Rätt till sommarsemester

Seko Lok satt idag i förhandling med arbetsgivaren med anledning av att medlem fått beskedet att någon ledighet inte kan förläggas under sommaren. De LF som anställdes i början av detta år skrev i samband med anställningen under en personlig överenskommelse där de avstår rätten till sommarsemester. Seko Lok var inte tillfrågade vid tillfället.

Klubben menar att lokalt semesteravtal gäller – så länge som LF är färdig med grundutbildningen senast under vecka 23. Om någon eller några sedan vill vara lediga ett antal veckor under sommaren så ska de ha möjlighet till detta.

Vi blev inte överens idag – även om arbetsgivaren säger sig vilja titta på möjligheterna till ledighet i någon omfattning under sommarveckorna även för dessa LF. Klubben kommer inte att driva frågan till central tvist i detta läge men uppstår en situation där enskild LF söker sommarsemester och denna nekas (utan att alternativa veckor föreslås) så kommer vi att ta upp frågan igen.

Övertid utanför stationeringsorten

Seko Lok träffade idag arbetsgivaren för en förhandling om villkoren för övertidsarbete som utförs utanför den egna stationeringsorten. Vi blev överens om att det fortsättningsvis från och med idag ska utgå 2 timmar kvalificerad övertid utöver turens längd i det fall att arbetet inte ritats med passresor från respektive ort. Detta gäller oavsett om jobbet fördelas av PSF eller av POC.

För ”gnet” som utförts i perioden 12 oktober 2020 till 11 april 2021 och där den extra ersättningen inte fallit ut så ersätts LF med 4 h komptid per tillfälle som sedan läggs i kompbanken. LF ska själv kontakta PSF senast den 26/4 för att säkerställa att ersättningen läggs ut.

Se hit alla klärvoajanta!

Hur blir sommaren 2021? Vilka helger regnar det och vilka helger bjuder på roliga upplevelser i form av fester och kalas eller härligt strandhäng? Arbetsgivaren har tittat ned i sin spåkula och sett att kommande sommar likt tidigare innebär en utmaning personalmässigt. Det kommer att råda underskott på LF under veckosluten i sommar – vissa helger mer, vissa mindre. För att råda bot på detta så har därför årets X-helgs ansökan funnit sin väg ut till allas e-postlåda. MTR önskar att ni anmäler er för vilka lördagar och söndagar som ni kan arbeta extra och det redan i god tid innan sommaren.

Viktigt att tänka på i samband med detta är att när ni väl anmält er så ser arbetsgivaren detta som bindande. Inte bindande så att ni vet att ni kommer att få jobba utan bindande på så sätt att arbetsgivaren KAN förlägga arbete på er om behov finns och de så önskar. Ni låser alltså upp er i förtid och kan sedan inte hur som helst säga nej om det är så att ni fått annat i kalendern som känns viktigare eller roligare än att köra tåg.

Vilka skäl finns då till att binda upp sig i förtid? Traditionellt så har den extra ersättningen (x-tillägget) lockat många att anmäla sig. Helt enkelt därför att summan varit tillräckligt hög och det därför blivit konkurrens om jobben. Har man inte anmält sig i förtid så har det inte alla somrar varit självklart att det sedan funnits arbete över efter att intresselistan gåtts igenom och jobben fördelats. 

Läget håller dock på att förändras. Ersättningen har inte justerats sedan 2008 då nuvarande nivå fastställdes och lockar inte självklart till förtida anmälan på samma sätt längre – särskilt inte om det för LF finns skäl att anta att det ändå kommer att finnas tillgängliga turer under sommaren som behöver tillsättas med kort varsel. X-ersättningen som utgår är nämligen den samma – oavsett om jobbet fördelas i förtid eller samma dag. Förra sommaren var det ett antal förare som satte upp sig för många dagar i tron att de skulle få endast en del – istället lades det ut jobb på majoriteten då det saknades mycket folk under veckosluten. Det blev inte mycket ledigt och inte riktigt som de tänkte sig.

Det finns anledning att anta att det kommer att råda underskott på LF även denna sommar – MTR har likt förra sommaren inte köpt ut några semestrar och satsar istället på att klämma in all huvudsemester under sommaren. Även med de extra rekryteringarna som kom till nu under våren så blir det tufft att få ut alla ordinarie jobb.

Varför har inte X-tillägget höjts sedan 2008? Tillägget ligger utanför lönerevisionen och höjs därför inte automatiskt – vi behöver bli överens lokalt om en höjning. Arbetsgivaren har inget intresse av att höja ersättningen så länge som de upplever att den fyller sitt syfte – dvs lockar tillräckligt med intresserad personal för att säkerställa tillgången under sommaren.  

En förutsättning för att vi ska lyckas höja X-tillägget är därför att arbetsgivaren inser att nivån är för låg för att locka LF att binda sig i förtid. Seko Lok råder därför alla medlemmar att tänka till extra noga innan ni sätter upp er i förtid för övertid.

Avtalsbrott – kommande förhandling

Seko Lok har idag begärt förhandling eftersom vi inte kunnat nå en samsyn med arbetsgivaren. Det gäller övertidspass (gnet) som förläggs på LF och som utgår från annan stationeringsort. Seko Lok och arbetsgivaren har en överenskommelse om att turer som frivilligt förläggs till annan ort ska ersättas med 2 timmar kvalificerad övertid. Detta som en kompensation för att turerna blir för långa då det inte finns passresor utritade. Överenskommelsen infördes förra sommaren och initialt ersatte MTR även övertidsturer enligt samma princip. Någon gång under resans gång ändrade arbetsgivaren sig och beslutade att ersättning inte behövde ges när det handlade om övertidspass utan endast var aktuell vid turbyten.

Arbetsgivaren menar vidare att eftersom den enskilda LF säger ja till övertiden så gäller inte arbetstidsreglerna om maximal turlängd/arbetsperiod. Det här menar Seko Lok är fel. Alla LF tillhör en stationeringsort och det är från denna som arbetstiden börjar räknas. Vare sig det handlar om ordinarie arbetstid eller övertid.

Tills vidare gäller stopp för all övertid utanför den egna stationeringsorten om inte turen är ritad med passresor och håller sig inom arbetstidsreglernas gränser i fråga om turlängd/arbetsperiod.

Förändringar i personalomhändertagandet (POM)

På måndagens MBL den 22/3 tog arbetsgivaren upp en planerad förändring av personalomhändertagandet (POM). Det är denna funktion som kommer ut vid en händelse för att ta hand om personal som utsatts för tex en påkörning. Arbetsgivarens förslag till förändring innebär att ansvaret för POM istället ska läggas på YDL.

Seko Lok reserverade sig mot beslutet till förändring. Anledningen till detta är inte att vi ser YDL som olämpliga att utföra omhändertagandet utan bottnar istället i följande: YDL har (när de väl kommit till platsen) ofta andra arbetsuppgifter. Det kan tex handla om fordon som ska flyttas och/eller att agera som förbindelseman mellan räddningstjänst och företaget. MTR var vid förhandlingen inte heller beredda att diskutera villkoren för YDL-rollen. Något som vi ser som självklart om det ska läggas ytterligare arbetsuppgifter och ansvar på funktionen. YDL ligger dessutom redan lönemässigt lägre än jämförbara grupper – tex DLT och Lärare/Instruktör.

Vad händer nu? MTR har beslutat att genomföra förändringen i alla fall och kommer att gå vidare med förändringen.

Nya lönerna

Seko Lok och arbetsgivaren är klara med årets lönerevision. De nya lönerna gäller retroaktivt från och med 1:a December 2020. Till nästa månadslön – april – så kommer den nya lönen att betalas ut och den retroaktiva delen för perioden december-mars att vara påförd.

De lokala förhandlingarna har i år skötts helt via Teams och kanske har det också inneburit att det dragit ut lite på tiden.

Hur blev det då?

Seko har centralt tecknat ett avtal som ger 2,7% löneökning för alla med en särskild satsning för de med låga löner. För Seko Lok Pendeln betyder den delen inte så mycket eftersom våra medlemmar alla ligger över brytpunkten som för det första året uppgick till 26.100:- 

Tarifferna höjs nu med 2,7% och de nya lönerna finns uppdaterade under fliken ”Avtal” här på hemsidan.

Vik-tillägget som är ett fast lönetillägg höjs även det med 2,7%.

De rörliga tilläggen ville arbetsgivaren inte höja utan hänvisade till centralt kollektivavtal och menade att om de skulle höjas så fick vi finansiera det själva. Nu nådde vi ändå fram till en överenskommelse till slut där ”Tidsförskjutningstillägget” samt ”Vrålskubbstillägget” hålls uppe och höjs med motsvarande central procentsats medan ”Handledartillägget” inte höjs fullt ut utan stannar på en höjning motsvarande 2,0%. Det innebär att vi tappar 2 kronor per tillfälle jämfört med om det istället följt praxis. Vi är givetvis inte nöjda med detta utan har reserverat oss mot arbetsgivarens beslut. Vi kommer att ta frågan centralt men ser idag samtidigt ett värde i att bli klara så att lönerna kan betalas ut snarare än att stranda hela processen för dessa 2 kronor och fördröja medlemmarnas löneutbetalning ytterligare. 

Det är också så att uppdraget som körlärare är något som lokförarna frivilligt tar på sig och om ersättningen i slutänden bedöms för låg så kommer det att saknas körlärare varpå arbetsgivaren sannolikt måste höja ersättningen för att komma tillrätta med problemet.

Löneskillnader mellan förbunden?

Den centrala uppgörelsen skiljer sig åt mellan förbunden. ST och Seko valde olika vägar – Seko har drygt 10.000 medlemmar inom Spårtrafikområdet varav en rätt stor grupp som har relativt låga löner. Inom vårt företag hittas dessa tex i lönestegarna för tågvärd och stationsvärd samt inom lokalvården. Genom ett centralt avtal som lade extra vikt vid deras löner så kan de nu se fram emot löneökningar upp mot 9% istället för 2,9% som de hade fått om de varit medlemmar i ST. Krasst kan man säga att ST sålde ut sina lågavlönade för att istället få 0,2% extra för de med högre löner. Bra om man är lokförare såklart men sämre om man har arbete som lokalvårdare.

Spårtrafikavtalet är därför en framgång för många av Sekos medlemmar. Likväl får det en ekonomisk negativ konsekvens för några – tex lokförarna i vår klubb. Vi får nu ut 0,2% lägre lön än kollegorna som är med i ST under det första året av avtalet. Sedan så får vi istället en högre höjning än dessa om ett år vilket gör att vi går ikapp och återigen har lika lön för lika arbete. Vi hade gärna löst detta i årets lönerevision och lämnade flera förslag till arbetsgivaren hur det kunde gå till på ett för arbetsgivaren kostnadsneutralt sett men kom tyvärr inte fram i frågan då MTR inte var villiga att hitta en lösning. 

De löneskillnader som nu uppstår kommer att kvarstå under detta år för att sedan jämnas ut vid nästa revisionstillfälle som är 1 maj 2022. 

Julen uppskjuten till 2021

I år har Seko lok som bekant inte ordnat någon medlemsaktivitet, och av uppenbara skäl kan vi inte heller ha något julbord. Likt alla andra hoppas vi att läget ljusnar nästa år, och att vi då kommer att kunna arrangera både någon medlemsaktivitet och ett sedvanligt och ännu mer efterlängtat julbord.

Tanken är att föra över summan för årets uteblivna medlemsaktiviteter till nästa års budget, men styrelsen vill också föreslå att en mindre del ska skänkas till kämpande fackliga kollegor någonstans i världen. Vårt förslag är att skicka 5 000 kr till stöd för de 13 ledare vid det thailändska järnvägsfacket som nyligen dömts till fleråriga fängelsestraff på grund av sin fackliga verksamhet.

Beslut om detta tas av medlemmarna på budget- och nomineringsmötet tisdagen den 10 november (kallelsen finns på anslagstavlorna samt är skickad till din e-postadress). Väl mött!

Styrelsen, Seko lok penden

Info om de centrala avtalsförhandlingarna

Idag bytte Seko Spårtrafik yrkanden med motparten Almega Tågföretagen inför vårens centrala avtalsförhandlingar.

Seko Spårtrafik yrkar på löneökningar om lägst tre procent, dock lägst 783 kronor. Almega Tågföretagen yrkar bland annat på frysta lägstalöner och omfattande förändringar av arbetstiderna.

En infoträff kommer hållas i Stockholm 27 februari där bland andra Sekos ordförande Valle Karlsson och Sekos ansvariga ombudsman för Spårtrafikavtalet Thomas Gorin Weijmer kommer delta. Denna är öppen för alla Seko-medlemmar som går under Spårtrafikavtalet i Stockholm. Mer info kommer om den.

Läs mer om när parterna växlade yrkanden här.