart att köra fordonen på det sättet. Det finns en anledning till att vi fått lära oss att vara restriktiva med pådraget på fordonen under utbildningen. Vi vill gärna ha med oss alla traktionsmotorgrupper och slippa problem med överhettning och bortfall av elbroms när vi är ute och kör. Något som är vanligt förekommande om fordonen körs för hårt när det blir lite varmare ute.

Utbildningsupplägg för LF

 • Områdeschefen hade med sig ett förslag som innebar att MTR vill slå ihop TTJ samt repetitionsutbildning fordon till en gemensam dag som skulle hållas årligen (idag har vi TTJ varje år och krav på fordonsrepetition var 36:e månad). Detta med början nu redan i maj 2019. Seko Lok var kritiska till förslaget därför att vi anser att en hel dag behövs för TTJ årligen för att hinna mer än att bara bibehålla de kunskaper som vi redan har. Vi vill gärna att dagen ska ge fortbildning och djupare kunskaper och inte bara vara något som ”checkas av” genom en bock i kanten efter ett prov. Vi lämnade förslag på att företaget istället ska erbjuda 2 dagar – gärna efter varandra alternativt med en vecka emellan där både fordon och TTJ kan varvas. Det är också viktigt att vi har tillgång till övningsfordon för de dagar då fordonsrepetition är inplanerat så att de teoretiska genomgångarna kan översättas till praktiska övningar. MTR fick ta med sig våra synpunkter och får återkomma med ett uppdaterat förslag angående hur utbildningen ska se ut för dessa block.

Periodövertid i januari?

Det förhöjda X-tillägget om 4000:- kommer att betalas ut för periodövertid överstigande 7,2 timmar i januari likt det gjorde i december och januari. Om ni har fått periodövertid motsvarande detta eller mer men inte fått tillägget så kontakta er GC för vidare hjälp. Om det skulle uppstå problem kring detta så kontakt klubben så hjälper vi till

Uppdatering uniformen

Det har gått bra sedan ACC tog över hanteringen av både order som har gjorts, och hemleveranser av uniformen. 95 % av alla beställningar har levererats inom 2 – 4 dagar, precis som avtalet är skrivet.

På vårt senaste uniformsmöte tog Seko Lok upp frågan kring hur vi gör med de som inte tål ull i sina kläder, eller något annat material för den delen. Vederbörande söker upp sin gruppchef som kontaktar ansvarig på MTR, Linda Myhrman, som ser till att en beställning på specialtillverkade kläder blir gjord. De kläder vi använder i vårt arbete ska såklart passa alla.

 • Under våren, t o m mars, kommer beställda kläder att plockas ur det gamla lagret av kläder som måste tömmas.
 • Från april fram till juni levereras en blandning av den gamla och nya uppsättningen av kläder, alltefter det gamla lagret töms.
 • Från och med juni ska leveranserna bestå enbart av nytillverkade kläder.

De nya kläderna ser likadana ut som de vi har nu. Endast ett fåtal ändringar är gjorda, plus att vi har fått några tillskott: Arbetsvästen kommer tillbaka till mångas glädje. Dessutom tillkommer en slipover och en s k skaljacka. Skaljackan finns inte i lager förrän i juni.

Vi frågade särskilt om vad som händer när en order bara delvis är expedierad. Måste man lägga en ny order på det restade eller inte? Svaret är nej. Någon ny beställning behöver inte göras. Det står visserligen i leveransbekräftelsen att ordern är ”färdigbehandlad”, som om den arkiveras, men det uttrycket är missvisande. ACC har insett detta och ska ändra denna kommentar till någon bättre som inte kan misstolkas.

Periodövertid

Seko Lok har uppmärksamats på att hel del medlemmar gjort mer periodövertid än normalt under november och december. Seko Lok har tagit upp problemet med MTR. Vi anser att de som gjort 7,2 timmar eller mer i periodövertid ska ha samma ersättning som de som arbetat extra på sin fp, dvs 4000 kr per 7,2 timmar, vilket är vår genomsnittliga arbetstid per dag. MTR har förstått problemet och kommer att betala ut det extra tillägget till de som drabbats. Detta innebär att förare som arbetat 7,2 timmar eller mer får det extra tillägget på 4000 kr. Har någon förare arbetat 14,4 timmar eller mer så får den 2×4000 kr extra. Tillägget kommer att betalas ut på marslönen.

Fyllnadsval för semester och ståg-dagar

Alla som är berörda ska nu ha fått ett mail med info från företaget där det beskrivs hur ni ska gå till väga för att söka ut innestående ledighet för 2019.

Viktigt att tänka på när ni ska söka stågdagar:

 • Sök INTE tjänstledighetsdagar för att få ledigt på ”röda dagar”. Om ni gör det och får ledigheten beviljad så innebär det att rätten till FV-dagen faller. Ni får då ledigt utan lön istället för ledighet med lön. Ni har RÄTT att vara lediga på de ”röda dagarna” genom en FV-dag om verksamheten så tillåter. Sök istället ut en FV-dag för de/den röda dagar som ni önskar vara lediga. Det gör ni i ordinarie ledighetsansökan och inte i fyllnadsvalet
 • Ni som har 4 eller 6 stågdagar att söka ut har rätt att vara lediga en kalendervecka. Ni som har 9 stågdagar har rätt att vara lediga 2 kalenderveckor. Om inte dagarna räcker till för ledigheten så tas annan ledighet i anspråk. Tex komptid eller innestående semester.
 • Strödagar går såklart bra att söka för de som vill men det är alltså inte det enda sättet att lägga ut dagarna.

Mbl 14 januari

Idag var klubbens företrädare på MBL-träff där bla följande av intresse togs upp:

Kommande fyllnadsval för semester och stågdagar

Med anledning av att alla dagar inte kunnat planeras ut i det ordinarie semestervalet så ska ett fyllnadsval hållas. Denna information har gått ut även tidigare både på OnTrack samt på denna sida. Följande är nu klart:

 • Fyllnadsvalet riktar sig till alla som inte fått ut sina sökta dagar – omkring 70 lokförare har endast fått utplanerat 4 av sina 5 veckor. Ett stort antal har heller inte trots önskemål fått utlagt sina tjänstledighetsdagar (ståg-dagarna) för 2019.
 • Valet öppnar den 21:a Januari och stänger den 31:a januari. Besked om utlagd semester publiceras sedan den 22 februari. För de som har behov av semester före denna tid så gäller enligt företaget ordinarie ledighetsansökan.
 • Detaljerad information hur sökningen går till och vilka förutsättningar som råder ska ske via individuella utskick per mail till samtliga berörda.

Seko Lok vill påminna om följande inför fyllnadsvalet: alla som i ordinarie semesterval har sökt semesterveckor och/eller stågdagar som sedan inte kunnat beviljas har möjlighet att delta i fyllnadsvalet. För arbetstagare som sökt ut tjänstledighetsdagar i ordinarie semesterval så gäller att ni har rätt att få dagarna utlagda under året. Ni som har sparad semester och har sökt ut denna men inte kunnat få den beviljad har också rätt att få ut era veckor under året.

De som i ordinarie val INTE sökt tjänstledighetsdagar alls och/eller fått sina 5 veckor beviljade (och inte sökt ytterligare sparade veckor) kommer inte att delta i fyllnadsvalet.

Utbildning/Förarkurser

MTR berättade att de vill stärka upp utbildningsplaneringen och att de ska rekrytera till en ny tjänst som får ansvar för all utbildningsplanering. Målsättningen är att det ska bli bättre ordning och reda för de som är under utbildning och att det inte ska råda någon tvekan om till vem elever under utbildning ska vända sig med sina frågor och funderingar. Det här är helt i linje med vad vi efterfrågat – vi har sedan MTR tog över fått många synpunkter från lokföraraspiranter som vittnat om att utbildningsplaneringen inte fungerar bra.

Seko Lok har också tagit upp lönefrågan för de elever som går internkursen och där blivit överens med arbetsgivaren om följande: alla elever går upp till ingångssteget i lönestegen from 40:e veckan även om ingen kunnat examineras som planerat. Det är inte elevernas fel att planeringen inte fungerat och de ska därför heller inte bli lidande ekonomiskt på grund av detta.

 

 

Semestervalet – FAQ

Seko Lok har mottagit många frågor angående utläggningen av semester för 2019. För att reda ut frågorna och kunna svara er satt vi igår ned med arbetsgivaren och gick igenom läget för nästa års semester. De vanligaste frågeställningarna listas nedan:

 • Jag har sålt min huvudsemester men inte fått den där jag vill. Har prioritetsordningen följts?
  • Ja MTR säger att de följt prioritetsordningen för all semester. Huvudsemester läggs ut först. Utköpt huvudsemester går före ströveckor under vår/höst. Utan undantag.
 • Jag har inte fått någon vårvecka trots att jag angav flera alternativ?
  • Utrymmet för semester under våren är begränsat pga flera orsaker. Personaltillgången är fortsatt ansträngd under första halvan av -19 samtidigt som MTR nu tagit höjd för att lägga ut FV-dagarna enligt avtal. Inför påsken så ska det detta år inte finnas ett berg av dagar som sedan skjuts framför oss mot slutet av året. MTR vill undvika årets situation där man ställd inför stupstocken var tvungen att omvandla FV-dagar till semesterdagar (igen). I grunden så tycker Seko Lok att detta är vettigt, personalen vill ha ut sina innestående helgdagar och inte tvingas jobba hela året utan ledigheter. Viktigt nu när arbetsgivaren säger sig vilja planera ut dagarna kontinuerligt blir att få till en utläggning som ger medlemmarna glädje av ledigheten. Vi vill att FV-dagarna (när de inte kan direktkompas) läggs ut i anslutning till ordinarie FP-dag. På detta sätt kan en singelfridag bli till en dubbel och en ledig helg bli till en trippel. Ni som har önskemål om specifika dagar ska precis som tidigare söka ut ledigheten i så god tid som ni kan.
 • Jag har fått utlagt 2 höstveckor med en jobbvecka däremellan?
  • Kontakta din GC för att ta bort en av veckorna om du inte önskar båda
 • Jag har endast fått utlagt 4 veckor. Vad händer med min femte?
  • Har du inte valt att spara en vecka så ska alla fem veckor planeras ut. Om företaget inte kunnat planera ut din femte vecka pga de val du gjort inte är tillgängliga så har veckan inte planerats ut alls. Du har fortsatt rätt att lägga ut veckan. Ett fyllnadsval med tillgängliga veckor kommer att hållas. Samma prioritetsordning som i valet råder. Ingen annan kan alltså ”smita före” dig och ta en vecka. Mer info om fyllnadsvalet kommer på OnTrack.
 • Jag har sökt men inte fått utlagt några stagdagar?
  • Alla som sökt sina stagdagar i semestervalet har rätt att få dessa utplanerade under 2019. Att så inte skett redan nu beror på att utrymme saknats där du sökt. MTR meddelar att det under våren endast kommer att kunna beviljas strödagar och inga hela veckor pga resursläget. Fyllnadsvalet som ska hållas kommer även att omfatta stågdagarna. Även här råder samma prioritetsordning som i semestervalet.

Generellt så tycker Seko Lok att kvoterna för hur många ledigheter som kan beviljas vecka för vecka ligger för lågt under första halvan av nästa år. Vi har förståelse för att personalläget är ansträngt men det kan inte vara så att utrymme för att förlägga sin semester mer eller mindre saknas under perioder som personalen ser som attraktiva. Det här har vi framfört till arbetsgivaren med tydlighet. Seko Lok har sagt ja till att sätta sig en partsgemensam grupp och titta på hur semestern kan förläggas för 2020. Semesterkvoter blir säkerligen en fråga att diskutera för denna.

 

Restidsersättning till stationeringsort

Om du som är Södertäljestationerad ska på utbildning i till exempel Älvsjö så har du rätt till restidsersättning. En utbildningsdag inklusive restid, gångtid och lunch blir sammantaget för lång gentemot vad arbetstidsreglerna tillåter. Därför betalas en restidsersättning ut från det att du lämnar hemmet tills du anländer till orten där du ska gå utbildningen. Restidsersättningen betalas ut per påbörjad timme. Tar din resa från hemmet till utbildningsstället en timme och 15 minuter får du alltså två tillägg. Sedan 180501 är tillägget 68,87 kr. För tid från klockan 19.00 dag före tjänstgöringsfritt kalenderdygn till klockan 07.00 påföljande tjänstgöringsdag är det 103,25 kr. Semestertillägg är inkluderat i beloppen.


Om du ska arbeta ett övertidspass så är arbetsgivaren enligt avtal skyldig att ersätta för uppkomna resekostnader. Vad detta innebär kan dock variera. Om vi tänker oss en anställd som inte har det skattepliktiga SL-kortet så skulle det kunna vara en ersättning motsvarande SL-biljettens pris, transport med egen bil (milersättning plus parkeringskostnad) eller SJ-tågbiljett eller dylikt. Vid personalbrist/ont om tid och där inte företaget har personer att välja på så kan det istället handla om taxikostnad även om personen har SL-kort och bor nära. Det är situationen som styr.


Även den enskilda situationen styr huruvida en Södertäljestationerad förare som jobbar en övertidstur med start på Stockholm Central har rätt till restidsersättning. Restidsersättning till och från Stockholm City för att däremellan jobba en tidsmässigt maxad tur är inget ultimat upplägg. Ett bättre alternativ vore att ta sig in till stationeringsorten Söd för att starta sin tur och därifrån börja räkna sin arbetstid med passresa in till Sci. Det går att dela på eller anpassa turer så att arbetstidsreglerna håller vilket förmodligen blir enklare och bekvämare för alla inblandade. Att ta ett gnet för att sedan i efterhand skicka in en reseräkning till arbetsgivaren är alltså inte alltid godtagbart. Det bästa är om du är överens med planeringen om vad som gäller innan du åker in och tar ett övertidspass.


Ett nytt digitalt formulär för lokförare och tågvärdar som går kurs på annan ort finns nu på OnTrack och ersätter den tidigare manuella hanteringen. För att erhålla bilersättning redovisar du din reseräkning på HR-plus och väljer resetypen bilersättning. Efter att du fyllt i uppgifterna skickar du dem till din närmaste chef för attestering.