Medlemspicknick 4 juni!

Som vi tidigare skickat ut mail om tänkte vi ha en medlemsaktivitet lördagen den 4 juni, brännboll och picknick! Tiden är 14.30 och platsen är (i närheten av) Spånga IP. Förhoppningen är en trivsam liten turnering tillsammans med folk från Kommunal och Transport och att vi kan dela upp oss i lag från de olika trafikslagen. Visst borde vi från pendeln kunna ta hem det!

Detta sker i anslutning till Järvaveckan, där regionen, alltså Seko Stockholm, klockan 13.30–14.30 anordnar en kollektivtrafikpolitisk debatt med företrädare från de olika partierna i Region Stockholm. Vad har de egentligen för ambitioner med kollektivtrafiken ? Där råder det knappast någon brist på aktuella frågor att diskutera … Det är fritt inträde, så kom gärna förbi där, eller till tältet som Seko genom den fackliga gemenskapen 6F håller öppet under helgen!

Till brännbollen bjuder Seko lok på picknick för våra deltagare, så anmäl dig så snart som möjligt till styrelsen@pendelforarna.se (och meddela eventuell specialkost)! Ta själv med valfri dryck och varför inte en kylväska så håller vi alla tummarna för lämpligt väder!

Varmt välkomna, och må bästa kollektivtrafikarbetare vinna!

Medlemsmötet 13 maj

I fredags eftermiddag höll Seko Lok medlemsmöte. Mötet var ett så kallat ”infomöte” där vi gick igenom vad som är på gång just nu – primärt handlade det om frågor kopplade till PTU-projektet och då främst rörande den överenskommelse som är tecknad mellan Seko och MTR och som reglerar villkoren för de kommande omplaceringarna. Ett tjugotal medlemmar utöver styrelsen deltog i mötet som hölls online via Zoom.

Inbjuden till mötet var också vår centrala ombudsman – Thomas Gorin Weijmer – som fick berätta mer kring hur processen kring tågvärdarnas omplaceringar är tänkt att gå till. Förbundet har varit direkt involverade i förhandlingarna sedan mitten av mars efter att de lokala förhandlingarna avslutades utan att en uppgörelse kunde tecknas. Sedan dess har ett flertal förbättringar nåtts – bla har 30 interna utbildningsplatser till lokförare tillkommit som ett alternativ att anmäla intresse för i omplaceringsalternativen. Seko Lok hoppas att så många som möjligt söker detta alternativ och därmed kan bli kvar som kollegor ombord på tågen även framöver!

Styrelsen för Seko Lok är nöjd med uppgörelsen som ju innebär att alla tågvärdar behåller en anställning samt sin inkomst istället för att riskera att bli uppsagda på grund av arbetsbrist. Detta innebär INTE att vi är tillfreds med att tågen planeras att ensambemannas.

Lönerevision:

Vi informerade kort om att diskussioner med arbetsgivaren pågår. Central procentsats för 2022 är 2,0% och gäller från 1:a maj. Lönen kommer inte att hinna bli klar till denna lön utan det kommer att bli en retroaktiv utbetalning på juni-lönen. Det är också viktigt att vi blir överens med företaget om att tillkommande arbetsuppgifter samt utökat ansvar värderas och lönesätts om/när LF blir ensam ombord.

Klubben har träffat arbetsgivaren förra veckan och diskuterade då bland annat X-tillägg samt villkor för körlärare. Avtalet med ett fast lönetillägg som vi tecknade 2021 gäller till och med 30/6 i år. Därefter behöver en permanent lösning finnas på plats. Vi kommer att fortsätta diskussionerna kommande måndag – 23:e maj och räknar med att ha ett förslag till medlemmarna att ta ställning till som kan presenteras vid kommande medlemsmöte i juni.

Insamling till Ukraina

Vi informerade om att Seko Spårtrafik har startat en insamling till förmån för fackliga kamrater i Ukraina. Seko Lok kommer att bidra till insamlingen och återkommer vid kommande medlemsmöte till vilket belopp som styrelsen föreslår som lämpligt. Mer information om insamlingen:

http://www.pendelforarna.se/wp-content/uploads/2022/05/Ukraina.pdf

Aktuellt 2 maj

Något nytt om x-tillägget? I förra veckan så träffade vi arbetsgivaren och lade då som förslag att MTR skulle skjuta fram datumet för anmälan till sommarens x-helger. Ambitionen var att hinna träffas och förhoppningsvis komma fram till ett fungerande upplägg för att få fler intresserade av att teckna sig för arbete. MTR ställde dock in dagens möte och nu är det tveksamt om det hinner komma någon ny lösning på plats innan deadline. Tills vidare är det därför fortsatt 2000:- som gäller – och det oavsett när i tid arbetet fördelas. Vad det verkar så är det inte speciellt många som anmält sig hittills. Det ökar risker för att det blir problem i sommar. Seko Lok har varit tydliga med att vi inte kommer att acceptera beordrad övertid i sommar för att lösa bemanningen. Vi behöver ha tillräckligt bra incitament för att LF ska vilja binda upp sig i förtid.

Restid eller arbetstid till utbildningstillfällen? Seko Lok har skickat in en begäran om förhandling. Vi saknar fungerande rutiner som passar verksamheten i kollektivavtalet – annat än när CST-placerad personal har utbildning i Äs-depå. Sedan avtalet skrevs så har det som bekant hunnit byggas en depå i Bro och en i Södertälje. Rutiner för vad som ska gälla när dessa används för utbildningsdagar behöver sättas och föras in i avtalet. Vi hoppas att vi kan komma framåt i denna fråga under kommande vecka. Seko Lok har grundinställningen att all utbildning för LF i normalfallet ska ske inom den egna stationeringsorten. Det betyder att Söd-depå behöver användas för Söd-stationerad personal i mycket större omfattning. Både för fordonsutbildning och för tex TTJ. Våra medlemmar har tydligt signalerat att de inte accepterar långa resor till utbildningsdagar på grund av bristfällig planering. Genom att planera på ett bra sätt går det att undvika långa dagar och behov av restidsersättning. Istället kan hela dagen rymmas inom ordinarie arbetstidsmått. Till dess att vi är överens om annat så gäller att er tur startar med angivet klockslag i IVU på er stationeringsort. Ni slutar sedan vid angivet klockslag på er stationeringsort.

Inget Vik-tillägg för medlemmarna som ”vrålar”? Det har kommit till vår kännedom att LF på vrålskubben sedan mars inte erhåller sitt månatliga skubbtillägg. Det är fel och det ska betalas ut. Seko Lok har begärt av arbetsgivaren att de rättar till misstaget. Vi avvaktar nu bekräftelse på att det blir gjort.

Resultatet från enkäten angående PTU

För ett tag sedan skickade vårt skyddsombud, Nathalie Gustafsson, ut en enkät som handlade om hur vi som förare mår när det gäller avskaffandet av tågvärdar. Det var en kort enkät med enbart ett fåtal frågor som rörde oro och stress.

Vi har fått in ca 250 svar och av dessa var de flesta överens om att hotet om ensamarbete skapar en känsla av oro och otrygghet. Hela 172st svarade att de i stor utsträckning funderat på att byta jobb om projektet blir verklighet.

I slutet av enkäten fanns möjlighet att skriva ett fritt svar och där ser vi att de flesta oroar sig för vad som händer vid tex en påkörning om vi är ensamma ansvariga ombord. Några oroar sig för hur bra man kommer se dörrarna i kamerorna och en del är stressade över alltihop.

Vi vill tacka alla som tog sig tid att svara på denna enkät och vi kommer se till att använda resultatet. Vi planerar att skicka ut en till, något mer omfattande enkät, längre fram.

MTR säger NEJ till höjda x-tillägg

Seko Lok har vid flera tillfällen träffat arbetsgivaren för att diskutera villkoren för årets x-helger. Vi har krävt en höjning av x-tillägget som släpar efter sedan många år tillbaka. MTR har nu beslutat sig för att INTE höja nivån på tillägget. Detta trots att personalläget för sommaren ser svårt ut. 

Företaget har även meddelat följande:

 • Anmälan på x-blanketten ses som bindande fram till kommande månads schemasläpp (20:e eller 25:e månaden innan). 

Läggs inget jobb ut då så faller anmälan. Det betyder att om ni anmäler er till en helg i augusti tex så har ni ingen möjlighet att avsäga er denna förrän i slutet på juli – om inget jobb då planerats ut på månadslistan. Det här är en försämring och en förändring av praxis som vi hittills haft där vi kunnat avsäga oss dagar som inte redan planerats ut – oavsett när det skett.

 • Endast i förtid anmälda dagar genererar x-tillägg

Inför en förväntat svårplanerad sommar så väljer MTR nu att söka konflikt och går aktivt in för att försämra villkoren för lokförare. Beslutet innebär att företaget ensidigt frångår den mångåriga praxis som vi har att samtliga x-helger genererar ett x-tillägg för övertidspass. Nu menar MTR istället att endast de dagar där LF i förtid kryssat i blanketten ska generera x-tillägget. Detta kommer att göra många av sommarens turer extremt ”svårsålda”. 

Hur möter vi detta?

Seko Lok uppmanar samtliga medlemmar att kasta årets x-helgsblankett direkt i papperskorgen. Arbetsgivaren går aktivt in för att försämra våra villkor – något som vi inte kan acceptera. Genom att inte teckna oss i förtid för extrapass i sommar (något som är helt frivilligt) så visar vi som kollektiv att vi inte köper arbetsgivarens försämringar.

Klubben har meddelat MTR att vi vill se en hållbar lösning som fungerar över tid, vi har begärt förhandling och inkommit med flera olika förslag men dessa har ratats av arbetsgivaren. Eftersom företaget nu uppenbarligen inte anser att något extra tillägg behövs för att lösa sommarens befarade personalbrist så har vi meddelat att vi inte kan acceptera beordrad övertid annat än vid mycket speciella omständigheter. Klubben kommer att begära av arbetsgivaren att de redovisar vilka ”särskilda skäl” som ligger till grund för varje tillfälle där övertid tas ut under sommaren.

Vi kommer också att gå vidare och väcka tvist gällande att MTR nu väljer att bryta praxis genom att inte betala x-tillägg för övertidspass under sommarens helger.

Seko Lok trycker på för förbättrad x-ersättning

Snart är det dags för planeringen av sommarens x-helger. Vi vet att personalläget är ansträngt och att det kommer att behövas extra personal under helgerna i sommar. Seko Lok har i dialog med arbetsgivaren fört fram att vi inte ser att nivån på nuvarande ersättning räcker till för att locka tillräckligt många LF att anmäla sig i förtid för sommarens helgpass.

Klubben har därför lämnat förslag till lösning för att uppnå ett mer robust personalläge:

 • Differentierad ersättning. De som anmäler sig redan på vårens blankett erhåller en högre ersättning som morot för att de tecknar sig i god tid. Normal nivå på x-tillägget för de som ”gnetar” med kort varsel.
 • Höjning av x-tillägget till motsvarande 2008 års nivå jämfört med slutlön. Detta skulle motsvara drygt 2600:- per x-tillägg (innan årets lönerevision)
 • Användning av x-tillägg även för helgerna i maj om personalläget bedöms behöva detta

Dessa förslag – var för sig eller en kombination – skulle betyda att förutsättningarna för en stabil schemaläggning ökar.

Vi har ett lokalt semesteravtal som ska se till att personalläget täcks under sommaren. Om bara värdena i detta bibehålls så finns alla möjligheter till en återgång till en situation där det råder balans i planeringen. Seko Lok accepterar inte att beordring av övertid under sommarens helger blir ett alternativ till att uppdatera semesteravtalet med tidsenliga nivåer.

Vi har idag inget avsatt datum för när vi kan träffas för att fortsätta diskussionen med företaget. Vi återkommer med ytterligare besked så fort som möjligt.

Försäkringskursen full

Nu är alla platser till försäkringskursen den 12/4 tagna! Härligt att se att så många är intresserade!
Ni som missade det här tillfället, det kommer komma fler chanser så håll utkik här på hemsidan längre fram!

Omplacering av personal pga PTU

Fredag 11 mars var klubben kallad till förhandling angående omplacering av tågvärdar – en konsekvens av att PTU-projektet fortskrider och att tjänster därför försvinner på pendeln. Givet det vi vet idag så ska rollen som tågvärd upphöra helt under nästa år. Under installationsfasen som sträcker sig från och med denna sommar och framåt så kommer därför våra anställda tågvärdar att behöva omplaceras löpande i takt med att fler och fler enheter utrustas med kameror och därmed endast ska bemannas med lokförare. 

Seko Loks förhoppning och vilja är att vi inte ska hamna där – utan att både företag och beställare istället ser värdet av att fortsatt ha personal ombord för att sköta servicen till våra resenärer. 

Vi kan däremot inte gå och vänta på detta – just nu ser det inte ut som att det blir som vi vill. I detta läge är det då viktigt att hitta en lösning som är så bra som möjligt för de som behöver omplaceras – det måste vara tydligt hur processen ser ut och vad som väntar. Vi har tidigare fått löfte från MTR att de vill ta hand om samtliga anställda och erbjuda alla en fortsatt anställning. I fredags skulle klubbarna ta ställning till arbetsgivarens förslag. Är det en framkomlig väg att gå eller inte? Förslaget hade vi fått ta del av redan vid tidigare träffar så det kom inte som någon överraskning för oss hur det såg ut.

Vid omplacering på grund av arbetsbrist så gäller LAS – lagen om anställningsskydd. LAS är en viktig lagstiftning, bland annat med syfte att skydda de anställda som jobbat längst på en arbetsplats enligt principen ”sist in – först ut”. Ibland räcker det inte ändå – om tex ett företag helt lägger ned sin verksamhet så kommer alla att få gå – oavsett antalet tjänsteår.

Dock är det sällan LAS praktiseras strikt efter sist in, först ut-reglerna då lagen är dispositiv och kan förhandlas bort lokalt. Många gånger tjänar de berörda arbetstagarna på att reglerna frångås efter att en överenskommelse gjorts mellan parterna om hur. Att komma överens om att undantag kan göras från lagstiftningen resulterar ofta i att fler arbetstillfällen räddas och då framför allt för de som ligger längre ned i turordningen med färre anställningsår med sig. Under fredagens förhandling framhöll vi därför att även vi ser ett antal fördelar i arbetsgivarens förslag än en strikt hantering enligt LAS. 

Vilket förslag lämnade arbetsgivaren? I korthet så föreslog MTR ett upplägg där omplacering sker till ett antal roller inom koncernen med ett stort kommande rekryteringsbehov. Rollerna som identifierats var följande: 

 • Stationsvärd MTRP
 • Operativt Trafikstöd MTRP
 • Stationsvärd MTRS
 • Tunneltågförare MTRS
 • Tågvärd MTRM
 • Lokalvårdare MTRF
 • Växlare MTRT
 • Servicevärd MTRX

Samtliga anställda tågvärdar skulle få anmäla intresse och rangordna i vilken ordning intresse fanns för ovan roller. Arbetsgivaren skulle sedan i största möjliga mån ta hänsyn till önskemålen vid fördelning av tjänsterna. Ytterst väljer dock arbetsgivaren fritt vilken roll som erbjuds varje individ – detta oavsett antalet tjänsteår. Efter urvalet får varje anställd ett erbjudande om att tillträda en ny befattning. Om individen då tackar nej så föreligger skäl för uppsägning pga arbetsbrist. Detta eftersom fack och arbetsgivare är överens om att dessa roller/erbjudanden är att betrakta som ”skäliga”.

Alla som omplaceras behåller sin LAS-tid som de tar med sig in i den nya befattningen. 

Mot arbetsgivarens förslag ska man då ställa en möjlig hantering enligt LAS: 

 • Omplaceringsskyldigheten blir då endast inom MTRP – övriga bolag inom koncernen används alltså inte. 
 • ”Sist in – först ut gäller” – en tågvärd med lång tjänstgöring går då före anställda som kommit in senare. Genom denna hantering påverkas därför inte endast tågvärdar – även övriga anställda. Om det finns tjänster som en tågvärd (med längre anställningstid) kan klara, även om det krävs utbildning för detta, så ska detta ske. Det kan då handla om stationsvärdar, info, admin etc. Dock inte LF – utbildning till lokförare anses för lång/dyr för att motivera att kostnaden för detta skulle bäras av arbetsgivaren.
 • Endast tjänster inom MTRP blir aktuella = övertalighet kommer att uppstå. De anställda med kortast tjänstetid kommer i slutänden att sägas upp pga arbetsbrist. Här talar vi om en stor grupp – uppskattningsvis ett par hundra personer.
 • Övriga tjänster inom koncernen som behöver tillsättas kan sökas av de som blir uppsagda – men någon garanti för att få dessa kommer inte att finnas. Ingen garanti finns heller för att få behålla sin gamla lön.

Seko Lok var tydliga på mötet i fredags att då detta inte gäller våra medlemmar är det därför primärt Seko Pendelklubben och ST som behöver ta ställning hur de vill ha det. Vi framhöll också att vi för vår del ser arbetsgivarens förslag som bättre än en hantering enligt LAS. 

Detta då vi bedömer att vinsterna för kollektivet överstiger de uppoffringar som sker då Las åsidosätts.

Seko Lok ser det som viktigare/mer värt att alla som vill får möjlighet att jobba kvar inom koncernen och därmed en fortsatt inkomst snarare än att en mindre del av personalen blir kvar just på pendeln och att resten därmed blir övertaliga och får lämna. Det är heller inte avgjort att arbetsgivarens förslag till lösning kommer innebära att den geografiska aspekten när det gäller omplaceringarna helt kommer förbises. Exempelvis är det inte bestämt om Södertälje respektive CST ska behandlas som två olika kretsar så den nuvarande stationeringsorten tas i beaktande i och med omplaceringen. Hur detta ska hanteras återstår att besluta om.

3 av klubbarna sade ja till att gå vidare med arbetsgivarens förslag. 1 sade nej. Förslaget föll därför. 

Vad händer nu?

En strikt hantering enligt LAS ställer till svårigheter när personal behöver omplaceras i flera led. Det är direkt förenat med ökade kostnader, och är också en mer omständlig process som oundvikligen kommer leda till att bolaget tappar personal som istället hade kunnat behållas. I den givna situationen borde incitamentet från båda sidor finnas för att hitta en lösning som ”alla kan leva med”. En möjlig lösning är att lokalt titta på förändringar i upplägget så att alla klubbar sedan kan ställa sig bakom förslaget. En annan är att gå vidare till centrala förhandlingar och då låta förbundet ta på sig ansvaret för att en lösning kommer till stånd. 

Betald heldagskurs med fokus försäkringar och pension

Det här är en dag för dig som inte tycker att du redan har hundrafemtioprocentig koll på allt som handlar om försäkringar och pensioner. Vi har bjudit in en representant från Folksam som kommer att berätta och ge tips som är nyttiga för de flesta, oavsett om man är i ett läge där det är dags att börja spara till pensionen, eller att plocka ut den. Eller kanske om man har funderingar kring vad som gäller när man ska bli förälder?

Dagen som gäller är tisdagen den 12 april 9.00–16.00 i lokal Bålsta på Klarabergsviadukten. Föranmälan är obligatorisk och skickas så snart som möjligt till styrelsen@pendelforarna.se. Skriv gärna vad ni är mest intresserade av så att vi kan förbereda dagen på bästa sätt! Ersättningen utgår i form av ett skattefritt stipendium från Seko på 992 kr.

Observera att man har rätt till studieledigt från jobbet för att gå en facklig medlemskurs, ansökan måste dock vara inne minst 14 dagar i förväg. Man kan givetvis även komma på en fridag om man vill det, ersättningen får man ändå. Man behöver heller inte vara kund hos Folksam för att komma, informationen gäller alla.

Ni är varmt välkomna att höra av er till oss om ni har frågor eller funderingar kring något av detta. Maila styrelsen@pendelforarna.se eller skicka ett meddelande på vår Facebooksida.