Rutiner för LF som tjänstgör på annan ort

Seko Lok blev kontaktade av företaget med anledning av att det råder obalans mellan stationeringsorterna. För närvarande är det för få LF i Söd i förhållande till antalet turer. För att underlätta främst utläggning av turer i Södertälje på Cst-stationerade LF så är Seko Lok och företaget nu överens om följande:

Under perioden från och med idag och tom 31/8-2020 så kan LF frivilligt säga ja till att kunna tjänstgöra även i Söd. Medgivande till att lägga ut Söd-turer på Cst förare inhämtas av PSF. Ett medgivande från individen anses gälla för hela perioden. Skulle något förändras som gör att individen inte längre kan åta sig att tjänstgöra i Söd måste PSF kontaktas och denna information lämnas.

Lokalt kollektivavtal gäller precis som vanligt. Alla arbetstidsregler ska vara uppfyllda. Dygnsvila, veckovila och FP-period ska självklart ges som normalt.

Ingen restidsersättning faller ut och ingen arbetstid läggs på den befintliga turen i form av passresor ned och/eller upp. Istället gäller att 2 timmar kvalificerad övertid ges för varje pass som fullgörs på annan stationeringsort. Detta gäller åt båda hållen, dvs även för en Söd-stationerad LF som tillfrågas att ta jobb på Cst. Även om det i dagsläget inte verkar finnas ett sådant behov så kan det uppstå.

Det går bra att ta övertiden i komptid eller i pengar på lön. Meddela företaget hur ni vill göra i samband med att PSF kontaktar er. Det går givetvis även bra att kontakta PSF på egen hand om det är så att ni vet med er att ni kan tänka er att tjänstgöra i Söd.

Trafik ”som vanligt” på pendeln

Kort info om läget just nu på Pendeln:

Trafikförvaltningen har ihop med företaget beslutat om att fortsätta trafiken i normalläge, dvs vi kör full trafik utan reducering i dagsläget. Samtidigt så utarbetas nu reduceringsplaner i det fall att vi personalmässigt inte längre klarar av att bedriva trafik enligt ordinarie upplägg. Sjuktalen ligger idag ungefär som i resten av samhället – runt 10% är en siffra som vi fått. I och med att vi gick in i detta med överskott på lokförarsidan så kan vi ändå klara verksamheten i detta läge. Om sjuktalen fortsätter uppåt så kommer ledningen bli tvungna att ”dra i bromsen” och reducera trafiken. Planeringsavdelningen färdigställer just nu arbetet med att rita nya turer som ska kunna användas i det fall att trafiken dras ned. Seko Lok har en tät dialog med planeringen och vi är gemensamt överens om att gruppernas arbetstider i största möjliga mån ska hållas när nya jobb läggs in.

Det reducerade läget drar betydligt mindre personal men innebär ändock att vi skulle köra nära 80% av trafiken. Företaget och Seko Lok har i denna fråga samma bild och samma målsättning – att full trafik är bra och att vi fortsatt hoppas kunna köra den trafik som beställts. Eftersom ändringar kan komma att ske med kort varsel så ställer det krav på oss att vi kontrollerar i ”Mitt schema” hur tjänstgöringen ser ut för kommande arbetspass – gärna redan dagen innan. Det kan spara mycket tid åt våra personalfördelare om vi noterar och bekräftar eventuella ändringar själva så att de inte behöver kontakta alla manuellt.

Rutiner kring slopat karensavdrag

Sedan 11 mars är karensavdraget slopat då arbetstagare uppmanas att stanna hemma från arbetet också vid lindriga förkylningssymptom. Detta i syfte att stoppa spridningen av corona-viruset. Märk dock att MTR Pendeltågen i nuläget fortfarande gör karensavdraget som vanligt. Försäkringskassan är ansvariga för att administrera återbetalningen, men rutiner för detta är ännu inte helt på plats.

Avtalsrörelsen skjuts upp till oktober

Parterna inom industrin är överens. Avtalsrörelsen skjuts upp till hösten och nuvarande kollektivavtal förlängs på grund av coronakrisen. Seko Spårtrafik ska dock förhandla med Almega om prolongering (förlängning) av Spårtrafikavtalet innan något är klart för vår del. Förhandlingarna mellan parterna inom industrin återupptas den 1 oktober i höst och nuvarande kollektivavtal förlängs till 31 oktober.

Central information från Seko

Bra information om vad som gäller för bland annat riskbedömning i arbetslivet, återtagande av utlagd semester och smittbärarpenning hittar du på Sekos hemsida här.

Förhandling X-tillägg 2020

Seko Lok Pendeln har begärt förhandling gällande nivån på X-tillägget.

X-tillägget används normalt under veckoslut under sommarperioden för att säkerställa att det finns tillräckligt med personal tillgänglig. I skiftet mellan två semesterperioder uppstår en situation där både den som går på semester kommande vecka och den som ska börja jobba igen efter sin semester båda har ledigt. För att det ska finnas tillräckligt med lokförare i tjänst används då X-tillägget för att locka fler att arbeta. Ersättningen för övertidsarbete som läggs ut under dessa helger blir därför ordinarie övertid plus X-tillägg.

Nivån på X-tillägget regleras i det lokala semesteravtalet (som finns att läsa under fliken AVTAL). För närvarande och ända sedan 2008 gäller att tillägget är värt 2000kr per dygn där tjänstgöring utförs. En tur som sträcker sig över dygnsgränsen lördag till söndag (halvnatt eller helnatt) genererar därför 2 tillägg medan en morgon en dagtur genererar 1 tillägg.

X-tillägget är inte med i den årliga lönerevisionen och höjs alltså inte med automatik utan det ligger helt på de lokala parterna att komma överens om nivån (om den ska ändras). Seko Lok anser att det är hög tid att höja tillägget då det inte gjorts på 12 år (!) nu. Yrkandet som vi fört fram är att tillägget ska höjas till motsvarande den nivå det hade 2008 i relation till slutlönesteget. Se vår förhandlingsframställan för ytterligare information här

Vad gäller om vi inte kommer överens med arbetsgivaren?

Om MTR inte är villiga att höja tillägget så blir det inget. I så fall ligger nuvarande nivå kvar. Arbetsgivaren kommer snart att skicka ut en intresseanmälan där vi lokförare får anmäla vilka dagar under sommaren som vi är intresserade av att ”gneta”. Denna anmälan blir bindande så snart schemat är presenterat. Om nivån på ersättningen är för låg så finns för arbetsgivaren en risk att de inte får tag på tillräckligt med personal. Om tillräckligt många av oss däremot sätter upp oss för övertid så är arbetsgivaren sannolikt mindre intresserad av att finansiera en höjning av X-tillägget. Hur vi som kollektiv agerar blir därför avgörande för utkomsten av förhandlingen.

Blev du sjuk på en utlagd FV-dag?

Medlem kontaktade klubben efter att ha blivit sjuk i samband med utlagda FV-dagar. Företaget ansåg att FV-dagarna därmed var konsumerade samt att även sjukavdrag skulle göras för de aktuella dagarna. Frågan till klubben var om det här är korrekt? Det ansåg vi inte. Klubben begärde förhandling och denna kom till stånd i måndags – 24/2.

Vad yrkade Seko Lok på i förhandlingen? Klubben menade att företaget inte kan anse dagarna förbrukade OCH belägga de med sjukavdrag samtidigt. Man får bestämma sig – antingen ska sjukavdrag göras och dagarna planeras ut vid annat tillfälle eller så ska full lön ges för dagarna – och de är därmed förbrukade. I förhandlingen blev vi sedan överens om att dagarna anses förbrukade i och med att de är utlagda i schemat men att inget avdrag ska göras. Man kan jämföra med en kontorsanställd som blir sjuk på julafton – dagen kommer inte att läggas ut vid annat tillfälle men inget sjukavdrag är heller aktuellt.

En annan felaktighet som vi fått höra är att vi inte skulle tjäna in FV-dagen om vi är sjuka vid det tillfälle som den tjänas in. Det är fel. Avtalet ger rätt till motsvarande det antal röda dagar som infaller under året – för 2020 är det 11 stycken. Om en FV-dag inte är utplanerad och medarbetaren är sjuk dagen för intjänandet så ska dagen sparas i banken och finnas tillgänglig för sökning/utplanering vid lämpligt tillfälle inom 2 månader precis som vanligt. Den försvinner inte.

Till sist: det finns ingen vinst med att sjukanmäla sig tidigare än till den första arbetsdagen ni skulle ha arbetat. Karensavdraget blir samma oavsett.

Felskrivning i Lokförarlistan

En felskrivning gällande vilken tid påföljande arbespass ska meddelas har upptäckts i lokförarlistan. På sidan 5 under viloperiod, stycke tre ska stå: Besked om tjänstgöring påföljande arbetspass lämnas senast kl 15.00 på arbetsdag som följs av arbetsdag. Detta gäller oavsett om du slutar tidigt eller sent. Följs arbetsdagen av fridag ska besked lämnas före arbetets slut. Kontakta psf kl 15.00 resp innan du går hem, om de inte har hört av sig. De har mycket att göra. Att underlätta för dem genom att höra av sig kostar ingenting.


Får du som går på ”vik” rätt ersättning?

Klubben blev idag kontaktad av medlem som tjänstgör på så kallat vikarie-schema, också kallad ”skubb”.

Alla LF som inte tjänstgör enligt fast lista (grupp kallad i dagligt tal) har en extra ersättning om för närvarande 395:-/månad utöver grundlönen. Detta oavsett vilket lönesteg man ligger på.

Ni som tjänstgör på månadsvik eller vrålskubb ska ha detta tillägg med som en post på er lönespec. Kontrollera gärna om det stämmer – förhoppningsvis är det ett enskilt fel som kommit fram idag. Men om det skulle visa sig att fler är drabbade så behöver ni höra av er till oss och ange vilket vik-schema ni går på och att ni inte fått tillägget.

Vi kommer att kräva ut rätt ersättning för de som är drabbade. Det går bra att maila oss – bifoga gärna en lönespec som visar att ni inte fått ersättningen i så fall. Tack för er hjälp!

Kurs i lokalt avtal

Då var det dags för en kurs i lokalt avtal igen. Den 18-20 februari är det dags.

För er som vill gå, anmäl ert intresse till Ingela S Ottosson.

E-post: Ingela.SvenssonOttosson@mtr.se

Senaste anmälningsdag: 2 februari. Det är först till kvarn som gäller.

Förlorad arbetsinkomst betalas via stipendium.

Stågdagarna – vad händer?

Ett antal av våra medlemmar fick inte korrekt ersättning utbetalad under 2019 för sina intjänade dagar. Klubben vände sig därför till MTR med krav på att pengarna betalades ut. Nu är det snart februari igen och ersättningen för 2020 års dagar ska snart betalas ut. Självklart är det ett underbetyg till både oss och arbetsgivaren att vi inte lyckats stänga frågan under ett helt år.

Vad beror då detta på? Ursprungligen var vi inte överens med arbetsgivaren om hur det skulle hanteras. Vi har sedan träffats och diskuterat detta ett antal gånger under andra halvan av 2019 utan att komma hela vägen fram till en överenskommelse. Vi hade en idé om en förändring när det gäller hur utbetalningen sker och om hur vi kunde utveckla avtalet. Detta gjorde att vi ”väntade in” frågan om ersättning för de som inte fått sina pengar för att kunna göra upp allt i ett ”paket” med arbetsgivaren. Förhoppningen var att vi skulle vara klara innan februari 2020 och kunna presentera en helhetslösning för medlemmarna.

Nu blev det inte så. Vi kommer att hantera årets utbetalning enligt avtal – det vill säga – ersättningen kommer i februari för det antal dagar som individen tjänat in och avdraget görs sedan i samband med att dagarna läggs ut som lediga dagar om så är fallet.

Självklart så ska våra medlemmar som inte fick korrekt ersättning förra året ges detta. Klubben har en träff bokad med företaget 10/2 och hoppas lösa frågan för gott vid detta tillfälle.

Val av nya förtroendevalda och årsmöte 2020

Valet till förtroendeuppdragen i år är igång. Samtliga medlemmar i Seko Lok som har postfack ska fått instruktioner, valsedlar och kuvert lagda i dem. För medlemmar som inte har postfack finns valsedlar och kuvert att hämta bredvid valurnorna.

Valet pågår till dygnskiftet mellan den 10 och 11 februari 2020. Valurnor finns placerade utanför Seko Loks expedition på Klarabergsviadukten 49 samt vid anslagstavlan i Södertälje hamn.

Resultatet presenteras på klubbens årsmöte som kommer äga rum tisdagen den 11 februari 2020 klockan 14.00 i lokal Bålsta på Klarabergsviadukten 49. Ordförande på årsmötet kommer att vara Thomas Gorin Weijmer, ombudsman på Seko-förbundet med ansvar för Spårtrafikavtalet. Thomas kommer berätta om vilka krav Seko ska driva i 2020 års avtalsrörelse samt hur arbetet går.

Kallelse med ytterligare information skickas inom kort till Seko Loks Pendelns medlemmar.

/ Styrelsen och valberedningen

Seko Lok söker valberedare

Till årsmötet 11 februari behöver klubben en eller två medlemmar till att ställa upp i valberedningen. Uppdraget som valberedare innebär att vara med och ta fram vilka kandidater som ställer upp i valet till förtroendeuppdrag för klubben det kommande verksamhetsåret. Till nomineringsmötet på hösten ska valberedarna ta fram en lista över kandidater samt ett förslag till ny styrelse. I samband med klubbens årsmöte är valberedningen oftast med och räknar rösterna samt presenterar valresultatet.

Om du inte själv är intresserad, tipsa gärna om annan medlem i Seko Lok som du tror skulle passa för uppdraget! Som valberedare är det en fördel om du är hyfsat social på jobbet och har koll på vilka kollegor du tror skulle passa för förtroendeuppdrag i Seko Lok. Det är också en fördel om valberedningen består av personer med olika lång erfarenhet inom järnvägen och olika åldrar så kontaktnätet över eventuella kandidater blir större.

Är du intresserad eller har tips på en kollega du tror skulle passa? Hör av dig på styrelsen@pendelforarna.se eller kontakta någon av de förtroendevalda.